/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Protest przemysłu drzewnego - Rząd odwleka rozmowy

PIGPD

Autor:
Źródło: PIGPD
Data: 2008-09-15


Terminy rozmów protestujących drzewiarzy z przedstawicielami rządu są przekładane. Prezentujemy kolejny, dziewiąty komunikat PIGPD informujący dotyczący protestu przemysłu drzewnego.

Czy dalsze rozmowy mają sens?Czy dalsze rozmowy mają sens?Fot. Drewno.pl

Poznań, 15.09.2008r.

PROTEST PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

Komunikat nr 9

Szanowni Państwo,


Zapowiadane rozmowy z Lasami Państwowymi które miały się odbyć w dn 08.września pod auspicjami ministra Michała Boniego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera, zostały przełożone na dzień 18 września.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że to opóźnienie nie działa na naszą korzyść i należy się liczyć z tym, że nie było przypadkowe. Nie przypisujemy go jednak Kancelarii Premiera i w dalszym ciągu opieramy się na przekonaniu, że prowadzący rozmowy Minister Michał Boni jako przedstawiciel rządu, będzie skutecznie pomagał w rozwiązaniu problemów przemysłu, co pozostaje przecież w interesie całej gospodarki.

Niemniej, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Sławomir Wrochna w bezpośredniej rozmowie telefonicznej z M. Bonim dał wyraz naszemu zaniepokojeniu ww. opóźnieniami, zmierzającymi wprost do jak najdłuższego utrzymania przez LP obecnego poziomu cen i do wprowadzenia na 2009r. zasad sprzedaży drewna pod ich dyktando.

Podsumowanie tej rozmowy stanowi pismo przekazane ministrowi M. Boniemu, które załączamy. Niezwłocznie po zakończeniu rozmów 18-go, przekażemy Państwu informację o ich wynikach.


Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego przy PIGPD

Sławomir Wrochna


POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań,

Tel. + 61- 822 47 52 fax + 61- 849 24 68 e-mail pigpd@drewno.pl

__________________________________________________________________________________

IG- 56 /09/2008 Poznań, dn. 09.09.2008r.


Szanowny Pan

Michał Boni

Sekretarz Stanu

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Szanowny Panie Ministrze,


W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej, pozwalam sobie przekazać Panu naszą ocenę sytuacji, jaka wytworzyła się w ciągu 2 ostatnich miesięcy, jakie upłynęły od naszego pierwszego spotkania.

Z wyartykułowanych 3 podstawowych problemów, czyli sprawy koniecznej korekty cen drewna okrągłego w br., nowelizacji zasad sprzedaży tego drewna, oraz uznania biomasy pochodzącej z tartaków za źródło energii odnawialnej, ta ostatnia sprawa definitywnie została załatwiona negatywnie, gdyż rozporządzenie Ministra Gospodarki w tej kwestii nie uwzględnia w ogóle naszych zastrzeżeń.

Lasy Państwowe nie dokonały również dotąd korekty cen na poziomie zmieniającym sytuację na rynku. Ignorują przy tym wszelkie ekonomiczne argumenty jakie są im przedstawiane. Rozmowy na ten temat, jakie mieliśmy nadzieję odbyć pod Pana przewodnictwem, rozpoczną się dopiero 18-go września.

Nie zostało też dotąd w żaden sposób rozstrzygnięte, jaką drogą przeprowadzona zostanie zmiana zasad sprzedaży drewna. Co gorsze, notatka podsumowująca spotkanie jakie miało miejsce w KPRM w dn. 21 sierpnia, poruszająca to zagadnienie, została przez pracowników Departamentu Rozwoju Gospodarki MG sporządzona w formie, której nie możemy zaakceptować. Został z niej usunięty zwrot, podkreślający, że podstawą znowelizowanych zasad sprzedaży drewna muszą być umowy wieloletnie, dostępne powszechnie. W przeciwnym razie miały by one cechy pomocy publicznej, udzielanej wybranym firmom, co w przeszłości już miało miejsce.

W punkcie „Ustalenia” nie ma wymaganego przez przemysł sformułowania, mówiącego, że kluczową sprawą jest pilne podjęcie prac nad zmianą zasad sprzedaży, tak, aby mogły one mieć zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży na 2009r.


Panie Ministrze!

Z przyczyn obiektywnych, najpóźniej od końca października musi się rozpocząć sprzedaż drewna na 2009r. Uważamy, że LP starają się opóźnić rozmowy na temat zasad tej sprzedaży licząc, że pod presją czasu uda się im narzucić nam własne rozwiązania w tym zakresie. Natomiast rozmowy o koniecznej zmianie poziomu cen w br., jeszcze nie zaczęły. To również wydaje się być efektem celowych opóźnień. Uważamy, że tu konieczna jest interwencja na szczeblu Kancelarii Premiera, aby do takich negocjacji doszło.

O to właśnie Pana prosimy.

Konieczne w zaistniałej sytuacji staje się też zaproponowanie Panu Ministrowi wprowadzenie do porządku spotkania, jakie ma mieć miejsce w dn.18 września dwóch następujących punktów:


 1. Ustalenie skali koniecznej korekty cen drewna okrągłego w IV kwartale br. i dróg jej

wprowadzenia.

Krótkie podsumowanie faktów i informacji ekonomicznych, jednoznaczne potwierdzające konieczność dokonania pilnej i głębokiej korekty cen drewna pochodzącego z lasów Skarbu Państwa, sprzedawanego obecnie przez Lasy Państwowe, stanowi załącznik 1 do tego pisma.


 1. Uzgodnienie zasad sprzedaży drewna należącego do Skarbu Państwa, w 2009r.

Powinny one spełniać następujące warunki:

 • Wprowadzać jednolite zasady zakupu, oparte o powszechnie dostępne umowy wieloletnie, zapewniające przedsiębiorstwom stabilny poziom zaopatrzenia, umożliwiający niezakłóconą produkcje i rozwój.

 • Wprowadzenie jednolitej wyjściowej ceny drewna dystrybuowanego przez Lasy Państwowe i utrzymanie cen tego drewna w ciągu całego roku na poziomie rynkowym

 • Umożliwienie publicznej kontroli systemu sprzedaży przez powszechny dostęp do informacji rynkowych, w tym do list odbiorców zawierających dane o poziomie zakupów i oferowanych cenach

 • Zapewnienie dostępu do rynku drewna okrągłego dla nowych odbiorców i odbiorców zwiększających przerób, przez system otwartych aukcji obejmujących każdą ilość drewna nie objętego umowami ze stałymi odbiorcami.


Chcemy przekazać Panu Ministrowi, że bardzo liczymy na konkretne efekty rozmów prowadzonych pod Pana przewodnictwem w dn. 18 września, gdyż ich niepowodzenie oznacza nieuchronne i bardzo poważne problemy całego polskiego przemysłu drzewnego.

Liczymy na Pańskie zrozumienie naszej trudnej sytuacji i Pana pomoc w skutecznym wynegocjowaniu właściwych rozwiązań..


Z poważaniem

(-) Sławomir Wrochna

Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego
Załącznik 1.

Do pisma znak IG-56/09/2008

Uzasadnienie konieczności korekty cen drewna okrągłego pochodzącego z lasów Skarbu Państwa, dystrybuowanego przez PGL Lasy Państwowe.

 • Kryzys związany z załamaniem się rynku budownictwa w USA załamał eksport tarcicy z Europy na ten kontynent. W efekcie na naszym krajowym rynku pojawiła się na nie notowaną dotąd skalę konkurencja wyrobów importowanych. W I półroczu import do Polski tarcicy ogółem wyniósł 161% ilości z I półrocza 2007 (w tym z terenu Niemiec – 196%). Jest to ok. 550 tys. m3 (dane CAAC). W układzie wartościowym import ten wzrósł znacznie mniej – do 115% wartości z I półrocza 2007r. Oznacza to, że ceny tarcicy importowanej są średnio o 25% tańsze niż polskie odpowiedniki. Przy spodziewanej tendencji rosnącej, można oczekiwać w br. napływu na nasz rynek nie mniej niż 1,5 mln m3 importowanych produktów tartacznych tj prawie 2x więcej niż w 2007r.

 • Z tych samych powodów ilość i wartość eksportu tarcicy z Polski wciąż szybko spada. W I półroczu wartość ta wyniosła tylko 75% wartości z I półrocza 2007r. W układzie ilościowym spadek wyniósł 17%. Oznacza to, że na spadek sprzedawanej ilości nałożył się dodatkowo spadek wartości jednostkowej eksportowanych towarów. Na główny nasz rynek eksportowy – do Niemiec – wyeksportowano produkty tartaczne o wartości tylko 60% wielkości z I półrocza z 2007r. (za CAAC) . Oczywiście ma na to wpływ obecny kurs €/zł, który pozostaje na poziome niższym niż rok temu o ok. 15% (dane NBP). Ponadto cena wyrobów na rynku UE w odniesieniu do 2007r. znaczne spadła. Np. na najważniejszym dla nas rynku niemieckim, ceny podstawowych sortymentów iglastych w lipcu w stosunku do lipca 2007 spadły od 7,1 do 9,4% W czerwcu spadek ten był odpowiednio 8,7% do 11,0% (za Marketpress Holz).

 • W efekcie w 2008r. doszło w Polsce do znacznego spadku produkcji tartaków. O ile w I kwartale poziom produkcji tarcicy wynosił 109% produkcji z I kw. 2007r., to w II kw. nastąpiło gwałtowne załamanie i spadek do poziomu tylko 91% poziomu z II kw. 2007r.(za GUS). Spada szybko rentowność netto tartaków: w I kw. 2008 nastąpił spadek do 2,8% z poziomu 5,6% w IV kw. 2007 (dane GUS). Nie ma wątpliwości, że w kolejnych miesiącach II-go i III-ciego kwartału trend spadkowy jest kontynuowany.

 • Na pogarszającą się sytuację na rynkach europejskich zareagowali szybko i odpowiednio dostawcy drewna okrągłego w całej UE, obniżając cenę tego drewna dla swoich odbiorców od początku roku o 20 – 25%. To pozwoliło im zachować konkurencyjność i kontynuować produkcję. Jednak nic takiego nie nastąpiło w Polsce. Cena średnia podstawowego surowca – sosny tartacznej zapisana w umowach rocznych zawartych z LP wynosi tu dziś 217 zł/m3, tj. 65€. (dane PIGPD). Natomiast analogiczne ceny w innych krajach UE są już znacznie niższe niż polskie.

Przykłady:

- Niemcy Pn-Wsch, czerwiec, – 47,5 do 53 €/m3 tj. mniej śr. o 50 zł/m3 (za Euwid)

- Szwecja, II kw. śr. 499 SEK/m3 = 175zł, tj mniej o 42 zł/m3 (dane Metla Metinfo)

- Austria, czerwiec, śr.43 €/m3 = 144 zł/m3 tj. mniej o 73 zł/m3 (dane proHolz Styria)

Warto tu dodać, że nawet w Polsce obecne ceny na aukcjach internetowych, gdzie sprzedawane są stosunkowo małe ilości drewna, wynoszą przeciętnie ok. 165 zł/m3 za kl. WC01 igl., co można przeliczyć na cenę średnią ok. 184zł/m3, czyli niższą od ceny w umowach rocznych o ok. 18 %

 • Poziom cen zapisanych w umowach z LP już w momencie ich ustalania jesienią 2007r. nie miał cech cen rynkowych i był przedmiotem protestów przemysłu, zignorowanych przez Lasy Państwowe. Przy tym, mimo że teoretycznie istniała możliwość oferowania przez odbiorców cen niższych od maksymalnego poziomu administracyjne ustalonego przez LP, system sprzedaży został tak skonstruowany, że wybór niższej ceny wiązał się z nieuchronną redukcją poziomu zaopatrzenia w surowiec co, wobec braku alternatywnych źródeł zaopatrzenia, tworzyło sytuację nawet bardziej niebezpieczną dla przedsiębiorców niż wywołana zawyżoną ceną zakupu drewna. W efekcie doszło do powszechnego, poza wyjątkami, zmuszenia przedsiębiorców do zaoferowania zawyżonych cen jako obowiązujących na cały 2008r., na dodatek z założenia niemożliwych do obniżenia.

Sporządzono w Biurze PIGPD

Wrzesień 2008r. 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Olewanie

Możemy sobie komunikować, protestować, mailować, stawać na głowie aż do zamknięcia zakładów. Albo zakłady poradzą sobie same albo będą padać

Tartak SKR [6]Odpowiedz na ten komentarz2008-09-16 15:59:04

Zgłoś nadużycie

Protest czy piknik

Od początku było wiadomo, że demonstracja jak ta co miała miejsce, nie przyniesie żadnego efektu. Władza rozumie tylko język siły. Trzeba brać przykład z górników i wyjść na ulicę, a nie na trawnik. A najlepiej jeszcze dać każdemu uczestnikowi sztachetę.

TheQ [36]Odpowiedz na ten komentarz2008-09-17 09:20:06

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz