/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

Biała Księga Rozwoju Przemysłu - Przemysł Drzewny

Autor: oprac. red
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii
Data: 2021-03-19


Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przygotowało Białą Księgę Rozwoju Przemysłu. Przedstawiono w niej zdefiniowane przez przedsiębiorców bariery o charakterze horyzontalnym oraz branżowym, a także propozycje ich zniwelowania. Propozycje ujęte w Białej Księdze Rozwoju Przemysłu posłużą do opracowania koncepcji działań, które zostaną ujęte w Polityce Przemysłowej i będą podstawą do uruchomienia niezbędnych zmian legislacyjnych, a także przyczynią się do zbudowania katalogu instrumentów wsparcia poszczególnych gałęzi przemysłu.

Biała Księga Rozwoju Przemysłu - Przemysł DrzewnyBiała Księga Rozwoju Przemysłu - Przemysł DrzewnyFot. D.Jabłoński

Jak informuje ministerstwo, zapisy Białej Księgi Rozwoju Przemysłu nie są oficjalnym stanowiskiem MRPIT, lecz stanowią swoistą fotografię barier i oczekiwań, które pochodzą bezpośrednio od przedsiębiorców i organizacji, które wzięły udział w konsultacjach przeprowadzonych w styczniu 2021r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w żaden sposób nie ingerowało w treści zgłaszanych uwag.

Biała Księga Rozwoju Przemysłu w założeniu miała zaktywizować branże, ustrukturyzować dyskusję nad konkretnymi barierami i czerpać z doświadczeń aktywnych uczestników życia gospodarczego.

Analizą nadesłanych propozycji uzyskanych w ramach prowadzonych konsultacji zajmuje się m.in. Zespół do spraw Polityki Przemysłowej. Do głównych zadań tego zespołu należą kwestie związane z identyfikacją barier rozwoju przemysłu, wypracowywaniem wniosków i rekomendacji, analizą wyzwań i trendów nowych rozwiązań przemysłowych, czy też projektowanie instrumentów wsparcia dla poszczególnych sektorów gospodarki, które zostały określone jako kluczowe dla rozwoju polskiego przemysłu. Ponadto jego członkowie dokonują przeglądu dokumentów strategicznych oraz analiz i raportów eksperckich o tematyce związanej z rozwojem przemysłu z punktu widzenia zidentyfikowanych w nich barier i problemów dotyczących krajowego przemysłu. Zespół do spraw Polityki Przemysłowej dodatkowo wspierany jest przez ekspertów Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W ramach przeprowadzonej analizy nadesłanych ankiet oraz wystąpień podmiotów branżowych wyróżniono następujące bariery o charakterze horyzontalnym:
  • Proces kształcenia oraz deficyt kadr do potrzeb poszczególnych przemysłów (bariera została zgłoszona przez 13 branż);
  • Dostęp do preferencyjnych form finansowania, w tym finansowania B+R (bariera została zgłoszona przez 12 branż);
  • Problemy związane z gospodarowaniem odpadami (bariera została zgłoszona przez 8 branż);
  • Wydłużone i skomplikowane procedury administracyjne, w tym inflacja legislacyjna oraz wysoki poziom złożoności prawa (bariera została zgłoszona przez 8 branż);
  • Przepisy prawa pracy (bariera została zgłoszona przez 4 branże);
  • Wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej związane z cenami energii (bariera została zgłoszona przez 4 branże);
  • Zamówienia publiczne pod kątem praktyk zamawiających (bariera została zgłoszona przez 4 branże)

Wśród 22 branż znajdujących się Białej Księdze Rozwoju Przemysłu znalazł się przemysł drzewny. Oprócz problemów horyzontalnych branża zgłosiła dwie podstawowe bariery branżowe:
  • potrzebę wprowadzenia elastycznych form współpracy handlowej pomiędzy PGL Lasy Państwowe, a przedsiębiorstwami przetwarzającymi surowiec drzewny w kierunku zapewnienia stabilizacji działalności gospodarczej podmiotów (modyfikacja systemu sprzedaży drewna);
  • brak przepisów prawa krajowego w zakresie uznawania pozostałości z produkcji płyt drewnopochodnych, jako produktu ubocznego lub biomasy.

Szczegółowe zapisy Białej Księgi Rozwoju Przemysłu dotyczące przemysłu drzewnego:

PROBLEM / BARIERA
Brak jednoznacznego prawa krajowego w zakresie uznawania pozostałości z produkcji płyt drewnopochodnych, jako produktu ubocznego lub biomasy.

Proces technologiczny w fabrykach płyt został ukształtowany w ten sposób, że pozostałości płyt drewnopochodnych są wykorzystywane jako paliwo do produkcji ciepła, które z kolei służy do osuszania rozdrobnionego drewna jako surowca do produkcji płyt. Pozostałościami z produkcji płyt drewnopochodnych są spalane bez szkody dla środowiska w specjalistycznych, przeznaczonych do tego celu instalacjach, jakimi dysponuje przemysł płyt drewnopochodnych. Uznanie pozostałości z produkcji płyt drewnopochodnych w tym pyłu jako biomasy, to ważna kwestia, od której zależy przyszłości wszystkich zakładów wytwarzających płyty drewnopochodne oraz większości firm produkujących meble. Paliwo to (pył drzewny) jest pozbawione kluczowych substancji chemicznych, tzn. substancji aktywnych oraz metali ciężkich, zatem powinno być traktowane jako produkt uboczny, a nie jako odpad. Zgodnie z konkluzjami unijnymi BAT pył drzewny jest dopuszczony do spalania we własnych instalacjach pod warunkiem, że są one wyposażone w systemy ochrony emisji, przy bezwzględnym zachowaniu przepisów środowiskowych. Polskie przepisy są bardziej restrykcyjne niż unijne. Istnieje spór o definicje pozostałości poprodukcyjnych. Odmienna, niż w innych krajach UE interpretacja pojęć produktu ubocznego, biomasy powoduje, że stanowisko organów administracyjnych tj. GIOŚ zabrania spalania własnego surowca w zakładach produkujących płyty drewnopochodne.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA
W Polsce nie istnieje system klasyfikacji odpadów drzewnych (przemysłowych i poużytkowych) różnicujący oceniane odpady drzewne z punktu widzenia posiadanych przez nie właściwości. W krajach europejskich (np. Niemcy, Austria) klasyfikacja tych odpadów uregulowana jest przepisami prawnymi – w Niemczech jest to Rozporządzenie w sprawie drewna poużytkowego – Altholzverordnung. Polskie przepisy prawne powinny wzorować się na ww. rozporządzeniu, określającym szczegółowe kryteria dotyczące uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu zgłosił gotowości dokonania analizy obejmującej koncepcję klasyfikacji odpadów drzewnych.

RESORT ODPOWIEDZIALNY
MKiŚ

PROBLEM / BARIERA
Odpady czyste po produkcji drzewnej nie mogą być tak samo traktowane jak np. folie, akumulatory, gruz.

Trocina, zrębka, zrzyny najczęściej przeznaczane są do dalszej produkcji lub wykorzystywane są do ogrzewania zakładów, suszarni, parzelni.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA
Opracować rozporządzenie określające szczegółowe kryteria dotyczące uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

RESORT ODPOWIEDZIALNY
MKiŚ

PROBLEM / BARIERA
Niedobór surowca na rynku drewna - zbyt mała pula drewna przeznaczona na sprzedaż, która w znacznym stopniu nie zaspokaja potrzeb surowcowych przedsiębiorców przetwarzających drewno oraz stale rosnące ceny na ten surowiec.

Sprzedaż drewna w Polsce prowadzona jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP, który jest monopolistą w tym zakresie). Szczegółowe zasady sprzedaży określane są corocznie w wydawanym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (DGLP) zarządzeniu. System sprzedaży drewna w Polsce jest krytykowany przez klientów kupujących drewno z powodu zbyt małej puli drewna przeznaczonej na sprzedaż, która w znacznym stopniu nie zaspokaja ich potrzeb surowcowych oraz zbyt wysokich cen, bowiem koszty materiałów do produkcji wyrobów w przemyśle
drzewnym odgrywają najważniejszą rolę w kształtowaniu ceny końcowej produktu. Z tego też względu rosnące ceny surowca drzewnego poważnie obniżają pozycję konkurencyjną polskich sektorów opartych na drewnie.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA
Wprowadzenie bardziej elastycznych form współpracy pomiędzy PGL LP a przedsiębiorstwami przetwarzającymi surowiec drzewny. System sprzedaży drewna powinien być wypracowywany na forum Zespołu Roboczego, w skład którego wejdą zainteresowane resorty, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, przedstawiciele przemysłu drzewnego, a także eksperci w obszarze tego przemysłu. Kluczową kwestią jest znaczne obniżenie cen wyjściowych (o 10 – 20 %) – obecne ceny nie odzwierciedlają rzeczywistej wartości drewna, poprzednie systemy co roku wymuszały wzrost cen. Ceny drewna w Niemczech, Czechach i Skandynawii są znacznie niższe o 15-20 % niż w Polsce. Ceny na drewno powinien weryfikować rynek. Każde niesprzedane drewno powinno być automatycznie kierowane na portal „e-drewno”, a cena wyjściowa powinna być obniżona o 25%. Ceny wyjściowe powinny być konkurencyjne – a o wysokości cen końcowych powinien zdecydować rynek, który pokaże, ile w rzeczywistości warte jest drewno sprzedawane w Polsce. Takie działanie pozwoliłoby przedsiębiorcom na bardziej racjonalne planowanie zakupów surowca i produkcji.

RESORT ODPOWIEDZIALNY
MKiŚ, MRPiT

PROBLEM / BARIERA
Brak dostępu do strefy ekonomicznej małych zakładów - obowiązuje limit na inwestycje min. 2 mln zł.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA
Stworzenie strefy przemysłowej dla każdej firmy bez limitu.

RESORT ODPOWIEDZIALNY
MRPiT

PROBLEM / BARIERA
Brak szkół zawodowych – brak wykwalifikowanych pracowników

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA
Rozbudowanie szkolnictwa zawodowego

RESORT ODPOWIEDZIALNY
MEiN, MRPiT

PROBLEM / BARIERA
Niekorzystne dla branży papierniczej oraz branży recyklingu regulacje dotyczące recyklingu papieru. Obecnie w skupie trzeba płacić za przyjęcie papieru, tak więc nie opłaca się go recyklingować.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA
Wprowadzić mniej kosztowne przepisy dot. recyklingu.

RESORT ODPOWIEDZIALNY
MKiŚ

PROBLEM / BARIERA
Brak jest dofinansowań na rozwój firmy.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA
Stworzenie instrumentów wsparcia na rozwój firmy uzyskiwanych na prostych warunkach i niezależnych od innowacyjności. Pozwoliłoby to na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

RESORT ODPOWIEDZIALNY
MRPiT

PROBLEM / BARIERA
Branża drzewna zainteresowana jest rozwojem budownictwa drewnianego, lecz odczuwa brak kadr inżynierskich w tym obszarze.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA
Rozwinąć wyższe szkolnictwo zawodowe

RESORT ODPOWIEDZIALNY
MEN, MRPiT

Liczba wyświetleń: 1082


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA