/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego podważa ustalenia zespołu negocjacyjnego

OZPPD

Autor: oprac.dja
Źródło: OZPPD
Data: 2009-01-16


Lasy Państwowe zawieszają stosowanie systemu rabatów ustalonego podczas negocjacji z przemysłem drzewnym w dniu 22 grudnia 2008r. Decyzja została podjęta z powodu wątpliwości natury prawnej jakie pojawiły się w związku z pismem Mirosława Florkiewicza, Prezesa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego, którego treść przytaczamy.

Fot. Drewno.pl

L.dz. PZ 2-3/01/09

Gródków, dnia 07.01.2009 r.

 

Pan prof. dr hab. Maciej Nowicki
Minister Środowiska

 

    W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 28.11.2008 r. Ldz. BZ 29- 2/11/08 wniesionego na zasadzie art. 221 i art. 241 Kpa w zw. z art. 63 Konstytucji RP w ramach realizacji przez Związek zadań, o których stanowi art. 5 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 że zm. ), w przedmiocie unieważnienia przez pana Ministra zarządzenia Nr 89 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.11.2008 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2009 r. (znak OM -906-1-530/08), w części, w jakiej:
    a) wkracza ono i reguluje bezpodstawnie w świetle obowiązującego ładu prawnego stosunki cywilne w zakresie sprzedaży przez PGL LP drewna pozyskiwanego z lasów Skarbu Państwa; i
    b) wykracza poza kompetencje dyrektora generalnego PGL LP, jako kierownika tej państwowej jednostki organizacyjnej administrującej lasami Skarbu Państwa,
stwierdzamy, że do dnia dzisiejszego nie zostaliśmy zawiadomieni o sposobie załatwienia tak istotnej dla naszych członków sprawy.

    W tej sytuacji, a zwłaszcza zważywszy na fakt, że bezczynność Pana Ministra wykraczającą poza termin - określony art. 237 § 1 w zw. z art. 244 Kpa - obligujący do zajęcia stanowiska w zgłoszonej przez Związek sprawie, w istocie legitymizuje nawet dalsze działania podejmowane samowolnie przez dyrektora generalnego LP w zakresie ustalania wg własnego uznania warunków sprzedaży na potrzeby gospodarki krajowej drewna pozyskiwanego z lasów Skarbu Państwa, aby przerwać te inercje zmuszeni zostaliśmy skierować na podstawie art. 246 § 2 Kpa stosowna skargę do Prezesa Rady Ministrów.

    Jednocześnie informujemy, że zgodnie z sugestią WSA w Warszawie wyrażoną dnia 14.11.br. w ustnym uzasadnieniu wyroku w sprawie sygn. akt IV SAlWa 1229/08, niezależnie od wniosku w cyt. na wstępie piśmie do Pana Ministra z dnia 28.11.2008 r. Ldz. BZ 29 - 2/11/08 oraz zapowiedzianej skargi do Prezesa Rady Ministrów, wystąpiliśmy na zasadzie art. 2 i art. 3 ust. 1 pkt. 3), pkt. 6) i pkt. 8) ustawy z dnia 20.06.1985 r. o prokuraturze (tekst jedno Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206) do Ministra Sprawiedliwości jako Prokuratora Generalnego RP, o ocenę zgodności z prawem zarządzenia Nr 89 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.11.2008 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2009 r. (Znak OM -906-1-530/08).
    Podnosimy ponadto, że reprezentując interesy gospodarcze zrzeszonych członków uznajemy za niedopuszczalne, aby dyrektor generalny LP z pominięciem naszego Związku dokonywał z ramienia PGL LP - jak miało to miejsce dnia 22.12.2008r. - jakichkolwiek uzgodnień jedynie z przedstawicielami Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, pod fałszywym pozorem, jakoby stanowili oni rzekomo samodzielnie - mimo oczywistego braku takiej legitymacji - reprezentację przemysłu drzewnego.

Na dowód takiej mistyfikacji i w jej efekcie ewidentnie zamierzonej manipulacji, w załączeniu przesyłamy do wiadomości Pana Ministra opublikowaną w witrynie internetowej PGL LP notatkę z dnia 22.12.2008 r., oraz związane z tą notatką komunikaty rzecznika prasowego LP.

    Nasze zastrzeżenia w tej kwestii uzasadniamy faktem oczywistym i bezspornym, że Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, wbrew uzurpowanemu sobie i zawłaszczanemu przywileju wyłącznej reprezentacji całego przemysłu drzewnego, w rzeczywistości absolutnie nie jest uprawniona do samodzielnej reprezentacji wszystkich przedsiębiorców branży drzewnej, albowiem zgodnie z treścią art. 2 ustawy z dnia 30.05.1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195), uprawniona jest co najwyżej do reprezentacji interesów gospodarczych tylko swoich członków.
        Dowodzi to ponad wszelką wątpliwość, że Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, tak samo jak Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego, uprawniona jest do wyrażania opinii jedynie w imieniu swoich członków, a nie przemysłu drzewnego.
    Dla pełnej jasności należy podkreślić, że oprócz obu wym. powyżej organizacji zrzeszających przedsiębiorców branży drzewnej tj. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego oraz Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, w kraju działają jeszcze w tej branży liczne stowarzyszenia, które w świetle przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedno Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) mają spełniać wg ustawodawcy zupełnie inne cele, w związku z czym nie są uprawnione do reprezentowania interesów gospodarczych swoich członków.

    Świadczy to jednoznacznie, że to Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego oraz Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego tylko łącznie mogą być przedstawicielami przemysłu drzewnego.
    Z tego tez względu oczekujemy, że Pan Minister w ramach swoich uprawnień wynikających z art. 4 ust. 4 oraz art. 5 ust. l ustawy z dnia 8.08.1991 r. o lasach, unieważni ustalenia zapisane w powołanej na dowód notatce z dnia 22.12.2008 r., z powodu ich podjęcia nie z przedstawicielami przemysłu drzewnego, lecz tylko z osobami reprezentującymi PIGPD, a także zobowiąże dyrektora generalnego LP do respektowania w tym zakresie elementarnych zasad praworządności i współżycia społecznego, poprzez równoprawne traktowanie uprawnionych organizacji po myśli art. 32 ust. 2 Konstytucji RP.

    Uważamy również za pilne i niezbędne zwrócić się do Pana Ministra z prośbą o spowodowanie obniżenia cen minimalnych surowca drzewnego, sprzedawanego przedsiębiorcom do dalszego przetworzenia, albowiem istnieją uzasadnione podstawy stwierdzić, że przyjęty przez dyrektora generalnego LP sposób regulacji cen, ani nie uporządkuje, ani też wbrew pozorom nie prowadzi wcale do ujednolicenia nadmiernie zróżnicowanych w kraju cen drewna.
    Doraźna regulacja cen drewna w sposób zamierzony przez dyrektora generalnego LP, pod pozorem zintensyfikowania sprzedaży w rejonach i nadleśnictwach z powodu małego popytu, nie jest rozwiązaniem systemowym, bowiem nie zostały ustalone równoprawne dla wszystkich nabywców kryteria stosowania takich obniżek.
    Brak systemowych rozwiązań w tym zakresie, a także pominięcie konieczności pilnego urealnienia narzuconych obecnie nadmiernie zawyżonych cen drewna, naszym zdaniem prowadzi wprost do uznaniowego, incydentalnego i jedynie wybiórczego stosowania obniżek cen i to tylko w odniesieniu do subiektywnie wyłanianych nabywców.

    Naszym zdaniem zapisana w notatce regulacja cen jedynie poprzez wszelkiego rodzaju rabaty, opusty i inne zniżki, jak łatwo przewidzieć spowoduje skonfliktowanie przez dyrektora generalnego LP nabywców między sobą.
    Takie postępowanie, absolutnie jest niedopuszczalne przepisami zarówno ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedno Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095), ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331), jak i ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedno Dz. U. z 2003 r. Nr 53, poz. 1503).

    Dlatego właśnie jedynym skutecznym i właściwym rozwiązaniem sprawy, jest pilne uaktualnienie błędnie ustalonych na ten rok, rażąco zawyżonych minimalnych cen drewna, także w drodze ich obniżenia do realnych wartości, porównywalnych chociażby do cen aktualnie obowiązujących w Europie.
    Ponadto istotne wątpliwości naszym zdaniem rodzi również niepewność, kto konkretnie i na podstawie jakich przesłanek formalnych miałby decydować o sposobie wdrażania oraz wielkości tych bonifikat lub obniżek.
    Na przykładzie z lat poprzednich można przypuszczać i niestety obawiać się, że dyrektor generalny LP prawdopodobnie takie kompetencje będzie usiłował przekazać tworzonemu na podstawie § 6 powołanego zarządzenia Nr 89 z dnia 20.11.2008 r. (znak OM-906-1-530/08) tzw. zespołowi Leśno-Drzewnemu, który w przeinaczonej teraz pozornie formie - bo nawet jako jakichś organ, co już w chociażby z tego względu będzie to swoiste kuriozum! - ma zastąpić działającą w poprzednim czasie Komisję Leśno-Drzewną.

    W świetle prawa nie może być żadnych wątpliwości, że dyrektor generalny LP, jako kierownik państwowej jednostki organizacyjnej, może co najwyżej powoływać wewnętrzne komórki organizacyjne.
    Nie jest natomiast już najpewniej uprawniony do powołania jakiegokolwiek "organu", którym - jak zapisano w ust. 2 § 6 zarządzenia - ma być właśnie zespół Leśno-Drzewny.
    Mając dodatkowo na względzie, że w skład tego niby "organu" mają wchodzić także przedstawiciele przemysłu drzewnego, a więc osoby spoza struktur PGL LP, to mamy prawo oczekiwać, że Pan Minister dokona wnikliwej oceny podstaw formalnych i dopuszczalnego zakresu uprawnień zespołu Leśno-Drzewnego w ogóle, a uprawnień decyzyjnych w szczególności rzeczonego organu.
    Z uwagi na pilność i wagę przedstawionej sprawy, oczekujemy że tym razem Pan Minister możliwie bezzwłocznie zawiadomi nas, o rozstrzygnięciu oraz sposobie ostatecznego załatwienia podniesionych dodatkowo w niniejszym piśmie problemów.

załączników: 3
    1. notatka z dnia 22.12.2008;
    2. komunikat rzecznika prasowego LP z dnia 30-12-2008;
   3. komunikat zamieszczony przez LP w Portalu Leśno-Drzewnym ze spotkania w dniu 22-12-2008.

Do wiadomości:
    • Szef zespołu Doradców Strategicznych Premiera - Minister Michał Boni;
    • Przewodniczący Komisji Sejmowej Ochrony Środowiska, Zasobów Nat. i Leś.;
    • Dyrektor Generalny PGL LP.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz