/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
LEŚNICTWO

Leśni związkowcy nie chcą aby Lasy Państwowe podlegały pod resort rolnictwa

Drewno.pl

Autor: oprac. dja
Źródło: Drewno.pl
Data: 2020-11-24


Organizacje związkowe skupiające pracowników leśnictwa wystąpiły z apelem wyrażającym sprzeciw wobec planów podporządkowania działu leśnictwa i łowiectwa ministerstwu rolnictwa.

Leśni związkowcy nie chcą aby Lasy Państwowe podlegały pod resort rolnictwaLeśni związkowcy nie chcą aby Lasy Państwowe podlegały pod resort rolnictwaFot. D.Jabłoński

Rząd pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego zaplanował wprowadzenie zmian w ustawie o działach administracji rządowej. Zdaniem pomysłodawców, zmierzają one do zoptymalizowania funkcjonowania struktur administracji. Z tego też względu zaproponowano m.in. wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjne rządu.

Według zapisów w Ocenie Skutków Regulacji dostosowanie struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów, "będącej odpowiedzią na czasy, z którymi wiąże się wyzwanie wyjścia z kryzysu gospodarczego po pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2", mają na celu zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej.

Konsekwencją tych planów jest projekt ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw złożony 17. listopada 2020r. w Sejmie. Zakłada on wyodrębnienie działu "leśnictwo i łowiectwo", który obejmować będzie sprawy:
1) zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych;
2) gospodarki leśnej;
3) nasiennictwa w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego;
4) ochrony lasów i gruntów leśnych;
5) łowiectwa.

Jednocześnie w projekcie określono, iż minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa sprawuje nadzór nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.

Odpowiednie zmiany, polegające przede wszystkim na wskazaniu w przepisach ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa jako organu współdziałającego w wykonywaniu określonych zadań albo na przejęciu określonych zadań od ministra właściwego do spraw środowiska zaplanowano w innych ustawach. Przykładem mogą być przepisy dotyczące szkolnictwa leśnego. Nadzór nad nim powierzony zostanie ministrowi właściwemu do spraw leśnictwa i łowiectwa zamiast, jak dotychczas, właściwemu do spraw środowiska.

Docelowo, w wyniku planowanej rekonstrukcji Rady Ministrów, nowym działem będzie kierował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierujący obecnie trzema działami administracji rządowej, tj. rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne. Jak napisano w uzasadnieniu, sprawy objęte tymi działami administracji rządowej są ściśle związane ze sprawami objętymi nowym działem leśnictwo i łowiectwo.

Wskazywać ma na to chociażby definicja gospodarstwa rolnego określona w przepisach Kodeksu cywilnego – za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Ponadto prowadzenie działalności rolniczej jest związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej czego przykładem jest chociażby wpływ zwierząt łownych na uprawy rolne i z tym związane szkody łowieckie. W ostatnich latach jest to bardzo widoczne również w kontekście rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń przenoszonego w szczególności przez dziki. Również sprawy dotyczące leśnego materiału rozmnożeniowego są elementem szeroko rozumianego nasiennictwa, które co do zasady jest objęte działem rolnictwo - dodano w uzasadnieniu.

Apel związkowców

Działające w Lasach Państwowych związki zawodowe wystąpiły z apelem do polityków i parlamentarzystów w sprawie wyłączenia działu leśnictwo i łowiectwo z resortu środowiska. Pod apelem podpisali się szefowie pięciu związków:


Warszawa, 23. listopada 2020r.

Związek Leśników Polskich w RP
Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”
Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność
Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego „Budowlani”
Krajowy Sekretariat Budownictwa, Drzewiarzy i Ochrony Środowiska NSZZ „Solidarność”-80


Apel do Polityków i Parlamentarzystów

Jako przedstawiciele związków zawodowych działających w Lasach Państwowych, Instytucie Badawczym Leśnictwa, Parkach Narodowych i innych instytucjach związanych z lasem oraz polską przyrodą, ze zdumieniem i zaniepokojeniem oceniamy projekt ustawy na druku sejmowym nr 738, który jest rozpatrywany przez Sejm RP. Podobne emocje wywołuje w nas uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, w którym czytamy m.in.:

Wyodrębnienie nowego działu administracji rządowej - leśnictwo i łowiectwo, nastąpi z działu administracji rządowej środowisko.

Docelowo, w wyniku rekonstrukcji Rady Ministrów, działem tym będzie kierował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierujący obecnie trzema działami administracji rządowej, (tj. rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne. Sprawy objęte tymi działami administracji rządowej są ściśle związane ze sprawami objętymi nowym działem leśnictwo i łowiectwo.

Zwracamy się do Pana Prezydenta, Pana Premiera, Senatu, Sejmu i Rządu RP. Zwracamy się do Państwa Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej ze stanowczym apelem i prośbą
O pomoc oraz zrozumienie:

Nie pozwólcie zniszczyć dorobku naszych przodków! Nie niszczcie tego, co doskonale funkcjonuje od wielu lat.

Pytamy też:

Co rolnictwo ma wspólnego z leśnictwem i ochroną przyrody?

Dlaczego nie słuchacie głosów leśników i przyrodników? Dlaczego nie słuchacie głosów tych, którzy Was wybrali jako swoich przedstawicieli?

Jaki wpływ na wyjście z kryzysu gospodarczego po pandemii, co ujęto w argumentach uzasadnienia, ma przynieść włączenie lasów do resortu rolnictwa?

Zrównoważona gospodarka leśna prowadzona na podstawach ekologicznych, ochrona przyrody i klimatu oraz łowiectwo to ściśle powiązane ze sobą działy niesłychanie ważne dla polityki ekologicznej naszego państwa. Nie mogą zostać wyłączone spod Ministerstwa Środowiska, które przecież w założeniach ma prowadzić kompleksową ochronę środowiska. Ochrona bioróżnorodności, ochrona środowiska i klimatu należy obecnie do najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. Jak im podołać, jak mądrze zarządzać środowiskiem naturalnym, wprowadzając jego podział do różnych działów administracji rządowej?

Stanowczo protestujemy przeciwko rozłączeniu leśnictwa, ochrony przyrody i łowiectwa.

Stanowczo protestujemy przeciwko podporządkowaniu leśnictwa i łowiectwa resortowi rolnictwa.

Podpisano:
Związek Leśników Polskich w RP - Przewodniczący Jarosław Szałata

Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” - Przewodniczący Zbigniew Kuszlewicz

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność - Przewodniczący Jacek Cichocki

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego „Budowlani” - Przewodniczący Tomasz Posiedlik

Krajowy Sekretariat Budownictwa, Drzewiarzy i Ochrony Środowiska NSZZ „Solidarność”-80 - Przewodniczący Piotr Nalewajek

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz