DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Lasy Państwowe: Zarządzenie Nr 51/2005 (dot. umów długoterminowych)

Lasy Państwowe

Autor:
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2005-08-22


Zarządzenie Nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające Zarządzenie Nr 91 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z dnia 30 listopada 2001r, znak PA-80-121/2001, w sprawie prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. (OM-906-1-107/05)

Fot. Drewno.pl

Ten dokument jest tekstem zmieniającym treść dokumentu:
Zarządzenie Nr 91/2001

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435) w związku z § 8 ust. 1 pkt.5 i § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam, co następuje:

§ 1
W załączniku nr 2 "Zasady zawierania porozumień długoterminowych dotyczących sprzedaży i zakupu surowca drzewnego" do Zarządzenia Nr 91 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z dnia 30 listopada 2001r w sprawie prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 dodaje się ustęp 5 o treści:
Podpisywanie porozumień długoterminowych na szczeblu rdLP odbywa się w oparciu o wydane Zarządzenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na podstawie "Ramowych zasad podpisywania na szczeblu rdLP porozumień długoterminowych z nabywcami surowca drzewnego" stanowiących załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 91 w sprawie prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
2. W § 3 w ustępie 2 wykreśla się punkt b) Dotychczasowy pkt. c) otrzymuje kolejność "b".

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
dr inż Janusz Dawidziuk

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 91
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 30 listopada 2001r.

"Ramowe zasady podpisywania na szczeblu rdLP porozumień długoterminowych z nabywcami surowca drzewnego"

 

 

1. Procedura prowadząca do zawarcia porozumienia długoterminowego z Lasami Państwowymi uruchamiana jest na wniosek zainteresowanego.

2. Wnioskodawcą może być zarówno nabywca surowca drzewnego współpracujący z Lasami Państwowymi, jak również inwestor uruchamiający nową inwestycję w przemyśle drzewnym (bądź planujący kupno i modernizację istniejącego zakładu drzewnego).

3. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych stosownym Zarządzeniem określą obowiązujące na terenie danej rdLP zasady zawierania porozumień długoterminowych z nabywcami surowca drzewnego. Dyrektor rdLP w Zarządzeniu określi termin w jakim będą przyjmowane i rozpatrywane wnioski.

4. Regionalne dyrekcje Lasów Państwowych zawierają porozumienia na okres nie dłuższy jak 3 lata.

5. Ze strony Sprzedającego porozumienie długoterminowe podpisuje dyrektor rdLP, do którego wpłynął wniosek nabywcy działając w imieniu podległych nadleśnictw. Koordynację sprzedaży surowca do nabywcy, który dokonuje zakupów w wielu rdLP prowadzi dyrektor tej rdLP, na terenie której zlokalizowany jest zakład nabywcy lub z terenu której nabywca dokonuje największych zakupów.

6. Obsługa nabywców surowca drzewnego, z którymi zawarte zostaną porozumienia długoterminowe odbywać się będzie na warunkach obowiązujących dla rynku regionalnego danej rdLP.

7. Wnioskodawca współpracujący z LP ubiegający się o zawarcie porozumienia winien spełniać następujące kryteria:
- legitymować się co najmniej 3 letnią współpracą handlową z LP,
- stan rozliczeń za zakupione drewno w Lasach Państwowych w okresie ostatnich 2 lat kalendarzowych przed datą złożenia wniosku nie może wykazywać znacznych należności przeterminowanych,
- wnioskodawca zapewni /przedstawi/ sprzedającemu należyte zabezpieczenie płatności na sumę odpowiadającą wielkości kredytu kupieckiego w postaci gwarancji bankowej lub hipoteki kaucyjnej z pierwszeństwem.

8. Inwestor, o którym mowa w pkt. 2 ubiegający się o zawarcie porozumienia winien spełniać następujące kryteria:
- inwestycja przewiduje przerób surowca drzewnego rocznie w wysokości co najmniej 40 tys. m3,
- uruchomienie inwestycji nastąpi najpóźniej w pierwszym roku obowiązywania porozumienia.

9. Wniosek inwestora, o którym mowa w punkcie 2 winien zawierać następujące informacje i dokumenty:

 • Studium wykonalności inwestycji
 • Źródła finansowania inwestycji
 • Ostateczny poziom planowanych zakupów w poszczególnych latach

   

  10. RdLP przesyłają do wiadomości DGLP wykaz firm, z którymi zamierza ją podpisać porozumienie długoterminowe oraz rodzaj sortymentu i masę proponowaną przez firmę do zakupu.

  11. Porozumienie długoterminowe nabiera mocy począwszy od daty jego podpisania i dotyczy okresu na jaki zostało ustalone /np. trzech pełnych najbliższych lat/.

  12. Za zgodą stron w ostatnim roku obowiązywania porozumienia może nastąpić prolongata porozumienia na dalszy okres współpracy handlowej.

  13. LP gwarantują roczne zabezpieczenie surowcowe w uzgodnionym okresie obowiązywania porozumienia na poziomie minimum 90% masy zakupionej w okresie łącznym IV kwartału roku ubiegłego oraz trzech kwartałów roku bieżącego,

  14. W trakcie obowiązywania porozumienia długoterminowego nabywca zobowiązany jest do rzetelnej realizacji rocznych umów handlowych.

  15. Porozumienie winno zawierać klauzulę dotyczącą możliwości jednostronnego sześciomiesięcznego wypowiedzenia porozumienia, a ponowne zawarcie porozumienia nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 2 lat od daty wygaśnięcia porozumienia.

  16. W przypadku utraty wiarygodności nabywcy, w szczególności niedotrzymania uzgodnionych harmonogramów odbioru surowca oraz warunków płatności okres wypowiedzenia może ulec skróceniu do 2 miesięcy, a ponowne zawarcie porozumienia nie może nastąpić wcześniej, niż po upływie 3 lat od daty wygaśnięcia porozumienia.


 •  
  Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

  Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

  Powrót

  REKLAMA

  REKLAMA

  REKLAMA


   
   
  facebook
  newsletter

  Zapisz się na bezpłatny

  Wiadomości z portalu na e-mail

  Zapisz