DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Obowiązujące stawki

Autor: Opracowal: Tadeusz OLEJARZ 30.12.2004 r.
Źródło: SERWIS URZĘDÓW PRACY - http://www.praca.gov.p
Data: 2005-01-03


OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI

( stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r.)

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych: - podstawowy(100%) 504,20 - obniżony (80%) 403,40 - podwyższony (120%) 605,10

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie: - odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych) 201,70 - odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100 % zasiłku dla bezrobotnych ). 504,20

3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych - 20% zasiłku podstawowego 100,90

4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową - za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych), 252,10 - z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych) 151,30

5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych). 252,10

6. Świadczenie przedemerytalne (przyznane po 31.07.2004 r) 670,00 Zasiłki i świadczenia od 1 marca 2004 r. zostały zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w II pólroczu 2003 r. do I pólrocza 2003 r., który wynosił - 0,2 %. Najbliższa waloryzacja nastąpi od 1.06.2005 r. - o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogółem w roku poprzednim.

Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stażu (dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,97 %) tj. w łacznej wysokości - 33,49 %.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) - w pełnym wymiarze czasu pracy (504,20 + 90,76 *) 594,96 - w niepełnym wymiarze czasu pracy (424,50 + 76,41 *) 500,91 - w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc ( 849,00 + 152,82*) 1.001,82

2. robót publicznych - refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.134,97 + 204,29* ), 1.339,26 - refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. Wynagrodzenia + składki tj. 2.269,93 + 408,59*) 2.678,52

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne - za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 2.547,00

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,97 % do 3,86 %) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie miejsca pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy

1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 9.079,70

2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 11.349,70 b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 6.809,80 c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia) 4.539,90

3. Zrefundowanie do 80 % udokumentowanych kosztów - pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa - osobie podejmującej działalność gospodarczą (do 100 % przeciętnego wynagrodzenia) 2.269,90

4. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dla bezrobotnego (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 6.809,80

5. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 26.08.2004 r .) 8,0 %

Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie przogramów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia, renty, emerytury, zasiłki

1. Najniższe wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2005) (w I roku pracy - 80 % tj. 679,20 zł., a w II roku - 90 % tj. 764,10 zł.) 849,00

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w II kw.2004 r. 2.269,93

3. zasiłki:

a) pogrzebowy (200% przec.wynagrodzenia), 4.539,86

b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 400,00

c) rodzinny: - na małżonka oraz pierwsze i drugie dziecko, 43,00 - na trzecie dziecko, 53,00 - na czwarte i kolejne dziecko. 66,00

d) pielegnacyjny 144,00

(zasiłek- a) - obowiązuje do 1.12.2004 r.;

zasiłki -b, c, d, -obowiązują od 1.05.2004 r. do 31.08.2005 r.).

V. Diety i inne

- skladka na Fundusz Pracy - % podstawy wymiaru, 2,45%

- skladka na ubezpieczenie zdrowotne - % podstawy wymiaru. 8,50%


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz