DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Skuteczność PIGEO

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Autor: Maciej Stryjecki <br>Dyrektor Generalny PIGEO
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
Data: 2006-01-24


Po raz kolejny PIGEO pokazała skuteczność swoich działaniach w kreowaniu ram formano-prawnych funkcjonowania rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce.

W przygotowanej przez Rząd nowelizacji prawa energetycznego, mającej na celu wdrożenie zapisów dyrektyw:

 • - 2004/8/WE z dnia 11 lutego2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG (Dz. Urz. WE L 52 z 21.02.2004)6,
 • - 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotycząca środków zapewniających bezpieczeństwodostaw gazu ziemnego(Dz. Urz. WE L 127 z 29. 04. 2004)7.
  zostały także zaproponowane zmiany Art. 9e, dotyczące systemu uzyskiwania świadectw pochodzenia przez producentów energii z odnawialnych źródeł.

  Zmiany te wynikają wprost z uwag zgłoszonych Ministrowi Gospodarki przez Izbę, a zaproponowane nowe rozwiązania wychodzą na przeciw propozycjom PIGEO.

  Pierwsza zmiana dotyczy informacji o okresie produkcji energii we wniosku o świadectwo pochodzenia i ma na celu zmianę stanowiska URE w sprawie kwartalnego wydawania świadectw pochodzenia. Druga zmiana wprowadza możliwość bezpośredniego (bez konieczności poświadczania przez operatora systemu) składania wniosku o świadectwo pochodzenia przez producenta zielonej energii, w przypadku gdy energia ta nie jest wprowadzana do sieci, a jest przez producenta zużywana na własne potrzeby.

  Zaproponowane zmiany:

 • Art. 9e
  a) w ust. 2 pkt 4 i ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  4) określenie okresu, w którym energia elektryczna została wytworzona.
  b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
  „4a. W przypadku gdy okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 i ust.4 pkt 4, rozpoczyna się w jednym kwartale kalendarzowym i kończy w innym kwartale kalendarzowym dane o ilości wytworzonej energii elektrycznej, o których mowa ust. 2 pkt 3 i ust.4 pkt 3, podaje się z uwzględnieniem podziału ilości energii elektrycznej na kwartały kalendarzowe, w których ta energia została wytworzona.”;

 • c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „5. Operator systemu elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wraz z potwierdzeniem danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, określonych na podstawie wskazań urządzeń pomiaroworozliczeniowych. Wniosek może złożyć również podmiot wytwarzający energię elektryczną w odnawialnym źródle energii na własny użytek.”;

  Z uzasadnienia:
  Praktyka wdrażania przepisów ustawy – Prawo energetyczne (art.9e ust.4 pkt 4 i ust.5) wskazuje na potrzebę ich doprecyzowania zgodnie z wymaganiami Dyrektywy w sprawie wspierania odnawialnych źródeł energii. Zmiana art.9e ust.2 pkt 4 i ust.4 pkt 4 oraz dodanie ust.4a służyć powinno wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych powodujących administracyjne ograniczenia częstotliwości składania wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia za pełne kwartały roku kalendarzowego i umożliwić przedsiębiorstwom energetycznym występowanie z wnioskami stosownie do uzasadnionych ekonomicznie potrzeb.
  Zmiana art.9e ust.5 służyć powinna wyraźnemu wskazaniu, że świadectwo pochodzenia obejmują całą energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, niezależnie od jej przeznaczenia.

  Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
  ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa
  t.: 22 548 49 99; f.: 22 548 49 98
  www.pigeo.org.pl


 •  
  Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

  Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

  Powrót

  REKLAMA

  REKLAMA

  REKLAMA


   
   
  facebook
  newsletter

  Zapisz się na bezpłatny

  Wiadomości z portalu na e-mail

  Zapisz