/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Energetyka odnawialna w polityce energetycznej Unii Europejskiej

Zielona Energia

Autor:
Źródło: Zielona Energia
Data: 2005-01-15


Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania surowców energetycznych oraz stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery i wód. W związku z tym wspieranie rozwoju źródeł odnawialnych staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla niemalże wszystkich państw świata.<

Dużą szansę do tego stwarza konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych wynikających z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu z Kioto, odnośnie redukcji dwutlenku węgla. Strategia i plan działań nakreślony został w Białej Księdze Komisji Europejskiej pt. Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii - stanowisko wspólnoty i plan działania. Zadania tam przedstawione wymusiły na krajach członkowskich podejmowanie działań wspierających odnawialne źródła energii, jak np.: inwestowanie w badania, zwolnienia podatkowe, gwarantowane ceny energii itp.

We wrześniu 2001 roku Parlament Europejski przyjął Dyrektywę 2001/77/EC w sprawie promocji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii. Celem wprowadzenia dyrektywy było promowanie wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz stworzenie podstawy przyszłych rozwiązań w tym zakresie w ramach UE. Dyrektywa określa, jaki udział w ogólnym systemie energetycznym poszczególnych państw unijnych powinna mieć energia pochodząca ze źródeł odnawialnych. Każde z państw członkowskich otrzymało do osiągnięcia inny cel procentowy uzależniony od naturalnych warunków kraju oraz możliwości inwestycyjnych. W dyrektywie założono, że do roku 2010 udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym całej Unii wyniesie minimum 12%.

Energetyka odnawialna w polityce energetycznej Polski
W ostatnich latach nastąpił w Polsce znaczący wzrost zainteresowania energetycznym wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Poczyniono wiele działań w celu stworzenia prawnych podstaw rozwoju energetyki odnawialnej. W Ustawie Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. pojawił się zapis, w którym Minister Gospodarki otrzymał prawo - w drodze rozporządzenia - do nałożenia na przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem lub przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej obowiązku zakupu energii ze źródeł niekonwencjonalnych, odnawialnych oraz energii wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. Inny dokument to Rezolucja Sejmu RP z 8 lipca 1999 roku w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W celu jej realizacji Ministerstwo Środowiska opracowało Strategię rozwoju energetyki odnawialnej. Naturalną konsekwencją tych działań była nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne, gdzie dodano zapis o obowiązku zakupu wytwarzanej na terytorium RP energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci. Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną.
Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 9 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Rozporządzenie reguluje ilościowy udział energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii i sprzedanej odbiorcom w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez dane przedsiębiorstwo energetyczne do roku 2014. Udział ten wynosi on na kolejne lata nie mniej niż:

 • 3,1 % - w 2005r.;
 • 3,6 % - w 2006r.;
 • 4,3 % - w 2007r.;
 • 5,4 % - w 2008r.;
 • 7,0 % - w 2009r.;
 • 9,0 % - w 2010r.;
 • 9,0 % - w 2011r.;
 • 9,0 % - w 2012r.;
 • 9,0 % - w 2013r.;
 • 9,0 % - w 2014r.

  Wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii podlega koncesjonowaniu. Wynika to z ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i ustawy - Prawo ochrony środowiska zgodnie z którą uzyskania koncesji wymaga prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie m.in. wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii bez względu na ich moc.

  Źródło:
  1. www.cire.pl
  2. "Zielona energia", Rynek Energii, 4/2003
  3. "Energetyka odnawialna w bilansie energetycznym Polski", Rynek Energii, 2/2003
  4. Ustawa Prawo Energetyczne z dn. 10.04.1997r. z późniejszymi zmianami

 • Liczba wyświetleń: 1357


   
  Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

  Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

  Powrót

  REKLAMA

  REKLAMA

  REKLAMA