DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Fundusze UE szansą dla przedsiębiorstw z branży drzewnej i meblarskiej

MTP

Autor: <small><font color=gray>inf. prasowa opr. JR</font></small>
Źródło: MTP
Data: 2007-02-20


W pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej Polska uzyskała ponad 12 mld euro. Przedsiębiorcy szybko zainteresowali się środkami unijnymi i skutecznie aplikowali o bezzwrotne wsparcie. Najbardziej aktywni okazali się przedsiębiorcy w województwach – mazowieckim, śląskim, dolnośląskim i wielkopolskim. W latach 2007-2013 do Polski wpłynie ok. 67,3 mld euro.

<center><font color=darkred><b> Poziom dotacji jest uzależniony <br>od miejsca realizacji projektu</font></b></center><center><font color=darkred><b> Poziom dotacji jest uzależniony <br>od miejsca realizacji projektu</font></b></center>

Aktualnie trwają prace nad określaniem warunków poszczególnych programów. Głównym celem tej pomocy jest: budowanie gospodarki konkurencyjnej, opartej na wiedzy, innowacyjności, zapewniającej wzrost zatrudnienia. Wiele inwestycji planowanych do realizacji w branży drzewnej i meblarskiej jest zgodnych z założeniami unijnych programów, co oznacza, że dotacje mogą stanowić alternatywne źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach i być impulsem przy realizacji wielu przedsięwzięć.

Kto ma szansę?
Rozwój firmy z branży meblarskiej czy drzewnej wymaga ponoszenia wielu nakładów, ze względu na specyfikę tej działalności. Duże koszty wdrażania nowych technologii czy rozwiązań zniechęcają przedsiębiorców do inwestowania. Jednak szansa uzyskania bezzwrotnej pomocy w wysokości do 70% wartości inwestycji netto jest ogromną szansą; dotacje unijne mogą pomóc wielu firmom w rozwoju. Na ich uzyskanie mają szansę kompleksowe inwestycje przyczyniające się do wprowadzenia zasadniczych zmian.

Teraz znacznie łatwiej
W nowym okresie budżetowania 2007-2013 zmianie uległy maksymalne pułapy dofinansowania obowiązujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dotacji jest uzależniony od miejsca realizacji projektu, a nie siedziby wnioskodawcy.
Wydatkami, którą mogą być refundowane są m.in.:
 cena nabycia gruntów,
 cena nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
a. budowli i budynków,
b. maszyn lub urządzeń,
c. narzędzi, przyrządów i aparatury,
d. infrastruktury technicznej
 cena nabycia używanych środków trwałych,
 koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych,
 cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji (nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
 cena nabycia materiałów lub robót budowlanych,
 raty spłat wartości początkowej środków trwałych przez korzystającego z tytułu umowy leasingu.

Katalog dotowanych wydatków jest bardzo szeroki i daje dużą swobodę w określaniu zakresu inwestycji. Przy dotacjach ważny jest także cel jaki powinien być realizowany przez inwestycję.


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Głównym programem skierowanym do przedsiębiorców będzie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Na jego realizację przewidziano kwotę 8,3 mld euro. W ramach PO IG wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. 40 % środków w ramach programu jest przeznaczone na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców (w tym: dotacje inwestycyjne), 11 proc. trafi do instytucji otoczenia biznesu, 20 proc. do sfery B+R (Badania i Rozwój).

W ramach tego programu wspierane będą inwestycje związane z:
 zwiększaniem innowacyjności przedsiębiorstw, czyli wprowadzaniem bardzo nowoczesnych inwestycji,
 zwiększeniem udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
 tworzeniem trwałych i nowych miejsc pracy.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)
Dofinansowane będą także inwestycje dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Wsparcie będzie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – największego w historii Unii Europejskiej. Wnioskodawcami tego programu będą większe przedsiębiorstwa. Dotowane będą projekty dotyczące m.in. przedsięwzięć dostosowujących przedsiębiorców do wymogów ochrony środowiska; inwestycje związane z systemami zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001), racjonalizacją gospodarki zasobami i odpadami, wdrażaniem najlepszych dostępnych technik (BAT), gospodarką wodno-ściekową, ochroną powietrza, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych.

Regionalne Programy Operacyjne – dogodne uzupełnienie
Uzupełnieniem powyższych programów będą środki w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, na które przeznaczy się 16 mld euro. W ramach RPO zaprojektowano m.in. następujące działania:
 bezpośrednie wsparcie finansowe na inwestycje przedsiębiorstw, czyli zakupy maszyn, środków trwałych, urządzeń i wyposażenia związanych z prowadzoną działalnością,
 wsparcie powstawania nowych firm
 wsparcie udziału w targach, wystawach oraz misjach krajowych i zagranicznych, gdzie dotowane są wydatki na wynajęcie stoiska, druk materiałów promocyjnych, katalogów i ulotek, itp.
 wsparcie instytucji otoczenia biznesu, czyli m.in. klastrów meblarskich i innych.

W ramach tych programów wspierane będą inwestycje o znaczeniu lokalnym i regionalnym o wartości poniżej 2 mln euro, czyli najwięcej przedsiębiorców szukać będzie wsparcia na swoje inwestycje prawdopodobnie w ramach programów regionalnych.

Branża meblarska czy drzewna mają szansę zwiększyć dynamikę rozwoju dzięki dodatkowemu zastrzykowi środków unijnych, które zapewniają zwrot nawet do 70% wartości inwestycji. Takie źródło finansowania inwestycji nie ma konkurencji na rynku i jest uznawane za atrakcyjniejsze. Oczywiście warunkiem prawidłowego wykorzystania tej szansy jest właściwe przygotowanie się do planowanych inwestycji i naborów wniosków.


Fundusz poręczeń unijnych – pomoc w drodze po dotacje
Ze względu na fakt, że większość dotacji to refundacje poniesionych kosztów oznacza to wnioskodawca sam musi zadbać o sfinansowanie inwestycji do momentu wypłaty refundacji. To powoduje, że przedsiębiorcy często korzystają np. z kredytów.
W ustanowieniu zabezpieczenia ich spłaty może pomóc Fundusz Poręczeń Unijnych. Poręczenie udzielane ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych jest doskonałą alternatywą dla zabezpieczeń spłaty kredytu tradycyjnie przyjmowanych przez banki kredytujące.
W zależności od przeznaczenia środków, maksymalna wysokość gwarancji lub poręczenia może wynieść odpowiednio do 80% kwoty kredytu. Należy zwrócić uwagę, iż wysokość jednostkowego zabezpieczenia może maksymalnie wynieść równowartość 5mln euro.
Gwarancje lub poręczenia ze środków FPU są terminowe i udzielane na okres zgodny z okresem trwania kredytu, wydłużony o trzy miesiące. Koszt uzyskania są uzależnione od kwoty objętej FPU oraz okres, na jaki jest udzielane. I tak, prowizja od udzielenia poręczenia waha się od 0,5% do 1,5%, natomiast koszt gwarancji jest o 0,5 pkt. procentowego wyższy, czyli od 1% do 2%.

O poręczenie lub gwarancję mogą ubiegać się wszyscy kredytobiorcy realizujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w szczególności inwestycyjny, szkoleniowy i badawczy.

Procedura uzyskania poręczenia/gwarancji jest stosunkowo prosta . Aby skorzystać z poręczenia należy złożyć tylko stosowny wniosek w banku udzielającym kredyt, który zawarł z BGK umowę o współpracy. Do wniosku bank kredytujący dołącza dokumenty umożliwiające BGK dokonanie analizy formalnoprawnej i finansowej celem określenia ryzyka wypłaty zobowiązania. Są to te same dokumenty, które zostały już wcześniej złożone w banku kredytującym w celu uzyskania kredytu.

Korzyści dla kredytobiorcy z korzystania z Funduszu Poręczeń Unijnych
 Udzielane poręczenia i gwarancje, zwiększają wiarygodność kredytobiorców, klasyfikując ich do niższej grupy ryzyka, tym samym determinując wysokość oprocentowania kredytu,
 Udzielane poręczenia i gwarancje przyczyniają się do zwiększenia dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania nawet dla tych przedsiębiorców, którzy nie dysponują wystarczającym majątkiem, który mógłby stanowić zabezpieczenie.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz