/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
MATERIAŁY OPAŁOWE

Lasy Państwowe zmieniają wytyczne dotyczące sprzedaży drewna opałowego

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2022-06-02


Wzrost cen nośników energii, jak również rosnące trudności z nabyciem węgla na cele opałowe, spowodowały wzmożony popyt na drewno opałowe ze strony nabywców indywidualnych, co przy ograniczonej wielkości podaży spowodowało trudności z jego nabyciem. Na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Lasy Państwowe wdrażają zmiany w zasadach sprzedaży drewna mające poprawić tę sytuację. Według wstępnej oceny, odbędzie się to najprawdopodobniej kosztem firm zajmujących się produkcją drewna kominkowego.

Lasy Państwowe zmieniają wytyczne dotyczące sprzedaży drewna opałowegoLasy Państwowe zmieniają wytyczne dotyczące sprzedaży drewna opałowegoFot. D.Jabłoński

Każdego roku Lasy Państwowe wyodrębniają do odrębną pulę drewna przeznaczoną do sprzedaży detalicznej. Zasadniczo kierowana jest ona do nabywców indywidualnych: konsumentów, instytucji oraz przedsiębiorstw, które nie nabywają go w celach związanych z działalnością gospodarczą lecz na potrzeby własne. Zdecydowaną większość tej masy surowca drzewnego stanowi drewno opałowe. Drewno takie można nabyć jako drewna stosowe, w postaci przygotowanych, pociętych wałków lub pozyskać je własnym kosztem na zasadzie tzw "samowyrobu", z reguły porządkując pozostałości po pozyskaniu drewna na zrębach.

W 2022r. pula detaliczna objęła ponad 3,9 mln m3 drewna i jest o ok. 0,5 mln m3 m mniejsza niż w latach poprzednich. Wynika to po części z niższego pozyskania drewna w Lasach Państwowych, jak też wyodrębnienia przez leśników w ostatnich latach dodatkowej puli drewna energetycznego, przeznaczonego dla elektrowni. Należy pamietać, iż podaż drewna opałowego jest ściśle związana z prowadzoną gospodarką leśna. Zasadniczo nie prowadzi się celowego pozyskania drewna opałowego, powstaje ono niejako "przy okazji" produkcji innych, cenniejszych sortymentów surowca drzewnego lub podczas zabiegów pielęgnacyjnych prowadzonych na terenach leśnych

Kupno drewna opałowego w Lasach Państwowych to jedno z najtańszych źródeł drewna na cele energetyczne. Sprzedaż drewna dla nabywców indywidualnych realizowana jest na podstawie cenników detalicznych, które mogą różnić się w poszczególnych regionach kraju i nadleśnictwach. W pierwszym kwartale br. przygotowane przez leśników drewno nabyć można było w cenie brutto 120-160 zł/m3 za drewno iglaste S4, a drewno liściaste, w zależności od gatunku, w granicach od 130 zł /m3 (gatunki miękkie) do 200 zł/m3 (gatunki twarde). Takie samo drewno pozyskane w ramach "samowyrobu" kosztowało odpowiednio 60-110 zł/m3 (iglaste) i 90-160 zł/m3 (liściaste). Oczywiście drewno "prosto z lasu" jest drewnem o dużej wilgotności, wymaga więc sezonowania, jak również transportu, pocięcia i połupania. Korzystając z niższych cen, niż w przypadku gotowego drewna kominkowego, należy dołożyć do nich koszt tej dodatkowej pracy. Tę niszę zagospodarowały w dużej mierze Zakłady Usług Leśnych, które zwłaszcza w okolicach większych miast, wyspecjalizowały się w przygotowaniu i dostawach drewna kominkowego dla odbiorców indywidualnych.

-Reguły sprzedaży detalicznej określane są w zarządzeniach poszczególnych nadleśniczych i dopuszczają możliwość nabywania drewna z puli detalicznej, w tym w trybie samowyrobu, również przedsiębiorcom. W ostatnim czasie przy stabilnych cenach i dostawach pozostałych surowców energetycznych zainteresowanie opałem drzewnym przez odbiorców indywidualnych było na dość niskim poziomie. W związku z tym nie było przeciwwskazań do sprzedaży S4, S2AP, M2 dla firm i przedsiębiorców. W obecnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej kierowanie przedmiotowych sortymentów właśnie z przeznaczeniem do gospodarstw domowych wymagało podkreślenia i doprecyzowania - mówi Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.

Dlatego pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica, na wniosek minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, przygotował zarządzenie dotyczące wsparcia możliwości nabywania przez konsumentów – odbiorców indywidualnych, surowca drzewnego do celów opałowych.

-W wydanej decyzji Dyrektor Generalny LP wyraźnie wskazał, że teraz na zrębach pierwszeństwo dla samowyrobu należy dawać klientom indywidualnym. Dodatkowo pula  detaliczna zostaje powiększona o sortyment S2AP - informuje Gzowski. -Zgodnie z wytycznymi do Decyzji został powiększony wolumen powierzchni, które mogą być udostępniane do samowyrobu, co zdecydowanie pozwoli na zwiększenie możliwości nabywania surowca M2 oraz S4 przygotowywanego kosztem sił i środków kupującego - dodaje.

 

Decyzja nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26. maja 2022r.
w sprawie wytycznych kierunkowych wspierających możliwości nabywania przez konsumentów - odbiorców indywidualnych, surowca drzewnego do celów opałowych (znak: EM.800. 3 .2022)

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach1, w związku z. 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 1a3 ustawy o lasach, a także. 8 ust. 1 pkt 54 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
postanawiam, co następuje:

§1

1. Wprowadza się wytyczne stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji wspierające możliwości nabywania przez konsumentów surowca drzewnego do celów opałowych, o których mowa w. 1 ust. 2 lit. b) Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

2. Wytyczne dotyczą procedury sprzedaży na podstawie cennika sprzedaży detalicznej, o której mowa w. 3 ust. 1 lit. f) Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania
p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica


1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28. września 1991r. o lasach (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 672) stanowi, że „Lasam. Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18. maja 1994r.; w. 6 Statut stanowi. że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy. a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

Art. 8 ust. 1 pkt 5 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów ustala zasady sprzedaży przez Lasy Państwowe drewna i innych produktów i usług.

 

 

Załącznik nr 1 do Decyzji DGLP nr 42 z dnia 26. maja 2022r.
Wytyczne kierunkowe wspierające możliwości nabywania przez konsumentów - gospodarstwa domowe, surowca drzewnego do celów opałowych

§1


1. W związku ze wzrostem cen energii oraz materiałów opałowych wprowadzam do stosowania wytyczne kierunkowe, których celem jest wspomaganie odbiorców indywidualnych (gospodarstw domowych) w możliwościach nabywania surowca drzewnego do celów opałowych.

2. Do sprzedaży na cele opałowe winno być przeznaczane drewno znajdujące się najniżej w hierarchii jakościowo-wymiarowej, zgodnie z klasyfikacją jakościowo-wymiarową (KJW) obowiązującą w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej PGL LP). Zgodnie z zasadą kaskadowego wykorzystania surowca drzewnego drewno to klasyfikowane jest do sortymentów średniowymiarowych oznaczonych symbolami S4 i SZAP oraz drewna małowymiarowego (M2).

§2


1. W ramach realizacji prac związanych z uporządkowaniem powierzchni po pozyskani. surowca drzewnego, w ramach prac skutkujących umożliwieniem przeprowadzenia odnowienia powierzchni, pierwszeństwo w samowyrobie oraz nabywaniu drewna opałowego winno przyznawać się konsumentom w rozumieniu art. 22! ustawy z dnia 23. kwietnia 1964r. (t.j. w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych PGL LP dokonają oceny zapotrzebowania społeczności lokalnych przeznaczając wybrane fragmenty lasu po zabiegach gospodarczych do pozyskiwania drewna na zasadach samowyrobu. Ocena ta może być wspierana wiedzą pozyskiwaną w ramach współpracy z Gminnymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

§3

1. Ilość drewna w puli detalicznej w ramach oferty sprzedaży na rok 2022:
a) może zostać zwiększona o drewno średniowymiarowe pochodzące z puli technicznej, przy czym dopuszcza się przekroczenie puli detalicznej o przesunięte masy surowca;
b) winna zostać uzupełniona o drewno opałowe kosztem drewna użytkowego.

2. Ilość drewna w puli detalicznej w ramach oferty sprzedaży drewna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2023r. nie powinna być niższa niż wielkość określona w puli detalicznej w załączniku nr 6 do Decyzji nr 104 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20. września 2021r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowych na lata 2022-2023.

§4

1. W ramach realizacji procedury sprzedaży drewna na podstawie cennika sprzedaży detalicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. f) Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe pierwszeństwo zakupów zostaje zastrzeżone dla konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23. kwietnia 1964r. (t.j. w: Dz.U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.).

2. Drewno sortymentu S2AP nieodebrane w ramach realizacji umów zawartych w procedurach, określonych w § 3 ust. 1 lit. a) do e) Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe powinno w pierwszej kolejności zostać zaoferowane do nabycia odbiorcom indywidualnym, o których mowa w. 1 ust. 2 lit. b) Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

3. W przypadku braku możliwości zagospodarowania surowca S2AP w ramach umów zawartych na 2022 rok lub ponad wolumeny zakontraktowane do sprzedaży dopuszcza się zastępowanie surowca S2AP drewnem S4 przeznaczonym do sprzedaży detalicznej.

4. Dla drewna sortymentów S2AP oraz S4, przy braku popytu dopuszcza się gromadzenie zapasu w celu sprzedaży w okresie późniejszym.

5. Dla sortymentów S2AP oraz S4 dopuszcza się przelegiwanie drewna powyżej 180 dni.

p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica

Liczba wyświetleń: 10695


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

na zapas

Wracając jeszcze do tego co będzie, będzie bardzo źle, nie ma surowca na rynku, Państwo będzie sprzedawać tani węgiel i drewno, ludzie kupują na zapas bo przecież nie będzie. Przyszły rok dale będą kupować na zapas bo dalej Państwo będzie dotować, a później się skończy (tak myślę), a nawet jak nie to ludzie nie mają kasy (nie mówmy o bogaczach, bo ilość się liczy a oni to kupują do kominka dla efektu), więc zaczną schodzić z zapasów i będziemy mieć 2-3 lata dużego zastoju, a ceny drewna nie koniecznie spadną bo jest deficyt na świecie, no chyba że jakiś huragan trochę poprzewraca.

gg [72]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-16 21:27:10

Zgłoś nadużycie

Dlatego na forach na Facebooku jest więcej merytorycznych dyskusji

Tam od razu można sprawdzić czy to troll. A tutaj może być anonimowy.

tartaczek [196]Odpowiedz na ten komentarz2022-06-19 07:46:24

Zgłoś nadużycie

tymczasem w prawdziwym życiu [3]

Dzień dobry.
Dla poprawy humoru co po niektórych.
Wczoraj przyjechało do mnie drewno. Pocięte na 40cm polana grabowe wałki.
Mieszkam w Grudziądzu, drewno kupiłem jako osoba fizyczna w najbliższym nadleśnictwie. Było to 7,5m3 drewna grabowego grupy S4 - długiego, co daje 12,1m(3)p. - przelicznik z m3 na m(3)p wynosi dla tego przypadku 0,62. Koszt jednostkowy to 209,10 zł / m3. Koszt całkowity samego drewna to 7,5m3x 209,10 zł czyli ok 1570zł. Pocięcie na polana długości 40cm plus transport kosztowały mnie równe 900zł. Koszt całkowity- 2470zł, średnia cena za pocięte drewno to 204zł / m(3)p.
Podkreślam - drewno grabowe (lepsza jest tylko robinia..) i pocięte.
to jest OCZYWIŚCIE na następny rok a ja grzecznie czekałem w kolejce w nadleśnictwie
ps: dębowe S4 w tym nadleśnictwie kosztuje 172,20/m3, czyli czyli 111,93/m(3)p, a olchowe 141,45zł / m3 czyli 91,94 zł/m(3)p.

Miłego dnia WSZYSTKIM :)

Robert [55]Odpowiedz na ten komentarz2022-09-18 20:16:09

Zgłoś nadużycie

Robert...

a teraz napisz coś mądrego.

niepokorny [257]Odpowiedz na ten komentarz2022-09-22 19:56:38

Zgłoś nadużycie

kolejny...

napisałem prosto, ale wyczerpująco po ile kupiłem drewno, gdzie i w jakiej cenie.
pierwszy raz w życiu w tym konkretnie nadleśnictwie.
enty raz z rzędu robiąc to w dokładne ten sam sposób, który doradzam zresztą każdemu.
trochę czekania, pieniądze kompletnie inne.
a jak się coś panu "mądrali" nie zgadza, to niech się wypowie co. konkretnie co?
ale merytorycznie, bo bo pyskówki typu "głupi jesteś" (jak właśnie napisałeś) wskazują na jedno - całkowity brak argumentów.
"dowalę mu", bo nic innego nie potrafię i żadnych innych argumentów nie mam, więc obrażę.
sprawdź sobie "mądralo" cennik w nadleśnictwach k. Grudziądza a potem wróć, napisz że się wygłupiłeś i przeproś.
oczywiście tego nie potrafisz. standard.

Robert [55]Odpowiedz na ten komentarz2022-09-24 00:46:00

Zgłoś nadużycie

koleżko, który zjadłeś wszystkie rozumy świata...

przedsiębiorcy (legalni) w bardzo małym stopniu mogą skorzystać z zakupu S4, główna produkcja opiera się na S2a, rzadziej S2AP, S2b, czy WO. Więc w swojej wszechmądrości skalkuluj jak potrafisz opłacalność produkcji na podstawie wyników PLD i e-drewno, możesz je uśrednić. Oczywiście zamieść tutaj swoje obliczenia i napisz, że się wygłupiłeś i przeproś.

niepokorny [257]Odpowiedz na ten komentarz2022-09-27 22:03:38

Zgłoś nadużycie

Do Pana Roberta [1]

Panie Robercie zrobił Pan kawał dobrej roboty, z tym Pańskim drewnem kominkowym i z wyliczeniami, tylko nie dodał Pan, że my jako firmy takiego drewna jak Pan kupił, czyli S4 kupić nie możemy. My kupujemy drewno na przetargach w LP i wygląda to zupełnie inaczej niż w Pańskim przypadku. My możemy kupić tylko i wyłącznie S2A, S2B, WDP i w znikomym procencie S2AP. Ja zajmuje się tym zawodowo od ponad dziesięciu lat, zatrudniam legalnie na umowę o pracę dziewięć osób, kupuję drewno tylko i wyłącznie w LP i moja średnia cena zakupu w/w surowca na rok 2022 to jest 356 zł/m3 netto loco las. To teraz Pana poproszę o podstawienie tej mojej ceny pod swoje wyliczenia, doliczając zusy, podatki, chorobowe i urlopy pracowników, prąd, amortyzację maszyn itd. i poproszę Pana o konkretne wnioski.
Pozdrawiam

wiesiek_80 [15]Odpowiedz na ten komentarz2022-09-25 13:54:12

Zgłoś nadużycie

do Pana Wieśka

Dziękuję za wypowiedź na przyjaznym, kulturalnym i rzeczowym poziomie.
"gg" odpisał merytorycznie w tym tonie, o którym (tak mi się wydaje) Pan pisał.
Ja jestem osobą fizyczną. Opisałem jak to wygląda od lat w moim przypadku mieszkania od urodzenia na wsi. Tak kupujemy drewno. Od zawsze.
A że się pojawiają emocje... Cóż, gdzie 2 Polaków, tam 3 opinie...

Super, że daje Pan pracę 9 osobom (no i sobie). Mam nadzieję, że obecny czas pozwoli stworzyć rezerwy na przyszły rok, bo on będzie trudniejszy. Dla wszystkich.

Pozdrawiam serdecznie.

Robert [55]Odpowiedz na ten komentarz2022-09-28 13:02:05

Zgłoś nadużycie

Policzmy.... [2]

ceny Brutto, cena bieżąca, (chociaż logiczne jest liczenie ze średniej), i zaokrąglamy :) Uwzględniam ZUS do m3, dane statystyczne, jak u was pracują lepiej to super a jak nie to... trudno. A Panu Robertowi chodziło o to, że można własną pracą dużo zaoszczędzić i mieć drewno taniej, więc po co ten hejt....


Drewno bukowa: 840 brutto
Transport z lasu: 40 brutto
Pocięcie: 40 brutto
Rąbanie: 80 brutto(załóżmy że siekierka ;) )
drewno schodzi od ręki więc pomińmy składowanie
Załadunek transport do klienta, każdy ma inaczej, zależy od auta i m3, ale załóżmy 50km i 4 mp: 60 brutto mp czyli 40 m3

zakładamy że drewno jest układane na aucie

suma: 1040 zł brutto m3

teraz załóżmy że drewno jest poukładane, ale jak ?? no jak to kominkowe różnie, więc przyjmijmy przelicznik jak dla papierówki długiej 0,62 chociaż jestem bardziej za 0,5 pomijam drewno sypane po 700 zł.

sprzedaż: 700 brutto
0,62 = 655 brutto (zostaje 45 /mp)
0,50 = 520 brutto (zostaje 180 /mp)
sypane 0,4 ? = 415 brutto (zostaje 285 / mp)

spokojnie można przyjąć, że prawda leży po środku i 180 zł z mp zostaje (34% marży) przy cenie maksymalnej, a należałoby wziąć średnią więc mamy naprawdę duże pieniądze dochodzące do 100% marży (średnio drewno 500 brutto). Naprawdę nie ma co narzekać Panowie. W żadnym z rozpatrywanych przypadków.

gg [72]Odpowiedz na ten komentarz2022-09-27 10:11:03

Zgłoś nadużycie

dodam

Jeszcze dodam, że do kalkulacji nie bierze się kosztów finansowych bo to trochę inaczej się księguje. Może zapomniałem o amortyzacji sprzętu, ale na znaczne ilości o którym mówią producenci nie jest to, aż tak duże obciążenie. No chyba że nie idzie biznes.

gg [72]Odpowiedz na ten komentarz2022-09-27 10:13:24

Zgłoś nadużycie

Dzięki gg

"A Panu Robertowi chodziło o to, że można własną pracą dużo zaoszczędzić i mieć drewno taniej, więc po co ten hejt...."

W punkt.
Przy czym ta własna praca to czasem wyjazd do nadleśnictwa/leśnictwa i kilka telefonów.

Pozdrawiam

Robert [55]Odpowiedz na ten komentarz2022-09-27 22:50:44

Zgłoś nadużycie

Kontraktowanie surowca w dobie hossy....

"Oby" nie odbiło się każdemu z nas---czkawką, jak ceny spadną...
Było już to kiedyś przerabiane jak klęskowe i czeskie drewno "się pojawiło"

Gregor [67]Odpowiedz na ten komentarz2022-09-28 14:33:52

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA