/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Badania i rozwój energetycznego wykorzystania biomasy

IMBER

Autor: IMBER
Źródło: IMBER
Data: 2005-05-01


Szerokie spektrum zagadnień technologicznych, ekonomicznych oraz ekologicznych związanych z energetycznym wykorzystaniem biopaliw stałych powoduje znaczne zróżnicowanie programów rozwojowo-badawczych prowadzonych aktualnie na świecie.

W szczególności prace związane są z:
-zagadnieniami dotyczącymi doskonalenia technologii pozyskiwania oraz energetycznego wykorzystania biomasy,
-badaniami właściwości biopaliw oraz ich standaryzacji,
-badaniami właściwości popiołów,
-doskonaleniem metod uprawy oraz pozyskiwania roślin energetycznych,
-szczegółowymi analizami ekologicznymi oraz ekonomicznymi.

 

Techniki pozyskiwania i przygotowania biopaliw
Dynamiczny wzrost wykorzystania biopaliw determinuje doskonalenie metod i technik pozyskiwania oraz przygotowania biopaliw. Cel większości prowadzonych prac naukowo-badawczych koncentruje się na zmniejszeniu kosztów pozyskania i transportu oraz odpowiednim przygotowaniu biopaliw z punktu widzenia efektywności energetycznej, ekologicznej oraz ekonomiki technologii.
W przypadku gospodarki leśnej w Skandynawii najnowszą ścieżką rozwoju poza zintegrowaną mechanizacją zbioru odpadów gałęziowych w trakcie pozyskania drewna na cele gospodarcze jest ich belowanie (w zamian rozdrabniania w miejscu pozyskania i transportu zrębków). Belowanie pozwala na trzykrotne zmniejszenie rozmiaru transportowanego materiału. W przypadku odpadów powstających przy procesach obróbki drewna dominują prace związane z doskonaleniem technologii ich brykietowania. Gęstość brykietów i peletów sięga 0,6 - 0,7 kg/dm3 co pozwala na zmniejszenie kosztów transportu oraz objętości przestrzeni magazynowych instalacji. Podejmowane są także próby brykietowania słomy oraz innych odpadowych materiałów roślinnych.

Metody geograficznych analiz przestrzennych (GIS)
Metody komputerowych analiz przestrzennych (GIS) znajdują min. zastosowanie w projektowaniu i logistyce regionalnych systemów wykorzystania biomasy w Szwecji. Zastosowanie metod geograficznych w symulacji użytkowania biopaliw w okolicy kilku centralnych dla danego regionu ciepłowni bądź elektrociepłowni na biomasę pozwala na głębszą analizę i ocenę wpływu energetycznego wykorzystania biomasy na stabilność rynku biopaliw w dłuższym okresie czasu. Obserwacje wykazują, że wdrożenie inwestycji owocuje wzrostem zainteresowania dostawą biopaliw w oparciu o lokalne zasoby. Konsekwencją jest pojawienie się mechanizmów konkurencyjności w obszarach sąsiadujących instalacji oraz dalszy wzrost wykorzystania biopaliw.

Technologie energetycznego wykorzystania biopaliw
Doskonalenie technologii jest naturalną konsekwencją rozwoju energetyki oraz zaostrzania wymogów ochrony środowiska. Prace badawczo-rozwojowe koncentrują się głównie na podniesieniu efektywności - sprawności rozwiązań tradycyjnych - kotłów do spalania biomasy w celu produkcji ciepła i elektryczności oraz doskonaleniem technologii pozostałych metod konwersji termo-chemicznej biopaliw - gazyfikacji oraz pyrolizy. Prace związane z bezpośrednim spalaniem wiążą się głównie ze zmniejszeniem emisji NOx CO oraz pyłowych części stałych, optymalizacją dostarczania powietrza pierwotnego i przeciwdziałaniu korozji stalowych elementów instalacji. W przypadku spalania słomy prace koncentrują się dodatkowo nad rozwiązaniem problemów aglomeracji i spiekania związków krzemu i potasu w kotłach rusztowych. W pracach związanych z gazyfikacją oraz pyrolizą główny nacisk położony jest na doskonalenie konstrukcji aparatów i ich komercyjnym wprowadzeniu na rynek przy założeniu odpowiedniej efektywności energetycznej, zachowania wymogów środowiskowych, oraz konkurencyjności ekonomicznej z aktualnie stosowanymi technologiami spalania.

Badania właściwości oraz przygotowanie procedur standaryzacji biopaliw
Różnorodność materii organicznej, w związku z tym także materiału wyjściowego do wytworzenia biopaliw stałych powoduje znaczne zróżnicowanie ich właściwości fizyko-chemicznych (składu elementarnego, rozmiarów, właściwości palnych itd.). Z punku widzenia efektywności technologii najlepszym paliwem jest materiał najbardziej jednorodny. Prowadzone przez szereg lat prace badawczo-rozwojowe miały na celu kompleksowe badania właściwości oraz opracowanie metod przetwarzania biopaliw do najkorzystniejszej postaci. Efektem prac prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat jest program wprowadzenia mechanizmów standaryzacji przygotowania i obrotu biopaliwami. Zaawansowane prace nad standaryzacją biopaliw prowadzi fiński instytut badawczy VTT Energy, http://www.vtt.fi/. Dodatkowo w Duńskim Centrum Technologii Biomasy (Centre for Biomass Technology http://www.videncenter.dk/) tworzona jest obecnie kompleksowa baza danych systematyki i właściwości biopaliw.

Badania właściwości fizyko-chemicznych popiołów
Szeroki program badawczy związanych z oceną ekologiczną wykorzystania popiołów ze spalania biopaliw na cele nawozowe realizowany jest obecnie w Danii. Pierwszy etap badań koncentruje się na ocenie właściwości fizykochemicznych wszystkich pozostałości mineralnych - zarówno frakcji stałych pozostających w palenisku jak i lotnych wyłapywanych na etapie oczyszczania gazów odlotowych w urządzeniach odpylających.

Uprawy energetyczne
Szerokie zainteresowanie możliwościami uprawy roślin na cele energetyczne, szczególnie ze względu na potencjalne możliwości zrównoważenia nadprodukcji upraw roślin na cele żywnościowe zaowocowało uruchomieniem wielu programów badawczo-rozwojowych. Uprawy roślin na cele energetyczne są szeroko stosowane w krajach rozwiniętych. Prace badawcze w głównej mierze mają na celu wypracowanie metod agrotechnicznych pozwalających na możliwie maksymalne obniżenie kosztów produkcji paliw oraz doskonalenia łańcucha pozyskania i przygotowania biopaliw. Więcej szczegółowych informacji znaleźć można min na stronie Europejskiej Sieci Upraw Energetycznych http://www.eeci.net/.

Liczba wyświetleń: 2354


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA