DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Rok 2004 według PIP

Autor: A.K.
Źródło: DRWAL 6/05
Data: 2005-11-24


Główny Inspektor Pracy sporządza co roku sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Warto przedstawić Czytelnikom Drwala najważniejsze informacje zawarte w sprawozdaniu za 2004 rok.

Niestosowanie klinów to jedna z nieprawidłowości ujawnionych przez inspektorówNiestosowanie klinów to jedna z nieprawidłowości ujawnionych przez inspektorówFot. S. Mikołajczak

Wypadki przy pracy
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2004 r. w całej gospodarce narodowej 87 050 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy. W sekcji ,Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo" poszkodowanych zostało ogółem 1629 osób, z czego 23 osoby zmarły, a 20 doznało ciężkich obrażeń. Pozostali (1586 osób) odnieśli lżejsze obrażenia (patrz tab. 1.). Niestety, w 2004 r. nastąpił znaczący wzrost liczby ofiar śmiertelnych w stosunku do 2003 r. - aż o 11 osób. W tej sekcji najwięcej ludzi zostało poszkodowanych w wypadkach w leśnictwie. W sekcji ,Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo" wzrósł również wskaźnik częstości wypadków ogółem na 1000 pracujących (z 11,96 w 2003 r. do 12,74 w 2004 r.). Większy był również wskaźnik częstości wypadków śmiertelnych i lżejszych. Zmniejszeniu uległ jedynie wskaźnik dotyczący wypadków ciężkich (patrz tab. 1.).

Uwaga na nowych
Inspektorzy PIP zwracają uwagę na bardzo niepokojące zjawisko - wśród osób, które uległy wypadkowi, było wielu pracowników o bardzo krótkim stażu pracy. Są to nie tylko osoby rozpoczynające pracę zawodową, ale również zmieniające z różnych powodów miejsce zatrudnienia, pracownicy sezonowi świadczący pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także podmioty samozatrudniające się.

Zły stan maszyn i urządzeń
Przy produkcji drewna i wyrobów z drewna odnotowuje się wysoki odsetek wypadków prowadzących do trwałego uszczerbku na zdrowiu (inwalidztwa). Zdaniem inspektorów PIP poziom wypadkowości pozostaje tu w ścisłym związku ze stanem maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz organizacją pracy. Są to te elementy, na których jakość mają bezpośredni wpływ przede wszystkim sami pracodawcy.

Lata Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy
ogółem śmiertelnych ciężkich lżejszych
2002 1733 20 39 1674
2003 1679 12 38 1629
2004 1629 23 20 1586
Wskaźnik częstości wypadków na 1000 pracujących
2002 11,12 0,128 0,25 10,74
2003 11,96 0,085 0,27 11,61
2004 12,74 0,180 0,16 12,40
Tab. 1. Dane dotyczące wypadków przy pracy w sekcji Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo w latach 2002-2004

Choroby zawodowe
Z danych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wynika, że w 2004 r. liczba stwierdzonych w Polsce przypadków chorób zawodowych wyniosła 3790. Najwyższą zapadalność na choroby zawodowe odnotowano w leśnictwie (łącznie z działalnością usługową).

Czas pracy
Podczas kontroli inspektorzy PIP bardzo często stwierdzali nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy. Aż 15% kontrolowanych pracodawców w ogóle nie prowadziło ewidencji czasu pracy. Blisko 34% kontrolowanych pracodawców zatrudniało pracowników w czasie przekraczającym obowiązujący ich dobowy oraz średniotygodniowy wymiar czasu pracy.
Dużym problemem jest to, że pracodawcy nie przestrzegają przepisów mówiących o tym, że pracownik ma prawo do wypoczynku w zamian za pracę w dniach wolnych od pracy w przyjętym okre-sie rozliczeniowym. Zjawisko to stwierdzono w 43% kontrolowanych zakładów.
W ocenie inspektorów podstawową przyczyną występujących naruszeń przepisów o czasie pracy jest zatrudnianie zbyt małej liczby pracowników w stosunku do potrzeb pracodawcy.

Zagadnienie objęte kontrolą

Odsetek kontrolowanych firm, w których stwierdzono nieprawidłowości

Nadzór nad pracami

6

Przygotowanie działek roboczych

4

Stan techniczny pilarek

30

Technika ścinki i obalania

56

Zrywka (głównie stan techniczny ciągników i osprzętu)

27

Profilaktyczne badania lekarskie

22 - wstępne
12 - okresowe

Szkolenie BHP

34 - wstępne
7 - okresowe

Wyposażenie pracowników

30 - sprzęt ochrony indywidualnej
45 - odzież i obuwie robocze

Ocena ryzyka zawodowego (brak dokumentacji i nieinformowanie pracowników)

56

Tab. 2. Nieprawidłowości przy pracach z zakresu gospodarki leśnej w 148 zakładach usług leśnych oraz 21 nadleśnictwach skontrolowanych w 2004 r.

Kontrole firm leśnych
W 2004 r. PIP przeprowadził 197 kontroli w 21 nadleśnictwach oraz 148 zakładach usług leśnych.
W skontrolowanych nadleśnictwach zatrudniano 1201 pracowników. W zakładach usług leśnych pracowało 1176 osób, z czego 82% na podstawie umowy o pracę. 59% usługowych firm leśnych zatrudniało do 5 pracowników, 25% - od 6 do 10 pracowników, 11% - od 11 do 20 pracowników, a tylko 5% - powyżej 20 pracowników. Kontrole ujawniły, niestety, znaczne nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy (patrz tab. 2.).
Wśród ujawnionych nieprawidłowości były m.in.: przecinanie i niewłaściwe formowanie zawiasy, brak lub nieodpowiednie progi bezpieczeństwa, nieusuwanie przeszkadzających nabiegów korzeniowych i niestosowanie klinów. 99 pracowników nie posiadało środków ochrony indywidualnej, a 61 co prawda je miało, ale z nich nie korzystało. W 13% skontrolowanych firm niewłaściwie przygotowywano stanowiska pracy przy ścince i obalaniu, a w 20% stwierdzono brak sprzętu pomocniczego (kliny, obracaki itp.). 4 pracodawców dopuściło do wykonywania prac pozyskaniowych w pojedynkę (powinny je wykonywać co najmniej dwie osoby).
Warto tu podkreślić, że wśród głównych przyczyn nieprawidłowości inspektorzy PIP wymienili niskie stawki za usługi świadczone na rzecz Lasów Państwowych. Nie pozwalają one na zakup odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz dobrej jakości sprzętu, zwłaszcza takiego, który pozwala na mechanizację prac leśnych. W ocenie inspektorów pracy zmiany wymaga sam system zlecania prac leśnych. Preferuje on firmy oferujące najtańsze usługi, które jednocześnie nie gwarantują właściwych standardów BHP. Poszkodo-wane są tu dobre firmy leśne, dysponujące odpowiednim wyposażeniem technicznym i zatrudniające wykwalifikowanych pracowników, co oczywiście skutkuje wyższymi kosztami własnymi. Inspektorzy wskazywali też, że wiele nieprawidłowości ma swoje źródło w nieznajomości przepisów BHP lub ich lekceważeniu oraz braku bieżącego nadzoru nad wykonywanymi pracami. Warto tu przypomnieć, że przepisy prawa pracy nie zezwalają PIP na ingerencję w obszar zagadnień związanych z bezpiecznym prowadzeniem prac przez 3,5 tys. jednoosobowych, samozatrudniających się podmiotów gospodarczych.
Zdaniem PIP wpływ na warunki BHP przy usługach świadczonych przez te podmioty, jak również przez firmy leśne zatrudniające pracowników, mogą mieć nadleśnictwa. Muszą one jednak mieć taki obowiązek. Możliwość wstrzymywania prac (na podstawie umów) lub nawet zrywania umów z usługodawcami dopuszczającymi się rażącego nieprzestrzegania przepisów BHP co prawda istnieje, ale w opinii inspektorów pracy personel inżynieryjny nadleśnictw nie traktuje tych zapisów jako obowiązku. Dlatego przypadki wstrzymywania prac wykonywanych w warunkach zagrożenia dla zdrowia i życia występują sporadycznie.

Opr. A.K.

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy 2004 r." dostępne jest na stronie internetowej: www.gip.pl.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz