DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Ogromne szkody po huraganie RDPL w Łodzi

Lasy Państwowe

Autor:
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2007-07-26


Huraganowy wiatr, który przeszedł 20 lipca 2007 roku nad lasami Nadleśnictw Przedbórz i Piotrków spowodował olbrzymie szkody w drzewostanach, łamiąc lub przewracając drzewa na szacunkowej powierzchni około 3600 ha, z tego około 2100 hektarów Lasów Państwowych i 200 ha lasów innych własności na terenie województwa łódzkiego oraz około 1500 hektarów Lasów Państwowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Ze względu na znaczny rozmiar szkód w lasach niepaństwowych w Nadleśnictwie Przedbórz wystąpi problem z realizowaniem porozumień zawartych ze starostwami na nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Szacunkową powierzchnię i masę drewna przewidywanego do pozyskania w ramach usuwania skutków klęski żywiołowej na terenie Lasów Państwowych według województw, powiatów i gmin przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Szkody po huraganie
  Powierzchnia w ha Masa w m 3
powiat piotrkowski 950 90 000
powiat radomszczański 1150 155 000
razem woj. łódzkie 2100 245 000
powiat konecki 1500 150 000
razem woj. świętokrzyskie 1500 150 000
ogółem RDLP w Łodzi 3600 395 000

Wyżej wymienione szkody miały miejsce w dwóch jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i są to Nadleśnictwa Przedbórz i Piotrków, z czego na to ostanie przypada jedynie 17 % powierzchni objętych uszkodzeniami, które znajdują się na terenie powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim.

W obu nadleśnictwach rozpoczęto już usuwanie skutków piątkowej nawałnicy. W pierwszej kolejności rozpoczęto usuwanie drzew i oczyszczanie dróg publicznych, przeciwpożarowych i linii energetycznych.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zachodzi potrzeba wyłączenia z ruchu drogi powiatowej w Nadleśnictwie Przedbórz, od miejscowości Józefów Stary do miejscowości Wąsosz oraz na odcinku od miejscowości Zuzowy do Reczkowa.

Oczyszczanie dróg potrwa około dwóch tygodni. Jest to pierwszoplanowe zadanie umożliwiające dostęp ludzi i sprzętu do dotkniętych kataklizmem powierzchni. Dopiero po tym okresie możliwe będzie dokładne oszacowanie rozmiaru szkód wyrządzonych przez silne wiatry w drzewostanach.

Powyższy okres zostanie również wykorzystany do przygotowania i wdrożenia procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, celem wyłonienia wykonawców do usunięcia wiatrołomów i wiatrowałów oraz przygotowania powierzchni do odnowienia. Według wstępnych założeń w Nadleśnictwie Przedbórz usuwanie szkód i porządkowanie powierzchni potrwa co najmniej do 30 kwietnia 2008 roku.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy BHP należy zwrócić szczególną uwagę na fakt konieczności ciągłego nadzoru kadry inżynieryjno - technicznej przy wszelkich pracach wykonywanych na uszkodzonych powierzchniach. Chcąc prawidłowo i sprawnie realizować założone cele niezbędna jest pomoc polegająca na oddelegowaniu do objętych klęską nadleśnictw pracowników z sąsiednich jednostek RDLP w Łodzi.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że koszt pozyskania i zrywki drewna pochodzącego z powierzchni objętych uszkodzeniami będzie niewspółmiernie wysoki do przychodu z jego sprzedaży (głównie drewno krótkie w postaci wałków, wyrzynków i kłód), co spowoduje konieczność pozyskania dla nadleśnictw objętych klęską środków finansowych na działalność podstawową z zewnętrznych funduszy pomocowych.

W dalszym etapie, po uprzątnięciu powierzchni ze złomów i wywrotów, zgodnie z art. 13 pkt 2 Ustawy o lasach, należy ponownie wprowadzić roślinność leśną w okresie nie dłuższym niż 5 lat od uprzątnięcia powierzchni poklęskowej. Spowoduje to dodatkowe nakłady finansowe związane z pozyskaniem większej ilości nasion i wyprodukowaniem bądź zakupem około 30 mln sztuk sadzonek sosny pospolitej oraz około 4 mln sadzonek gatunków liściastych, głównie brzozy brodawkowatej. Będzie to również wiązało się z inwestowaniem w infrastrukturę szkółkarską.

Realizując powyższe zadanie, związane z przebudową tak dużego obszaru ekosystemu leśnego, należy zakładać pojawienie się praktycznie na każdym etapie rozwoju drzewostanu, zagrożeń ze strony szkodliwych czynników biotycznych i abiotycznych. Może pociągnąć to za sobą zwiększone koszty ochrony lasu przed niekorzystnymi czynnikami wywołanymi obecnością szkodliwych grzybów, owadów i innych patogenów.

Biorąc pod uwagę zawartą w artykule 6 ustawy o lasach interpretację określenia zagrożenia trwałości lasu oraz opierając się na art. 8 wspomnianej wyżej ustawy, można uznać, że opisana w raporcie sytuacja jest stanem klęski żywiołowej, którą zgodnie z art. 2 ustawy o stanie klęski żywiołowej można wprowadzić dla zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej jaką niewątpliwie była nawałnica, która przeszła w godzinach wieczornych 20 lipca bieżącego roku przez kompleksy leśne Nadleśnictwa Piotrków i Przedbórz.

Obszary wymagające szczególnej uwagi i pilnego załatwienia są następujące:

  1. Ustalenie sposobów współpracy z Policją i Strażą Pożarną w zakresie ochrony mienia Skarbu Państwa.
  2. Zamknięcie dla ruchu dróg powiatowych na odcinkach Józefów Stary – Wąsosz oraz Zuzowy – Reczków.
  3. Bieżące remonty dróg Przedbórz – Zuzowy, Przedbórz – Skotniki, Skotniki – Józefów, Faliszew – Józefów, w celu umożliwienia wjazdu jednostek gaśniczych w razie pożaru oraz udostępnienia powierzchni poklęskowych dla sprzętu pracującego przy uprzątaniu skutków kataklizmu.
  4. Rozwiązanie problemu wiatrołomów w lasach niepaństwowych ze szczególnym uwzględnieniem zachowania obowiązku legalizacji drewna.
  5. Odbudowa linii energetycznej do miejscowości Reczków Stary.
  6. Stworzenie możliwości zakwaterowania, wyżywienia i zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej dla pracowników zatrudnionych przy uprzątaniu powierzchni poklęskowych.
  7. Podjęcie działań w celu uzyskania pomocy finansowej na likwidację skutków katastrofy naturalnej z zewnętrznych funduszy pomocowych.

W celu realizacji powyższych zadań należy wystąpić z prośbą o ścisłą współpracę z Policją, Strażą Pożarną, Rejonami Dróg Publicznych, Strażą Łowiecką, Strażą Rybacką, Służbami Energetycznymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej działającymi na terenie objętym klęską.

Źródło: RDLP w Łodzi

Lasy Państwowe www.lp.gov.pl


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz