/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Wzrost cen surowca grozi zapaścią na rynku drzewnym

PIGPD

Autor:
Źródło: PIGPD
Data: 2008-02-21


PIGPD ostrzega, że wzrost cen surowca grozi zapascią na rynku drzewnym. Kolejny, kilkunastoprocentowy wzrost cen drewna jaki miał miejsce z początkiem bieżącego roku, wyklucza krajowe firmy z rynków europejskich i stymuluje napływ zagranicznej tarcicy i produktów drzewnych do Polski.

Rzeczpospolita, 15.02.2008Rzeczpospolita, 15.02.2008

Prezydent PIGPD zwrócił się do dyrektora generalnego Lasow Państwowych o podjęcie działań mających na celu utrzymanie cen z roku ubiegłego.

Poznań, dn. 15.02.2008r.

Pan
Jerzy Piątkowski
Dyrektor Generalny
PGL Lasy PaństwoweInformujemy, że do Izby docierają, pochodzące od zrzeszonych u nas firm, alarmujące sygnały o pogarszającej się sytuacji na rynku wyrobów z drewna. Z uwagi na aktualne ceny tych wyrobów, wynikające ze wzrostu cen surowca krajowego udostępnianego przez PGL LP, obserwujemy spadek popytu na produkty krajowe. Obserwujemy, że rosną zapasy magazynowe w polskich tartakach. W miejsce naszych wyrobów na polskim rynku uwidacznia się konkurencyjny import tarcicy i wyrobów z drewna. Ceny importowanej tarcicy z Zachodu i Wschodu Europy są atrakcyjniejsze niż ceny wyrobów wielu rodzimych firm. Najgorsza sytuacja dotyczy eksportu, który praktycznie się załamał. Najważniejszy dotąd dla krajowych firm rynek niemiecki przestaje być zainteresowany importem wyrobów z Polski, ceny spadły tam dramatycznie a sytuację eksporterów pogarsza niski kurs Euro.

Ze względu na brak jeszcze danych statystycznych z GUS, większości zachodzących zjawisk gospodarczych nie można jeszcze skonkretyzować. Dysponujemy już jednak wiedzą o sytuacji na rynku wyrobów w Niemczech i wybrane przykłady załączamy do niniejszego pisma. Widać z nich, że ceny wszystkich ocenianych sortymentów spadają już od początku 2007r.. Obecnie są niższe od 12 do 25% niż w styczniu 2007. Są to przy tym te same ceny, z którymi musimy już konkurować również w Polsce. Kurs kupna Euro wg NBP na dzień 02.01.2007 wynosił 3,7907 zł a w dniu dzisiejszym wynosi 3,5482 zł, jest więc aż o 6,8% niższy.

Sytuację krajowych przedsiębiorstw utrudnia także odpływ pracowników szukających lepiej płatnej pracy zagranicą, a także parcie poprzez powszechnie obserwowane protesty, wszystkich grup pracowniczych na podwyżki płac, co wymusza również wzrost płac w przemyśle drzewnym.

Na to nakłada się skokowy od stycznia br. wzrost cen surowca drzewnego w Lasach Państwowych, który - nie ukrywamy, że za sprawą samych nabywców, poprzez nadmierne zawyżenie przez nich lekkomyślnie deklarowanych przez siebie cen w ofertach składanych do rokowań internetowych - dla drewna wielkowymiarowego wyniósł w wielu przedsiębiorstwach 10 do 20% w stosunku do cen ustalonych w 2007r.

Należy podkreślić, że ceny tego drewna rosły systematycznie już od lat. Potwierdzają to m. in. dane zamieszczone w "Rzeczpospolitej" z dn. 08.10.2007r., z których wynika, że od początku 2004r. do IV kwartału 2007r. cena ta wzrosła ze 190 zł do 235 zł, a więc o 19%.

Nasza Izba dwukrotnie w minionym roku składała na ręce dyrektora generalnego LP protesty przeciw wdrażaniu co raz to bardziej cenotwórczych zasad sprzedaży drewna pozyskiwanego z lasów państwowych, a w szczególności podnoszeniu tzw. cen wyjściowych - minimalnych surowca, które warunkowały uczestnictwo w rokowaniach internetowych. Pierwszy raz nastąpiło to wówczas, gdy Lasy Państwowe przystąpiły (nawiasem mówiąc wbrew opinii nawet zdominowanej przez leśników Komisji Leśno - Drzewnej) do renegocjacji cen drewna w IV kwartale 2007r., a kolejny - gdy LP ustaliły nadmiernie zawyżone widełki cen stanowiące podstawę składania ofert zakupu drewna w Portalu Leśno - Drzewnym. Nasze pisma w tej sprawie kierowane do dyrektora generalnego LP są datowane na dzień 04.07.2007; 01.08.2007; 06.09.2007; 04.10.2007; 15.10.2007, 24.10.2007. Równolegle wysyłane były pisma do Ministrów Środowiska i Gospodarki oraz do Prezesa UOKiK. Podobne wnioski składały też inne organizacje samorządu gospodarczego działające w naszym przemyśle.

Kwestionowaliśmy jednoznacznie ustalane przez dyrektora generalnego LP, w trybie wydawanych zarządzeń (a zwłaszcza poprzednio zarządzenia Nr 52 z dnia 26.10.2006r. znak OM-906-1-121/06, a potem zarządzenia Nr 52 A z dnia 31.10.2007r. znak OM-906-1-349/07), zasady sprzedaży w imieniu Skarbu Państwa drewna pozyskiwanego przez PGL LP, w tym jego ceny.

Niestety, nasze argumenty przeciw, wdrażanym kolejnymi zarządzeniami mechanizmom, podnoszeniu cen zostały wówczas zignorowane. W rezultacie, przy pogarszającej się sytuacji na rynku, pojawia się dziś realna groźba, że dodatnia rentowność przemysłu tartacznego wynosząca za I-III kwartał 2007r. wg GUS 5,6%, już w I kwartale 2008 zamieni się w rentowność ujemną, a co najmniej spadnie znacznie, ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu.

Zdajemy sobie sprawę, że dokumentowanie opisanej sytuacji wymaga zgromadzenia konkretnych danych rynkowych, dziś dostępnych tylko częściowo.

Zdając sobie sprawę ze złożoności zaistniałej sytuacji, na którą z jednej strony złożyły się zarówno istotne błędy narzuconych przedsiębiorcom przez dyrektora generalnego LP za pośrednictwem Portalu Leśno-Drzewnego zasad sprzedaży i cen surowca drzewnego na 2008r., a z drugiej nieracjonalne, a niekiedy nawet lekkomyślne zachowanie się niektórych nabywców drewna w rokowaniach internetowych, zwłaszcza tych, którzy aby przebić konkurenta zadeklarowali w składanych przez siebie ofertach ceny najwyższe - "przegrzane" , zwracamy się do Pana Dyrektora z prośbą, o rozważenie możliwości naprawy szkodliwych dla przedsiębiorców skutków odbytych w m-cu grudniu 2007 rokowań internetowych.

Uważamy, że sytuacja wymaga, aby pilnie rozważyć niezwłoczne uchylenie zarządzenia nr 52 A z dnia 31.10.2007r. Tylko tą drogą zgodnie z prawem można teraz doprowadzić do generalnego obniżenia wszystkim nabywcom - o jednakową wartość lub jednakowy wskaźnik - cen jednostkowych drewna okrągłego, zwłaszcza wielkowymiarowego, do racjonalnego poziomu.

Propozycja ta, nie tylko umożliwia w świetle prawa możliwie najszybsze złagodzenie i odwrócenie niekorzystnych teraz skutków gospodarczych dla krajowego przemysłu drzewnego, ale wyklucza wszelkie zarzuty nierównego traktowania przedsiębiorców w rozumieniu zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst. jedn. z 2003r. Nr 153, poz. 1503) i zapobiegnie wszelkim roszczeniom odszkodowawczym, jakich można by ewentualnie dochodzić na drodze sądowej.

W przeciwnym przypadku mając na względzie, że :
- wpływy ze sprzedaży drewna należącego do Skarbu Państwa, mimo że stanowią przychody PGL LP, to przede wszystkim są jednak najpierw dochodami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;
- złożone przez przedsiębiorców w rokowaniach internetowych oferty cenowe na drewno, w związku z ich potwierdzeniem przez przyjmującego ofertę (PGL LP), w świetle przepisów Kc stały się dla stron wiążące;
to próby generalnej zmiany teraz wszystkim nabywcom cen za drewno w innym trybie, wywołałoby wielkie zamieszanie, albowiem naruszałoby obowiązujący powszechnie ład prawny.

Wg naszej oceny, racjonalny poziom cen na 2008r. nie powinien być w żadnym razie wyższy, niż średni poziom cen z 2007r , uzyskany w ramach Portalu Leśno-Drzewnego.

Wnioskujemy więc o podjęcie przez Pana Dyrektora odpowiednich kroków w tym kierunku, deklarując z naszej strony niezbędną współpracę.

Z poważaniem

Mirosław Florkiewicz
Prezydent Izby

Załącznik:
- ceny wyrobów w Niemczech;

Do wiadomości:
- Pan Waldemar Pawlak - Wicepremier, Minister Gospodarki;
- Pan Maciej Nowicki - Minister Środowiska;
- Rada i Członkowie PIGPD;
- Organizacje samorządu gospodarczego w przemyśle drzewnym.

Wzrost cen surowca grozi zapaścią na rynku drzewnym (Zdjęcia: 2)

Rzeczpospolita, 15.02.2008Źródło: PIGPD

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA