DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

NIK w Piszu

NIK

Autor:
Źródło: NIK
Data: 2004-05-22


W II półroczu 2003 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła z własnej inicjatywy kontrolę 7 jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Białymstoku i Olsztynie oraz Nadleśnictwa w Drygałach, Piszu, Myszyńcu, Nowogrodzie i Ostrołęce), na terenie których wystąpiły w największym stopniu szkody w drzewostanie, w wyniku huraganu zaistniałego w lipcu 2002 r.

194/2003 – Likwidacja skutków klęski żywiołowej (huraganu) zaistniałej w lipcu 2002 r. na terenach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe, ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Piskiej - Skrót prasowy

W II półroczu 2003 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła z własnej inicjatywy kontrolę 7 jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Białymstoku i Olsztynie oraz Nadleśnictwa w Drygałach, Piszu, Myszyńcu, Nowogrodzie i Ostrołęce), na terenie których wystąpiły w największym stopniu szkody w drzewostanie, w wyniku huraganu zaistniałego w lipcu 2002 r.

Huragan ten spowodował uszkodzenia w drzewostanie w 16 nadleśnictwach na łącznej powierzchni 45,4 tys. ha ( prawie 21% ogółu powierzchni leśnej tych nadleśnictw), z czego 12 tys. ha dotyczyło terenów Puszczy Piskiej, co stanowiło 11% jej ogólnego obszaru.

Podstawowym celem kontroli była ocena prawidłowości i skuteczności działań jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie likwidacji skutków huraganu.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła efektywność tych działań. W wyniku właściwej organizacji oraz sprawnego przebiegu prac przy usuwaniu skutków huraganu, który spowodował niespotykane od kilkudziesięciu lat szkody w drzewostanie, zdołano uprzątnąć prawie całą powierzchnię (ok. 40 tys. ha) ze złomów i wywrotów oraz zagospodarować pozyskane drewno. Pozwoliło to również zapobiec niebezpieczeństwu katastrofy ekologicznej oraz uchronić przed utratą znaczny majątek Skarbu Państwa.

W pracach związanych z usuwaniem skutków huraganu zaangażowanych było średnio w miesiącu ok. 1,2 tys. osób (najwięcej, tj. 2,3 tys. osób w sierpniu 2002 r.) oraz znaczna ilość różnego rodzaju sprzętu mechanicznego, w tym specjalistycznego.

Na podkreślenie zasługuje nie tylko ogromne zaangażowanie w usuwaniu skutków huraganu pracowników Lasów Państwowych, ale również istotny udział jednostek straży pożarnej oraz policji w zakresie ochrony przeciwpożarowej terenów dotkniętych huraganem i ochrony mienia przed kradzieżą. Efektem wspólnych działań Lasów Państwowych z tymi jednostkami było ograniczenie zagrożenia pożarowego do wystąpienia tylko niewielkich ognisk pożarowych oraz sporadycznych przypadków kradzieży drewna.

W okresie od lipca 2002 r. do końca czerwca 2003 r., w wyniku sprzedaży ogółem 2 177,04 tys. m3 drewna pohuraganowego (91.3% ilości pozyskanej) skontrolowane nadleśnictwa uzyskały przychody w łącznej wysokości 198 354,5 tys. zł, co pozwoliło na sfinansowanie większości prac porządkowych.

Znaczna ilość i wartość sprzedanego drewna wpłynęła na wysoki poziom zaległych należności, które w 2 skontrolowanych nadleśnictwach wyniosły ogółem 11 619,5 tys. zł. Wysoki stan należności przeterminowanych wynikał jednak również z zaniechania windykacji lub niewystarczających działań w tym zakresie. Nie zawsze naliczano też odsetki od tych należności. Ponadto, w 2 skontrolowanych nadleśnictwach ujawniono przypadki nieprawidłowego stosowania upustów cenowych, przy sprzedaży drewna.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w stosowaniu upustów cenowych przy sprzedaży drewna i windykacji należności z tego tytułu, dochody niektórych nadleśnictw zostały uszczuplone o co najmniej 7 144,7 tys. zł, z czego – w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych NIK – wyegzekwowano 6 196,8 tys. zł.

Na likwidację skutków huraganu, w okresie od lipca 2002 r. do końca czerwca 2003 r., w kontrolowanych nadleśnictwach wydatkowano łącznie 72 868,4 tys. zł. W kwocie tej 93,3% stanowiły środki własne Lasów Państwowych, 5,8% fundusze ochrony środowiska uzyskane w formie pożyczki i dotacji, a 0,9% dotacje z budżetu państwa. Ustalenia kontroli wykazały, że środki te wykorzystano generalnie w sposób celowy, a także – poza nielicznymi przypadkami- zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niestosowanie ustawy o zamówieniach publicznych stwierdzono zwłaszcza w 1 nadleśnictwie, przy wyborze wykonawców niektórych zadań dotyczących remontów dróg leśnych, odnowienia terenów pohuraganowych oraz niektórych zakupach sprzętu. Na ich wykonanie, z naruszeniem przepisów tej ustawy, w nadleśnictwie tym wydatkowano kwotę 678,1 tys. zł, w której prawie 80% stanowiły środki z funduszy ochrony środowiska i dotacji budżetu państwa.

W 2 skontrolowanych nadleśnictwach kontrola ujawniła ponadto szereg nieprawidłowości związanych z remontami dróg leśnych, wykonywanych w okresie od lipca 2002 r. do końca czerwca 2003 r., które dotyczyły:

 • nieokreślenia w umowach z wykonawcami robót lokalizacji dróg objętych remontami i ustalania w umowach tylko cen jednostkowych na poszczególne rodzaje prac, co w ocenie Izby nie tylko utrudniało, ale wręcz uniemożliwiało rzetelny odbiór robót,
 • niewłaściwego nadzoru nad tymi pracami, a także nierzetelnego odbioru wykonanych remontów (w protokółach odbioru robót nie określano m.in. zakresu wykonanych prac i lokalizacji wyremontowanych dróg lub dane z tego zakresu były nierzetelne),
 • nielegalnego wykonania budowli wodnej w korycie rzeki, ramach budowy nowej drogi.
 • W związku z ustaleniami kontroli, na podstawie art. 63 ustawy o NIK Izba, przekazała właściwym organom 2 zawiadomienia o stwierdzonych przypadkach naruszenia prawa, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność.


   
  Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

  Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

  Powrót

  REKLAMA

  REKLAMA

  REKLAMA


   
   
  facebook
  newsletter

  Zapisz się na bezpłatny

  Wiadomości z portalu na e-mail

  Zapisz