/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
MATERIAŁY OPAŁOWE

Lasy Państwowe zmieniają wytyczne dotyczące sprzedaży drewna opałowego

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2022-06-02


Wzrost cen nośników energii, jak również rosnące trudności z nabyciem węgla na cele opałowe, spowodowały wzmożony popyt na drewno opałowe ze strony nabywców indywidualnych, co przy ograniczonej wielkości podaży spowodowało trudności z jego nabyciem. Na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Lasy Państwowe wdrażają zmiany w zasadach sprzedaży drewna mające poprawić tę sytuację. Według wstępnej oceny, odbędzie się to najprawdopodobniej kosztem firm zajmujących się produkcją drewna kominkowego.

Lasy Państwowe zmieniają wytyczne dotyczące sprzedaży drewna opałowegoLasy Państwowe zmieniają wytyczne dotyczące sprzedaży drewna opałowegoFot. D.Jabłoński

Każdego roku Lasy Państwowe wyodrębniają do odrębną pulę drewna przeznaczoną do sprzedaży detalicznej. Zasadniczo kierowana jest ona do nabywców indywidualnych: konsumentów, instytucji oraz przedsiębiorstw, które nie nabywają go w celach związanych z działalnością gospodarczą lecz na potrzeby własne. Zdecydowaną większość tej masy surowca drzewnego stanowi drewno opałowe. Drewno takie można nabyć jako drewna stosowe, w postaci przygotowanych, pociętych wałków lub pozyskać je własnym kosztem na zasadzie tzw "samowyrobu", z reguły porządkując pozostałości po pozyskaniu drewna na zrębach.

W 2022r. pula detaliczna objęła ponad 3,9 mln m3 drewna i jest o ok. 0,5 mln m3 m mniejsza niż w latach poprzednich. Wynika to po części z niższego pozyskania drewna w Lasach Państwowych, jak też wyodrębnienia przez leśników w ostatnich latach dodatkowej puli drewna energetycznego, przeznaczonego dla elektrowni. Należy pamietać, iż podaż drewna opałowego jest ściśle związana z prowadzoną gospodarką leśna. Zasadniczo nie prowadzi się celowego pozyskania drewna opałowego, powstaje ono niejako "przy okazji" produkcji innych, cenniejszych sortymentów surowca drzewnego lub podczas zabiegów pielęgnacyjnych prowadzonych na terenach leśnych

Kupno drewna opałowego w Lasach Państwowych to jedno z najtańszych źródeł drewna na cele energetyczne. Sprzedaż drewna dla nabywców indywidualnych realizowana jest na podstawie cenników detalicznych, które mogą różnić się w poszczególnych regionach kraju i nadleśnictwach. W pierwszym kwartale br. przygotowane przez leśników drewno nabyć można było w cenie brutto 120-160 zł/m3 za drewno iglaste S4, a drewno liściaste, w zależności od gatunku, w granicach od 130 zł /m3 (gatunki miękkie) do 200 zł/m3 (gatunki twarde). Takie samo drewno pozyskane w ramach "samowyrobu" kosztowało odpowiednio 60-110 zł/m3 (iglaste) i 90-160 zł/m3 (liściaste). Oczywiście drewno "prosto z lasu" jest drewnem o dużej wilgotności, wymaga więc sezonowania, jak również transportu, pocięcia i połupania. Korzystając z niższych cen, niż w przypadku gotowego drewna kominkowego, należy dołożyć do nich koszt tej dodatkowej pracy. Tę niszę zagospodarowały w dużej mierze Zakłady Usług Leśnych, które zwłaszcza w okolicach większych miast, wyspecjalizowały się w przygotowaniu i dostawach drewna kominkowego dla odbiorców indywidualnych.

-Reguły sprzedaży detalicznej określane są w zarządzeniach poszczególnych nadleśniczych i dopuszczają możliwość nabywania drewna z puli detalicznej, w tym w trybie samowyrobu, również przedsiębiorcom. W ostatnim czasie przy stabilnych cenach i dostawach pozostałych surowców energetycznych zainteresowanie opałem drzewnym przez odbiorców indywidualnych było na dość niskim poziomie. W związku z tym nie było przeciwwskazań do sprzedaży S4, S2AP, M2 dla firm i przedsiębiorców. W obecnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej kierowanie przedmiotowych sortymentów właśnie z przeznaczeniem do gospodarstw domowych wymagało podkreślenia i doprecyzowania - mówi Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.

Dlatego pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica, na wniosek minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, przygotował zarządzenie dotyczące wsparcia możliwości nabywania przez konsumentów – odbiorców indywidualnych, surowca drzewnego do celów opałowych.

-W wydanej decyzji Dyrektor Generalny LP wyraźnie wskazał, że teraz na zrębach pierwszeństwo dla samowyrobu należy dawać klientom indywidualnym. Dodatkowo pula  detaliczna zostaje powiększona o sortyment S2AP - informuje Gzowski. -Zgodnie z wytycznymi do Decyzji został powiększony wolumen powierzchni, które mogą być udostępniane do samowyrobu, co zdecydowanie pozwoli na zwiększenie możliwości nabywania surowca M2 oraz S4 przygotowywanego kosztem sił i środków kupującego - dodaje.

 

Decyzja nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26. maja 2022r.
w sprawie wytycznych kierunkowych wspierających możliwości nabywania przez konsumentów - odbiorców indywidualnych, surowca drzewnego do celów opałowych (znak: EM.800. 3 .2022)

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach1, w związku z. 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 1a3 ustawy o lasach, a także. 8 ust. 1 pkt 54 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
postanawiam, co następuje:

§1

1. Wprowadza się wytyczne stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji wspierające możliwości nabywania przez konsumentów surowca drzewnego do celów opałowych, o których mowa w. 1 ust. 2 lit. b) Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

2. Wytyczne dotyczą procedury sprzedaży na podstawie cennika sprzedaży detalicznej, o której mowa w. 3 ust. 1 lit. f) Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania
p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica


1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28. września 1991r. o lasach (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 672) stanowi, że „Lasam. Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18. maja 1994r.; w. 6 Statut stanowi. że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy. a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

Art. 8 ust. 1 pkt 5 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów ustala zasady sprzedaży przez Lasy Państwowe drewna i innych produktów i usług.

 

 

Załącznik nr 1 do Decyzji DGLP nr 42 z dnia 26. maja 2022r.
Wytyczne kierunkowe wspierające możliwości nabywania przez konsumentów - gospodarstwa domowe, surowca drzewnego do celów opałowych

§1


1. W związku ze wzrostem cen energii oraz materiałów opałowych wprowadzam do stosowania wytyczne kierunkowe, których celem jest wspomaganie odbiorców indywidualnych (gospodarstw domowych) w możliwościach nabywania surowca drzewnego do celów opałowych.

2. Do sprzedaży na cele opałowe winno być przeznaczane drewno znajdujące się najniżej w hierarchii jakościowo-wymiarowej, zgodnie z klasyfikacją jakościowo-wymiarową (KJW) obowiązującą w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej PGL LP). Zgodnie z zasadą kaskadowego wykorzystania surowca drzewnego drewno to klasyfikowane jest do sortymentów średniowymiarowych oznaczonych symbolami S4 i SZAP oraz drewna małowymiarowego (M2).

§2


1. W ramach realizacji prac związanych z uporządkowaniem powierzchni po pozyskani. surowca drzewnego, w ramach prac skutkujących umożliwieniem przeprowadzenia odnowienia powierzchni, pierwszeństwo w samowyrobie oraz nabywaniu drewna opałowego winno przyznawać się konsumentom w rozumieniu art. 22! ustawy z dnia 23. kwietnia 1964r. (t.j. w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych PGL LP dokonają oceny zapotrzebowania społeczności lokalnych przeznaczając wybrane fragmenty lasu po zabiegach gospodarczych do pozyskiwania drewna na zasadach samowyrobu. Ocena ta może być wspierana wiedzą pozyskiwaną w ramach współpracy z Gminnymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

§3

1. Ilość drewna w puli detalicznej w ramach oferty sprzedaży na rok 2022:
a) może zostać zwiększona o drewno średniowymiarowe pochodzące z puli technicznej, przy czym dopuszcza się przekroczenie puli detalicznej o przesunięte masy surowca;
b) winna zostać uzupełniona o drewno opałowe kosztem drewna użytkowego.

2. Ilość drewna w puli detalicznej w ramach oferty sprzedaży drewna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2023r. nie powinna być niższa niż wielkość określona w puli detalicznej w załączniku nr 6 do Decyzji nr 104 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20. września 2021r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowych na lata 2022-2023.

§4

1. W ramach realizacji procedury sprzedaży drewna na podstawie cennika sprzedaży detalicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. f) Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe pierwszeństwo zakupów zostaje zastrzeżone dla konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23. kwietnia 1964r. (t.j. w: Dz.U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.).

2. Drewno sortymentu S2AP nieodebrane w ramach realizacji umów zawartych w procedurach, określonych w § 3 ust. 1 lit. a) do e) Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe powinno w pierwszej kolejności zostać zaoferowane do nabycia odbiorcom indywidualnym, o których mowa w. 1 ust. 2 lit. b) Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

3. W przypadku braku możliwości zagospodarowania surowca S2AP w ramach umów zawartych na 2022 rok lub ponad wolumeny zakontraktowane do sprzedaży dopuszcza się zastępowanie surowca S2AP drewnem S4 przeznaczonym do sprzedaży detalicznej.

4. Dla drewna sortymentów S2AP oraz S4, przy braku popytu dopuszcza się gromadzenie zapasu w celu sprzedaży w okresie późniejszym.

5. Dla sortymentów S2AP oraz S4 dopuszcza się przelegiwanie drewna powyżej 180 dni.

p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

idiotyzm i debilizm ministerstwa nie zna granic!!!!! [2]

Trzeba jeszcze więcej sprzedawac do Chin. KŁAMSTWO MINISTERSTWA GONI KŁAMSTWO drewno kominkowe lub do piecow CO jest produkowane w 99% z S2a a 1% z S2AP Sosna Swierk. Pan minister Siarka sypie siare głupoty. W LP brakuje Zuli sprzedaz detaliczna jest wstrzymana bynajmniej we wszystki pieciu nadlesnictwach wokol mojej okolicy.!!!!! Vat na drewno 23% Polska Niemcy 5% .Optymizmu dla wszystkich pracujacych i sobie życze bo go zaczyna brakować.

jesion [96]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-02 12:03:54

Zgłoś nadużycie

Prawda

To wiesz Ty i ludzie z branży. Osoba słuchająca o tym w TV jeszcze przyjdzie na plac i powie że słyszała w TV - LP sprzedają drewno po 80zł, Ty sprzedajesz po 400 i masz 320zł narzutu minus koszty. Prawdziwą sytuacje zna znikomy ułamek społeczeństwa, więc reszta uwierzy w informacje z gazet i TV, a przedsiębiorca wyjdzie na zdzierce- tak nas kreuje obecny rząd.

Antonio [1]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-03 15:03:55

Zgłoś nadużycie

Socjaliści i neokomuniści gospodarczy...

Zawsze znajdą sobie wroga, na którego zrzucą wine za szalejącą inflację i swoje niepowodzenia. Do lutego była to Unia, później Putin, a teraz nagonka na przedsiębiorców. Tak się za pomocą mediów steruje opinią publiczną i uzyskuje rezultaty potrzebne do zachowania władzy. Ten rząd robi to w sposób najbardziej perfidny od przynajmniej 35 lat, na wzór propagandy w PRL. Przy tych kosztach my i tak się sprzedajemy za pół-darmo, a zaraz na to nasze pół-darmo i tak nie będzie stać 85-90% ludzi i koło się zamknie. Wszyscy nie będą mieli nic i będą szczęśliwi. FIT FOR 55.

Saruman [12]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-03 19:43:27

Zgłoś nadużycie

działam w branży [1]

kominkowej ponad 20 lat. takiego skoku cen w lesie jeszcze nie było. Teraz jeszcze okroją pulę S2aP kosztem firm i to drewno sprzedane będzie w większości "czarnym łapom" łupiącym drewno gdziekolwiek, nie płacąc podatków, zusów i innych kosztów sprzedadzą po 200. Znikoma część pójdzie dla indywidualnych gospodarstw. Dziennie około 200 tel mam i 90% jest tekst iiiiileeee???? Genek na po 200.

niepokorny [244]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-03 21:00:40

Zgłoś nadużycie

Uwaga trolle..!

Generalnie Kolego masz 100% racji, tylko jeszcze nie wiesz, że 95% tych telefonów, to trolle (zwłaszcza, jak masz ogłoszenie na Olx..!), czyli... podstawieni/fałszywi klienci, dlatego tak się niby dziwią..!
Prawdziwy klient zna obecną sytuację od miesięcy i nie tylko się nie dziwi, ale akceptuje wysokie ceny, które słyszy przez telefon, bo wie, że taniej i tak nie będzie, bo drewna brakuje..!
Ja również "siedzę" w drewnie kominkowym od kilkunastu lat i patrząc na to co się dzieje od innej strony uważam, że obecne ceny za drewno kominkowe wcale nie są wysokie, po prostu odrabiają i rekompensują zastój cenowy za ostatnie kilkanaście lat.
A, co do naszego rządu, no cóż, może by tak wpadli na pomysł, żeby VAT za opałówkę cofnąć z powrotem na 8%, a nie ludzi jednych na drugich szczują, ****!!!

Wpis edytowany przez Administratora

Drwaland [29]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-09 22:34:25

Zgłoś nadużycie

100% racji Kolego..!

Nie ma się co dziwić, że "..na wzór propagandy w PRL.", bo to ci sami ludzie co byli w PRL oraz ich potomni, oczywiście..!
W Polsce nie było żadnej rewolucji, przewrotu, a co za tym idzie żadnej zmiany rządzącej kasty, a to, że Solidarność i Lech Wałęsa, to był esbecki projekt, czyli jedna wielka ściema i mistyfikacja, to już dzisiaj chyba każdy wie i widzi..!
No chyba, że jeszcze jakiś naiwny wierzy, że PO i PIS, to przeciwnicy, a nie te same ******* esbeki/postesbeki rodem z PRL-u właśnie i że jak idzie na wybory, to jego głos ma znaczenie, che, che, che..!!!

Drwaland [29]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-09 22:46:36

Zgłoś nadużycie

O czym wy mówicie???

Patrząc na to jakie ceny były na pierwsze półrocze a jakie będą na drugie (opał, s2a) to musicie 1mp po 1000 sprzedawać. Do 30 czerwca jest to po prostu łupanie klientów ile się da ale nikt się do tego nie przyzna. Firmy przetwarzające drewno zarabiają - zarabiały gigantyczne pieniądze i jak trzeba wrócić do normalności to jest problem. Ludzie też sami sobie winni bo kupują mocno na zapas. Rynek jest zapchany, a panika sprzyja dalszym zakupom, może ceny nie spadną, ale ludzi muszą zacząć oszczędzać bo ich nie stać (nie wyciągajmy przypadków bogatych osób którym nie robi różnicy 250 czy 500). Prawdziwy zastój dopiero przed wami, mówienie że się odrabiało cokolwiek teraz to duże nadużycie. To samo vat, nie przypominam sobie, żebym dostał kiedykolwiek jakiś dokument sprzedaży przy zakupie kominka/opału drzewnego. Trzeba przywyknąć że nie można zarobić 100% na towarze i nie odprowadzać od tego vatu i podatku. Na pewno ktoś napisze że wszystko wystawia, pewnie większe firmy, których właściciel nie zarządza bezpośrednio. Reszta kombinuje, aby metry się zgadzały 1m3 1 mp i papiery grają a na aucie do klienta zazwyczaj 80% towaru jak się samemu poukłada. Więc skończcie narzekać... akurat z głodu nie umrzecie, a i wasi pracownicy też nie jak nie będziecie ich łupać :) pozdrawiam
Dzięki z góry za hejt :)

gg [41]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-10 13:31:36

Zgłoś nadużycie

Mówimy prawde

To nie jest jak piszesz ,lasy fakturę wystawiają , a ty chcąc się z drewna rozliczyć musisz go sprzedać wystawiając paragon lub fakturę ,a to ze Pan GG 30 jej nie miał to kupował w firmie krzak która nie działa na zdrowych i uczciwych zasadach. Co sie tyczy tego łupania to chyba sam łupiesz ,bo każdy myślący wie ze przy zakupie np. brzozy s2a po cenie 350 za m3 plus transport , łupanie i dowóz do klienta to cena 350 za mp bo tak powinno sie sprzedawac drewno na opał jest uczciwą ceną i taka cena jest w wielu składach opału w kraju(bo za 350 zł nie sprzedaz metra sześciennego bo dopłacisz za jego przerób ze 150zł do niego chyba ze jestes filantropem panie GG) nie pisz głupot bo nie jest to zabawne i nie masz pojęcia o przerobie handlu drewnem.A co sie tyczy vatu zwiekszenie stawki do 23% to cios w firmy klientow i przyzwolenie na rozwoj szarej strefy o której piszesz. Duzo firm po wprowadzeniu stawki vat 23% nie podniosło cen aż o 15% bo było 8% bo nie chciało tracić klientow a wzieli to na klate.

jesion [96]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-10 20:53:15

Zgłoś nadużycie

Racja

Racja 1m3 = 1mp tylko brzoza była w tamtym roku po 160-180 zł m3 w lasach (średnia) a pierwsze półrocze 2022, 220-240 zł a ceny już po 350 taka średnia cena będzie od lipca a od pół roku wszyscy ceny z kosmosu a teraz to pewnie po 450 bedzie brzoza, fakty sa takie a nie inne a teraz bedzie problem dalej zarabiać takie pieniadze i jest problem, że ludzie kupią taniej w LP a nie przez wasze firmy, a ekstra koszt będzie pocięcie a sam sobie połupie, tak się kończy zachłanność naszych firm, i zdziwienie skąd taka inflacja.

gg [41]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-10 23:29:13

Zgłoś nadużycie

jest okazja trzeba brac [1]

handluje kominkiem 10 lat pierwszy raz jest okazja zarobić firmy które maja historie ewentualnie dużo drewna na placu, dzisiaj sprzedaje od 400 do 550 mp klineci biorą,
w rozumieniu co niektórych jeżeli jest koniunktura to sprzedawać po starych cenach ??
zarobie teraz bardzo dużo a co będzie później zobaczymy
prowadzę firmę z myślą o zyskach to nie instytucja charytatywna

zpd [18]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-16 11:14:50

Zgłoś nadużycie

racja

...ale nie chodzi po ile sprzedajesz, po ile masz drewno, ile masz na placu. Tylko niektórzy nagle narzekają jak to będą teraz poszkodowani. Nikt im nie broni prowadzić w ten sposób biznesu jak jest szansa zarobić, a cały czas jakie to ze zasady sprzedaży, kto kupuje po tyle na systemówce, hasła typu nie kupujcie w takich cenach, bo sami sobie podbijamy ceny. Dla tego typu osób to niech nikt niech niekupuje bo oni sobie kupią... A ceny drewna w zakupie dla Firm będą wysokie bo jak jest popyt przy tych cenach to jest naturalne że ceny dla firm też idą w góre bo każdy wychodzi z założenia że i tak nie starci. Problem mają głównie Ci co olali historie i kupowali tanie drewno z Czech i ze wschodu, a teraz nie ma już dostaw z tych rynków i lament jak to poszkodowani są. Oni zarobili więcej jak mogli wtedy taniej kupić, ale odpuścili Polske i teraz mają problem. Każdy zarabia ile może, ale w ekonomi jest takie coś jak punkt równowagi i prędzej czy później popyt i podaż osiągnie ten stan, a cena zostanie ustalona przez rynek na poziomach ( stosunek kupno do sprzedaż) jak było to wcześniej tylko że będzie wyższa dla kupujących detalistów i firm.

gg [41]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-16 21:19:32

Zgłoś nadużycie

na zapas

Wracając jeszcze do tego co będzie, będzie bardzo źle, nie ma surowca na rynku, Państwo będzie sprzedawać tani węgiel i drewno, ludzie kupują na zapas bo przecież nie będzie. Przyszły rok dale będą kupować na zapas bo dalej Państwo będzie dotować, a później się skończy (tak myślę), a nawet jak nie to ludzie nie mają kasy (nie mówmy o bogaczach, bo ilość się liczy a oni to kupują do kominka dla efektu), więc zaczną schodzić z zapasów i będziemy mieć 2-3 lata dużego zastoju, a ceny drewna nie koniecznie spadną bo jest deficyt na świecie, no chyba że jakiś huragan trochę poprzewraca.

gg [41]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-16 21:27:10

Zgłoś nadużycie

Ten "gg", taki wielki biznesmen, a wstydzi się swojej firmy i... samego siebie..?!!! [1]

...mogę nazywać cię po imieniu, po nazwisku, albo po imieniu i nazwisku razem, tylko... najpierw musisz się nam przedstawić kolego gg, wieeelki biznesmenie... pod przykryciem..?!!!
P.S.
Zastanawiam się, jak nisko trzeba upaść, żeby... wstydzić się własnej tożsamości..?!!!


Drwaland [29]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-18 19:33:27

Zgłoś nadużycie

sami specjaliści z branży

szkoda zabierac głos bo sa tutaj sami specjaliści

zpd [18]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-19 18:44:13

Zgłoś nadużycie

Dlatego na forach na Facebooku jest więcej merytorycznych dyskusji

Tam od razu można sprawdzić czy to troll. A tutaj może być anonimowy.

tartaczek [190]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-19 07:46:24

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA