/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Klarują się zasady sprzedaży surowca na rok 2009

PIGPD

Autor: Bogdan Czemko
Źródło: PIGPD
Data: 2008-11-13


Zbliża się koniec roku, a wciąż nie wiadomo jak będą wyglądały zasady sprzedaży surowca drzewnego w roku przyszłym. Trwają rozmowy Lasów i przemysłu pod auspicjami Rządu. Z najnowszego komunikatu PIGPD wynika, że negocjacje zaczynają przynosić efekty w postaci klarujących się warunków na jakich sprzedaż ta będzie realizowana.

Fot. Drewno.pl

Poznań, 12.11.2008r.

PROTEST PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

Komunikat nr 14

Szanowni Państwo,

Dotąd obowiązujące uzgodnienie o nie publikowaniu informacji o przebiegu trwających rozmów uniemożliwiało nam aż do tej chwili przesyłanie Państwu kolejnych komunikatów.

Dziś możemy przekazać, że w międzyczasie odbyły się 2 spotkania (w dn. 27.10.2008 i 07.11.2008r.) i że zapadły na nich istotne ustalenia, wyznaczające podstawowe warunki zakupów drewna w 2009r.

Uczestnikami spotkania w dn. 27.10.2008r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska byli przedstawiciele następujących organizacji i instytucji:

Kancelaria Premiera RP

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Finansów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP)

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego (PIGPD)

Klub Drzewny (KD)

Polski Komitet Narodowy EPAL

Związek Producentów i Eksporterów Palet Drewnianych w Polsce (ZPiEPD)

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce (SPPD)

Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP)

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego (OZPPD)

Spotkanie w dn. 07.11.08 miało roboczy charakter i odbyło się w węższym gronie osób wydelegowanych przez przemysł i LP.

Przypomnę jeszcze, że zdarzenia te stanowiły kontynuację wcześniejszych działań, rozpoczętych w lipcu br. od publicznej manifestacji zorganizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego przeciw dyskryminującej przemysł polityce rynkowej PGL LP i bezczynności rządu w tej sprawie. W rozwiązanie konfliktu zaangażowała się wówczas Kancelaria Premiera RP a negocjacje poprowadził minister Michał Boni.

W ich efekcie, po szeregu spotkań doszło do powołania zespołu roboczego, którego działania koordynuje do tej chwili PIGPD, złożonego z przedstawicieli organizacji samorządowych (reprezentujących wszystkie branże naszego przemysłu) a następnie do odrzucenia przygotowanego do wdrożenia przez LP systemu sprzedaży w 2009r. opartego wyłącznie o niczym nie ograniczaną sprzedaż aukcyjną i opracowania w PIGPD naszej własnej wersji zasad sprzedaży drewna, którą poparły wszystkie ww. organizacje, poza OZPPD, który bez uzgodnień z resztą przemysłu wysłał własny, odrębny projekt.

Lasy Państwowe natomiast przedstawiły w dn. 23 października kolejną własną propozycję, idącą częściowo w kierunku oczekiwań przemysłu.

Po negocjacjach w dn. 27.10.08r. ustalono wprawdzie główne punkty nowych zasad sprzedaży, ale pozostano na przeciwnych stanowiskach w co najmniej 2 kluczowych sprawach – sposobu ustalania cen drewna i poziomu gwarancji zakupu, dostępnego dla dzisiejszych odbiorców drewna.

Robocze spotkanie w dn. 7.11.2008r. nie wpłynęło na wyjaśnienie spornych kwestii. Obecny stan uzgodnień pozwala więc na przekazanie Państwu następujących informacji:

  1. Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK, dalej omówione tymczasowe rozwiązanie będzie miało zastosowanie tylko na rok 2009.

  2. Sprzedaż drewna dla wszystkich odbiorców kupujących drewno co najmniej w 2008r., bez względu na skalę ich zakupów, prowadzona będzie poprzez 2 przetargi ograniczone (podstawowy i uzupełniający), prowadzone na następujących zasadach:

a/. każdy z odbiorców będzie miał możliwość złożenia oferty zakupu na ilość i rodzaj drewna wynikającą z ilości zakupionej w ciągu trzech kwartałów roku 2008 i IV kwartału roku 2007, w ustalonej części. Zdaniem przemysłu możliwość złożenia ofert przez przedsiębiorców powinna dotyczyć co najmniej 90% ilości kupowanej w czasie ww. 4 kwartałów. LP odmawiają jednak udzielenia tak wysokich gwarancji zakupu, godząc się tylko na 70%.

b/. Zdaniem strony przemysłu, ilość drewna i rodzaj udostępniona do sprzedaży przez jednostki LP w ramach tego przetargu, określona musi być na tym samym poziomie. LP uważają jednak, że ich oferta drewna udostępniona do przetargu ograniczonego stanowić ma 70% całej ich oferty. Na to się nie chcemy zgodzić, bo oznaczałoby to uzależnienie poziomu dostępnych przedsiębiorcom gwarancji surowcowych od poziomu oferty LP.

c/. Przetargi ograniczone odbywać się będą 2 razy w ciągu roku, każdorazowo na ilość drewna stanowiącą połowę rocznej oferty . Wyjątek stanowić miał przetarg na papierówkę S2a, który miał być organizowany tylko raz w roku, na czym zależało przemysłom celulozowemu i płytowemu. LP jednak wycofały się z tego uzgodnienia.

d/. Przetargi realizowane będą przy zastosowaniu zasady naboru i redukcji ofert. Oznacza to, że do każdej oferty zakupu, składanej w nadleśnictwie, zawsze będzie przypisana pewna masa drewna, lecz do ofert niżej ocenionych, proporcjonalnie mniej. Oczywiście, gdy suma ofert zakupu przekroczy ilość drewna dostępną w nadleśnictwie, wszystkie będą nieco zredukowane. iNastępnie ci z odbiorców, których oferty zostały zredukowane, uzyskają możliwość uczestniczenia w kolejnym przetargu – tzw. uzupełniającym, przeprowadzonym na tych samych zasadach. Na tym etapie oferty zakupu każdego odbiorcy będą ograniczone do ilości stanowiącej różnicę pomiędzy pierwotną ofertą zakupu a wygraną ilością, a ofertę sprzedaży stanowić będzie drewno nie obłożone zamówieniami w przetargu podstawowym.

e/. Przyjmuje się 2 kryteria oceny ofert – zaoferowaną cenę i wartość zakupów. Do każdego z nich zostaną przypisane uzgodnione wagi – wstępnie waga ceny stanowić ma 80% oceny a wartość zakupów – 20%. LP planują przyjęcie 4 mln zł jako poziomu wartości zakupów, dającego maksymalna punktację.

f/. Oferty składane będą na wybrane, charakterystyczne dla danej grupy sortymenty, podobnie jak ma to obecnie miejsce w systemie e-drewno. Np. dla drewna wielkowymiarowego tartacznego będzie to grupa WC01

g/. W całym kraju obowiązywał będzie jednolity przelicznik z cen drewna charakterystycznych sortymentów na ceny pozostałych sortymentów, a do klasyfikacji drewna stosowane będą jednolite normy jakościowo – wymiarowe lub warunki techniczne. Zakup drewna o jakości szczególnej (z wyborem) będzie skutkował odpowiednim wzrostem jego ceny.

h/. Natychmiast po zakończeniu obu przetargów ograniczonych w danym półroczu, odbędzie się aukcja (przetarg e-drewno „systemowy” z ceną jako jedynym kryterium oceny), na sprzedaż drewna nie ujętego w puli do sprzedaży w przetargach ograniczonych. Jednorazowo zostanie wystawiona do sprzedaży połowa rocznej ilości przeznaczonej na ten cel. Drewno nie sprzedane w przetargu ograniczonym, pochodzące z klęsk, nie odebrane zgodnie z umowami, itp. kierowane będzie na aukcję e-drewno niezwłocznie i sukcesywnie w ciągu roku.

  1. Uzgodniono, że tolerancja wykonania umowy przez każdą ze stron wyniesie +/- 5% a wysokość kar umownych – również 5%.

  2. Ustalono, że dyrektor generalny LP przed rozpoczęciem procedury przetargów udostępni dokładne dane o podaży drewna na 2009r. Bieżąca informacja w zakresie dostępnym w systemie informatycznym LP, dotycząca aktualnej podaży drewna oraz wyników sprzedaży w jednostkach organizacyjnych LP, w tym cen osiągniętych na poziomie rdLP dla drewna uzgodnionych sortymentów, też będzie przez jednostki LP udostępniana. Ewentualny szerszy zakres i układ czasowy takich informacji będzie ustalony na roboczo.

  3. Uzgodniono, że gotowy tekst zarządzenia wprowadzającego nowe zasady sprzedaży będzie przekazany do zapoznania się stronie przemysłu, przed jego podpisaniem przez dyrektora generalnego PGL LP.

Strony, przez co należy rozumieć przedstawicieli przemysłu i przedstawicieli DGLP, nie osiągnęły jednak porozumienia w kilku bardzo istotnych sprawach:

  1. Strona przemysłu oczekuje, że ilość drewna udostępniana stałym odbiorcom w ramach przetargu zamkniętego będzie stanowiła co najmniej 90% ilości kupionej przez nich w ciągu 4 wyżej wskazanych kwartałów. DGLP proponuje proporcje odpowiednio 70%. Zdaniem przemysłu, to nie gwarantuje wymaganej stabilności zaopatrzenia i nie chroni wystarczająco polskich przedsiębiorstw przed możliwym przejęciem istotnej części rynku przez duże, nowe na naszym rynku podmioty, mogące zastosować „drapieżnictwo cenowe” w celu wyeliminowania lokalnej konkurencji. Argumenty te DGLP jednak odrzuca.

  2. Przemysł oczekuje, aby ceny minimalne stosowane podczas przetargów były ujednolicone w kraju, a ich wysokość ustalana przez niezależną od LP jednostkę, lub przejściowo - wobec braku takiej - przez same LP, jednak wg znanych i uzgodnionych kryteriów i zasad. Nie znajdujemy uzasadnienia do stosowania przez różne jednostki LP różnych cen na te same sortymenty.

DGLP natomiast planuje, że cenę minimalną, jednakową w obrębie rdLP (lub dla grup nadleśnictw o podobnym charakterze), ustalać będzie dyrektor rdLP w porozumieniu z nadleśniczymi. LP odmawiają uzgodnienia tu jakichkolwiek warunków i zasad.

Uważamy to za niesłuszne i tworzące warunki do nieuzasadnionego różnicowania cen na taki sam towar, ze szkodą dla części odbiorców. Ponadto jest to stworzenie możliwości jednostronnego zawyżania cen minimalnych przez dominującego sprzedawcę, ponad uzasadniony, rynkowy poziom.

  1. Przedstawiciele Lasów Państwowych nie zgadzają się na żądanie przemysłu, aby przetargi, zarówno

ograniczone jak i aukcje na e-drewno organizowane były jako jawne.

 

Podsumowując: zagrożenie, jakie tworzył projekt sprzedaży opracowany przez LP, oparty wyłącznie o nieograniczone aukcje internetowe, zostało zlikwidowane. Uzyskaliśmy w zamian rozwiązania, dające stałym odbiorcom drewna określone gwarancje dostaw drewna a oparcie tych zakupów o przetarg prowadzony tylko dla tej grupy i praktycznie aż do wyczerpania udostępnionej puli drewna, będzie pozwalało na unikniecie niebezpieczeństwa zawyżania cen z obawy o utratę zaopatrzenia. Inne istotne warunki zakupu też zostały uzgodnione po naszej myśli – np. ujednolicenie zasad klasyfikacji drewna, przeliczników, kar mownych, co najmniej częściowe ujednolicenie ceny. Nie jest za to załatwiona bardzo ważna sprawa cen – nic, poza zainteresowaniem UOKiK, nie chroni nas przed jej zawyżeniem przez LP. Poziom gwarancji surowcowych też nie jest taki jakiego byśmy chcieli. O te sprawy jeszcze walczymy.

A co istotne – to wszystko to tylko wstęp do wypracowania rozwiązania właściwego, dobrze prawnie zakotwiczonego, które musimy wywalczyć jako obowiązujące od 2010r.

Bogdan Czemko

Biuro Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

 

ANKIETA: POMÓŻ USTALIĆ CENY DREWNA NA 2009r.

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Kolejny przykład, jak brak jasnego określenia statusu Lasów Państwowych ... [1]

prowadzi do prób ukrycia manipulacji cenami i kierunkami dostaw.

Dlaczego "państwowa" instytucja jaką są Lasy Państwowe nie chce ujawnić komu, za ile i na jakich warunkach sprzedaje drewno?

TheQ [36]Odpowiedz na ten komentarz2008-11-14 10:16:34

Zgłoś nadużycie

Dlaczego drzewiarze kręcą?

Czyżby? Przecież to "przedstawiciele" przemysłu drzewnego nie chcą rynkowych zasad sprzedaży, wg których jedynym kryterium zakupu byłaby cena, a same aukcje odbywałyby się przy pełnej jawności uczestników.

El [6]Odpowiedz na ten komentarz2008-11-14 19:18:05

Zgłoś nadużycie

zasady e-drewno sa bardzo proste wygrywa najlepszy [1]

witam według mnie ten projekt ktory mowi ze wazna jest tylko cena jest dobry kto da wiecej wygrywa i tak powinno byc a nie cwaniactwo i znajomości mają się liczyć jeszcz e wybieranie powinno być dostępne za opłatą a nie łapówą

prawda [32]Odpowiedz na ten komentarz2008-11-14 17:29:49

Zgłoś nadużycie

Tak, ale...

to sami tzw. przedstawiciele przemysłu drzewnego zablokowali wprowadzenie przez LP właśnie takich prostych i przejrzystych zasad sprzedaży, która opierałaby się tylko na cenie. Taka była pierwotna propozycja LP, która niestety została zablokowana przez komunistycznych "czemkowców".

El [6]Odpowiedz na ten komentarz2008-11-14 19:20:43

Zgłoś nadużycie

Pan Czemko mija się z prawdą...

Pan Czemko mija się z prawdą oskarżając LP o to, że nie chcą wystawić w trybie przetargu aukcyjnego więcej niż 70% puli. To ograniczenie wynika z warunków narzuconych przez UOKiK, który domagał się, aby wielkość ta została ograniczona nawet do tylko 60%, natomiast pozostałe drewno ma trafić do otwartej sprzedaży (e-drewno i tzw. systemowe e-drewno), gdzie jedynym kryterium będzie cena, a nie przypisy i talony rodem z PRL. Pan Czemko dobrze o tym wie, ponieważ uczestniczył w rozmowach z UOKiK.
Ciekawe, czy pan Czemko umie robić coś jeszcze, oprócz bicia piany i wciskania ciemnoty przedsiębiorcom, których interesy rzekomo reprezentuje (w stylu godnym prezesa PZPN).

El [6]Odpowiedz na ten komentarz2008-11-14 19:42:09

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA