/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

KPPD: Kronospan złożył w sądzie powództwo o uchylenie uchwał podjetych przez WZA

KPPD

Autor: oprac. dja
Źródło: KPPD
Data: 2008-07-16


Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA poinformowało o otrzymaniu w dniu 16. lipca 2008r. pozwu Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. o stwierdzenie nieważności uchwał nr 15/08 (wybór członka Rady Nadzorczej) i 16/08 (wybór członka Rady Nadzorczej) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA, względnie o uchylenie tych uchwał oraz o uchylenie uchwał nr 03/08 (zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.) i 06/08 (podział zysku netto za rok obrotowy 2007r.) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa w części dotyczącej uchylenia uchwały nr 06/08.

W tym samym pakiecie korespondencji spółka otrzymała również postanowienie sądu o zabezpieczenie roszczeń Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. poprzez wstrzymanie wypłaty dywidendy przyznanej akcjonariuszom KPPD uchwałą nr 06/08.
W uzasadnieniu decyzji Sąd Okręgowy napisał:
"Powód wystąpił z pozwem przeciwko pozwanemu o stwierdzenie nieważności uchwał nr 15/08 i 16/08 oraz o uchylenie uchwał nr 03/08 i 06/08 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Jednocześnie złożył wniosek o zabezpieczenie powództwa w części dotyczącej uchylenia uchwały nr 06/08 przedmiotem, której był podział zysku netto za rok obrotowy 2007 poprzez zobowiązanie pozwanego do wstrzymania wypłaty przyznanej akcjonariuszom dywidendy.
W uzasadnieniu wniosku wskazał, że pogarszająca się koniunktura na rynku przemysłu drzewnego ma znaczący wpływ na sytuację finansową pozwanego co znalazło odzwierciedlenie w sprawozdaniu zarządu z działalności spółki za 2007r.
Zaś wypłata dywidendy z zysku netto za 2006r. dokonana w 2007r. była jednym z czynników, który miał wpływ na przekroczenie zdolności do generowania środków pieniężnych i była jedną z zasadniczych przyczyn wzrostu zadłużenia w kredytach i pożyczkach oraz zwiększeniu zobowiązań leasingowych. Z tego względu, skoro wypłata dywidendy w 2007r., który był rokiem bardzo dobrej koniunktury dla przemysłu drzewnego spowodowała zwiększenie zadłużenia spółki to tym większe trudności finansowe mieć będzie spółka w przypadku wypłaty w 2008r., w którym nastąpiło załamanie rynku przemysłu drzewnego.

W związku z powyższym powód głosował przeciwko uchwale stojąc na stanowisku, że cały zysk winien pozostać w spółce. Rozpoznając wniosek Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Warunki dopuszczalności udzielenia zabezpieczenia oraz przesłanki zabezpieczenia określają przepisy art. 730 kpc i art. 730.1 kpc. Zabezpieczenie dopuszczalne jest w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd powszechny lub polubowny.

Aby wniosek o udzielenie zabezpieczenia mógł być uwzględniony zachodzić muszą kumulatywnie dwie przesłanki: roszczenie musi być uprawdopodobnione oraz wnioskodawca musi posiadać interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że ono istnieje i jest wymagalne. Uprawdopodobnienie roszczenia wiąże się z koniecznością uprawdopodobnienia faktów z treści, których uprawniony roszczenie wywodzi.

Wedle oceny sądu, ta przesłanka a mianowicie uprawdopodobnienie roszczenia została przez powoda spełniona. Powód przedłożył sprawozdanie zarządu pozwanego z działalności za lata 2006 i 2007r. z treści, których wynika, że wynik finansowy spółki za 2007r. był wyższy w porównaniu z rokiem 2006r. Z przedłożonego sprawozdania za 2007r. wynika też, że wypłata w 2007r. dywidendy za 2006r. była jednym z czynników, który miał wpływ na zwiększenie zadłużenia spółki. Przedłożył również sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 r. wraz z informacjami dodatkowymi z treści, których wynika, że nastąpiło obniżenie koniunktury gospodarczej i przychody pozwanego uległy znacznemu obniżeniu. Jako przesłanki zaskarżenia uchwały powód wskazał, że jest ona sprzeczna z dobrymi obyczajami i godzi w interesy spółki, wywodząc, że powzięcie uchwały sprzeciwia się dobrym obyczajom prowadzenia działalności gospodarczej a także godzi w obecne i przyszłe interesy spółki. Wywodził, że w sytuacji kryzysu w przemyśle drzewnym cały wypracowany zysk powinien pozostać w spółce.

Zdaniem sądu, przedstawiona wyżej argumentacja przesądza o prawdopodobieństwie istnienia przesłanek roszczenia zgłoszonego przez powoda, opartego na treści art. 422 ksh. Definitywnie przesądzać będzie o tym wynik postępowania zawarty w wyroku.

Drugą z przesłanek w udzieleniu zabezpieczenia jest interes prawny. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Wedle sądu, nie może ulegać wątpliwości, że powód posiada również interes prawny w dokonaniu żądanego zabezpieczenia, ponieważ jego brak w sytuacji korzystnego dla powoda rozstrzygnięcia może mieć wpływ na uniemożliwienie osiągnięcia celu postępowania a mianowicie pozostawienie całości wypracowanego za 2007r. zysku w spółce. Mając powyższe na względzie postanowiono jak w sentencji."


Zarząd KPPD-Szczecinek SA poinformował, że wniesie zażalenie na powyższe postanowienie, natomiast wypłata dywidendy zgodnie z wszystkimi procedurami dokonana została w dniu 10 lipca 2008r.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz