/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Zasady konkursów w Lasach Państwowych

Lasy Państwowe

Autor:
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2008-02-04


Dyrektor generalny Lasów Państwowych podpisał Zarządzenie nr 9 w sprawie wyłaniania w drodze konkursów kandydatów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych.

Zgodnie z zarządzeniem konkurs na stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przeprowadza komisja konkursowa powoływana przez dyrektora generalnego LP. W jej skład wchodzi przedstawiciel ministra środowiska, trzech przedstawicieli dyrektora generalnego (w tym naczelnik wydziału kadr i szkoleń DGLP) oraz dwóch dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (dyrektor generalny zdecydował, że ci członkowie komisji wybrani zostaną w tajnym głosowaniu przez wszystkich dyrektorów RDLP).

Konkursy na stanowisko nadleśniczego przeprowadza komisja powoływana przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. W jej skład wchodzi przedstawiciel dyrektora generalnego LP, trzech przedstawicieli dyrektora regionalnej dyrekcji (w tym naczelnik komórki organizacyjnej ds. kadr) oraz dwóch nadleśniczych z terenu regionalnej dyrekcji, którego konkurs dotyczy.

Członkiem komisji nie może być osoba, która oświadcza, że zamierza uczestniczyć w konkursie lub złożyła ofertę o przystąpieniu do konkursu.

Konkursy przeprowadza się w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert, spełniających wymagania formalne.

Procedura konkursowa ma na celu ocenę merytoryczną złożonych dokumentów przez oferentów oraz ocenę uczestników konkursu pod względem posiadanych predyspozycji do zatrudnienia na stanowisku, którego konkurs dotyczy. Ocenie podlegają następujące elementy:
a) przedstawiona przez uczestnika konkursu koncepcja kierowania jednostką,
b) kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe uczestnika konkursu,
c) wyniki egzaminu testowego z zakresu umiejętności kierowniczych, (przeprowadzanego przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny),
d) rozmowa kwalifikacyjna - wszyscy uczestnicy konkursu odpowiadają na identyczne pytania dotyczące Polityki Leśnej Państwa, prawa leśnego i ochrony środowiska, zasad zrównoważonej gospodarki leśnej w aspekcie specyfiki jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

Ogłaszający konkurs może określić wymagania dodatkowe, które powinna spełniać osoba, składająca ofertę przystąpienia do konkursu.

W przypadku osób składających ofertę przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wymagane jest doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w Lasach Państwowych.

Pełen tekst zarządzenia:

Zarządzenie Nr 9
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 1 lutego 2008 r.
w sprawie wyłaniania w drodze konkursów kandydatów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych

znak: GK – 1101-1/08

W związku z art. 681 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. 98.21.94 z późn. zm.)1 , na podstawie § 6 oraz § 8 ust. 2 pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej Statutem 2, w wykonaniu zadań dyrektora generalnego Lasów Państwowych , określonych w art. 33 ust. 3 pkt 9 ppkt c ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 05.45.435 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołanie na stanowisko dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczego jest poprzedzane konkursem.

§ 2.
Decyzję o ogłoszeniu i przeprowadzeniu konkursu podejmuje:
a)Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w odniesieniu do stanowiska dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
b)dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w odniesieniu do stanowiska nadleśniczego.

§ 3.
1.Ogłoszenie o konkursie umieszcza się:
a)w przypadku konkursu na dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
b)w przypadku konkursu na stanowisko nadleśniczego - w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictw, zgrupowanych w danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

2.Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:
a)nazwę i adres regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśnictwa, których konkurs dotyczy,
b)określenie wymagań formalnych dla stanowiska, na które konkurs jest ogłoszony,
c)wykaz wymaganych dokumentów, które powinna zawierać oferta, w tym w szczególności:
- uwierzytelnione kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań formalnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (Dz. U. Nr 11, poz. 123),
- dokumenty potwierdzające osiągnięcia i doświadczenie zawodowe,
- koncepcja kierowania jednostką, której konkurs dotyczy,
- oświadczenie o braku przeszkód prawnych do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs, wynikających z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
- oświadczenie o gotowości poddania się procedurze konkursu,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,
- inne dokumenty, poświadczające dodatkowe kwalifikacje kierownicze, nabyte doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi, ukończone studia podyplomowe, kursy i szkolenia itp.
d)miejsce, formę i termin składania ofert, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia.
e)informację o warunkach odwołania konkursu.

§ 4.
1.Ogłaszający konkurs może określić wymagania dodatkowe, które powinna spełniać osoba, składająca ofertę przystąpienia do konkursu.
2.W przypadku osób składających ofertę przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wymagane jest doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w Lasach Państwowych.

§ 5.
3.Konkurs przeprowadza komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, którą powołują:
a)dyrektor generalny Lasów Państwowych w odniesieniu do konkursu dla kandydatów na stanowisko dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
b)dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w odniesieniu do konkursu dla kandydatów na stanowisko nadleśniczego
4.Dokumenty związane z postępowaniem konkursowym przechowuje się w komórkach organizacyjnych ds. kadr Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, które odpowiadają także za kancelaryjną obsługę prac Komisji.

§ 6. 1.W skład Komisji wchodzą:
a)w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych: przedstawiciel ministra właściwego ds. środowiska – za zgodą ministra, trzech przedstawicieli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w tym naczelnik wydziału kadr i szkoleń Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dwóch dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
b)w przypadku konkursu na stanowisko nadleśniczego:
przedstawiciel dyrektora generalnego Lasów Państwowych, trzech przedstawicieli dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, w tym naczelnik komórki organizacyjnej ds. kadr oraz dwóch nadleśniczych z terenu regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, którego konkurs dotyczy.
c)członkiem komisji nie może być osoba, która oświadcza, że zamierza uczestniczyć w konkursie lub złożyła ofertę o przystąpieniu do konkursu.
2.Członkowie Komisji składają oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, o braku przeszkód w bezstronnym uczestnictwie w pracach Komisji.
3.Członkowie Komisji mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób kandydujących na stanowisko objęte konkursem oraz przebiegu prac Komisji.

§ 7.
1.Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący, wyznaczony przez dyrektora, który podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu.
2.Komisja pracuje na posiedzeniach i wykonuje swoje zadania w składzie co najmniej 3/5 jej członków, w tym jej przewodniczącego.
3.Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu, zwykłą większością głosów.
4.Z prac Komisji sporządza się protokoły, podpisywane przez wszystkich członków, biorących udział w posiedzeniu.

§ 8.
1.Do zadań Komisji należy:
a)ocena ofert złożonych do konkursu pod względem formalnym, a w przypadkach stwierdzenia uchybień, nie mających istotnego znaczenia dla postępowania konkursowego, Komisja zażąda ich uzupełnienia lub poprawienia przed przystąpieniem do kolejnych etapów procedury konkursowej,
b)zawiadomienie, w sposób przyjęty przez Komisję, osób, które złożyły prawidłowo sporządzone oferty o dopuszczeniu do konkursu, oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
c)zawiadomienie oferenta o niedopuszczeniu do konkursu wraz z uzasadnieniem tej decyzji, listownie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
d)przeprowadzenie procedury konkursowej, o której mowa w § 11,
e)wyłonienie co najmniej dwóch kandydatów na stanowisko objęte konkursem, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej, spośród których dokonuje się powołania.

§ 9.
Ocena formalna ofert polega na sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów i ich poprawnego sporządzenia oraz wynikającego z tej oceny spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie.

§ 10.
Konkurs przeprowadza się w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert, spełniających wymagania formalne.

§ 11.
1.Procedura konkursowa ma na celu ocenę merytoryczną złożonych dokumentów przez oferentów oraz ocenę uczestników konkursu pod względem posiadanych predyspozycji do zatrudnienia na stanowisku, którego konkurs dotyczy, wyrażoną w skali punktowej i składa się z następujących etapów:
a)ocena przedstawionej przez uczestnika konkursu koncepcji kierowania jednostką, w której wyniku Komisja przyznaje do 20 punktów,
b)ocena kwalifikacji i osiągnięć zawodowych uczestnika konkursu na podstawie przedłożonych dokumentów, w której wyniku Komisja przyznaje do 30 punktów,
c)poddanie uczestnika konkursu egzaminowi testowemu z zakresu umiejętności kierowniczych, przeprowadzonemu przez wyspecjalizowany podmiot, w wyniku którego Komisja przyznaje do 20 punktów,
d)rozmowy kwalifikacyjnej z uczestnikiem konkursu, polegającej na udzielaniu odpowiedzi na zadawane przez Komisję wszystkim uczestnikom konkursu jednakowe pytania, dotyczące Polityki Leśnej Państwa, prawa leśnego i ochrony środowiska, zasad zrównoważonej gospodarki leśnej w aspekcie specyfiki jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, której konkurs dotyczy, w której wyniku Komisja przyznaje do 30 punktów.
2. Procedura przyznawania oceny punktowej polega na:
a) wpisaniu przez każdego członka Komisji oceny wyrażonej w punktach, za każdy etap konkursu, do anonimowej karty punktowej, oznaczonej pieczęcią ogłaszającego konkurs, którą następnie przekazuje się przewodniczącemu Komisji,
b) przewodniczący Komisji sporządza końcową ocenę punktową, która jest średnią arytmetyczną ilości punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji.
3. O przedstawieniu kandydatów do powołania decyduje ilość przyznanych punktów, przy czym w przypadku zdobycia przez uczestników konkursu jednakowej ilości punktów Komisja decyduje w głosowaniu o kolejności ich umieszczenia na liście kandydatów proponowanych do powołania.

§ 12.
Uczestnik konkursu nie może być przedstawiony do powołania na stanowisko, którego konkurs dotyczy w przypadku uzyskania mniej niż 65 punktów w trakcie pełnej procedury konkursowej.

§ 13.
Zakończenie prac Komisji i jej rozwiązanie następuje z chwilą przekazania protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego odpowiednio: Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych lub dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, którzy podjęli decyzję o przeprowadzeniu konkursu.

§ 14.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych i dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dokonują powołania na stanowisko, którego konkurs dotyczy, spośród wyłonionych w konkursie kandydatów (art. 33 ust. 3 pkt 9 lit. c) oraz art. 34 pkt 2b lit. b) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – tekst jednolity Dz. U. Nr 45 z 2005 r. poz. 435).

§ 15.
1.W przypadku nieprzeprowadzenia konkursu z powodu, o którym mowa w § 10 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych lub dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych powołuje na stanowisko, na które ogłoszono konkurs, osobę według własnego wyboru.
2.W przypadku, gdy w wyniku konkursu wyłoniony zostaje jeden kandydat, może on być rekomendowany przez Komisję dyrektorowi powołującemu do zaliczenia go do grona kandydatów do powołania.

§ 16.
1.Wyniki postępowania konkursowego nie mogą być podawane przez Komisję do publicznej wiadomości.
2.Uczestnik Konkursu ma prawo, na jego wniosek, do uzyskania informacji o ilości przyznanych przez Komisję punktów.

§ 17.
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 lipca 2007 roku (znak: OR-013-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętych pod pozycją 10 b.

§ 18.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA