/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
OPAKOWANIA

Regulacje dotyczące obrotu paletami drewnianymi

Euro Info Center

Autor: Michał Polański
Źródło: Euro Info Center
Data: 2005-06-06


Przepisy prawa dotyczące palet drewnianych

1. Regulacje dotyczące obrotu paletami drewnianymi
Regulacje dotyczące obrotu paletami drewnianymi są zawarte w kilku polskich aktach prawnych dotyczących odpadów oraz odpowiednich przepisach europejskich. Należy tu wymienić:
- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62/01 poz. 638 z późniejszymi zmianami),

- Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.63/01 poz. 638 z późniejszymi zmianami),

- Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U.63/01 poz. 639 z późniejszymi zmianami),

- Dyrektywę 94/62/WE z dnia 15 grudnia 1994 w sprawi opakowań i odpadów opakowaniowych (Directive 94/62/EC of 15 December 1994 on packaging and packaging waste).

2. Status palet drewnianych.

Obowiązki przedsiębiorców związane z obrotem paletami drewnianymi zależą od klasyfikacji tego produktu. Poszczególne wymogi ustawowe mogą odnosić się do obrotu samymi paletemi bądź postępowania z odpadami powstającymi po ich zużyciu. W niniejszym opracowaniu szczególny nacisk zostanie położony na obowiązki związane z wprowadzeniem do obrotu gotowych palet, pominięte zostaną natomiast te regulacje które odnoszą się do obrotu odpadami powstającymi z palet drewnianych.

Określenie nałożonych na przedsiębiorców wymogów związanych z obrotem paletami zależy od odpowiedzi na pytanie czy palety drewniane są opakowaniami. Ocena statusu tych produktów może zostać dokonane poprzez wykładnię odpowiednich przepisów prawa polskiego i europejskiego. 

Zgodnie z art. 3 Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych opakowaniem jest “wprowadzony do obrotu wyrób wykonany z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych”. Ustawa wymienia dalej (art.3 p. b), jako jeden z rodzajów opakowań, opakowania transportowe “służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania ich uszkodzeniom, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego”. 

Ponieważ Ustawa o opakowaniach nie zawiera jakichkolwiek wyłączeń dotyczących palet należy uznać że powinny być one traktowane jako opakowania transportowe. Rozumowanie to potwierdzają wytyczne Ministerstwa Środowiska do Ustawy o niektórych obowiązkach przedsiębiorców opłacie produktowej i opłacie depozytowej zamieszczone na stronie internetowej www.mos.gov.pl. Wymieniają one palety drewniane jako rodzaj opakowań z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

W prawie europejskim status palet drewnianych został określony w dyrektywie 94/62/WE z dnia 15 grudnia 1994 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Directive 94/62/EC of 15 December 1994 on packaging and packaging waste) opublikowanej w dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich o numerze L 365 z dnia 31.12.1994. Dokument ten definiuje opakowania w art. 3 jako “przedmioty wykonane z jakichkolwiek materiałów używane do ochrony, przewożenia i prezentacji produktów od surowców do produktów przetworzonych od producenta do użytkownika i konsumenta”. Dyrektywa definiuje następnie, analogiczne do definicji zawartej w polskich przepisach, opakowania transportowe. 

Jakkolwiek dyrektywy europejskie nie odnoszą się bezpośrednio do palet drewnianych, istnieją przepisy dotyczące palet z tworzyw sztucznych (np. 1999/177/EC: Commission Decision of 8 February 1999 establishing the conditions for a derogation for plastic crates and plastic pallets in relation to the heavy metal concentration levels established in Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste). Potwierdzają one że zgodnie z prawem europejskim palety należy traktować jako opakowania.

3. Wymogi związane z wprowadzaniem do obrotu palet drewnianych

Z faktu że palety stanowią opakowania wynika konieczność stosowania do nich przepisów odnoszących się do tego typu produktów. W grę mogą wchodzić przepisy zawarte w wymienionych wyżej ustawach O opakowanich i odpadach opakowaniowych oraz O opłacie produktowej i opłacie depozytowej. 

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych przewiduje że producenci produktów w opakowaniach, dokonujący ich eksportu za granicę, są zobowiązani do składania marszałkowi województwa (właściwemu dla swojej siedziby) rocznego sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiału, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku zastosowanych do opakowań eksportowanych produktów. Sprawozdanie to należy składać do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 

Pozostałe obowiązki przedsiębiorców wprowadzających do obrotu palety drewniane określa Ustawa o niektórych obowiązkach przedsiębiorców, opłacie produktowej i depozytowej. Ma ona zastosowanie do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu opakowania określone w Zalączniku nr. 4. Załącznik ten, jakkolwiek wymienia w pkt. 7 opakowania z materiałów drewnianych (drewna i tekstyliów), stanowi że przepisów ustawy nie stosuje się do palet drewnianych (przypis nr. 2). 

Wyżej wymienione wyłączenie rozstrzyga wątpliwości dotyczące odpowiedzialności za recykling palet, jednorazowych bądź wielokrotnego użytku, wprowadzonych do obrotu po dniu 1 stycznia 2004 r. (zmiana została dokonana przez art. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw opublikowany w Dz.U.7/03 pod poz. 78), nie ma natomiast zastosowania do palet wprowadzone do obrotu przed tą datą.

Poprzednio obowiązująca wersja ustawy nie zawierała żadnego wyłączenia dotyczącego palet. 

Nie oznacza to jednak że wszyscy przedsiębiorcy pakujący swoje towary na drewniane palety przed 2004 r. są odpowiedzialni za ich recykling. Przede wszystkim należy pamiętać, że z zakresu obowiązywania ustawy byli, do końca 2003 r., zwolnieni przedsiębiorcy którzy osiągali przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych poniżej 500 tys. zł. (o ile nie dokonywali importu towarów używanych lub odpadów). 

Ponadto warto zastanowić się nad brzmieniem art. Art. 3 ust 5 Ustawy o niektórych obowiązkach przedsiębiorców, opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Przepis ten stanowi że wprowadzenie na rynek opakowań lub produktów następuje, w dacie ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia do obrotu. W moim przekonaniu istotne znaczenie ma tutaj słowo “ostateczne”. Jego wykładnia prowadzi do wniosku, że obrót paletami w układzie zamkniętym tzn. dostarczani ich do odbiorcy oraz odbieranie tych samych palet (pustych bądź z innymi towarami) nie będzie wprowadzeniem do obrotu. Takim wprowadzeniem będzie natomiast sprowadzenie z zagranicy towarów na paletach, nawet, jeżeli zostaną one następnie wyeksportowane. 

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić że przedsiębiorcy wprowadzający drewniane palety do obrotu (jednorazowe, bądź wielokrotnego użytku) nie są obecnie obciążeni żadnymi obowiązkami z wyjątkiem obowiązku sporządzania sprawozdań dotyczących palet eksportowanych. W przypadku palet wprowadzonych do obrotu przed 01 stycznia 2004 r. są oni obciążeni obowiązkami zwartymi w Ustawie o opłacie produktowej o ile nie dokonywali obrotu paletami w “układzie zamkniętym”, bądź miało do nich zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 45 tego aktu prawnego. 

Michał Polański  michpol@cofund.org.pl


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz