DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Konferencja w Kościanie

Autor: opracował Edward Woźniak
Źródło:
Data: 2006-06-01


Konferencja w Kościanie - bezpieczne, zielone pobocza bez drzew
W wypadkach najechania na rosnące blisko jezdni drzewa, każdego dnia na polskich drogach giną średnio trzy osoby, około 20 odnosi rany. Najwięcej takich wypadków ma miejsce w północnej i zachodniej części Polski. W niektórych powiatach jest to przyczyną śmierci ponad 28% ogółu zabitych w wypadkach drogowych.

Ofiary śmiertelne wskutek najechania na przydrożne drzewo – procent ogółu zabitych w wypadkach drogowych.

„Jak urządzać zieleń przydrożną, aby nie zagrażała bezpieczeństwu ruchu drogowego?” - na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Przydrożne drzewa zagrożeniem życia?!” cz. II, która odbyła się 18 maja 2006 w Kościanie pod patronatem miejscowego starosty. Organizatorami spotkania była Sekcję Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji i Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym „Stop Śmierci” z Kościana.

Prelekcje wygłosili specjaliści z dziedzin nauki związanych z omawianym tematem oraz przedstawiciele organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie rozgorzała ożywiona dyskusja w której głos zabierali zarówno zwolennicy utrzymywania drzew przy drogach, jak również zwolennicy ich usunięcia. Byli także zwolennicy rozwiązań pośrednich. Przeważała opinia, aby bezwzględnie chronić zadrzewienia przydrożne o dużej wartości przyrodniczej, kulturowej czy historycznej, pozostałe drzewa usuwać, natomiast w pasie drogowym sadzić wyłącznie krzewy.

Organizatorzy spotkania powołali zespół roboczy, którego zadaniem jest kontynuowanie prac dotyczących omawianego problemu z uwzględnieniem wiedzy zdobytej podczas konferencji.

W jego skład weszli przedstawiciele różnych środowisk zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa na naszych drogach. Pracami zespołu kieruje podinspektor mgr Roman Grabara, organizacje społeczne reprezentuje Edward Woźniak, środowiska przyrodników dr Wojciech Kowalkowski z Akademii Rolniczej w Poznaniu, a pozostałe środowiska naukowe dr Jerzy Bieroński z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na pierwszym posiedzeniu, oceniając obecną sytuację, członkowie zespołu uznali, że zieleń przydrożna ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Urządzana w odległych czasach, głównie z drzew o grubym pniu, niedostosowana do obecnego rozwoju komunikacji, nie tylko przyczynia się do powstawania wypadków, ale także zdecydowanie zwiększa ich ciężkość i konsekwencje. Jest jednym z najważniejszych, ciągle nierozwiązanych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Zespół proponuje, aby przyjąć następujące zasady urządzania zieleni przydrożnej:
- na poboczu każdej drogi publicznej, w szczególności poza obszarem zabudowanym, wyznaczyć strefę bezpieczeństwa, o szerokości od 3 do 16 metrów. Jej szerokość powinna być uzależniona głównie od dopuszczonej na danej drodze prędkości.
- zieleń przydrożną w tej strefie należy tak urządzać, aby nie zagrażała bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, nie ograniczała wymaganego pola widoczności i w miarę możliwości spełniała pozostałe wymogi określone prawem tj. ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, chroniła przyległy teren przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz pełniła funkcje ozdobne.
- w odległości najmniej do 3m od krawędzi jezdni tworzyć pas zieleni niskiej, trawiastej, aby nie ograniczać wymaganego pola widoczności.
- zieleń niską, trawiastą stosować również na wewnętrznych stronach zakrętów, łuków jezdni, przed skrzyżowaniami i przejazdami kolejowymi.
- na prostych odcinkach drogi, po zewnętrznej stronie zakrętów i łuków jezdni poza strefą zieleni trawiastej wyznaczyć strefę przeznaczoną do zakrzewienia, w skład roślinności stosowanej w tej strefie powinny wchodzić głównie krzewy, mogą by to być również drzewa, ale pod warunkiem, że średnica ich pnia nie przekroczy 7cm. Po przekroczeniu tego wymiaru należy je niezwłocznie usuwać.
- drzewa o średnicy pnia większej niż 7cm utrzymywać poza strefą bezpieczeństwa. W nielicznych, uzasadnionych przypadkach dopuścić utrzymywanie takich drzew w strefie bezpieczeństwa pod warunkiem, że nie ograniczą minimalnego pola widoczności, będą właściwie utrzymane i skutecznie osłonięte barierą energochłonną.

Postanowiono podjąć następujące działania:
- przystąpić do opracowania szczegółowych zasad wyznaczania strefy bezpieczeństwa na poboczach dróg publicznych,
- przystąpić do opracowania szczegółowych zasad wytyczania w tej strefie miejsc przeznaczonych do utrzymywania zieleni trawiastej i zieleni krzewiastej.
- przystąpić do opracowania zasad doboru gatunków roślinności nadającej się do nasadzeń przydrożnych, zasad ich sadzenia i pielęgnacji.
- opracowane zasady poddać konsultacjom w różnych środowiskach społecznych, po uwzględnieniu ewentualnych uwag i poprawek opublikować jako społeczny projekt zasad urządzania zieleni przydrożnej.

Członkowie zespołu uznali, że należy dążyć do tego, aby zasady urządzania i utrzymywania zieleni przydrożnej były ściśle określone prawem, w sposób zrozumiały zarówno dla zarządców dróg jak i dla użytkowników dróg. Nieprzestrzeganie tego prawa powinno być traktowane jak naruszenie jednej z podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zespół zwraca się z prośbą do zarządców dróg, aby do końca 2006 roku w każdej gminie dokonano inwentaryzacji zadrzewień przydrożnych o dużej wartości przyrodniczej, kulturowej czy historycznej, przeznaczonych do dalszej ochrony i jednocześnie przystąpiono do usuwania drzew rosnących przy drogach przebiegających przez obszary leśne. Pozwoli to na znaczne przyśpieszenie procesu dostosowywania zieleni przydrożnej do obecnych potrzeb komunikacyjnych.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz