DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Reprywatyzacja - głos rzecznika LP

Lasy Państwowe

Autor: Piotr Pukos - Rzecznik Prasowy Lasów Państwowych
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2005-02-09


Do Sejmu trafi niedługo projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Zakłada on rekompensaty dla osób, którym państwo bezprawnie zabrało po wojnie mienie. Ciężar sfinansowania tego przedsięwzięcia próbuje się zrzucić między innymi na Lasy Państwowe. Instytucję, która w imieniu społeczeństwa zarządza 1 powierzchni kraju. Trzyma pieczę nad ostatnim, wspólnym mieniem narodowym, jakim jest przyroda. Dwustumilionowy roczny podatek, jakim próbuje się obarczyć Lasy Państwowe, oznacza dla nich szybką agonię.

Ministerstwo Skarbu nie ukrywa swoich intencji. Daninę zapłacić mają: Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Agencja Nieruchomości Rolnych i Lasy Państwowe. Trzy pierwsze instytucje powołane zostały właśnie po to, żeby posiadany majątek zlicytować i się go pozbyć. Cele Lasów Państwowych są zupełnie odmienne. Należy podkreślić, że Lasy Państwowe są instytucją samofinansującą się o osiemdziesięcioletniej tradycji. W roku ubiegłym obchodziły właśnie swój jubileusz.

Warto zauważyć, że na tle ogólnej, nacechowanej dużymi niepokojami społecznymi sytuacji w innych sektorach gospodarki, leśnicy dokonali niezwykłego wręcz wysiłku. W ciągu ostatnich 14 lat przeprowadzili gruntowną restrukturyzację przedsiębiorstwa, redukując zatrudnienie ze 107 do ok. 26 tysięcy osób. Ci, którzy odeszli, w znacznej większości prowadzą małe, rodzinne przedsiębiorstwa, tak zwane Zakłady Usług Leśnych. Sprywatyzowano zatem rynek usług leśnych, dochowując wymogu konkurencyjności w warunkach otwartych granic. Tylko w latach 2002 – 2004 zmniejszono zatrudnienie o 5,8 tys. pracowników, z czego 2,5 tysiąca w administracji. Zlikwidowano 600 leśnictw i 11 nadleśnictw. Państwo nie poniosło z tego tytułu żadnych kosztów. Nikt też w Polsce nie słyszał o awanturach, strajkach i niepokojach w lasach.

W sytuacji, gdy inne branże, np. energetyka, zawierały umowy społeczne, dopisując sobie przywileje, w Lasach Państwowych dokonano ogromnego wysiłku organizacyjnego i wielu wyrzeczeń. W uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zniesiono 1,5 %, automatyczną indeksację płac dla całego stanu zatrudnienia. Zmniejszono wielkość odpisu z 13 wynagrodzenia. Ograniczono odprawy emerytalne. Obniżono limit kwot na umundurowanie. Wstrzymane zostały remonty i inwestycje. W chwili obecnej wynik finansowy Lasów Państwowych jest dodatni. Nie należy jednak zapominać, że jest to instytucja samofinansująca się, z sukcesem realizująca zapisany w statucie obowiązek pomnażania majątku narodowego oraz równie ważnych pozaprodukcyjnych funkcji lasu: rozwoju turystyki i rekreacji, edukowania społeczeństwa w duchu poszanowania przyrody i dbałości o ogólną dostępność lasów, a nie wypracowywania zysków kosztem ich dewastacji.

Las nie jest fabryką. Jest tworem przyrodniczym, uzależnionym od wszystkich kataklizmów występujących w naturze. Jednocześnie wynik finansowy firmy zarządzającej lasami zależy od koniunktury na wolnym rynku. Wynik ten w roku 1999 zamknął się kwotą 132 mln zł. zysku, w roku 2001 zanotowaliśmy 87,7 mln strat, zaś w roku 2003 zysk wyniósł tylko 31,5 mln zł. , ale przecież nie zysk jest głównym celem działań Lasów!

Leśnicy, w poczuciu odpowiedzialności za powierzone im dobro, a także troski o los kraju, gotowi są partycypować w ponoszeniu obciążeń finansowych Państwa. Istnieje wiele możliwych rozwiązań, idących w kierunku obciążenia rzeczowego i majątkowego. Należy jednak czynić tak, aby tego wspólnego majątku narodowego, jakim są lasy, nie doprowadzić do ruiny i dewastacji. Jest to tym bardziej dotkliwe, że narzucone obciążenia dotyczą także lasów, wobec których nigdy nie zaistniały roszczenia prywatyzacyjne, a które stanowią 70 % majątku Skarbu Państwa.

Niebagatelne znaczenie w zarządzaniu lasami ma udział opinii publicznej. W ostatnich badaniach Sopockiej Pracowni Badań Społecznych leśnicy zajmują drugie miejsce, po strażakach, w deklarowanym stopniu zaufania społecznego w zakresie wykonywanego zawodu. Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, również była pierwszą w III RP inicjatywą obywatelską. Ustawa formułuje wprost, że do strategicznych zasobów naturalnych kraju zalicza się lasy i zasoby te nie podlegają przekształceniom własnościowym.

Obciążenie Lasów Państwowych dwustumilionowym, rocznym podatkiem, doprowadzi do zaprzepaszczenia ich wieloletniego dorobku i upadku. W konsekwencji ich prywatyzacji, ogrodzenia i odebrania ludziom wolnego wstępu do nich. Już dziś można przewidzieć, a potwierdzają to badanie ankietowe, że wywoła to znaczne niepokoje społeczne.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz