DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Sukces Lasów klęską tartaków.

PIGPD

Autor: dja
Źródło: PIGPD
Data: 2006-12-22


Lasy Państwowe ogłosiły sukces nowego sytemu sprzedaży drewna wykorzystującego "rokowania internetowe", tymczasem dla tartaków okazał się on klęską. Brak możliwości samodzielnego wyliczenia punktacji oferty spowodował, że klienci zagrali na loterii, teraz okazuje się, że często otrzymali możliwość zakupu połowy masy jaką kupowali zwyczajowo. Ok. 2,5 mln m3 surowca drzewnego zostało zablokowany przez nowe firmy na rynku, z których częścią Lasy prowadzą negocjacje o jakich nie było mowy "Kodeksie Leśnym Handlowym".

Również w prowadzonej na naszej stronie ankiecie większość stanowią wskazania na otrzymanie poniżej połowy masy drewna składanej w ofercie.

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego podejmuje działania mające na celu rozwiązanie katastrofalnej dla większości tartaków sytuacji. Poniżej publikujemy pismo z jakim PIGPD zwróciła się do dyrektora generalnego LP. A. Matysiaka.

Firmy (również te, które nie są członkami PIGPD), które zwrócą się do Lasów Państwowych  z  odwołaniem od wyników rokowań internetowych i prześlą faxem (na nr 061 849 24 68) kopię swojego pisma  do Izby, mogą liczyć na wsparcie przez nią swoich działań.

Szczegóły dotyczące sposobu przygotowania pism z odwołaniem znajdują się w Komunikacie PIGPD >>>

Pismo PIGPD skierowane do Lasów Państwowych

Szanowny Pan
Andrzej Matysiak
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

W związku z pojawieniem się w Internecie Państwa informacji sprowadzających się do uznania przez Was za sukces nowego systemu sprzedaży drewna, pragnę Panu przekazać, że niestety nie mamy podstaw, aby również tak go ocenić.
Na podstawie przekazanych nam pisemnie informacji pochodzących od odbiorców drewna (dane te w dalszym ciągu do nas spływają) stwierdzamy bez jakichkolwiek wątpliwości, że system ten stał się nieszczęściem dla szeregu wieloletnich, uczciwych i stabilnych Waszych klientów. Nie zmienia tego w żadnym stopniu fakt, że pewna część firm ma podstawy, aby uznać wyniki przeprowadzonego przez Lasy Państwowe konkursu ofert za zadawalające.

Powtarzające się sygnały mówią o następujących błędach i wypaczeniach:

1. Szereg, można ocenić że znacząca większość, odbiorców uzyskała potwierdzenia możliwości zakupu drewna na poziomie poniżej nie tylko złożonej oferty, lecz również dotychczasowych zakupów. Braki często sięgają poziomu 50% masy drewna niezbędnej do utrzymania ich dzisiejszego poziomu ich produkcji (w skrajnym znanym nam wypadku 96%). Z wielkim naciskiem podkreślam, że dla dużej części tych firm oznacza to nieuchronne bankructwo w 2007r., z bardzo poważnymi skutkami gospodarczymi i społecznymi.

2. System udzielania przyrzeczeń surowcowych mający, zgodnie z często podnoszonym przez Pana „dobrym obyczajem kupieckim”, chronić odpowiednio zweryfikowane, stabilne i wypłacalne firmy okazał się fikcją. Szereg z tych „zweryfikowanych” firm wcale nie uzyskało możliwości zakupów drewna uzupełniającego ich zredukowaną ofertę. Innym wskazano dostępne drewno w ogromnych odległościach od ich zakładu, sięgających nawet 600 km. To praktycznie czyni niemożliwym skorzystanie w sposób bezpośredni z takiej propozycji i zmusi te firmy do bezsensownego „handlu wymiennego” z zakładami tam zlokalizowanymi, którym system też znalazł drewno w zupełnie innej okolicy. Problemy i koszty z tym związane mogą okazać się ogromne.

3. Zerwane zostały liczne wieloletnie kontakty handlowe pomiędzy konkretnymi jednostkami LP a ich odbiorcami, gdyż ich stała od wielu lat, powtórzona w najlepszej wierze oferta zakupu u tradycyjnych dostawców, w wielu wypadkach została znacząco zredukowana. Jest to jawna sprzeczność z publicznymi oświadczeniami wysokich przedstawicieli Lasów Państwowych, że system sprzedaży ma chronić i wspierać stabilność wypracowanych latami dobrych relacji handlowych.

4. Zmuszenie odbiorców do składania oferty zakupu całych grup asortymentowych, zawierających przypadkowo ukształtowany układ klas jakościowo – wymiarowych, uniemożliwia zakupy wybranych sortymentów firmom wyspecjalizowanym w przerobie określonego drewna, praktycznie zmuszając je do zakupów drewna im niepotrzebnego.

5. Wprowadzony system oceny odbiorców i ich ofert powszechnie uznaje się za niezrozumiały, skomplikowany i nieprzejrzysty. Żaden z odbiorców nie miał szans na wcześniejsze poznanie punktacji przyznanej jego firmie w ramach kryteriów dotyczących "Oceny syntetycznej nabywcy" i "Syntetycznej oceny z punktu utartego zwyczaju kupieckiego". Uniemożliwiało to odbiorcom jakąkolwiek kalkulację kształtu składanej oferty i zamieniło system sprzedaży w swoistą loterię. W wielu wypadkach spowodowało to groźna redukcję ich oferty.

6. Prototypowe i nie przetestowane rozwiązania, z którymi odbiorcy zetknęli się po raz pierwszy doprowadziły do szeregu niezamierzonych błędów i pomyłek. Nie stworzono jednak żadnej formy odwoływania się od wyników mimo, że skutki tych błędów mogą w skrajnych wypadkach doprowadzić do zniszczenia dobrych przedsiębiorstw.

7. Do dziś odbiorcy nie wiedzą jak wyglądała ocena punktowa ich oferty. Całość procedur związanych z tą oceną i jej wynikami w postaci skierowanej do nich oferty sprzedaży prowadzona była bez możliwości jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli i nie została przez LP nikomu ujawniona. Ani ten fakt, ani zastosowane skomplikowane procedury, nie maja nic wspólnego z deklarowaną przez przedstawicieli LP "jasnością i przejrzystością obrotu handlowego drewnem".

8. Wprowadzono procedury, które zamiast ustabilizować zaopatrzenie stałych odbiorców umożliwiły opanowanie rynku drewna obejmującego ok. 1 mln m3 przez jednostki, które nigdy dotąd drewna nie kupowały, kosztem tych pierwszych. Istnieją uzasadnione obawy, że większość tych nowych firm złożyła oferty wyłącznie w celach spekulacyjnych.

9. Zamiast ochrony rynku krajowego poprzez stabilizację zaopatrzenia dla stałych odbiorców drewna, dopuszczono do przejęcia 1,5 mln m3 przez importerów, kosztem tych pierwszych. Podkreślam, że jest to działanie wbrew interesom Skarbu Państwa, gdyż eksport surowców, zamiast umożliwienia przetworzenia go w kraju (przy dostępnym potencjale produkcyjnym) oznacza znaczące zmniejszenie przychodów państwa z tytułu eksportu wyrobów z drewna.

10. Narzucenie stabilnym i wypłacalnym odbiorcom konieczności przedstawiania zabezpieczeń transakcji zakupu drewna w postaci gwarancji bankowych lub podobnych, z równoczesną odmową ochrony interesów Skarbu Państwa przez ubezpieczenia należności na własną rękę przez jednostki LP, oznacza nieuzasadnione i sprzeczne z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i Kodeksem Cywilnym obciążenie tych odbiorców znacznymi kosztami.

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego zgodnie ze swoim Statutem jest zobowiązana do chronienia interesów swych Członków, a są to również interesy całego przemysłu drzewnego, wykorzystując w tym celu wszelkie dostępne mechanizmy prawne i merytoryczne.
W świetle przedstawionych faktów formułujemy poniżej nasze postulaty:

 • oczekujemy , że Lasy Państwowe niezwłocznie przystąpią do odpowiedniego zweryfikowania systemu sprzedaży. Zanim to nastąpi, sprawą najistotniejszą jest uzupełnienie stanu zaopatrzenia firm które są stałymi klientami LP, a zwłaszcza tych, którym po odpowiedniej weryfikacji przyznano przyrzeczenia surowcowe. Wypełnienie tych przyrzeczeń uważamy za absolutnie niezbędne i należy w tym celu uruchomić wszelkie dostępne źródła surowca. Sugerujemy tu m. in. przyśpieszenie prac urządzeniowych w jak największej ilości nadleśnictw, w celu zidentyfikowania wszelkich rezerw. Uważamy, że problemu przemysłu tartacznego i sklejkowego nie rozwiążą możliwości dostaw drewna poklęskowego pochodzącego z terenów RDLP Katowice i Olsztyn, gdyż po pierwsze znaczna jego część będzie o zbyt niskiej jakości i wymiarach, a po drugie dla wielu przedsiębiorstw droga dowozu może być zbyt długa. Oczekujemy, że niezwłocznie poinformuje Pan odbiorców o konkretnych podjętych przez Lasy Państwowe krokach i ilościach drewna skierowanych do ww. odbiorców. Podkreślamy też, że do momentu zabezpieczenia potrzeb stałych odbiorców, żadna ilość drewna pochodzącego z dowolnych rezerwowych lub nowych źródeł nie powinna być przeznaczana na inny cel, w tym sprzedawana np. przez aplikację e- drewno.
 • Oczekujemy również, że stworzone zostaną przez Lasy Państwowe mechanizmy umożliwiające weryfikację kierunków dostaw drewna, pozwalających na unikniecie kosztów jego dalekiego transportu, oraz zaoferowane zostaną odpowiednie rabaty do ceny tego drewna, które mimo wszystko trzeba będzie daleko wozić.
 • Oczekujemy też, że niezwłocznie zacznie działać bezstronna komisja odwoławcza, która rozpatrzy wszelkie reklamacje i odwołania. Odbiorcy natomiast winni zostać szczegółowo poinformowani o punktowej ocenie ich oferty i powodach ewentualnej jej redukcji przez Lasy Państwowe.
 • Za niezbędne, działając tu w obronie dotychczasowych, stabilizujących rynek odbiorców, uważamy ponowne zweryfikowanie ofert złożonych przez firmy nigdy dotąd nie kupujące drewna oraz przez importerów,.
 • Oczekujemy również, że Lasy Państwowe niezwłocznie wycofają się z bezwzględnego żądania przedstawiania przez odbiorców zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowych, lub innych podobnych, wiążących się z wysokimi kosztami. Forma jakichkolwiek ewentualnych zabezpieczeń winna być przedmiotem negocjacji z Waszymi klientami.

   

  Zapewniamy, że ww. kierunki działań nastawione są na znalezienie takich rozwiązań, które uratują wszystkie te firmy, które w efekcie wprowadzonych przez Lasy Państwowe rozwiązań znalazły się bez własnej winy w katastrofalnej sytuacji.
  Zdajemy sobie sprawę z tego, że naprawienie wskazanych wyżej błędów w tak krótkim czasie, jaki pozostał do rozpoczęcia sprzedaży drewna na 2007r. jest zadaniem niezwykle trudnym. Rozstrzygnięcia wymaga wiele spraw, np. kwestia cen za drewno pochodzące z rezerw. Niemniej wierzymy, ze działania te pomogą również jednostkom LP w uzyskaniu niezbędnej stabilizacji rynkowej.
  Liczymy więc na Pana inicjatywę i energię, oferując z naszej strony wszelką pomoc i konsultacje

  Z poważaniem

  Bogdan Czemko
  Dyrektor Biura Izby


 •  
  Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

  Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

  Powrót

  REKLAMA

  REKLAMA

  REKLAMA


   
   
  facebook
  newsletter

  Zapisz się na bezpłatny

  Wiadomości z portalu na e-mail

  Zapisz