/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
LEŚNICTWO

Stanowisko przemysłu w sprawie nowych zasad sprzedaży surowca

PIGPD

Autor: dja
Źródło: PIGPD
Data: 2006-08-22


Dzięki zgodzie uzyskanej od Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, prezentujemy treść pisma jakie organizacje skupiające przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego przesłały na ręce dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Pismo dotyczy stanowiska przemysłu wobec projektu nowych zasad sprzedaży surowca drzewnego.

Poznań, dn. 16.08.2006r.

Szanowny Pan
Andrzej Matysiak
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Działając w imieniu Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego oraz:
- Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych,
- Stowarzyszenia Producentów i Eksporterów Palet,
- Polskiego Komitetu Narodowego EPAL,
- Stowarzyszenia Papierników Polskich,
zgodnie z ustaleniami podjętymi na wspólnej naradzie tych organizacji w dniu 16 sierpnia br., pragnę niniejszym przekazać, że w chwili obecnej reprezentowane przez nas gałęzie przemysłu drzewnego nie mogą zaakceptować wprowadzenia przez Lasy Państwowe nowego systemu sprzedaży drewna okrągłego. Przyczyną jest uniemożliwienie nam uczestnictwa w rzeczywistym procesie konsultacji tych rozwiązań i zablokowanie naszego wpływu na ich ostateczny kształt. Przypominamy tu, że na spotkaniu z przedstawicielami przemysłu w Rogowie w dn. 03.08.2006r. zarówno Pan, jak i Główny Analityk Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski możliwość takich konsultacji nam obiecywaliście. Tymczasem fakty są takie, że opublikowany przez Lasy Państwowe w dn. 08.08.2006r. projekt Pana zarządzenia wprowadzającego omawiany system jest w istotnym stopniu niekompletny, więc nie może być przedmiotem rzetelnej oceny. Co więcej, równolegle opublikowany terminarz wdrażania ww. systemu przewiduje zakończenie wszelkich konsultacji z nami już za 10 dni – 18-go sierpnia. Nie daje to nam żadnych szans, aby:

 • rzetelnie zapoznać się z materiałami, tyleż obszernymi (80 stron tekstu), co niekompletnymi,
 • zebrać opinie zarówno naszych członków jak i niezbędne opinie ekspertów,
 • opracować i zgłosić Państwu projekt ewentualnych zmian,
 • wypracować wspólnie z zespołem Lasów Państwowych rozwiązania ostateczne. Musimy więc stwierdzić, że podtrzymanie przez Państwa opublikowanego trybu działania spowoduje, że przedmiotowy system sprzedaży będzie przez nas uznany za wprowadzony przez Lasy Państwowe jednostronnie i bez naszej akceptacji. Podkreślamy, że naszych praw do oceny i współkształtowania nowych rozwiązań absolutnie nie neguje fakt, że są one wprowadzane wewnętrznym zarządzeniem Lasów Państwowych. Będą one bowiem również kształtowały istotne warunki życia gospodarczego w całym przemyśle związanym z przerobem drewna. Nasze prawo do opiniowania takich rozwiązań jest więc prawem oczywistym a dodatkowo daje je nam ustawa o izbach gospodarczych (Dz. U. z 1989 r. Nr 35, poz. 195 z późn. zm.).
  Oczekujemy więc pilnie dostępu do kompletu materiałów o nowym systemie oraz wstrzymania wszelkich prac prowadzonych przez Lasy Państwowe, związanych z jego wdrażaniem, do czasu uzgodnienia pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami ostatecznego ich kształtu.

   

  Podkreślamy, że nie zamierzamy negować potrzeby nowelizacji dotychczasowego systemu sprzedaży drewna okrągłego i zamierzamy poprzeć wszelkie dobre rozwiązania zmierzające w tym kierunku. Nie negujemy również Państwa propozycji jako całości. Jednak warunki zaopatrywania w niezbędny surowiec drzewny tak ważnych branż polskiego przemysłu jak przemysł tartaczny, płyt drewnopochodnych, celulozowy, paletowy a pośrednio również meblarski (łącznie wytwarzające przeszło 8% wartości produkcji przemysłowej ogółem) są sprawą zbyt poważną, aby bez wyczerpujących konsultacji wprowadzać całkowicie nowe rozwiązania, w dodatku oparte o nie sprawdzone oprogramowanie komputerowe. Do takich konsultacji jesteśmy gotowi.
  O ich pilnej potrzebie dobitnie świadczy również fakt, że już nawet niepełne, udostępnione przez Lasy Państwowe materiały budzą nasze istotne, wymienione niżej, zastrzeżenia:

 • Za nie do przyjęcia uważamy przedstawiony nam tryb powoływania "drzewnej" części Komisji Leśno – Drzewnej. Lasy Państwowe, mając świadomość, że wszystkie branże przemysłu drzewnego mają swój samorząd gospodarczy, obejmujący zasięgiem cały kraj, powołany i działający na bazie obowiązujących w Polsce ustaw, nie powinny uzurpować sobie prawa to narzucania temu przemysłowi formy i trybu wyboru swoich reprezentantów, podobnie jak przemysł nie narzuca Lasom kto ma je reprezentować. Obecny projekt musimy więc odebrać jako próbę dyskredytacji naszej roli w życiu gospodarczym Polski, co jest działaniem sprzecznym nie tylko z duchem polityki gospodarczej w naszym kraju, lecz również z ideami Zjednoczonej Europy, gdzie samorządy takie są pożądanymi i wspieranymi partnerami dla każdego z rządów. Nie możemy więc zaakceptować sytuacji, że Lasy Państwowe, korzystając ze swej dominującej pozycji, dyktują nam, w jaki sposób mamy wybierać naszych własnych przedstawicieli i kontrolują całą procedurę wyborów. Zapewniamy, że mamy świadomość faktu, że wiele przedsiębiorców do organizacji samorządowych wciąż nie przystąpiło (choć nie istnieją tu żadne przeszkody) i oczywiście wskażemy im możliwość uczestniczenia w procesie powoływania reprezentacji przemysłu we wspomnianej Komisji. Dodam tu, że również sam system wyborczy wypracowany przez LP zawiera błędy logiczne. Wybory przeprowadzone w zaproponowany sposób będą loterią i mogą spowodować, że w składzie Komisji nie znajdą się przedstawiciele którejś z ważnych branż naszego przemysłu. Uważamy to za nieporozumienie. Natomiast zasada powoływania po jednym członku „drzewnej” części Komisji spośród odbiorców drewna działających na terenie każdej z 17 regionalnych dyrekcji LP uniemożliwia nam powołanie do składu Komisji pożądanych w niej ekspertów spoza przemysłu - np. ze świata nauki. Zaznaczamy, że takie ograniczenia, w myśl udostępnionych mam materiałów, nie dotyczą "leśnej" części Komisji.. Dodam, że omawiana Komisja działać ma na szczeblu kraju, a nie na szczeblach regionalnych a organizacje samorządowe które reprezentujemy mają zasięg ogólnopolski. Nie ma więc obaw, że specyfika sytuacji w jakimś regionie nie będzie nam znana.
 • Brak w składzie Komisji obiektywnych z założenia reprezentantów strony rządowej (resortów gospodarki, środowiska, finansów i Skarbu Państwa) spowoduje, że Komisja może być polem konfrontacji dwóch stron o sprzecznych interesach, posiadających równą siłę głosów. Instytucja taka nie będzie więc w stanie sprawnie działać, a fakt, że jest ona tylko ciałem doradczym Dyrektora Generalnego LP może spowodować, że w tej sytuacji faktyczne decyzje będzie podejmował on sam. Z punktu widzenia przemysłu podważa to sens tworzenia takiego ciała.

   

  W świetle powyższych uwag, już obecnie proponujemy, aby "drzewny" skład Komisji Leśno – Drzewnej, tworzony był z przedstawicieli przemysłu przetwarzającego drewno okrągłe, zgłoszonych przez organizacje branżowe o zasięgu krajowym, w następującej liczbie:
  - z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, reprezentującej przemysł tartaczny – 3 osoby
  - ze Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych, jako przedstawiciele producentów płyt – 2 osoby i jako przedstawiciel producentów sklejek – 1 osoba,
  - ze Stowarzyszenia Producentów i Eksporterów Palet, reprezentującego branżę paletową – 1 osoba
  - z Polskiego Komitetu Narodowego EPAL, reprezentującego producentów europalet – 1 osoba
  - ze Stowarzyszenia Papierników Polskich, reprezentującego przemysł celulozowo – papierniczy – 2 osoby
  - ze Stowarzyszenia Dom Drewniany, reprezentującego producentów domów z drewna – 1 osoba
  Ponadto w składzie "drzewnej" części Komisji Leśno - Drzewnej powinny znaleźć się dwie osoby reprezentujące środowisko naukowe, po jednym przedstawicielu wskazanym przez Ministerstwa Gospodarki i Finansów, oraz po jednym przedstawicielu sejmowych Komisji Gospodarki i Środowiska.

  Powyższe uwagi dotyczą tylko najistotniejszych kwestii związanych z powoływaniem Komisji Leśno – Drzewnej, gdyż jest to pierwszy, przewidziany przez Państwa etap wdrażania nowych rozwiązań, mający zacząć się już za kilkanaście dni – 23-go sierpnia.
  W świetle powyższych zastrzeżeń, wnosimy więc o wstrzymanie wszelkich działań w tym kierunku do chwili wyjaśnienia spornych kwestii. W tym celu proponujemy pilne zwołanie spotkania reprezentantów naszych organizacji z Panem Dyrektorem i zespołem Lasów Państwowych opracowującym nowe rozwiązania. Proponujemy aby wzięli w nim udział również przedstawiciele wszystkich zainteresowanych resortów, w tym w szczególności Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Stawiając się w tej sprawie do Pana dyspozycji, prosimy o wskazanie dogodnego, najbliższego terminu i miejsca spotkania.

  Działając w imieniu i z upoważnienia:
  - Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego
  - Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych
  - Stowarzyszenia Producentów i Eksporterów Palet
  - Polskiego Komitetu Narodowego EPAL
  - Stowarzyszenia Papierników Polskich

  Bogdan Czemko
  Dyrektor Biura PIGPD

  Do wiadomości:
  - Minister Gospodarki – Pan Piotr Woźniak
  - Minister Środowiska – Pan Jan Szyszko
  - Minister Skarbu Państwa – Wojciech Jasiński
  - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Pan Cezary Banasiński


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz