DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
OKNA i DRZWI

Wszystko o rynku drzwi zewnętrznych w Europie 2004

InterConnection Consulting Group

Autor: Aneta Naroznik
Źródło: InterConnection Consulting Group
Data: 2004-05-25


InterConnection to znana z badań rynku okien na całym świecie międzynarodowa firma consultingowa z siedzibą w Wiedniu. Przed kilkoma laty firma zainicjowała i wprowadziła dodatkowo do gamy swojej oferty kompletną analizę rynku drzwi w całej Europie. Począwszy od roku 2000 poddawano analizie rynki drzwi 28 krajów Europy, analizując liczbę zewnętrznych drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Do badań zastosowano model obliczeń zbliżony do tego, który stosowano od wielu lat z powodzeniem do badania rynku okien.

Metodologia Nowego BudownictwaMetodologia Nowego BudownictwaFot. InterConnection

Podstawą kalkulacji objętości ilościowej rynku drzwi było przeprowadzanie oddzielnej analizy dla segmentu nowego budownictwa i renowacji, ze względu na odmienne czynniki, decydujące o ich rozwoju.

Ilość drzwi produkowanych na potrzeby nowego budownictwa została wyliczona w oparciu o liczbę pozwoleń na budowę w zakresie budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego w połączeniu z danymi o średnim czasie trwania budowy oraz o przeciętnej ilości drzwi zewnętrznych w danym typie budynku.

Podstawą do obliczenia udziału renowacji były dane o stanie ilościowym i jakościowym zabudowań w danym kraju oraz informacje pochodzące z wywiadów reprezentacyjnych w poszczególnych grupach klientów. Następnie wyselekcjonowano na podstawie długoterminowej obserwacji oraz multi-poziomowej analizy korelacji, wskaźniki makroekonomiczne, mające największy wpływ na zachowanie rynku renowacji w danym kraju, jak np. PKB, rozwój siły nabywczej, inwestycje budowlane itp.

Dane z obydwu modeli badawczych połączono w jednym modelu ekonometrycznym, otrzymując precyzyjne dane o ilości i wartości rynków stolarki drzwiowej.

Prognozy oraz tendencje w danych grupach produktów oraz materiałów obliczono w oparciu o statystyki budowlane oraz tzw. barometr branży stolarki drzwiowej, otrzymany poprzez analizy panelowe, przeprowadzane corocznie w tym samym przedziale czasowym w reprezentatywnej grupie respondentów, wybranych spośród producentów, firm dostawczych, dystrybutorów oraz firm handlowych w branży drzwi.

Dziś, po kilu latach badan, możemy zaprezentować ten wielowymiarowy rynek w przejrzysty i zrozumiały sposób.

Począwszy od 2000 roku europejski rynek drzwi zewnętrznych odznaczał się wyższą dynamiką rozwoju niż rynek okien. Podczas gdy rynek okien zmniejszył się o 1,0% w stosunku do stanu sprzed trzech lat, rynek drzwi zewnętrznych wzrósł o 2,3%. Główną przyczyną tego fenomenu był spadek rynku budownictwa wielopiętrowego. Poniewaz jeden budynek wielopiętrowy pochłania większą ilość okien niż drzwi zewnętrznych, spadek w tym segmencie uwidocznił się silniej na rynku okien niż na rynku drzwi zewnętrznych. Drugim istotnym powodem lepszego rozwoju na rynku drzwi była wciąż rosnąca potrzeba bezpieczeństwa, zaspokajana przez przeciętnego klienta w pierwszym rzędzie poprzez wymianę drzwi, jak rownież znacznie niższy koszt wymiany jednych drzwi niż kilku okien.

W 2003 roku na 10,8 jednostek okiennych przypadały 1 sprzedane drzwi zewnętrzne. Ogółem sprzedano 8,8 milionów sztuk. W bieżącym roku sprzedaż drzwi na rynku europejskim wzrośnie o 3,6% do 9,1 mln. sztuk. Wzrost na podobnym poziomie utrzyma się także w ciągu najbliższych.

Analizę rynku drzwi zewnętrznych przeprowadzono w 28 krajach, które następnie pogrupowano na 10 jednostek regionalnych.

Najwyższy udział w rynku europejskim odnotowano w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W 2003 roku sprzedano tam co piąte drzwi zewnętrzne wyprodukowane w Europie. Doskonała koniunktura budowlana, utrzymująca sie na Wyspach Brytyjskich od kilku lat, sprzyjała rozwojowi rynku drzwi zewnętrznych, pozycjonując go pośród najdynamicznejszych rynków Europy. Najbliższe dwa lata przyniosą ze sobą pogorszenie koniunktury budowlanej w segmencie nowego budownictwa. Straty w tym zakresie zrekompensuje jednak wzmożona aktywność na rynku renowacji. Dzięki temu wzrost sprzedaży drzwi zewnętrznych utrzyma się na dotychczasowym poziomie.

Drugim co do wielkości rynkiem europejskim był rynek krajów byłego Związku Radzieckiego. W zeszłym roku sprzedano tam 12,8% wszystkich drzwi zewnętrznych, co oznacza w przeliczeniu na jednostki ponad 1,1 mln sztuk przy wzroście ilościowym o 7,3% w stosunku do roku 2002. Również w ciągu najbliższych dwóch lat spodziewany jest rozwój na podobnym poziomie.

Na trzecim miejscu plasuje się rynek Półwyspu Iberyjskiego. W 2003 roku sprzedano tam ponad milion jednostek. W ostatnich latach rynek rozwijał się wolniej niż średnia europejska. Również na najbliższe lata spodziewany jest powolny wzrost oraz stopniowa redukcja udziału w rynku ogólnoeuropejskim do 11,9% w roku 2005.

W roku 2003 najwyższym wzrostem na skalę europejską cieszył się region Państw Bałkańskich i Grecji. W porównaniu do roku 2002 liczba sprzedanych tam drzwi powiększyła się o 8,1%, podwyższając w ten sposób udział w ogólnym rynku europejskim do 5,3%. Na najbliższe lata spodziewane jest jednak zahamowanie dotychczasowego wzrostu, głównie ze względu na zwolnienie tempa rozwoju w Grecji.

Kraje Europy środkowo-Wschodniej odnotowały w zeszłym roku wzrost o 1,6%. W sumie sprzedano na rynkach Słowenii, Słowacji, Czech, Węgier i Polski ponad 720 tys. drzwi zewnętrznych. Na najbliższe lata spodziewana jest wzmożona chłonność rynku, głównie ze względu na wzrost inwestycji w zakresie nowego budownictwa nie mieszkaniowego.

Stosunkowo wysokim rozwojem w ostatnich latach cieszył się także rynek państw Skandynawskich i Islandii. W zeszłym roku sprzedano tam o 2,7% więcej drzwi niż w roku 2002, co w przeliczeniu na udziały wyniosło 5,4%. W ciągu najbliższych dwóch lat Skandynawia dorówna rozwojem państwom bałkańskim.

Pośród dwudziestu ośmiu analizowanych rynków stolarki drzwiowej najgorszy rozwój odnotował rynek niemiecki. Zła koniunktura, utrzymująca się w Niemczech od wielu lat uszczupliła rynek stolarki drzwiowej o 21% w ciągu ostatnich dwóch lat. Podczas gdy jeszcze przed czteroma laty sprzedawało się tam 13,7% europejskich drzwi zewnętrznych, w 2003 roku udział spadł do 9,5%. W 2005 roku już tylko 9,3% drzwi zewnętrznych znajdzie rynek zbytu w Niemczech.

Do grupy rynków o niskim przyroście rocznym należą także państwa alpejskie: Szwajcaria, Włochy i Austria. W sumie sprzedano tam w roku 2003 tylko o 4,5 tysiąca więcej jednostek niż w roku poprzednim.

Poniżej średniej europejskiej rozwijały się również rynki Francji oraz Beneluksu. W sumie sprzedano tam w zeszłym roku 1,7 milionów jednostek. Na przyszły rok spodziewana jest znaczna poprawa. W 2005 roku sprzedaż wzrośnie we Francji o 7% a w krajach Beneluksu o 8,8%.

W zakresie materiałów najwyższy udział w rynku odnotowały drzwi drewniane. W 2003 roku ponad 45 % wszystkich drzwi zewnętrznych było z drewna. Największą popularnością cieszyły się one w krajach Skandynawii, gdzie tylko co dziesiąte drzwi wykonano z innego materiału. Odwrotnie prezentuje się ranking materiałów w krajach bałtyckich i Rosji: w 2003 roku tylko około 15% sprzedanych drzwi zewnętrznych było z drewna. W innych krajach, w tym także w Polsce, udziały w rynku są zbliżone do proporcji ogólnoeuropejskich.

W najbliższych dwóch latach, segment drzwi drewnianych obniży się w zakresie ilości do 38,6. W zakresie wartości zdoła natomiast podwyższyć swój udział z powodu utrzymującego się wzrostu cen o około 5% rocznie.

Na drugim miejscu w Europie plasują się drzwi metalowe wraz z udziałem ilościowym na poziomie 30,8% rynku. W ciągu najbliższych lat będą one traciły stopniowo swój wkład. W roku 2005 już tylko co czwarte drzwi będą metalowe.

Trzecie miejsce na rynku europejskim zajmuje segment drzwi z tworzyw sztucznych, które, mimo bardzo wysokiej ceny, odnotowały w ostatnich latach najwyższy wzrost. W stosunku do 2001 rokiu udział tego rynku wzrósł prawie podwójnie. Na najbliższe lata spodziewana jest znaczna redukcja cen w tym segmencie, co z pewnością poszerzy grupę potencjalnych klientów i przyczyni się do jeszcze większego wzrostu ilościowego.

Najmniejszy udział (5,2%) przypadł drzwiom z materiałów łączonych. Udział drzwi łączonych wzrośnie zarówno wartościowo jak i ilościowo wciągu najbliższych dwóch lat, pozostanie jednak na długo najmniejszym rynkiem w europejskiej branży stolarki drzwiowej.

Rynek drzwi jest rynkiem bardzo dojrzałym, cechującym się dużo mniejszymi wahaniami niż rynek okien. Stabilność tego rynku zmniejsza ryzyko i pozwala na długotrwałe planowanie. Dojrzały rynek pozostawia więcej czasu na decyzje, za błędy w taktyce i strategii karze natomiast płacić podwójnie. Utrzymanie pozycji rynkowej zależy dlatego w bardzo dużym stopniu od skrupulatnej i systematycznej obserwacji struktur rynku oraz najważniejszych tendencji w poszczególnych segmentach i efektywnego planowania.

IC-MARKET MONITOR Panel® Drzwi Zewnętrzne w Europie jest szczegółową analiza rynku drzwi. Zawiera dane historyczne oraz prognozy do 2005 roku dla rynku ogółem (według ilości i wartości) oraz segmentów rynku, segmentów klientów, kanałów dystrybucji oraz cen. Od niedawna firma InterConnection oferuje doradztwo w poszukiwaniu optymalnych rynków zbytu, zakrojonych do indywidualnego profilu producenta konkretnego produktu. Oferujemy rozpoznanie rynku oraz pomoc w zbudowaniu sieci zbytu na wszystkich rynkach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej.

Aneta Naroznik
Magister nauk spolecznych i lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Wiedeńskiego. Od 5 lat badacz europejskiego i azjatyckiego rynku budowlanego w firmie InterConnection Consulting Group. Prace naukowe w zakresie badań rynku oraz psychologii ekonomicznej. Liczne publikacje w europejskiej prasie fachowej, wykłady na międzynarodowych sympozjach stolarki budowlanej, liczne projekty w zakresie badania rynku okien, drzwi oraz domów prefabrykowanych.

Kontakt w jezyku polskim: aneta@interconnectionconsulting.com; 0043-1-5854623-0

INTERCONNECTION CONSULTING GROUP
Faulmanngasse 8
1040 Wien, Austria
Tel.: +43-1-5854623-20
Fax.: +43-1-5854623-30
aneta@interconnectionconsulting.com
www.interconnectionconsulting.com

Wszystko o rynku drzwi zewnętrznych w Europie 2004 (Zdjęcia: 5)

Metodologia Nowego BudownictwaMetodologia RenowacjiZestawienie krajówZestawienie materiałówAneta Naroznik

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz