DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Jubileusz 60-lecia szkoły drzewnej w Nowem

Autor: opr. PR
Źródło: ZSP Nowe
Data: 2006-04-18


Rozpoczęły się przygotowania do obchodów 60-lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.

Uroczystość zaplanowano na 16 września 2006 r. Powołano także komisję organizacyjną, której przewodniczącym został Pan Andrzej Bąk. <BR>

Szczegółowy plan obchodów jubileuszu zostanie opublikowany wkrótce. Orgaznizatorzy zwracają się z prośbą do wszystkich Absolwentów i osób współpracujacy ze Szkołą o pomoc przy organizacji imprezy.

Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z historią Szkoły.

Utworzenie szkoły zawodowej, kształcącej fachowców w dziedzinie stolarstwa związane było z powstaniem Państwowych Zakładów Stolarskich oraz licznych warsztatów rzemieślniczych.

Na takim gruncie utworzono w Nowem n/W szkołę, która wzięła na swoje barki dokształcanie, a później - po 1945 r. - kształcenie młodzieży w zawodzie stolarskim. W 1945 r. w myśl Instrukcji Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu powołano do życia Publiczną Średnią Szkołę Zawodową w Nowem n/W o kierunku drzewnym.

Już 9 stycznia 1946 r. odbyła się w szkole pierwsza uroczysta konfederacja Rady Pedagogicznej PSSzZ, na której omówiono dotychczasowy stan przygotowań do rozpoczęcia działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz wytyczono kierunki działania nowo powołanej placówki. Pierwszym dyrektorem szkoły został p. Nowak. Należy w tym miejscu podkreślić, iż początki szkoły drzewnej w Nowem sięgają czasów zaborczych. W formie nauki niedzielnej rozpoczęto pierwsze dokształcanie młodzieży rzemieślniczej.

W okresie międzywojennym utworzono już bardziej skrystalizowaną formę dokształcania młodzieży pracującej. Zajęcia odbywały się w godzinach wieczornych w budynkach szkoły powszechnej, gdzie oprócz wiedzy ogólnej, młodzież zdobywała wiadomości fachowe, przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Szkoła w pierwszym roku swojej działalności nie posiadała własnego budynku. Przez kilka miesięcy zajęcia odbywały się w budynku przy Placu Zamkowym, dokąd to przeniesiono PSSzZ z gmachu szkoły podstawowej. Dzięki staraniom dyrektora placówki a głównie dyr. L. Czapiewskiego, szkoła uzyskała własne pomieszczenia przy ul. Nowej. Były to dwa baraki drewniane wybudowane dla potrzeb wojska w 1918 r. Po przeprowadzeniu niezbędnych prac adaptacyjnych w barakach zorganizowano sale lekcyjne, pokój nauczycielski, bibliotekę oraz internat. Nadal brakowało pomieszczeń na najbardziej prymitywne ulokowanie pomocy naukowych. Baza materialna szkoły i internatu była największą przeszkodą w uzyskiwaniu wyników proporcjonalnych do wkładu pracy nauczycieli i uczniów. Szczupłość izb lekcyjnych nie pozwalała na pełny nabór uczniów do szkoły zawodowej.

Przyjęcie baraków przez Publiczną Szkołę Zawodową oraz ich adaptacja do celów dydaktyczno-wychowawczych miały na celu utrzymanie na terenie Nowego n/W jedynej szkoły ponadpodstawowej, mającej zaspokajać zapotrzebowanie na wykwalifikowanie kadry dla tworzonego w mieście przemysłu meblarskiego. Placówka nie posiadała własnych warsztatów szkolnych. Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywali w prywatnych warsztatach stolarskich oraz w Państwowych Zjednoczonych Zakładach Stolarskich.

W 1947 r. nazwę placówki Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa zmieniono na Zasadniczą Szkołę Drzewną. Organizacyjnie ZSD przeszła z typu placówki dokształcającej na szkołę w całej rozciągłości uczącej zawodu. Wraz z 1949 r. szkole przybył warsztat stolarski, w którym rozpoczęto praktyczną nauką zawodu.

Pierwszym instruktorem zawodu został miejscowy mistrz stolarski F. Otlewski. W dalszej kolejności bazę warsztatową szkoły rozszerzono poprzez dzierżawę prywatnych Zakładów Stolarskich wraz z całym wyposażeniem, zatrudniając ich właścicieli na stanowiskach zawodu, jak również przez przejęcie budynków po Nowieńskich Fabrykach Mebli oraz budowę w latach siedemdziesiątych nowych pomieszczeń szkolno-produkcyjnych.

W maju 1951 r. Zasadnicza Szkoła Drzewna w Nowem przejęła Państwową Średnią Szkołę Zawodową w Warlubiu. Podobnie w dniu 30.10.1952 r. w obecności kierownika warsztatów ZSD w Nowem p. F. Znanieckiego i dyrektora ZSD w Osiu p. S. Knesia podpisany został protokół zdawczo-odbiorczy w sprawie przejęcia przez ZSD w Nowem Szkoły Zawodowej w Osiu. ZSD Nowe przejęła wszelkie zobowiązania i prawa nabyte przez placówki w Warlubiu i Osiu. Do Nowego ze zlikwidowanej szkoły zawodowej w Osiu przeszło 24 uczniów pierwszej i drugiej.

Przez cały okres istnienia ZSD w Nowem zabiegano o wybudowanie nowych pomieszczeń dla tutejszej placówki. Od początku swego istnienia szkoła borykała się z trudnościami lokalowymi. W wyniku przejścia szkoły zawodowej w 1954 r. z dwuletniego na trzyletni okres szkolenia, placówka nie mogła w pełni realizować procesu dydaktyczno-wychowawczego, ciasnota pomieszczeń, brak miejsc w internacie oraz niedoinwestowanie ZSD przyczyniły się do tego, że dyrekcja zdecydowała się na przeniesienie w 1597 r. Szkoły zawodowej w Nowem do Gniewu w woj. gdańskim. Władze miejskie zdecydowanie sprzeciwiały się decyzji dyrekcji, pragnąc utrzymać ZSD na terenie Nowego n/W. W mieście powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły. W 1965 r. w obecności władz wojewódzkich, terenowych, przedstawicieli szkoły i miejscowego społeczeństwa, pod budowę nowych obiektów ZSD ułożono kamień węgielny.

Już w lutym 1967 r. przeniesiono placówkę z baraków przy ul. Nowej do nowych pomieszczeń, które zostały wybudowane przy ul. Myśliwskiej.

W roku szkolnym 1967/1968 -1września- w sąsiedztwie szkoły oddany został do użytku nowy internat na 168 wychowanków.

W 1969 r. Zasadnicza Szkoła Drzewna pożegnała długoletniego jej dyrektora i zasłużonego dla miejscowego szkolnictwa nauczyciela p. L. Czapiewskiego, który przeszedł na emeryturę.

Funkcję dyrektora placówki przejął mgr M. Płaczek.

Dzięki staraniom kierownictwa ZSD i jej zakładu opiekuńczego Nowieńskich Fabryk Mebli oraz wyrażeniu zgody KOiW w Bydgoszczy w roku szk.1973/74 przy Zasadniczej Szkole Drzewnej utworzono Filię Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Bydgoszczy, w której pracownicy NFM systemem wieczorowym rozpoczęli naukę. Pierwsi absolwenci TME- specjalność meblarstwo-ukończyli nauką w czerwcu 1976 r. Po dwukrotnym naborze kandydatów do technikum wieczorowego filia przerwała działalność.

Wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 1976/77 funkcję dyrektora szkoły drzewnej objął inż. W. Chludziński. W tym samym roku szkolnym Kuratorium w Bydgoszczy powołało przy ZSZ w Nowem Szkołę Przysposobienia do Zawodu. Od 1977 r. na terenie ZSD rozpoczęło działalność Liceum Zawodowe Rolnicze w Nowem n/W. Utworzenie LZR było odpowiedzią władz oświatowych i terenowych na wysokie zapotrzebowanie ze strony miejscowego rolnictwa na kwalifikowane kadry pracowników. W związku z wprowadzeniem nowych kierunków kształcenia od 1 stycznia 1978 r. szkoła zmieniła nazwę z Zasadniczej Szkoły Drzewnej na Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Jednocześnie z dniem 1 września tego samego roku ponownie nastąpiła zmiana w nazwie i do dnia dzisiejszego placówka ta funkcjonuje jako Zespół Szkół Zawodowych. W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodziły:

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa-stolarz

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników-zawody różne

3. Szkoła Przysposobienia do Zawodu-stolarz

4. Liceum Zawodowe Rolnicze

5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna- stolarz oraz monter podzespołów elektronicznych

6. Filia Ośrodka Dokształcania Zawodowego Młodocianych- stolarz, tapicer.

We wrześniu 1981 r. funkcje dyrektora ZSZ objął mgr inż. T. Kowalski. Zmiany w strukturze organizacyjnej oświaty spowodowały, że w roku szk.1983/84 LZR zakończyło swoją działalność.

Duży udział w strukturze organizacyjnej szkoły uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodocianych pracowników-zawody różne oraz obowiązki kontroli szkoły nad prawidłowym przebiegiem praktycznej nauki zawodu stworzyły konieczność powołania kierownika szkolenia praktycznego. Funkcję tę od września 1984 r. pełni mgr Z. Karpiński.

Wzrost wartości produkcji oraz rosnące potrzeby w zakresie unowocześniania procesów produkcyjnych, szkoleniowych i bhp zmusiły dyrekcję szkoły i kierownictwo warsztatów do czynnego zabiegania o wybudowanie nowych, typowych pomieszczeń warsztatowych na działce szkolnej przy ul. Myśliwskiej. Opracowany został projekt budowy nowych warsztatów. Pierwszy etap budowy warsztatów zakończono i oddano do użytku w maju 1986 r. Znalazł tu miejsce dział produkcji: wykańczalnia i montaż oraz biura.

Całkowitego projektu budowy warsztatów nie zrealizowano, gdyż w zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej kraju wstrzymano fundusze na inwestycje. Sytuacja ta trwa do tej pory i z tego też względu proces produkcyjno-szkoleniowy aktualnie przebiega w dwóch warsztatach przy ul. Nowej oraz przy ul. Myśliwskiej.

W toku procesu szkoleniowo-produkcyjnego uczniowie szkoły drzewnej m.in. wykonują takie wyroby jak: szafy apteczne i biurowe, biurka, regały, stoły narzędziowe i spedycyjne, meblościanki, szafy katalogowe, stoliki uczniowskie, pojedyncze zestawy mebli gabinetowych i inne. Prowadzona jest również kooperacja, głównie z Klose- PFM. Warsztaty ustalając w planie szkolno- produkcyjnym asortyment wyrobów i usług wybierają z różnych rodzajów prac te, które jako typowe dla zawodu stolarza meblowego, umożliwiają uczniom opanowanie technologii produkcji, zdobycie niezbędnych umiejętności i współczesnych metod pracy.

Rok szk.1991/92 jest ostatnim rokiem funkcjonowania przy naszym zespole SPZ. Ten typ szkoły przeniesiono do szkół podstawowych oraz ZSZ Sp.- monter podzespołów elektronicznych /Elektroniczna Spółdzielnia Inwalidów zrezygnowała ze szkolenia praktycznej nauki zawodu uczniów/.

W roku szk.1993/94 w naszej szkole rozpoczęło działalność Technikum Przemysłu Drzewnego /5-letnie/, kształcące młodzież w zawodzie- technik technologii drewna, specjalność meblarstwo.

W ciągu 50 lat działalności ZSZ przewinęło się przez nasze mury 220 nauczycieli, a szkołę ukończyło 4373 absolwentów.

W roku szkolnym 1999/2000 powstały dwa licea techniczne: Liceum Ekonomiczno-Administracyjne oraz Liceum Techniczne o profilu leśnym .

W roku szk. 2002/2003 powstały dwa kolejne licea profilowane mianowicie: Ekonomiczno-Administracyjne i Usługowo-Gospodarcze . Ponadto utworzono dwie klasy wielozawodowe: 2-letnią i 3- letnią .

Istnieje także Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK)- powstały w roku 2004.

ZSP Nowe
ul. Myśliwska 1 86-170 Nowe
tel.(0-52) 33-38-010 fax.(0-52) 33-38-012B
e-mail: zsp-nowe@wp.pl

Jubileusz 60-lecia szkoły drzewnej w Nowem (Zdjęcia: 6)

ZSP NoweZSP NoweZSP NoweZSP NoweZSP Nowe

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz