/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Trociny i zrębki nie będą biomasą?

PIGPD

Autor:
Źródło: PIGPD
Data: 2008-05-12


Projekt rozporządzenia, które przedstawiło 10 marca Ministerstwo Gospodarki, zakładający skreślenie z listy produktów uznawanych za biomasę odpadów powstających w wyniku przerobu drewna, wzbudza ogromny niepokój firm zajmujących się przerobem drewna. Wyjątkiem są zakłady płyt drewnopochodnych i papierniczo celulozowe, które dzięki nowym przepisom staną się monopolistami w zakresie zagospodarowania odpadów z produkcji drzewnej.

Fot. drewno.pl

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego rozpoczęła działania na rzecz zmiany zapisów w projekcie ministerialnego rozporządzania. W tym celu zostały skierowane m.in. pisma do Ministra Gospodarki - Waldemara Pawlaka oraz Ministra Środowiska - Macieja Nowickiego.

 

Poznań, dn. 08.05.2008r.
Szanowny Pan Premier
Waldemar Pawlak
Minister Gospodarki
Szanowny Panie Premierze,


W związku z dotychczasowym brakiem zainteresowania naszym stanowiskiem przedstawionym w piśmie z dn. 27.03.2008r. w sprawie zmiany projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2008r. „w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii” oraz brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi resortu gospodarki w tej sprawie, w a zwłaszcza z uwagi na powzięcie informacji o zakończeniu konsultacji w przedmiotowej sprawie, niniejszym zgłaszamy Panu Premierowi stanowczy protest wobec faktu zignorowania udziału Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego w tych konsultacjach.
Pomimo że organizacja nasza jest w kierowanym przez Pana Premiera resorcie znana, o czym świadczy fakt, że wielokrotnie w imieniu zrzeszonych przedsiębiorstw drzewnych byliśmy proszeni o wyrażenie opinii na temat przygotowywanych aktów prawnych i rozstrzygnięć administracyjnych, to w tak żywotnym dla naszych członków projekcie rozporządzenia, całkowicie pominięto naszą Izbę, natomiast istotę proponowanych w rozporządzeniu uregulowań, ku naszemu zdumieniu Ministerstwo Gospodarki konsultowało z różnymi stowarzyszeniami, które nie posiadają nawet żadnych ustawowych uprawnień do opiniowania projektów w ogóle, a tym bardziej aktów powszechnie obowiązującego prawa.

Podkreślamy przy tym, że szczególnie bulwersuje nasz fakt, że w sprawie biomasy pochodzących z odpadów z odnawialnych źródeł energii – w tym przypadku drewna, której właśnie dotyczy przedmiotowe rozporządzenie, zamiast z organizacjami gospodarczymi ustawowo uprawnionymi do reprezentowania interesów przedsiębiorców przetwarzających drewno, kierowany przez Pana Premiera resort nie wiedzieć czemu konsultował nawet ze stowarzyszeniami, które nie mają nic wspólnego z biomasą, bo zrzeszającymi np. wytwórców energii wiatrowej i itp.

Dlatego właśnie zastanawia nas i prosimy Pana Premiera o miarodajną odpowiedź, dlaczego w przypadku dotyczącym rozwiązań, którymi przedsiębiorcy drzewni są tak żywotnie zainteresowani, Ministerstwo Gospodarki w ogóle nie zareagowało na nasze kilkukrotne wystąpienie w tej sprawie.
Nadmieniamy, że poza skierowanym do Ministerstwa Gospodarki. pismem z dn. 27.03.2008r., w dn. 24.04.2008r. złożyliśmy również na oficjalnym druku „Zgłoszenie Zainteresowania Pracami nad Projektem” tego rozporządzenia.

Zwracamy także uwagę Pana Premiera, że także artykuły prasowe zamieszczone m.in. w „Rzeczpospolitej” w dn. 25.03.2008r. i w dn. 02.04.2008r., wyraźnie wskazywały, że to m.in. reprezentowany przez Izbę nas przemysł będzie zasadniczo narażony na skutki rozwiązań, zapisanych w projekcie rozporządzenia.
Zatem nie może być jakichkolwiek wątpliwości, że obsługujący Pana Premiera i działający Jego w imieniu urzędnicy Ministerstwa Gospodarki mieli pełną świadomość, że m.in. także reprezentująca przedsiębiorców branży drzewnej nasza Izba, nie powinna być pominięta przy konsultowaniu tego projektu.

Ponieważ z wyłącznej winy podległych Panu Premierowi urzędników stało się zgoła inaczej, być może z powodu zaniedbania, niekompetencji, a być może także celowego działania aby uchylić się od rozważenia zasadności naszych krytycznych uwag, niniejszym wnosimy aby Pan Premier, jako naczelny organ administracji rządowej kierujący działem „gospodarka”, zawiesił wdrożenie przedmiotowego rozporządzenia na czas niezbędny do wznowienia konsultacji w przedmiotowym zakresie z udziałem działających w ramach przemysłu drzewnego organizacji przedsiębiorców, w tym naszej Izby, ustawowo uprawnionych do opiniowania aktów prawnych związanych bezpośrednio z ich działalnością statutową.

Na uzasadnienie tego wniosku podnosimy, że PIGPD działając na mocy ustawy z dn. 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych ( Dz.U. z dn. 08.06 1989 z póz. zm.) zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy „jest uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki (…)” a zgodnie z art. 6 „Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych”.

Konkludując, wnosimy aby Pan Premier wstrzymał niezwłocznie stosowne procedury mające wprowadzić w życie przedmiotowe rozporządzenie, w celu stworzenia warunków do wnikliwego rozpatrzenia postulatów zgłoszonych za pośrednictwem Pana Premiera do Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki przez reprezentujące przemysł drzewny organizacje, w szczególności wskazujących na celowość wykreślenia w § 4 ust. 4 i 5 oraz w § 17 ust. 3 zapisu: „z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty” .

Mając na uwadze powyższe oczekujemy na zarządzenie przez Pana Premiera konsultacji w niezbędnym zakresie, bowiem tylko tym sposobem, w naszym przeświadczeniu, istnieje sposobność wykluczenia ułomnych i kontestowanych potem formalnie uregulowań.

Z wyrazami poważania

Prezydent Izby
Mirosław Florkiewicz
Poznań, dn. 24.04.2008r.
Szanowny Pan
Maciej Nowicki
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,

Działając w imieniu reprezentowanego przez nas przemysłu tartacznego, zwracamy się do Pana z prośbą o pilne podjęcie działań w celu zmiany wskazanych dalej zapisów w projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2008r. „w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii”.
Ww rozporządzenie wprowadza bowiem praktycznie zakaz wykorzystywania jako źródła energii odnawialnej wszelkiego rodzaju „odpadów i pozostałości z produkcji leśnej a także przemysłu przetwarzającego ich produkty”. Równocześnie nie tworzy się żadnych barier w wykorzystywaniu na te cele dowolnych sortymentów drewna okrągłego pozyskiwanego w polskich lasach. Oznacza to, że ten sam z biologicznego punktu widzenia materiał, w wypadku gdy stanowi go drewno okrągłe, będące surowcem dla szeregu gałęzi przemysłu drzewnego, będzie mógł być przeznaczany na cele energetyczne jako źródło energii odnawialnej, a gdy stanowią go odpady powstające w tych przemysłach – nie, choć ich zastosowanie sprowadza się tylko do 3 kierunków: do produkcji energii, jako jeden z surowców do produkcji płyt drewnopochodnych i do produkcji celulozy. Jest to działanie wbrew pragmatyce.
Jest też jednak rzeczą logiczną założenie, że za tym rozwiązaniem stoi lobby związane z przemysłem płyt drewnopochodnych i przemysłem celulozowym, które w momencie wejścia w życie ww. rozporządzenia, będą miały pozycję monopolu na rynku ww. pozostałości z produkcji przemysłu drzewnego. W sposób właściwie jednoznaczny potwierdza to tekst „artykułu promocyjnego” zamieszczonego w Rzeczpospolitej z dn. 24.04.2008r. przez Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych, w którym wychwala i popiera ono omawiany projekt rozporządzenia mimo, że równocześnie głosi, że drewna nie należy spalać. Czyżby zakaz spalania drzewnych odpadów i pozostałości produkcyjnych na tyle tych producentów satysfakcjonował, że w zamian są gotowi poprzeć akt prawny dopuszczający spalanie drewna okrągłego, przeciwko czemu jeszcze niedawno gorąco protestowali?
Jak z pewnością Panu wiadomo, już w roku 2010 udział energii wytwarzanej z biomasy powinien w Polsce osiągnąć poziom 10,4% a w 2014 – aż 12,9%. Najprawdopodobniej będzie to niemożliwe bez wykorzystania w tym celu drewna. Dlaczego więc Minister Gospodarki planuje zlikwidować jedno z najistotniejszych źródeł tego surowca do produkcji energii odnawialnej ? Jest też oczywiste, że jeśli to nastąpi, to w takiej sytuacji wystąpi tym większe zapotrzebowanie na surowiec energetyczny w postaci drewna okrągłego i pojawi się łatwa do przewidzenia presja na Lasy Państwowe, aby je pozyskiwać i dostarczać energetyce. Jak wiadomo, poziom eksploatacji lasów podlega ścisłym ograniczeniom, więc wzrost pozyskania drewna okrągłego konkretnie na ten cel nie jest możliwy, a gdyby jednak nastąpił, może się spotkać z protestami np. organizacji ekologicznych. Jesteśmy przekonani, że zapobieżenie takim zdarzeniom leży w interesie Ministerstwa Środowiska.
Wzrost sprzedaży drewna okrągłego na cele energetyczne nie może się też odbyć przez przeznaczenia na to sortymentów innych niż drewno opałowe (np. papierówki) - gdyż cała dostępna ilość takiego drewna jest już zagospodarowana, a popyt na nie przekracza podaż.
Ponownie więc należy postawić pytanie: czemu ma służyć ograniczenie energetycznego wykorzystania odpadów drzewnych, zawarte w ww. projekcie zarządzenia, skoro nie przemawiają za tym ani argumenty ekologiczne, ani gospodarcze ?
Odpowiedź jest oczywista i wskazana już wyżej – posłuży to zbudowaniu wspólnego monopolu dwóch branż przemysłowych, a ważny rynek o obrotach rzędu 1 mld zł zostanie zdominowany przez zaledwie kilku odbiorców, którzy będą mogli dyktować dostawcom dowolne ceny i warunki odbioru. Nie sposób uwierzyć, żeby budowanie monopoli mogło stanowić cel polskiego rządu, więc jesteśmy pewni, że Pan Minister poprze nasz wniosek aby omawiany projekt zarządzenia Ministra Gospodarki został zmieniony.
W związku z tym zwracamy się do Pana z prośbą o poparcie wniosku, przekazanego Ministrowi Gospodarki Waldemarowi Pawlakowi pismem z dn. 27.03.2008r., o wycofanie w całości lub korektę zapisów projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 10.03.2008r. „w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii, poprzez wykreślenie następujących słów zawartych w § 4 ust. 4 i 5 oraz w § 17 ust. 3: „z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty”.

Liczymy na pomoc Pana Ministra w tej niezwykle ważnej sprawie i deklarujemy naszą pomoc i współpracę.


Z poważaniem


Bogdan Czemko
Dyrektor Biura Izby


Zał. : pismo PIGPD do Ministra Gospodarki z dn. 27.03.2008r.

Do wiadomości:
- Pan Marcin Korolec – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
- Pan Wojciech Jasiński – Przewodniczący Komisji Gospodarki
- Pan Marek Kuchciński – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA