DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Sprzedaż drewna inaczej

Nowe Życie Gospodarcze

Autor: Krzysztof Fronczak
Źródło: Nowe Życie Gospodarcze
Data: 2006-08-02


Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zapowiada z początkiem przyszłego roku zmianę zasad prowadzenia sprzedaży drewna.

Ma to przynieść pełną jawność i przejrzystość działań związa­nych z handlowym obrotem tym surowcem, prowadzonym przez jednostki organizacyjne Lasów Pań­stwowych. [...]

Powstanie Komisja Leśno-Drzewna
[...] Komisja liczyłaby 34 członków reprezentujących Lasy Pań­stwowe, przemysł drzewny oraz świat nauki. Kandydatów mogłyby zgłaszać izby gospodarcze, ale również stowa­rzyszenia drobnych producentów branży drzewnej, o ile reprezentowały­by one przynajmniej 5 proc. rynku. Komisja pełniłaby rolę czynnika koncyliacyjnego, godzącego interesy do­stawcy i nabywcy drewna.
Do zadań Komisji Leśno-Drzewnej należałoby m. in. opiniowanie czynno­ści prawnych i sprawowanie nadzoru nad formalnymi i praktycznymi aspektami sprzedaży drewna. Komisja miałaby wgląd w zasady ustalania wielkości i struktury ofert sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe i przy­jęte kryteria (w tym odnoszące się do ceny) oceny ofert składanych przez nabywców drewna. Sprawowałaby pieczę nad sposobem wyboru nabyw­ców (z uwzględnieniem interesu skar­bu państwa) oraz przyjętymi zasadami rokowań internetowych. Ustalałaby zasady sporządzania umów sprzedaży drewna oraz dopuszczalny poziom na­leżności przeterminowanych upraw­niający do podpisania tzw. przyrzecze­nia surowcowego, względnie wypo­wiedzenia umowy przez LP. W jej kompetencjach znalazłoby się również określenie procedur zbywania drewna w sytuacjach nadzwyczajnych. [...]

Przyrzeczenia surowcowe
Nowemu systemowi sprzedaży drewna służyłoby także utworzenie, dostępnego na równoprawnych zasa­dach dla wszystkich klientów, portalu leśno-drzewnego stanowiącego zinte­growaną bazę informatyczną pozwala­jącą nabywcom, po zarejestrowaniu się, korzystać z bazy danych odnoszą­cych się do obrotu drewnem. Portal ten ma też być miejscem uzyskiwania, na niedyskryminujących warunkach, wspomnianych przyrzeczeń surowco­wych. Przyrzeczenia surowcowe miałyby charakter powszechny. Każdy nabyw­ca dokonujący zakupu drewna przez kolejne cztery lata (na początku do­wolnie wybrane z ostatnich ośmiu lat, w latach następnych dokładany byłby kolejny rok i na tej podstawie wyzna­czana tzw. średnia ruchoma z czterech lat) mógłby się starać o ich uzyskanie, pod warunkiem nieposiadania istot­nych należności przeterminowanych wobec LP. Przyrzeczenia byłyby pod­stawą do zawarcia umowy kupna-sprzedaży na określoną ilość surowca. [...]

E-rynek
Drogę do rokowań jednoczesnych na platformie internetowej ma otworzyć specjalna informatyczna aplikacja portalu leśno-drzewnego. Można by dzięki niemu prowadzić takie rokowa­nia w formie zbliżonej do mechani­zmu giełdowego. [...] Nabywcy drewna wyłaniani byliby w określonym trybie. Na wstępie do­szłoby do obłożenia ofert sprzedaży deklaracjami zakupu składanymi przez potencjalnych klientów. Następ­nie odbyłaby się łączna ocena każdego oferenta oraz jego oferty i rozpatrzenie oferty w trybie trzystopniowej procedury. Stopień pierwszy oznaczałby re­dukcję drewna, na które zgłoszono za­potrzebowanie z poszczególnych kie­runków zakupu - redukcja byłaby tym mniejsza im wyższą ocenę otrzymały­by poszczególne oferty. Stopień drugi to przerzucenie „wolnych" zasobów drewna z kierunków, gdzie popyt oka­załby się niższy od podaży, na kierun­ki, gdzie popyt przewyższyłby podaż. Wreszcie trzeci stopień polegałby na przypisaniu wciąż „wolnego" drewna pochodzącego ze wszystkich kierun­ków, przy czym w pierwszej kolejności prawa do skorzystania z takiej możli­wości mieliby ci oferenci, którzy zło­żyli oferty najwyżej wycenione, z tra­dycyjnych kierunków i z najbliższej odległości.
Przyjęte procedury dopuszczałyby porozumiewanie się nabywców mię­dzy sobą w sprawie wzajemnej wymia­ny kierunków zaopatrzenia i ilości ku­powanego drewna. Zdaniem kierow­nictwa DGLP, wychodzi to naprzeciw postulatom i oczekiwaniom przemy­słu drzewnego.

E-drewno
Tryb licytacji informatycznej dla nabywców zainteresowanych drew­nem niesprzedanym w podstawo­wym trybie ofertowym, bądź też su­rowcem, który pojawi się w ofercie LP, np. na skutek konieczności wy­konania cięć sanitarnych lub też w wyniku rezygnacji innych nabyw­ców z kupna, otwierałaby aplikacja informatyczna e-drewno. Utrzyma­ny też zostanie tradycyjny system aukcji i submisji na sprzedaż pewnej ilości cennego drewna wybranych gatunków, o szczególnych cechach użytkowych. Pozostanie wydzielona sprzedaż drewna dla podmiotów obowiązanych do stosowania proce­dur zamówień publicznych, np. jed­nostek samorządowych prowadzą­cych działalność gospodarczą, placó­wek oświatowych kupujących drew­no opałowe itp. Tu, z natury rzeczy, dominuje rynek kupującego.
Niejako zwyczajowo już wydzielo­na będzie również pula surowca dla klientów kupujących drewno na za­sadach detalicznych (na opał dla go­spodarstw domowych i rolnych, drewno na stemple budowlane dla firm budowlanych, dla osób fizycz­nych incydentalnie nabywających drewno okrągłe wielko- i średniowy­miarowe z przeznaczeniem na prze­rób na potrzeby własne itp.). Nie są więc prawdą wieści, jakoby również rolnicy, a nawet twórcy wykorzystu­jący drewno jako tworzywo musieli korzystać z internetowej giełdy -uspokaja DGLP.

Nowe zasady sprzedaży drewna po­winny przyczynić się do ograniczenia szarej strefy w przetwórstwie tego su­rowca. DGLP wyraża pogląd, że już sam fakt, że nabywca zobowiązany będzie do zarejestrowania się w portalu leśno-drzewnym, spowoduje, że będzie on „widoczny" dla otoczenia. [...]

Krzysztof Fronczak
info: Lasy Państwowe
Cały tekst: Nowe Życie Gospodarcze.

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz