DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Swarzędz Meble: spółka w ocenie RN

Sawrzędz Meble SA

Autor:
Źródło: Sawrzędz Meble SA
Data: 2005-06-13


Zarząd Swarzędz Meble SA, zgodnie z zasadami "Dobrych praktyk w spółkach publicznych", przekazał ocenę Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki>

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2004 r., obejmującym wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, dokonała oceny w/w dokumentów. Sprawozdanie to zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta - firmę Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Sprawozdanie Zarządu z działalności Swarzędz Meble S.A. za 2004 r. zawiera niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w tym roku obrotowym. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 r., z uwzględnieniem zastrzeżeń audytora, jak również sprawozdanie Zarządu są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Ponadto Rada Nadzorcza akceptuje zaproponowany przez Zarząd sposób pokrycia straty za 2004 r. z zysków lat następnych.

Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki stwierdza, iż w roku 2004 kontynuowano realizację planu restrukturyzacji Spółki. Znacząco zredukowane zostały zobowiązania. Zakończone zostało sądowe postępowanie układowe z wierzycielami. Jednak pomimo tych działań oraz pozyskania dwóch inwestorów finansowych nastąpił spadek wartości rynkowej Spółki. Emisja akcji na przełomie 2004/2005 roku przeprowadzona została za późno i zbyt mało środków finansowych pozyskano w gotówce.

Wyniki osiągnięte przez Spółkę w 2004 roku potwierdzają, iż głównym problemem pozostaje nadal niezadowalający poziom płynności finansowej. Poprawa płynności i zdolności regulowania zobowiązań zdecyduje o przyszłości Spółki. Osiągnięcie tego, w ocenie Rady Nadzorczej, może nastąpić tylko poprzez radykalne działania restrukturyzacyjne i szybkie pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, głównie poprzez znaczącą emisję akcji, co przy jednoczesnym poszerzaniu rynków zbytu, powinno stworzyć podstawy i realne możliwości do kontynuowania działalności Spółki i uzyskania pozytywnych trendów w jej rozwoju.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz