/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Lasy obniżą ceny na drewno

Lasy Państwowe

Autor:
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2008-05-16


Lasy Państwowe obniżą ceny na niektóre gatunki drewna. Ceny będą niższe nawet o 10 proc.

Surowiec modrzewiowySurowiec modrzewiowyFot. arch. drewno.pl

Na podstawie zarządzenia dyrektora generalnego nr 36 z dnia 14 maja 2008r. dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w porozumieniu z nadleśniczymi mogą określać rodzaje sortymentów (gatunków) drewna, które obejmie obniżka a także jej wysokość. Zgodnie z decyzją dyrektora generalnego – ceny obniżone mogą zostać nawet o 10 proc.

Obniżka obejmie drewno wystawiane do sprzedaży podmiotom gospodarczym w okresie od 1 czerwca do 30 września i dotyczyć będzie sortymentów na które występuje najniższy popyt.

„W różnych częściach kraju mamy różne uwarunkowania sprzedaży, dlatego nie możemy narzucić odgórnie, które gatunki drewna podlegać będą obniżce” – wyjaśnia Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Drewno o obniżonych cenach nie odebrane przez nabywców zgodnie z ustalonym harmonogramem kierowane będzie na aukcję internetową e-Drewno.pl. Cenę wyjściową ustalą poszczególne nadleśnictwa wystawiające surowiec do sprzedaży.

„Obniżka cen na gatunki, na które występuje obecnie najniższy popyt, a także zmiany w zasadach sprzedaży drewna, pozwolą uniknąć potencjalnych strat związanych ze zniszczeniem pozyskanego surowca” – tłumaczy Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

 

Zarządzenie nr 36
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 14.05.2008 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 52A z dnia
31 października 2007 (znak: OM-906-1-349/07) w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia
sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli
WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY)
znak: OM-906-1-294/08

Na podstawie § 6. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe1 - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8. ust. 1. pkt. 5. Statutu2 zarządzam, co następuje:

W zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 52A z dnia 31 października 2007 (znak: OM-906-1- 349/07) w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY) wprowadza się zmiany.

§1.
§20 pkt.4 otrzymuje brzmienie:
4. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w sprawie ceny dolnej i górnej wydaje stosowną decyzję.

§ 2.
§27 pkt.5 otrzymuje brzmienie:
5. Partia drewna, przeznaczona do sprzedaży w aplikacji "e - drewno", która nie znalazła nabywcy w licytacji elektronicznej, może być:
1) wyłączana ze sprzedaży w danym roku - jeśli drewno to nie musi być pozyskane ze względu na uwarunkowania przyrodnicze i inne stany faktyczne (np. ze względu na konieczność pozyskania drewna trudno zbywalnego ze względu na ciecia rębne, wykonywane na danej powierzchni);
2) poddana, za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, sprzedaży w trybie
zaproszenia do negocjacji bezpośrednich z klientami zewnętrznymi (gotowymi do podjęcia takich negocjacji), z tym, że:
a) negocjacje takie prowadzi komisja trzyosobowa powoływana na mocy decyzji odpowiednio przez nadleśniczego lub kierownika zakładu,
b) należy dążyć do tego, aby w/w negocjacje miały charakter zbiorowy, tj. aby uczestniczyli w nich wszyscy potencjalni nabywcy drewna trudno zbywalnego,
c) z negocjacji jest sporządzany protokół, wymagający zatwierdzenia przez nadleśniczego lub kierownika zakładu,
3) po pozyskaniu - zbyta do zakładu LP po cenach ustalanych przez dyrektora regionalnego
dyrekcji Lasów Państwowych - z odpowiednim uwzględnieniem uregulowań Podrozdziału III.

§ 3.
W załączniku nr 13 do w/w Zarządzenia pkt. 10 §8 otrzymuje brzmienie:
Cenę wyjściową i cenę minimalna ustala organizator licytacji.

§ 4.
Naczelnika Wydziału Marketingu i Promocji Produktów Leśnych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zobowiązuje się do doprowadzenia do umieszczenia bez zbędnej zwłoki na stronie Portalu Leśno-Drzewnego ujednoliconego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 52A z dnia 31 października 2007 (znak: OM-906-1-349/07) w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY).

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem umieszczenia ujednoliconego tekstu, o którym mowa w
§ 1. i 2., na stronie Portalu Leśno-Drzewnego.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18. maja 1994r. W § 6. Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych. Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych
2 W 8 ust.l. pkt. 5. Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określił, że "Dyrektor Generalny ustala w szczególności ( ...) zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe .... "

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA