DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 
LEŚNICTWO

Wewnętrzny Kodeks Leśny Handlowy

Lasy Państwowe

Autor: dja
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2006-10-25


Lasy Państwowe opublikowały Zarządzenie Nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych czyli nowe zasady sprzedaży drewna.

Nowe zasady sprzedaży drewna z Lasów PaństwowychNowe zasady sprzedaży drewna z Lasów PaństwowychFot. D.Jabłoński

Zarządzenie podpisane 23 października otrzymało tytuł: WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY.

ZARZĄDZENIE NR 52/2006
z 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, czyli Wewnętrzny Kodeks Leśny Handlowy (OM-906-1-125/06)

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (przypis 1) w wykonaniu zadania dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu (przypis 2) zarządzam, co następuje.

Rozdział I

Przedmiot zarządzenia

§ 1

 1. Zarządzenie ustala sposób wykonywania przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych czynności prawnych i faktycznych, wchodzących w skład zasadniczej działalności administracyjnej (przypis 3) Lasów Państwowych, obejmujących:

  1) spisywanie porozumień przyrzekających nabywcom, iż w razie zawarcia z nimi na dany rok kalendarzowy umowy sprzedaży drewna – będzie ona opiewać na określoną minimalną ilość surowca drzewnego (przyrzeczenia surowcowe);

  2) sporządzanie przez Lasy Państwowe oferty sprzedaży drewna (oferta sprzedaży w danym roku kalendarzowym oraz w poszczególnych jego przedziałach);

  3) ustalanie przyszłych nabywców drewna – z odpowiednim uwzględnieniem środków zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa w razie odstąpienia przez ww. przyszłych nabywców od zawarcia umów;

  4) zbywanie drewna w sytuacjach nadzwyczajnych;

  5) zbywanie surowca drzewnego na rzecz zakładów Lasów Państwowych oraz korzystanie z zakładów Lasów Państwowych i innych podmiotów w zakresie usługi spedycji i wywozu drewna.

 2. Zarządzenie, w niezbędnym zakresie, dotyczy także surowca drzewnego pochodzącego ze skupu, dokonywanego przez Lasy Państwowe, do prowadzenia którego w Lasach Państwowych z mocy prawa uprawnione są wyłącznie zakłady Lasów Państwowych (przypis 4).
 3. Zarządzenie wiąże nabywców drewna na warunkach dobrowolności. Nabywcy, którzy rezygnują z ofertowego trybu zakupu drewna, ustalonego w niniejszym zarządzeniu jako tryb podstawowy – mogą nabywać surowiec drzewny na warunkach konkurencyjnych, korzystając z aplikacji „e-drewno”, o której jest mowa w dalszej części niniejszego zarządzenia (nabywanie drewna w trybie licytacyjnym). Rezygnacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, przez nabywców tradycyjnie kooperujących z Lasami Państwowymi, skutkuje zwiększeniem puli surowca drzewnego oferowanego w trybie licytacji internetowej przy użyciu aplikacji „e-drewno”.

§ 2

Pozostałe, niewymienione w § 1, ust. 1 czynności prawne i faktyczne, związane z prowadzeniem sprzedaży drewna przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a mianowicie:

1) opracowywanie kolejnych wersji planu sprzedaży drewna (tj. po zakończeniu rokowań internetowych, a następnie po spisaniu umów kupna–sprzedaży drewna);

2) spisywanie umów sprzedaży drewna z odpowiednim uwzględnieniem zapisów, zabezpieczających interes Skarbu Państwa w razie odstąpienia nabywców od realizacji warunków umownych;

3) bieżące zarządzanie umowami, o których mowa w pkt. 2, w tym:

a) prowadzenie kontrolingu gospodarowania należnościami oraz wszelkich innych czynności kontrolingowych, związanych ze sprzedażą drewna;

b) sporządzanie oraz korygowanie grafików oraz harmonogramów odbioru drewna przez nabywców;

c) podejmowanie renegocjacji warunków umownych, dotyczących sprzedaży drewna – w sytuacjach szczególnie uzasadnionych;

d) dokumentowanie sprzedaży drewna, w tym fakturowanie sprzedaży drewna;

e) pozyskiwanie bieżące środków pieniężnych, należnych za sprzedane drewno;

f) uruchamianie środków ochrony mienia Skarbu Państwa, o których mowa w § 1, ust. 1, pkt 3;

4) kontrola wynikowa sprzedaży drewna − zostaną ujęte w osobnym zarządzeniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych, stając się częścią składową Wewnętrznego Kodeksu Leśnego Handlowego.

Rozdział II

Internetowy Portal Leśno-Drzewny

§ 3

 1. W Lasach Państwowych tworzy się portal leśno-drzewny, zwany dalej portalem.
 2. Portal stanowi wyodrębnioną bazę danych systemu informatycznego Lasów Państwowych, zawierającą m.in. szereg raptularzy z łączami, pozwalającymi nabywcom surowca drzewnego kontaktować się z tą bazą, szczególnie w celu:

1) zarejestrowania się nabywcy w roli użytkownika portalu poprzez wypełnienie raptularza zgłoszeniowego, zawierającego zwłaszcza następujące dane:

a) nazwa firmy;

b) NIP oraz Regon (lub odpowiednie identyfikatory firm, obowiązujące firmy z siedzibą za granicą);

c) czas funkcjonowania firmy na rynku w ramach współpracy z Lasami Państwowymi;

d) nazwy oraz okresy funkcjonowania w ramach współpracy, o której mowa w lit. c), poprzedników prawnych firmy;

e) adres siedziby firmy (w tym adresy e-mailowe);

f) adresy zakładów wewnętrznych firmy, będących jednostkami lokalnymi w rozumieniu przepisów właściwych w sprawie PKD (lub adresy faktycznych miejsc dostaw zakupionego surowca drzewnego), w tym adresy e-mailowe;

g) potencjał przetwórczy firmy (z uwzględnieniem podziału na jednostki lokalne);

h) wskazanie nadleśnictwa lub regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, które uwiarygodni ww. dane zgłoszeniowe;

2) zgłaszania zmian w danych identyfikujących firmę;

3) uczestniczenia w procedurze wyboru członków Komisji Leśno-Drzewnej, o której mowa w § 5;

4) uczestniczenia w procedurze udzielania przez Lasy Państwowe przyrzeczeń surowcowych, o których mowa w § 9;

5) uczestniczenia w procedurze zawierania umów kupna–sprzedaży surowca drzewnego w Lasach Państwowych;

6) zgłaszanie zapytań i postulatów.

 1. Po wypełnieniu i dostarczeniu raptularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 2, pkt 1, nabywca drewna otrzymuje − po uwiarygodnieniu danych zgłoszeniowych przez wskazane nadleśnictwo lub regionalną dyrekcję Lasów Państwowych − zawiadomienie, zawierające identyfikator i unikatowy PIN. Podobne dane otrzymują członkowie Komisji Leśno-Drzewnej, o której mowa poniżej.
 2. Używanie identyfikatora i unikatowego PIN pozwala nabywcy na korzystanie z funkcji portalu, w szczególności umożliwia:

1) uaktywnianie raptularzy, których funkcje wymieniono w ust. 2, ppkt. od 2 do 6,

2) bieżącą wymianę informacji pomiędzy członkami Komisji Leśno-Drzewnej i nabywcami, a członkom Komisji − korzystanie z potrzebnych funkcji portalu.

 1. Obowiązek utworzenia oraz wprowadzenia portalu (jako systemu informatycznego) w życie, nakłada się na Wydział Informatyki Lasów Państwowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Zakład Informatyki Lasów Państwowych z siedzibą w Bedoniu.

Rozdział III

Komisja Leśno-Drzewna

§ 4

 1. W celu zachowania obiektywizmu i jawności postępowania przy wykonywaniu czynności, o których mowa w § 1 i 2 – na mocy niniejszego zarządzenia powołuje się Komisję Leśno-Drzewną, zwaną dalej komisją.
 2. Komisja jest ciałem opiniodawczo-doradczym dyrektora generalnego Lasów Państwowych w rozumieniu § 10 Statutu Lasów Państwowych (przypis 5).
 3. Komisja składa się z liczby osób, ustalanych w odrębnej decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych, przy czym połowa członków jest:

1) wybierana w trybie regionalnych głosowań internetowych, o których mowa w § 5;

2) wskazywana przez dyrektorów poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

 1. Składy osobowe komisji ustala dyrektor generalny Lasów Państwowych, uwzględniając w wydawanej w tej sprawie decyzji wyniki wyborów i wskazania, o których mowa w ust. 3.
 2. Procedurę wyboru oraz skład komisji na pierwszą roczną kadencję ustala odrębna decyzja dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
 3. Działalność komisji pierwszej kadencji rozpocznie się nie później niż do końca października 2006 r.

§ 5

Procedura wyłaniania składów komisji, poczynając od komisji drugiej kadencji, została ustalona w załącznikach nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia. Uregulowania, zawarte w tych załącznikach stosuje się odpowiednio do komisji pierwszej kadencji.

§ 6

 1. Posiedzenia komisji są ważne pod warunkiem uczestniczenia w nich co najmniej połowy aktualnego składu komisji z tym, że w wezwaniu na posiedzenie komisji może być zawarte zastrzeżenie o jej drugim terminie. W drugim terminie posiedzenie komisji jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 30% aktualnego jej składu.
 2. Pierwsze posiedzenie komisji w nowym składzie zwołuje dyrektor generalny Lasów Państwowych; dyrektor generalny Lasów Państwowych zwołuje posiedzenie komisji w razie ustąpienia (odejścia) z jej składu przewodniczącego i jego zastępcy.
 3. Po wyborze przewodniczącego dyrektor generalny Lasów Państwowych kierowanie komisją przekazuje w ręce przewodniczącego.
 4. Komisja konstytuuje się, uchwala plan pracy zaprojektowany przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych oraz uchwala stanowiska w sprawach. Uchwały są przyjmowanie w trybie głosowania:

1) jawnego:

a) tradycyjnego (podczas posiedzeń stacjonarnych),

b) prowadzonego z wykorzystaniem portalu (podczas posiedzeń stacjonarnych lub zaocznych);

2) tajnego:

a) tradycyjnego (podczas posiedzeń stacjonarnych);

b) prowadzonego z wykorzystaniem portalu (podczas posiedzeń stacjonarnych lub zaocznych).

 1. Z zastrzeżeniem przypadków opisanych w załączniku nr 5 (wybór przewodniczącego) − komisja wszystkie uchwały przyjmuje zwykłą większością głosów przy frekwencji potrzebnej do uznania posiedzenia komisji za ważne. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
 2. Dyrektor generalny Lasów Państwowych zasadniczo jest związany stanowiskiem komisji, z zastrzeżeniem ust. 7.
 3. Jeśli stanowisko uchwalone przez komisję stwarza w ocenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych zagrożenie dla interesu majątkowego Skarbu Państwa – poddaje je z własnej inicjatywy nadzorowi sprawowanemu nad Lasami Państwowymi przez ministra środowiska.
 4. Decyzja nadzorcza ministra środowiska ma dla dyrektora generalnego Lasów Państwowych moc wiążącą − stosownie do uzasadnienia zawartego w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 5. Inicjowanie oraz tryb pracy komisji podano w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 6. Praca w komisji jest nieodpłatna. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia stacjonarne, stosownie do uregulowań wewnętrznych, obowiązujących w tym zakresie w Lasach Państwowych.

§ 7

Zadania komisji zestawiono w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia – niezależnie od przywołań jej obowiązków zawartych w dalszej części oraz innych załącznikach niniejszego zarządzenia. Przewodniczący komisji (działając na pisemny wniosek co najmniej 50% składu komisji + 1 osoba) jest obowiązany do doprowadzenia do zajęcia przez komisję stanowiska w trybie posiedzenia stacjonarnego lub zaocznego w każdej sprawie związanej z handlem drewna prowadzonym przez Lasy Państwowe.

Rozdział IV

Rynki właściwe surowca drzewnego

§ 8

 1. W celu zapewnienia możliwie najbardziej zbliżonych warunków konkurencji nabywców surowca drzewnego pozyskiwanego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe – wprowadza się podział rynku tego surowca na rynki właściwe w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (przypis 6).
 2. Ogólną klasyfikację rynków właściwych surowca drzewnego, o których mowa w ust. 1, zamieszczono w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.
 3. Szczegółowy katalog rynków właściwych surowca drzewnego, o których mowa w ust. 1, zamieszczono w załącznikach nr 8 i 8a do niniejszego zarządzenia.

Rozdział V

Przyrzeczenia surowcowe

§ 9

 1. Każdy nabywca, dokonujący w Lasach Państwowych corocznie zakupów surowca drzewnego, bez istotnych należności przeterminowanych i przez odpowiednio długi czasokres, nabywa uprawnienie do uzyskania przyrzeczenia surowcowego, zwanego dalej przyrzeczeniem. Sposób ustalania poziomu należności przeterminowanych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wartość należności przeterminowanych o charakterze nieistotnym oraz okres zakupów stanowiących podstawę uzyskania przyrzeczenia jest przedmiotem ustaleń komisji.
 2. Przyrzeczenie przybiera postać porozumienia mówiącego o tym, iż w razie zawarcia z nabywcą w Lasach Państwowych na dany rok kalendarzowy umowy sprzedaży drewna, będzie ona opiewać (co najmniej) na określoną ilość surowca drzewnego z podziałem na grupy handlowe, o których mowa w dalszej części zarządzenia.
 3. Przyrzeczenie zawiera:

1) nadleśniczy, jeżeli nabywca w okresie, o którym mowa w ust. 1, nabywał drewno wyłącznie w nadleśnictwie, kierowanym przez tego nadleśniczego;

2) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z uwzględnieniem ust. 5;

3) dyrektor generalny Lasów Państwowych lub wskazany przez niego kierownik jednostki organizacyjnej LP, jeżeli nabywca w okresie, o którym mowa w ust. 1, nabywał drewno w nadleśnictwach w zasięgach terytorialnych dwóch lub więcej regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

 1. Z mocy niniejszego zarządzenia uznaje się, że nadleśniczowie udzielili umocowania odpowiednio dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych do udzielenia przyrzeczeń, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Identyfikacja dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych udzielającego przyrzeczeń, o których mowa w ust. 3, lit. b), następuje według miejsca rejestracji nabywcy (jeśli nabywca zarejestrował się w siedzibie regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych X lub w siedzibie nadleśnictwa w zasięgu terytorialnym regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych X – do udzielenia przyrzeczenia właściwy jest dyrektor, kierujący tą właśnie dyrekcją).
 3. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych udzielając przyrzeczenia, jest obowiązany uwzględniać opinie oraz oceny o nabywcach, zamieszczane obowiązkowo z użyciem portalu przez nadleśniczych oraz dyrektorów innych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, w których dany nabywca kupował drewno w przeszłości.
 4. Procedura udzielania przyrzeczenia surowcowego została opisana w załączniku nr 9 (pkt 1).

§ 10

 1. Przyrzeczenie surowcowe traci moc w razie wystąpienia choćby jednego z następujących zdarzeń:

1) legitymujący się przyrzeczeniem popada w przeterminowane zobowiązania względem Lasów Państwowych, których kwota oraz czas trwania są ustalane corocznie w drodze decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych, po zajęciu w tej sprawie stanowiska przez komisję;

2) udzielone przyrzeczenie surowcowe z mocy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów traci moc z tego względu, że zaczyna zakłócać konkurencję na rynku właściwym poprzez:

a) brak możliwości dokonania sprzedaży surowca drzewnego według procedury ofertowej, o której mowa w § 19–21, nabywcom nielegitymującym się przyrzeczeniami surowcowymi (pomimo złożenia przez nich odpowiednio wysoko wycenionych zapotrzebowań na surowiec drzewny);

b) brak możliwości wypełnienia lub udzielenia przyrzeczeń nabywcom składającym zapotrzebowania na surowiec drzewny − bardziej korzystnych aniżeli zapotrzebowania nabywców legitymujących się przyrzeczeniami surowcowymi zakłócającymi konkurencję.

 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, w portalu automatycznie generowany jest raport – komunikat o poziomie należności przeterminowanych, dyskwalifikujących przyrzeczenie oraz (po zakończeniu poniżej opisanej procedury rozpatrywania zapotrzebowań na surowiec drzewny) jest tam zamieszczana lista przyrzeczeń, które naruszają konkurencję. Komunikat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest przesyłany do nabywcy.
 2. Jeśli przyrzeczenie surowcowe odnosi się do różnego surowca drzewnego, kupowanego przez nabywcę (np. odnosi się do drewna wielkowymiarowego – standard oraz średniowymiarowego do mechanicznego przerobu bez wyboru) – utrata mocy przyrzeczenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, pkt 2, ma charakter częściowy, tj. odnosi się do tego surowca ujętego w przyrzeczeniu, którym handel został danym przyrzeczeniem zakłócony z punktu widzenia ochrony konkurencji.
 3. Zanim przyrzeczenie surowcowe zostanie uznane za nieobowiązujące ze względu na zakłócanie konkurencji, przyrzeczenia powinny podlegać renegocjacji. Renegocjacje wszczyna i przeprowadza kierownik jednostki organizacyjnej, który danego przyrzeczenia udzielił, chyba że druga strona na takie renegocjacje się nie godzi.
 4. Uzasadnienie tezy, że instytucja przyrzeczeń surowcowych jest z punktu widzenia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Lasy Państwowe, rozwiązaniem uprawnionym i korzystnym, zostało zawarte w załączniku 10 do niniejszego zarządzenia. Podano w nim również uwarunkowania wejścia przyrzeczeń surowcowych w życie.

§ 11

 1. Regulacje § 9 i § 10 nie dotyczą drewna wydzielonego do:

1) sprzedaży metodami − aukcyjną oraz submisyjną;

2) sprzedaży jednostkom organizacyjnym (obowiązanym do zakupu drewna w trybie zamówień publicznych), prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach której drewno stanowi materiał bezpośrednio produkcyjny;

3) zbycia zakładom Lasów Państwowych, nabywających drewno w jednostkach organizacyjnych LP w celu bezpośredniego przerobu;

4) sprzedaży klientom kupującym drewno w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (obowiązanym lub nieobowiązanym do stosowania trybu zamówień publicznych przy zakupach);

5) sprzedaży incydentalnej, o której mowa w § 25.

 1. Zakup drewna w systemie aukcyjnym (submisyjnym) oraz przy użyciu aplikacji „e-drewno” odbywa się bez względu na to, czy nabywca nabył już wcześniej drewno tej samej grupy handlowej w trybie procedury ofertowej.
 2. Ilość drewna zakupionego w danym roku przy użyciu aplikacji „e-drewno” oraz metodą aukcyjną (metodami podobnymi) wpływa na ilość drewna, rzutującą in plus na wolumen drewna przyrzeczonego w roku następnym.

Rozdział VI

Oferta sprzedaży drewna

§ 12

 1. Podstawą specyfikacji drewna, oferowanego w danym roku do sprzedaży przez Lasy Państwowe, jest tzw. normatywna ilość drewna możliwa do pozyskania w poszczególnych nadleśnictwach. Wartość tej wielkości ustala się według procedury, opisanej w załączniku 9 pod pozycją nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Szczególne przypadki ustalania normatywnej ilości drewna, o której mowa w ust. 1 (takich, jak brak: planu urządzenia lasu, niektórych danych, o których mowa w załączniku nr 9, pkt 2, zakłócenia w realizacji planu wynikające ze zdarzeń losowych − nieskwitowane aneksem do planu urządzenia lasu itp.), są zadaniem komórki organizacyjnej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych właściwej w sprawach urządzania lasu.

§ 13

Normatywna ilość drewna, o której mowa w § 12, podlega korekcie zwiększającej lub zmniejszającej z użyciem wskaźnika korygującego, o którym mowa w § 14.

§ 14

 1. Dyrektor generalny Lasów Państwowych corocznie doprowadza do sporządzenia krótkoterminowej prognozy koniunktury na rynku drzewnym w odniesieniu do poszczególnych rynków właściwych, o których mowa w § 8, oraz z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych tej koniunktury.
 2. Prognoza, o której mowa w ust. 1, jest umieszczana na stronie portalu − z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanego posiedzenia komisji, z tym że w pierwszym roku obowiązywania niniejszych zasad sprzedaży drewna materiały prognostyczne zostaną przedstawione i omówione szczegółowo bezpośrednio podczas pierwszego posiedzenia komisji.
 3. Komisja, biorąc pod uwagę wymienioną prognozę, uchwala wskaźniki podwyższające lub zmniejszające normatywną ilość drewna, możliwego do pozyskania w nadleśnictwach. Wskaźniki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być różnicowane według rynków właściwych. Uchwała komisji jest odpowiednio uwzględniana w decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
 4. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych może różnicować wskaźniki, o których mowa ust. 3, według nadleśnictw – biorąc pod uwagę przede wszystkim odpowiednio ich opóźnienia lub przyspieszenia w realizacji planu urządzenia lasu w stosunku do upływu czasu (z zastrzeżeniem wszakże dochowania „regionalnego” wolumenu zmian zasadniczej oferty sprzedaży drewna, ujętego w decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych). Decyzję dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych o zróżnicowaniu wskaźników, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zamieszcza się na stronie portalu.

§ 15

 1. Oferta sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe w danym roku jest sumą indywidualnych ofert sprzedaży drewna, sporządzanych przez poszczególne nadleśnictwa oraz zakłady Lasów Państwowych pośredniczące w sprzedaży drewna, prowadzonej przez nadleśnictwa, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Ta część surowca drzewnego pozyskanego w nadleśnictwach, która ma być sprzedana z użyciem ww. usług zakładów Lasów Państwowych jest wyłączana z indywidualnych ofert sprzedaży drewna nadleśnictw.
 3. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych nadzorują proces tworzenia indywidualnych ofert sprzedaży drewna w nadleśnictwach i zakładach Lasów Państwowych.
 4. Procedura tworzenia projektu ostatecznej oferty sprzedaży drewna została szczegółowo opisana w załączniku nr 9 pod pozycją nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 16

 1. Opracowanie ostatecznej oferty sprzedaży drewna, o której mowa w § 15, wymaga wyodrębnienia w niej pul drewna do:

1) sprzedaży w trybie ofert sprzedaży (rokowań internetowych) z odpowiednim uwzględnieniem ofert sprzedaży surowca drzewnego przez zakłady Lasów Państwowych;

2) sprzedaży aukcyjnej oraz w trybach podobnych;

3) sprzedaży jednostkom organizacyjnym (obowiązanym do zakupu drewna w trybie zamówień publicznych), prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach której drewno stanowi materiał bezpośrednio produkcyjny (materiał do przerobu w celu wytworzenia wyrobów);

4) zbycia zakładom Lasów Państwowych, nabywającym drewno w jednostkach organizacyjnych LP w celu bezpośredniego przerobu (drewno jako materiał do działalności wytwórczej zakładów) lub w celu zużycia na własne potrzeby zakładów;

5) sprzedaży klientom kupującym drewno w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą, polegającą na przerobie drewna (obowiązanym lub nieobowiązanym do stosowania trybu zamówień publicznych przy zakupach);

6) sprzedaży klientom kupującym drewno incydentalnie;

7) zużycia na potrzeby własne nadleśnictw.

 1. Wielkość poszczególnych pul, o których mowa w ust. 1, określa dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (docelowo z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji informatycznej).
 2. Dyrektor generalny Lasów Państwowych, po zwróceniu się do komisji o zajęcie stosownego stanowiska, zatwierdza według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych pule drewna, wyłączone z procedury obkładania ofertami zakupu, ustalając pozostałe pule, o których mowa w ust. 1, bezwarunkowo lub pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich korekt w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych (przede wszystkim w razie stwierdzenia nadmierności tych puli, naruszającej zasadę konkurencyjności). 4. O ostatecznym wolumenie poszczególnych pul drewna w poszczególnych nadleśnictwach oraz zakładach Lasów Państwowych decydują dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

§ 17

Projekt ostatecznej oferty sprzedaży drewna zamieszcza się na stronie portalu.

§ 18

 1. Projekt ostatecznej oferty sprzedaży drewna staje się ofertą sprzedaży drewna po zatwierdzeniu w formie decyzji przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Decyzja ta może mieć charakter bezwarunkowy lub warunkowy (nakazujący wprowadzenie odpowiednich korekt). Dyrektor generalny Lasów Państwowych podejmuje decyzję zatwierdzającą, po zajęciu w sprawie stosownego stanowiska przez komisję.
 2. Ofertę sprzedaży drewna umieszcza się na stronie portalu.

Rozdział VII

Procedury ustalania nabywców

Podrozdział 1

Sprzedaż w trybie ofert zakupu (rokowania internetowe)

§ 19

 1. Tryb rokowań internetowych jest dominującą formą wyłaniania (ustalania) nabywców drewna.
 2. Tryb, o którym mowa w ust. 1, nie jest typowym konkursem ofert, gdyż nie prowadzi do stanów faktycznych, w których z danego kierunku zakupu (danego nadleśnictwa lub zakładu Lasów Państwowych) są eliminowani wszyscy oferenci za wyjątkiem tego, który złożył najkorzystniejszą ofertę zakupu. Tryb rokowań internetowych zakłada, że im lepszą ofertę z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa złoży dany oferent, tym większą ma on pewność, że będzie mógł kupić drewno z oczekiwanych kierunków zakupu (tj. ze wskazanych nadleśnictw lub zakładów Lasów Państwowych) i w niezredukowanej ilości z obłożonego ofertą kierunku zakupu.
 3. Tryb, o którym mowa w ust. 1, dotyczy surowca drzewnego, ujętego w ofercie sprzedaży, o której mowa w § 18, pod pozycją „drewno przewidziane do obłożenia zapotrzebowaniami” (por.: zał. 9, pkt 3). Przy zakupie drewna w trybie rokowań internetowych nie przewiduje się stosowania instytucji samowyrobu – z zastrzeżeniem surowca do zrębkowania (S3a + M1). W odniesieniu do surowca do zrębkowania dopuszcza się rozwiązanie technologiczne, polegające na tym, że drewno pozyskują oraz zrębkują wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, wchodzące w skład nabywcy lub przez niego zatrudnione.
 4. Tryb ofertowy odbywa się według następujących zasad ogólnych:

1) realizacja trybu ofertowego następuje przy możliwie pełnym wykorzystaniu funkcji portalu oraz bazy danych systemu informatycznego Lasów Państwowych;

2) dyrektor generalny Lasów Państwowych wzywa wszystkich nabywców do składania zapotrzebowania na surowiec drzewny, a tych, którzy nie dokonali rejestracji, do zarejestrowania się i złożenia zapotrzebowania;

3) wszyscy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej mogą składać zapotrzebowania na drewno (oferenci);

4) jeden oferent składa tyle zapotrzebowań, na ilu rynkach właściwych funkcjonuje (np. jeśli oferent zamierza kupić drewno wielkowymiarowe, standard grupy gatunkowej sosna oraz planuje zakup drewna średniowymiarowego do przerobu mechanicznego z wyborem grupy brzoza – składa dwa niezależne zapotrzebowania);

5) oferenci wraz z zapotrzebowaniem zgłaszają, na którym poziomie struktury organizacyjnej Lasów Państwowych chcą być obsługiwani na etapie wyłaniania (ustalania) nabywców, z tym że do obsługi mogą wybrać nadleśnictwo (także dwa lub więcej nadleśnictw, jeśli planują dokonanie zakupu drewna w więcej niż jednym nadleśnictwie), zakład (zakłady) Lasów Państwowych (jeśli nabywca ofertą zakupu obłożył tylko ofertę lub oferty sprzedaży drewna z zakładu LP, albo zakładów LP), regionalną dyrekcję Lasów Państwowych (także dwie lub więcej regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, jeśli planują dokonanie zakupu drewna w więcej niż jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych), Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych – stosownie do utrwalonego w tym zakresie zwyczaju;

6) zgłoszenie poziomu struktury organizacyjnej, wybranej do obsługi nabywcy, jest informacją udostępnioną na stronie portalu; z mocy niniejszego zarządzenia przyjmuje się, że z braku sprzeciwu ze strony właściwych nadleśniczych lub kierowników zakładów godzą się oni na to, aby kierownik jednostki organizacyjnej, obsługujący danego nabywcę, działał z ich umocowania; sprzeciw, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wnosi się z zachowaniem drogi służbowej do dyrektora generalnego Lasów Państwowych, który podejmuje decyzję o sposobie uwzględnienia sprzeciwu;

7) wszyscy oferenci oraz składane przez nich zapotrzebowania na drewno podlegają ocenie według jednolitych zunifikowanych zasad, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) kryteria służące ocenie nabywcy (np. średnioroczny udział nabywcy w wartości sprzedaży drewna przez nadleśnictwa, procent nadleśnictw zaangażowanych w zbywanie drewna nabywcy, długotrwałość współpracy handlowej z Lasami Państwowymi, średnioroczna wartość kredytu kupieckiego zaciąganego w Lasach Państwowych, wkład w dywersyfikowanie rynku drzewnego, mierzony liczbą kupowanych sortymentów oraz ich ilością, ilość drewna nabywana w celach sprzedaży pośredniczej);

b) kryteria służące ocenie oferty z punktu widzenia honorowania w ofercie utartego zwyczaju kupieckiego (np. w aspekcie dotychczasowych kierunków zakupu drewna oraz ilości drewna nabywanego z tych kierunków, spójności oferty z przyrzeczeniem surowcowym, spójności oferty z dotychczasowym udziałem drewna nabywanego do sprzedaży pośredniczej);

c) kryteria służące ocenie oferty z punktu widzenia oferowanego poziomu ceny zakupu i terminu regulowania należności.

 1. W rozpatrywaniu zapotrzebowań na drewno wyróżnia się następujące fazy:

1) redukcji ofert na kierunkach o nadmiernym obłożeniu zapotrzebowaniami na drewno;

2) korekcyjnego przypisu drewna na danym kierunku do nabywców w przypadku, gdy redukcja, o której mowa w pkt. 1, prowadzi do pojawienia się nadwyżki surowca drzewnego, oferowanego do sprzedaży z danego kierunku sprzedaży;

3) regulacji rynku poprzez przypis drewna z najbardziej atrakcyjnych dla nabywców kierunków (chodzi o kierunki sprzedaży, które nie zostały w pełni obłożone zapotrzebowaniem na drewno) – stosownie do opisu, zawartego w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia.

 1. Dopuszcza się zawieranie pisemnych porozumień między nabywcami drewna, skutkujących wzajemną wymianą przypisu drewna, dokonanego w następstwie rozpatrzenia zapotrzebowań (pod warunkiem zamieszczenia informacji w tym zakresie na stronie portalu i dokonania odpowiedniej korekty).
 2. Ostateczny wynik rozpatrzenia ofert zakupu podlega zatwierdzeniu przez właściwych nadleśniczych.
 3. Komisja zajmuje stanowisko w sprawie wag poszczególnych kryteriów służących wartościowaniu zapotrzebowań na drewno.

§ 20

 1. Na podstawie corocznej ekspertyzy, o której mowa w § 14, ust. 1, oraz materiałów pomocniczych, o których mowa w ust. 2, komisja zajmuje stanowisko w sprawie ceny dolnej, tj. takiej sugerowanej ceny, poniżej której może być ona uznana za cenę rażąco niską oraz w sprawie ceny górnej, tj. takiej sugerowanej ceny, powyżej której może być uznana za cenę nadmiernie wygórowaną w odniesieniu do danej grupy handlowej.
 2. Proces ustalania cen dolnych oraz górnych jest wspomagany materiałami, generowanymi z użyciem odpowiedniego oprogramowania, wchodzącego w skład aplikacji informatycznej, obsługującej rokowania internetowe. Materiały te są dostarczane komisji jako sugerowane ceny dolne oraz górne poszczególnych grup handlowych.
 3. Sposób przetwarzania danych, służący sporządzeniu materiałów, o których mowa w ust. 2, opisano w załączniku 9, pod pozycją 4.
 4. Dyrektor generalny Lasów Państwowych w sprawie ceny dolnej i górnej wydaje stosowną decyzję, z zastrzeżeniem, że zapotrzebowania na drewno zawierające cenę poniżej ceny dolnej, nie będą w Lasach Państwowych podejmowane ze względu na naruszenie przy tej cenie interesu Skarbu Państwa.
 5. Każdy oferent może w swoim zapotrzebowaniu na drewno podać cenę wyższą, aniżeli górna. Przy wartościowaniu zapotrzebowań na drewno cena przekraczająca górną traktowana jest tak, jak cena górna. Podanie w zapotrzebowaniu na drewno ceny, przebijającej cenę górną, uprawnia nabywcę do wyboru pozycji cięć i ustalania terminu odbioru drewna.

§ 21

Szczegółowy sposób postępowania przy realizacji trybu ofertowego został zawarty w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 22

 1. Drewno, które nie zostanie obłożone zapotrzebowaniami w ramach trybu ofertowego, staje się drewnem trudno zbywalnym z przyczyn strukturalno-technologicznych. Sprzedaż tego drewna zostaje przekazana przez nadleśniczego (lub dyrektora zakładu LP) do sprzedaży z użyciem aplikacji „e-drewno”.
 2. Do sprzedaży z użyciem aplikacji „e-drewno” przeznacza się również każdą partię surowca drzewnego, która w danym nadleśnictwie (lub zakładzie Lasów Państwowych) faktycznie nie zostanie, z winy nabywcy, odebrana w danym miesiącu zgodnie z harmonogramem utrwalonym w umowie sprzedaży, o ile takie rozstrzygnięcia zostaną w umowie sprzedaży zawarte (jako rozwiązania poprzedzające uznanie umowy za rozwiązaną z winy nabywcy). Na równi z faktycznym odebraniem danej partii drewna uznaje się uregulowanie przez nabywcę należności za drewno pozostające de facto w lesie (lub w zakładzie Lasów Państwowych) w oczekiwaniu na wywóz, jeśli na takie rozwiązanie przystanie odpowiednio nadleśniczy (mając na względzie stan sanitarny lasu) lub dyrektor zakładu Lasów Państwowych.

Podrozdział 2

Sprzedaż drewna w systemie aukcyjnym i submisyjnym

§ 23

 1. W systemie aukcyjnym oraz submisyjnym jest sprzedawany surowiec drzewny, którego cena jest ściśle związana z charakterystyką (wysoką jakością lub wyjątkowymi cechami − np. zawiły układ słojów w drewnie brzozowym czeczotkowym) poszczególnych, indywidualnie identyfikowanych dłużyc lub kłód (przedmiotem licytacji lub konkursu ofert są losy, które stanowią poszczególne dłużyce lub kłody; losem może być oznaczona grupa dłużyc lub kłód). W trybie aukcyjnym lub submisyjnym mogą być ponadto sprzedawane sztuki drewna wielkowymiarowego, które z formalnego punktu widzenia, ze względu na mało istotne wady, nie kwalifikują się do zaliczenia do najwyższych klas jakości – o ile z doświadczenia wynika, że przy sprzedaży aukcyjnej (submisyjnej) drewno to spotka się (ze względu na pozostałe cechy wyróżniające) z bardzo wysoką ceną.
 2. Co do reguły – w systemie aukcyjnym oraz systemie submisyjnym drewno sprzedawane jest po jego pozyskaniu i skoncentrowaniu w celu oględzin przez potencjalnych nabywców.
 3. Drewno do sprzedaży, o której mowa w ust. 1, stanowi wyodrębnioną część oferty sprzedaży drewna, o której mowa w rozdziale VI niniejszego zarządzenia.
 4. Szczegółowe warunki aukcji lub submisji (w tym aplikacje informatyczne, wspomagające ten proces) ustala kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, umocowany do przeprowadzenia czynności aukcyjnych lub submisyjnych. Zaleca się, aby czynności aukcyjne lub submisyjne przypadały dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, nadzorującemu nadleśnictwa oraz zakłady Lasów Państwowych, przeznaczające drewno do zbycia w omawianych trybach sprzedaży. Przeprowadzający czynności aukcyjne oraz submisyjne, w formie zarządzenia ustanawia regulamin lub zasady aukcji lub submisji – po ich uprzednim uzgodnieniu w drodze consensusu z zainteresowanymi nadleśniczymi lub kierownikami zakładów Lasów Państwowych. Uzgodnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, poczytuje się za umocowanie prowadzącego aukcję lub submisję do czynności aukcyjnych lub submisyjnych za nadleśniczych lub kierowników zakładów.
 5. Aukcja polega na klasycznej licytacji poszczególnych losów, przy czym potencjalni kupcy są zgromadzeni w tym czasie w jednym miejscu. Dopuszcza się rozwiązania polegające na licytacji informatycznej (przy użyciu systemów informatycznych), jak również rozwiązania mieszane (łączące licytację klasyczną z licytacją internetową). Submisja polega na klasycznym konkursie ofert, przy czym przedmiotem ofertowania są poszczególne losy, a jedynym kryterium oceny oferty jest oferowana cena.
 6. Umowa, kwitująca wynik aukcji lub submisji, jest spisywana pomiędzy nabywcą losu (losów) i właściwym nadleśnictwem lub zakładem Lasów Państwowych.
 7. W ramach pomocy udzielanej dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych w kierowaniu Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (w odniesieniu do systemu aukcyjnego) oraz Krośnie (w odniesieniu do systemu submisyjnego) zobowiązuje się do udzielania wszechstronnych konsultacji i pomocy na rzecz dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych planujących wprowadzenie wspólnych przedsięwzięć nadzorowanych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w postaci aukcyjnego lub submisyjnego systemu sprzedaży drewna okrągłego.
 8. Przykładowy regulamin aukcji drzewnej oraz przykładowe zasady submisji zamieszczono w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.
 9. W przypadku, gdy drewno przeznaczone do sprzedaży aukcyjnej lub submisyjnej nie znajdzie nabywcy (lub nabywca odstąpi od faktycznego jego zakupu), jest bez zbędnej zwłoki umieszczane przez nadleśniczego (lub kierownika zakładu Lasów Państwowych) jako wyodrębniona pozycja w aplikacji „e-drewno”.

Podrozdział 3

Zbywanie drewna zakładom Lasów Państwowych, nabywających drewno w jednostkach organizacyjnych LP w celu bezpośredniego przerobu oraz na potrzeby własne zakładu

§ 24

 1. Regulacje niniejszego podrozdziału odnoszą się do drewna zbywanego zakładom celem bezpośredniego przerobu (wytworzenia produktów do sprzedaży) lub zużycia na własne potrzeby.
 2. Drewno planowane do zbycia zakładom Lasów Państwowych, stanowi wyodrębnioną pozycję oferty sprzedaży, o której mowa w rozdziale VI niniejszego zarządzenia.
 3. Zbycie drewna do zakładów Lasów Państwowych następuje po cenach uwzględniających odpowiednio ceny osiągane w wyniku procedury ofertowej, o której mowa w podrozdziale 1 niniejszego rozdziału zarządzenia.
 4. Ceny, o których mowa w ust. 3, oraz inne warunki zbywania drewna do danego zakładu powinny być przedmiotem decyzji dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zawierać uzasadnienie przyjętych cen zbycia na rzecz zakładów, jeśli ceny te będą ustalone poniżej ceny średnioważonej, wyliczanej na podstawie danych, o których mowa w ust. 3. Uzasadnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno szczególnie uwzględniać funkcję:

1) buforu danego zakładu na wypadek siły wyższej, o której mowa w dalszej części niniejszego zarządzenia (dyspozycyjność w: stawianiu do dyspozycji sił i środków, np. przy wykonywaniu zadań w zakresie walki z pożarami lasu, zagospodarowywania terenów poklęskowych oraz udostępniania placów składowych do przejściowego magazynowania drewna poklęskowego) i wynikającą z tych okoliczności konieczność ponoszenia przez Lasy Państwowe ciężaru utrzymania zakładu w gotowości finansowej do podjęcia przez zakład ww. działań bez zbędnej zwłoki;

2) dostarczania przez zakłady Lasów Państwowych informacji w ramach sondażu marketingowego (także w odniesieniu do innowacji marketingowych) i wynikające z niej ryzyko kosztów innowacyjnych, ponoszonych w takich sytuacjach przez zakłady.

 1. Sprzedaż drewna, o której mowa w ust. od 1 do 4, odbywa się na podstawie porozumienia zbycia surowca drzewnego, spisywanego bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi nadleśniczymi i dyrektorami zakładów Lasów Państwowych – przy koordynacyjnej jedynie funkcji właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
 2. Jeżeli zakład Lasów Państwowych odstąpi od zawarcia lub harmonogramowej realizacji porozumienia, o którym mowa w ust. 5, „uwolnione” w ten sposób drewno jest przeznaczane przez nadleśniczego do sprzedaży z użyciem aplikacji „e-drewno”.
 3. Odstąpienie zakładu od zawarcia lub harmonogramowej realizacji wymienionego porozumienia podlega w trybie nadzoru szczególnemu badaniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w aspekcie wniosków na przyszłość i odpowiedzialności kierownika zakładu Lasów Państwowych za zaistniały stan rzeczy.
 4. Zakłady Lasów Państwowych mogą uzupełniać zaopatrzenie w drewno jako materiał do przerobu poprzez jego skup ze źródeł zewnętrznych.

Podrozdział 4

Sprzedaż drewna klientom kupującym drewno w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą polegającą na przerobie drewna (obowiązanym lub nieobowiązanym do stosowania trybu zamówień publicznych przy zakupach) oraz sprzedaż drewna klientom incydentalnym

§ 25

 1. Drewno planowane do zbycia klientom zakupującym drewno w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą, polegającą na przerobie drewna oraz klientom incydentalnym stanowi wyodrębnione pozycje oferty sprzedaży, o której mowa w rozdziale VI niniejszego zarządzenia. Klienci, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą umownie nazywani dalej klientami detalicznymi.
 2. Składając propozycję pul drewna do sprzedaży detalicznej, nadleśniczowie powinni brać pod uwagę ilość drewna zwyczajowo sprzedawanego tym klientom w latach minionych.
 3. Do grupy klientów detalicznych zalicza się szczególnie:

1) gospodarstwa domowe i rolne kupujące drewno do zużycia jako opał;

2) gospodarstwa rolne kupujące żerdzie gospodarcze;

3) jednostki sektora publicznego oraz inne jednostki organizacyjne, nie zajmujące się działalnością gospodarczą w zakresie przerobu drewna, kupujące surowiec drzewny do zużycia jako opał;

4) firmy budowlane kupujące stemple budowlane;

5) osoby fizyczne i jednostki organizacyjne kupujące drewno okrągłe „od przypadku do przypadku” (na przykład do: wytwarzania rzeźb, incydentalnego wytwarzania obiektów małej architektury ogrodowej z litego drewna w ramach kompleksowego urządzania ogrodów, w celach budownictwa skansenowego, konserwacji zabytków i innych robót budowlano-montażowych, gdy wymaga to wytworzenia nietypowych elementów drewnianych z drewna okrągłego, np. elementów nietypowych więźb dachowych);

6) osoby fizyczne i właściciele gospodarstw rolnych kupujący incydentalnie drewno okrągłe wielko- i średniowymiarowe w celu poddania go przerobowi na potrzeby własne:

a) siłami własnymi (np. wyrób: niestandardowych elementów więźby dachowej, w celach remontowych lub odtworzeniowych elementów drewnianych, wchodzących w skład obiektów o niewspółczesnych konstrukcjach − przykładowo wzniesionych w konstrukcji sumikowo-łątkowej lub pełnego bala, budowa systemem gospodarczym obiektów drewnianych lub o konstrukcji drewnianej),

b) w drodze zlecenia określonych prac firmom usługowym (wytwarzanie wyrobów z materiału powierzonego).

 1. Klienci, wymienieni w ust. 3, pkt. 5−6, są klientami incydentalnymi w rozumieniu niniejszego zarządzenia.
 2. Nabywcy, dla których przerób drewna stanowi podstawową działalność gospodarczą, a tryb ofertowy jest trybem podstawowym zakupu surowca drzewnego – drewno do zużycia na własne potrzeby energetyczne oraz incydentalnego zużycia na własne potrzeby nabywają w ten sposób, że zapotrzebowanie na taki surowiec drzewny uwzględniają odpowiednio w swoim zapotrzebowaniu podstawowym, chyba że niewielka ilość tego surowca w połączeniu z jego oczywistą odmiennością w stosunku do drewna nabywanego w celach przerobu, uzasadniania potraktowanie takiego nabywcy na jego wniosek jak nabywcy detalicznego (np. nabywca kupuje w celach przerobu surowiec wielkowymiarowy, a w danym roku zamierza nabyć na własne potrzeby niewielką partię surowca średniowymiarowego w celu ogrodzenia części swojego placu składowego oraz podstemplowania hali traków w budowie).
 3. Cena zakupu drewna (Cd), dokonywanego w danym nadleśnictwie przez klienta detalicznego, nie powinna być niższa aniżeli cena, obliczana z zastosowania następującej formuły matematycznej: Cd = Cśr x Ws, gdzie: Cśr – cena średnioważona danej grupy handlowej, liczona według cen, po których drewno będzie nabywane w trybie ofertowym przez nabywców, obsługiwanych na poziomie nadleśniczych, Ws − wskaźnik wzrostu ceny średnioważonej, ustalany dla poszczególnych grup handlowych w drodze decyzji dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, zamieszczanej na stronie portalu. Przy ustalaniu wartości wskaźnika Ws dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych powinni brać pod uwagę stworzenie barier dla zjawisk, o których mowa w ust. 8. W przypadku braku Cśr dla danej grupy handlowej (drewno niesprzedawane w trybie ofertowym) cenę detaliczną ustala nadleśniczy, biorąc pod uwagę poziom cen detalicznych w innych nadleśnictwach.
 4. Sprzedaż drewna klientom detalicznym może odbywać się na warunkach samowyrobu (obejmującego wszystkie lub niektóre tylko czynności w zakresie ścinki drzew i wyróbki sortymentów) – z zastrzeżeniem, że samowyrób nie może dotyczyć czynności związanych ze ścinką mechaniczną drzew, a także drewna wielkowymiarowego oraz średniowymiarowego do mechanicznego przerobu lub produkcji celulozy i płyt.
 5. Nadleśniczowie sprzedający drewno klientom detalicznym, są obowiązani do dołożenia należytej staranności w celu niedopuszczenia do zjawiska nabywania drewna pod tytułem zakupu detalicznego, a faktycznie w celach przeznaczenia go do pozaewidencyjnego przerobu w celach handlowych (np. zakup drewna opałowego – z opcją jego łupania na szczapy, zbywane w ramach pozaewidencyjnego handlu obwoźnego, zakup surowca średniowymiarowego – z opcją jego pozaewidencyjnej odsprzedaży do przerobu na palety, zakup drewna wielkowymiarowego przez osoby fizyczne, pełniące de facto funkcję akwizytorów małych tartaków, zaopatrujących je w pozaewidencyjne masy drewna okrągłego).
 6. Jeżeli klient detaliczny jest obowiązany do stosowania zamówień publicznych – nadleśniczy, w odpowiedzi na jego wystąpienie złożone w sprawie zakupu drewna w trybie prawa zamówień publicznych, jest obowiązany do podania ceny sprzedaży nie niższej aniżeli cena, o której mowa w ust. 6.
 7. Sprzedaż na rzecz klientów detalicznych jest prowadzona wyłącznie na przedpłaty.
 8. Jeżeli z upływem czasu ilość sprzedanego drewna, wyodrębnionego do sprzedaży klientom detalicznym, jest mniejsza, aniżeli wynika to ze zwyczajowego rytmu tej sprzedaży – nadleśniczy drewno z puli detalicznej w ilości odpowiadającej różnicy między ilością drewna, które zwyczajowo powinno zostać sprzedane klientom detalicznym, a ilością faktycznie sprzedaną, przekazuje do sprzedaży w trybie aplikacji „e-drewno”.

Podrozdział 5

Sprzedaż drewna jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przerobu drewna, obowiązanym do stosowania procedur zamówień publicznych

§ 26

 1. Drewno planowane do zbycia jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przerobu drewna i obowiązanym do stosowania zamówień publicznych przy zakupie dostaw, robót i usług stanowi wyodrębnioną pozycję oferty sprzedaży, o której mowa w rozdziale VI niniejszego zarządzenia.
 2. Składając propozycję puli drewna do sprzedaży nabywcom, o których mowa w ust. 1, nadleśniczowie powinni brać pod uwagę ilość drewna, zwyczajowo sprzedawanego tym klientom w latach minionych.
 3. Do grupy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, zalicza się szczególnie:

1) tartaki należące do samorządu terytorialnego,

2) samorządowe wytwórnie palet,

3) wszelkie jednostki sektora finansów publicznych zajmujące się wytwarzaniem produktów z drewna okrągłego.

 1. Sprzedaż drewna wymienionym jednostkom organizacyjnym następuje przy umowie, której stroną jest właściwe nadleśnictwo oraz dana jednostka organizacyjna, nabywająca drewno.
 2. Nadleśniczy w odpowiedzi na wystąpienie złożone przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w ust. 1, w sprawie zakupu drewna w trybie prawa zamówień publicznych, jest obowiązany do podania ceny sprzedaży nie niższej aniżeli cena średnioważona, wynikająca z zapotrzebowań, złożonych w trybie ofert internetowych w odniesieniu do danego nadleśnictwa przez nabywców, obsługiwanych przez nadleśniczego (nabywcy lokalni) lub uzyskanej w trybie aukcyjnym lub submisyjnym, jeśli przedmiotem zakupu ma być tzw. surowiec cenny – z odpowiednim uwzględnieniem terminu zapłaty, podanego przez zamawiającego w istotnych warunkach zamówienia.
 3. Do puli drewna, o której mowa w niniejszym podrozdziale, nieznajdującego nabywcy z uwzględnieniem upływu czasu, regulację § 25, ust. 11, stosuje się odpowiednio.

Podrozdział 6

Sprzedaż drewna trudno zbywalnego z przyczyn strukturalno-technologicznych; sprzedaż drewna trudno zbywalnego z przyczyn ekonomicznych, leżących po stronie nabywcy; sprzedaż drewna trudno zbywalnego z przyczyn zakłóceń w gospodarce leśnej, nie wyczerpujących znamion siły wyższej

§ 27

 1. Zasadniczą część drewna trudno zbywalnego z przyczyn strukturalno-technologicznych lub ekonomicznych, leżących po stronie nabywcy, stanowi drewno, o którym mowa w § 22, ust. 1 i 2, § 23, ust. 9, § 24, ust. 6, § 25, ust. 11 oraz § 26, ust. 6.
 2. Za drewno trudno zbywalne z przyczyn ekonomicznych, leżących po stronie nabywcy, uznaje się również drewno, które:

1) zostało przypisane do nabywcy w wyniku właściwej procedury, lecz nabywca nie przystąpił do umowy kupna–sprzedaży;

2) przestało być faktycznie nabywane przez nabywcę (lub faktycznie sprzedawane nabywcy z jego winy) ze względu na jego sytuację finansową, pomimo podpisanej z nim umowy (odstąpienie sprzedawcy lub nabywcy od realizacji umowy).

 1. Do sprzedaży w trybie aplikacji „e-drewno” przeznacza się również drewno, które w ciągu roku powinno zostać pozyskane i sprzedane (pomimo, iż nie zostało ujęte w ofercie sprzedaży) ze względu na stan sanitarny lasu (np. nieprzewidziany rozwój kornika w drzewostanach świerkowych), w następstwie lokalnych pożarów lasu oraz innych zakłóceń w gospodarce leśnej, o ile opisane zdarzenia nie wyczerpują znamion siły wyższej, o której mowa w Rozdziale VIII.
 2. Drewno do sprzedaży w trybie aplikacji „e-drewno” przeznaczają nadleśniczowie lub kierownicy zakładów Lasów Państwowych.
 3. Szczegółowy opis funkcjonowania oraz sposób posługiwania się aplikacją „e-drewno” przedstawiono w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.
 4. Partia drewna, przeznaczona do sprzedaży w aplikacji „e-drewno”, która nie znalazła nabywcy w kolejnych licytacjach elektronicznych, może być:

1) wyłączana ze sprzedaży w danym roku, jeśli drewno to nie musi być pozyskane ze względu na uwarunkowania przyrodnicze i inne stany faktyczne (np. ze względu na konieczność pozyskania drewna trudno zbywalnego ze względu na cięcia rębne, wykonywane na danej powierzchni);

2) poddana, za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, sprzedaży w trybie zaproszenia do negocjacji bezpośrednich z klientami zewnętrznymi (gotowymi do podjęcia takich negocjacji), z tym, że:

a) negocjacje takie prowadzi komisja trzyosobowa, powoływana na mocy decyzji odpowiednio przez nadleśniczego lub kierownika zakładu;

b) należy dążyć do tego, aby wymienione negocjacje miały charakter zbiorowy, tj. by uczestniczyli w nich wszyscy potencjalni nabywcy drewna trudno zbywalnego;

c) z negocjacji jest sporządzany protokół, wymagający zatwierdzenia przez nadleśniczego lub kierownika zakładu;

3) po pozyskaniu – zbyta do zakładu LP po cenach ustalanych przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z odpowiednim uwzględnieniem uregulowań podrozdziału 3.

Rozdział VIII

Zbywanie drewna w stanach siły wyższej

§ 28

Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki surowcem drzewnym w stanach siły wyższej utrwalono w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział IX

Działalność składnic w zakresie spedycji i wywozu drewna

§ 29

 1. Działalność zakładów Lasów Państwowych, o której mowa w niniejszym rozdziale, może polegać na spedycji lub odsprzedaży drewna:

1) w stanie pierwotnym,

2) po manipulacji drewna.

 1. Na drewno, o którym mowa w ust. 1, składa się:

1) stan remanentu drewna na początku roku kalendarzowego,

2) drewno nabywane z nadleśnictw, do ujęcia przez zakład w ofercie sprzedaży w trybie rokowań internetowych lub w trybie aukcyjnym (submisyjnym);

3) drewno skupowane ze źródeł zewnętrznych;

4) drewno nabywane z nadleśnictw po bezskutecznej procedurze jego sprzedaży w nadleśnictwach w trybie licytacyjnym z użyciem aplikacji „e-drewno” (por.: § 27, ust. 6, pkt 3);

5) drewno będące pozostałością działalności wytwórczej zakładów Lasów Państwowych oraz nadwyżką manipulacyjną, albo załadunkową;

6) drewno nabywane w ramach gospodarowania surowcem drzewnym w stanach siły wyższej, o którym mowa w § 28.

 1. Drewno, o którym mowa w ust. 2, pkt 1−5, jest umieszczane w ofercie sprzedaży drewna. Sposób sporządzania oferty sprzedaży drewna przez zakłady opisano w załączniku nr 9, pod pozycją nr 3. Drewno to może być sprzedawane w trybie:

1) rokowań internetowych, o których mowa w § 19–22;

2) aukcji (submisji), o której mowa w § 23;

3) sprzedaży detalicznej, o której mowa w § 25.

 1. Po bezskutecznym zbyciu w trybach, o których mowa w ust. 3, drewno jest zbywane w trybie licytacji, o której mowa w § 27, ust. 1–5. W trybie licytacji jest również zbywane drewno, o którym mowa w ust. 2, pkt 7, jak też wszelkie drewno pojawiające się w zakładzie do sprzedaży po sporządzeniu i zatwierdzeniu oferty sprzedaży drewna przez zakład.
 2. Po bezskutecznym zbyciu w trybie licytacyjnym, o którym mowa w ust. 4, surowiec drzewny jest poddawany trybowi negocjacyjnemu, z odpowiednim wykorzystaniem uregulowania, o którym mowa w § 27, ust. 6, pkt 2.
 3. Drewno, o którym mowa w ust. 2, pkt 7, jest zbywane lub zagospodarowywane stosownie do zapisów w załączniku nr 14.
 4. Ogólny schemat nabywania surowca drzewnego przez zakłady Lasów Państwowych przedstawiono w załączniku nr 15.
 5. Nabywcy składają zapotrzebowanie na drewno, ujęte w ofercie sprzedaży zakładu Lasów Państwowych (pula do rokowań internetowych), według ceny surowca drzewnego loco las po zrywce.
 6. Cena ryczałtu transportowo-spedycyjnego na 2007 r. oraz ryczałtu w przypadku spedycji na koszt i staraniem nadleśnictw zostanie ustalona oddzielnym trybem na podstawie negocjacji zainteresowanych stron – przed etapem obkładania oferty sprzedaży drewna zapotrzebowaniami na drewno.
 7. Zakłady Lasów Państwowych surowiec drzewny, o którym mowa w ust. 8 (pula do rokowań internetowych), sprzedają do nabywców obsługiwanych na szczeblu RDLP oraz DGLP. Podstawą sprzedaży są umowy kupna–sprzedaży, podpisywane odpowiednio przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Realizacja sprzedaży surowca przebiega na podstawie miesięcznych i kwartalnych harmonogramów, stanowiących integralną część umów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Rolę koordynatora sprzedaży w każdym przypadku pełni dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
 8. Na podstawie ustalonego planu sprzedaży drewna do zakładów Lasów Państwowych, zakłady – wykazywane jako nadleśnictwa – spisują porozumienia nabycia surowca z nadleśnictw. W porozumieniach tych uwzględnia się ceny rozliczeniowe, ustalone w ramach nadzoru przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, właściwego ze względu na położenie siedziby zakładu Lasów Państwowych. W cenach rozliczeniowych bierze się pod uwagę wyniki rokowań internetowych oraz koszty, o których mowa w ust. 12.
 9. Wywóz drewna z lasu odbywa się staraniem i na koszt zakładu LP. Dokumentem potwierdzającym przekazanie towaru jest kwit wywozowy.
 10. Rozliczanie między nadleśnictwami i zakładami LP odbywa się na podstawie faktur wystawianych przez nadleśnictwa, zgodnych z kwitami wywozowymi, z uwzględnieniem cen rozliczeniowych, o których mowa ust. 11.
 11. Umowy dotyczące spedycji odrębnym trybem są podpisywane bezpośrednio pomiędzy nabywcami surowca drzewnego i zakładem LP lub pomiędzy nabywcami surowca drzewnego a dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jako podpisującymi umowę kupna−sprzedaży.
 12. Jeżeli wystąpi przypadek braku możliwości spedycji drewna według przyjętych harmonogramów, zakłady Lasów Państwowych mogą korzystać z usług spedytorów zewnętrznych. Zakłady Lasów Państwowych organizują przetarg (zgodnie z przepisami właściwymi w sprawie zamówień publicznych), podpisując następnie odpowiednie umowy z tymi spedytorami zewnętrznymi.
 13. Rozliczanie między zakładem LP i nabywcami odbywa się na podstawie faktur wystawianych na podstawie specyfikacji wysyłkowych.

Rozdział X

Regulacje końcowe

W wypadku, gdy nabywca nie dysponuje sprzętem komputerowym, nadleśniczy (działając przez swoje służby) zapewnia możliwość korzystania z komputera LP, umiejscowionego najbliżej siedziby nabywcy; zapewnia się pomoc w wypełnieniu raptularza zgłoszeniowego, w internetowym głosowaniu regionalnym i innych czynnościach związanych z niezbędną obsługą Portalu Leśno-Drzewnego.

 • Jeśli w dotychczasowej praktyce handlu drewnem korzystano z usług spedytorów zewnętrznych w ten sposób, że nadleśnictwa lub zakłady Lasów Państwowych sprzedawały im surowiec drzewny pod warunkiem, że odsprzedadzą go wskazanym nabywcom w określonych ilościach oraz czasie (nabywcy finalni) – dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, którzy dopuścili do takich rozwiązań, bez zbędnej zwłoki oraz z zachowaniem należytej staranności doprowadzą do takich kalkulacji statystycznych, aby drewno sprzedane za pośrednictwem tych spedytorów (spedytorzy szczególni), zostało w ujęciu historycznym przypisane na potrzeby rokowań internetowych − z jednej strony poszczególnym nadleśnictwom oraz zakładom Lasów Państwowych, zaś z drugiej poszczególnym nabywcom finalnym, a to w celu stworzenia podstaw do prawidłowej oceny zapotrzebowania tych nabywców na drewno z punktu widzenia: 1) honorowania utartego zwyczaju kupieckiego,

2) skali zakupów drewna w Lasach Państwowych.

 1. Przy dokonywaniu przypisów, o których mowa w ust. 1, należy posługiwać się zasadą proporcjonalności z uwzględnieniem ilości drewna:

1) sprzedanego z nadleśnictwa lub zakładu do danego spedytora zewnętrznego;

2) jaką spedytor zewnętrzny był obowiązany sprzedać poszczególnym nabywco


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz