/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
LEŚNICTWO

Ministerstwo Środowiska forsuje zmianę ustawy zezwalającą na spalanie praktycznie całości drewna z Lasów Państwowych

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2020-06-05


Ministerstwo Środowiska proceduje zmianę ustawy ustawę o odnawialnych źródłach energii, która pozwoli na spalanie drewna przez "dużą energetykę" praktycznie bez ograniczeń. Prace nad ustawą odbywają się przyśpieszonym trybie, z pominięciem mi.in. konsultacji społecznych. Całość pod pretekstem kryzysu wywołanego przez epidemię COVID-19.

Ministerstwo Środowiska forsuje zmianę ustawy zezwalającą na spalanie praktycznie całości drewna z Lasów PaństwowychMinisterstwo Środowiska forsuje zmianę ustawy zezwalającą na spalanie praktycznie całości drewna z Lasów PaństwowychFot. D.Jabłoński

Z punktu widzenia przemysłu drzewnego istotny jest „Art. 184e. Projektowanego zapisu, mówiący że "Od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., za drewno energetyczne uznaje się:

  1. surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;
  2.  produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;
  3. odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami."

Jak piszą w uzasadnieniu autorzy projektu ustawy, celem proponowanej zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii jest wprowadzenie rozwiązania zapewniającego ciągłość zrównoważonej gospodarki leśnej na czas trwania stanu epidemii COVID-19 oraz po nim. Projekt ustawy określa czasową definicję drewna energetycznego, która według ministerstwa pozwoli kontynuować, podczas trwania epidemii, jak i po niej, zrównoważony rozwój naszego kraju w obszarze odnawialnych źródeł energii poprzez zwiększenie podaży biomasy leśnej oraz wykorzystanie w tym obszarze produktów powstałych z drewna lub będących efektem jego przetworzenia.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że po tym jak w na wniosek Lasów Państwowych w czerwcu 2016r. znowelizowano ustawę o odnawialnych źródłach energii usuwając z niej definicję drewna pełnowartościowego, którego spalanie nie było zaliczane do wytwarzania energii odnawialnej i zastępując je pojęciem "drewna energetycznego". Minister Środowiska powinien do 30. listopada 2016r. wydać rozporządzenia określające jego szczegółową definicję. Do dzisiaj takiego rozporządzenia nie ma.

Jeżeli ustawa zostanie przegłosowana w obecnej formie, oznacza to, że sektor energetyczny praktycznie bez ograniczeń będzie mógł spalać surowiec wykorzystywany obecnie przez przemysł drzewny. Zapisane w treści pojęcia takie jak "drewno tartaczne" (w domyśle: surowiec drzewny wykorzystywany przez tartaki), "drewno skrawane" (w domyśle: tarcica, drewno obrobione), czy "dłużyce i kłody tartaczne" (tożsame z drewnem tartacznym) ,którego nie wolno będzie spalać, to pojęcia bardzo obszerne i niedokładne. Z kolei "kłody skrawane" to pojęcie, w technologii drewna i leśnictwie nie znane, bez wyjaśnień nie wiadomo więc, co jego autor miał na myśli.

Istotne jest również, że sortymenty przeznaczeniowe surowca drzewnego, takie jak "drewno tartaczne" czy "papierówka", zniknęły z oferty PGL Lasy Państwowe w 1993r. i obecnie używane są wyłącznie jako określenia "potoczne". Jednocześnie projekt ustawy nie przywołuje żadnej normy określającej precyzyjnie, spalanie jakiego drewna nie będzie zaliczane do wytwarzania "zielonej energii. W rezultacie otrzymujemy niejednoznaczną definicję drewna energetycznego, którą łatwo obejść i która nie umożliwi rzeczywistej kontroli jakie drewno faktycznie do kotłowni trafiło.

W uzasadnieniu ustawy przedstawiona głównie problemy ze sprzedażą drewna przez Lasy Państwowe, które doprowadziły m.in. do powstania zapasu pozyskanego drewna na poziomie 2,8 mln m3 oraz zagrożenie lasów ze strony czynników biotycznych i klimatycznych.

Jak czytamy w OSR, według jej autorów "określenie definicji drewna energetycznego wpłynie na wykorzystanie pozyskanego w lasach surowca drzewnego. Dodatkowo w związku z uruchomieniem przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przedsięwzięcia Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego kraju wpłynie to stymulacyjnie na rozwój regionów. Będzie również wsparciem dla zakładów usług leśnych pozyskujących drewno na terenie kraju."

Jak można wnioskować z przedstawionej OSR jej twórcy nie przewidują wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. Nie będzie miała również bezpośredniego wpływu na rynek pracy. (?!)

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) wymieniono następujące podmioty, na które zmiana oddziaływuje:

  • PGL Lasy Państwowe: zwiększenie bazy odbiorców surowca drzewnego oraz zwiększenie możliwości sprzedaży drewna posiadającego obniżone wartości techniczne i użytkowe dla przemysłu.
  • Właściciele lasów (850 tysięcy do 1500 tysięcy podmiotów): Rozszerzenie rynku zbytu surowca drzewnego.
  • Zakłady przemysłu drzewnego (18 455 podmiotów): Zwiększenie możliwości wykorzystania produktów ubocznych i odpadów po przetworzeniu surowca drzewnego jako drewno energetyczne
  • Wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych bazujących na biomasie (zarówno energetyka zawodowa, jak i przemysłowa, b.d. co do liczby): Powiększenie bazy biomasy na cele energetyczne o surowiec drzewny.


Nowa definicja drewna energetycznego ma obowiązywać od 1. lipca 2020r. do 31. grudnia 2021r.


Redakcja portalu Drewno.pl oczekuje odpowiedzi na przedstawione Ministerstwu Środowiska pytania oraz oficjalny komentarz lub stanowisko organizacji skupiających przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem drewna.


Projekt z dnia 27.05.2020 r.

USTAWA z dnia ...................... 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568 i 695) po art. 184d dodaje się art. 184e i art. 184f w brzmieniu:

„Art. 184e. Od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., za drewno energetyczne uznaje się:
1) surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;
2) produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;
3) odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Art. 184f. W okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., do drewna energetycznego w rozumieniu art. 184e nie stosuje się przepisów wydanych na podstawie art. 119a.”.

Art. 2. 1. Do energii elektrycznej, która do dnia 1 lipca 2020 r. została wytworzona z drewna energetycznego, w sprawach:
1) o wydanie świadectw pochodzenia w rozumieniu art. 44 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1,
2) związanych z pokryciem ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, dla:
a) wytwórcy, o którym mowa w art.  70a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, który zadeklarował sprzedaż wytworzonej przez siebie i niewykorzystanej energii elektrycznej wybranemu podmiotowi, innemu niż sprzedawca zobowiązany w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
b) wytwórcy, o którym mowa w art.  93 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, który sprzedaje energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w okresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1,
c) sprzedawcy zobowiązanemu w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1, który wykonuje obowiązek zakupu energii elektrycznej, o którym mowa
w art. 70c ust. 2 oraz art.  92 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1
- wszczętych i niezakończonych do dnia 1 lipca 2020 r. oraz wszczętych po tym dniu i odnoszących się do tej energii, stosuje się art. 2 pkt 7a ustawy zmienianej w art. 1.
2. Do energii elektrycznej, która w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. została wytworzona z drewna energetycznego, w sprawach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, wszczętych i niezakończonych w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia
2021 r. oraz wszczętych po dniu 31 grudnia 2021 r., stosuje się art. 184e i art. 184f ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Uzasadnienie

W związku z trwającą epidemią drewno pozyskane w lasach nie jest odbierane. Nagromadzenie takiego drewna będzie skutkować zwiększeniem zagrożenia pożarowego w lasach oraz staje się ono miejscem do rozwoju szkodliwych owadów, których gradacja może spowodować zamieranie drzewostanów, jak również przełożyć się na jakość surowca drzewnego pozyskanego w przyszłości. Dodatkowo brak rozszerzenia rynków zbytu surowca drzewnego będzie skutkował stratami dla Skarbu Państwa, którego majątkiem zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jak również przyczyni się do zatrzymania pozyskania w lasach, co może skutkować bankructwem przedsiębiorstw w branży usług leśnych.

Pozostawienie niewywiezionego drewna z lasu, szczególnie iglastego, którego nagromadzenie (zapas) wynosi aktualnie około 2,8 mln m3, z czego 77% to drewno stosunkowo świeże, pozyskane przed upływem 60 dni, stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo powstania gigantycznych rozmiarów klęsk ekologicznych. Oprócz utrzymującego się do niedawna najwyższego bo 3. stopnia zagrożenia pożarowego niemalże na terytorium całego kraju, grożącego wybuchem pożarów, przy dodatkowym tak dużym nagromadzeniu drewna iglastego łatwopalnego, istnieje wiele innych zagrożeń pilnych do wyeliminowania z lasu, a powiązanych z brakiem możliwości zagospodarowania surowca drzewnego (szczególnie iglastego). Polskim lasom grozi klęska ekologiczna związana z gradacyjnym rozwojem owadów, w tym korników: drukarza i ostrozębnego, przypłaszczków oraz boreczników, a w dalszej konsekwencji szkodników technicznych drewna, których gradacyjny pojaw może skutkować rozpadem drzewostanów. Masowy pojaw motyli, których żer gąsienic w okresie intensywnej wegetacji (brudnice mniszka i nieparka, barczatka sosnówka, poproch cetyniak) może wywołać wielkoskalowe zamieranie całych drzewostanów porastających Polskę. Jedynym skutecznym sposobem dotychczasowej walki o ocalenie drzewostanów był stale prowadzony nadzór sanitarny i usuwanie drzew zasiedlonych przez owady, których usunięcie z drzewostanu i sprzedaż umożliwiały zachowanie lasu przed wystąpieniem klęski. W dobie zaistniałego kryzysu wywołanego chorobą COVID–19 i brakiem zainteresowania zakupem i odbiorem drewna przez branżę drzewną oraz brakiem możliwości sprzedaży tzw. posuszowego drewna jako drewna energetycznego powodują, że Lasy Państwowe nie mogą prowadzić dalszego pozyskania drewna, a tym samym nie mogą zlecać prac dla ściśle powiązanej z lasami branży usług leśnych, na którą składają się zakłady usług leśnych.

Warto przy tym dodać, że w wyniku utrzymującej się suszy i zachodzących zmian klimatycznych, których skutkiem jest nagły wzrost zagrożenia wystąpieniem gradacji owadzich, jest wzrost pozyskania drewna posuszowego (bez wywrotów i złomów), którego rozmiar w 2019 r. wyniósł 4,5 mln m3 (w tym w drzewostanach iglastych 4,1 mln m3 i w liściastych 0,4 mln m3) i osiągnął poziom dotąd niespotykany. Dla przykładu jest on wyższy o 45% od poziomu pozyskania drewna posuszowego w roku 2018 oraz o 280% wyższy w porównaniu do roku 2014.

Tym samym biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą kraju oraz gigantycznej skali zagrożenie ekologiczne, niezwykle ważnym jest wprowadzenie przepisu umożliwiającego zagospodarowanie zalegającego drewna i w konsekwencji uruchomienie prac sanitarnych związanych z pozyskaniem zasiedlonego surowca drzewnego.

Jednocześnie, wraz ze zmniejszoną podażą surowca drzewnego w wyniku perturbacji w handlu zagranicznym towarami wytworzonymi z drewna, obserwujemy większą częstotliwość występowania wielkopowierzchniowych zjawisk klęskowych na obszarach leśnych, jakimi są w szczególności: duże pożary leśne, wielkie klęskowiska powstające w następstwie huraganowych wiatrów, czy zamarcie drzewostanów w efekcie nadmiernego rozmnażania się owadów żerujących na żywych drzewach. Obecnie drzewa martwe występujące w lasach na terenie Polski, mają miąższość wynoszącą dziesiątki milionów metrów sześciennych. Pozostawienie w lesie drewna pozyskanego i nieodebranego przez przedsiębiorców, będzie skutkować nasileniem się tych procesów.

Dodatkowo, z uwagi na wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020, poz. 261, z późn. zm.), zwanej dalej: ustawa o OZE, konieczność osiągnięcia wskaźników określonych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz mając na uwadze fakt, iż Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest do wypełnienia obowiązków wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L Nr 328, str. 82), zwanej dalej: RED 2, konieczne jest wprowadzenie uregulowania definicji drewna energetycznego, która pozwoli na skuteczne zastosowanie tego źródła energii odnawialnej, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu dla pozostałych gałęzi przemysłu do materiału drzewnego. Dlatego też proponuje się przepis, który wprowadzi definicję drewna energetycznego, określonego jako surowiec drzewny, z wyraźnym wyłączeniem wielkowymiarowego drewna tartacznego i skrawanego (dłużyc, kłód tartacznych i skrawanych). Jednocześnie projekt pozwala na wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów powstałych w procesie obróbki tego surowca, jak również wykorzystanie na cele energetyczne drewna poużytkowego, co pozwoli na jednoczesną realizację aż dwóch założeń: określonego w SOR, a także w Narodowym Celu Wskaźnikowym wynikającym z art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, z późn. zm.) .

Zgodnie z zapisami dyrektywy RED 2, jako drewno energetyczne zakwalifikować można między innymi frakcję biomasy odpadów i pozostałości z leśnictwa i gałęzi przemysłu opartych na leśnictwie, takich jak: kora, gałęzie, drewno pochodzące z trzebieży, liście, igły, wierzchołki drzew, trociny, strużyny, ług czarny, melasa, osad włóknisty, lignina i olej talowy oraz inne materiały lignocelulozowe, przez które rozumieć należy materiał składający się z ligniny, celulozy i hemicelulozy, takich jak biomasa pozyskana z lasów, drzewiastych roślin energetycznych oraz pozostałości i odpady przemysłowe gałęzi przemysłu związanych z leśnictwem.

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie rozwiązania zapewniającego ciągłość zrównoważonej gospodarki leśnej na czas trwania stanu epidemii COVID-19 oraz po nim. Projekt ustawy określa definicję drewna energetycznego, która pozwoli kontynuować, podczas trwania epidemii, jak i po niej, zrównoważony rozwój naszego kraju w obszarze odnawialnych źródeł energii poprzez zwiększenie podaży biomasy leśnej oraz wykorzystanie w tym obszarze produktów powstałych z drewna lub będących efektem jego przetworzenia. Dlatego projekt przewiduje czasową zmianę definicji drewna energetycznego zawartej w ustawie o OZE.

W projekcie ustawy dodaje się art. 184e wprowadzający definicję drewna energetycznego. Przepis ten ma charakter epizodyczny. Termin jego wejścia w życie został określony konkretną datą, tj. 1 lipca 2020 r. Utraci on moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2021 r.

Dodatkowo, w związku z czasowym obowiązywaniem art. 184e oraz 184f projektowanej ustawy, konieczne jest określenie przepisów, według których rozpatrywane będą wnioski odnoszące się do drewna energetycznego po upływie terminu obowiązywania ww. przepisów. Zaproponowany przepis przejściowy umożliwi rozpatrywanie zarówno Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia, jak również Zarządcy Rozliczeń S.A., wykonującemu zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej, wniosków o wypłatę ujemnego salda, dla energii elektrycznej wytworzonej z drewna energetycznego od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Jednocześnie w ustawie o OZE wyraźnie wskazane zostanie, iż drewnem energetycznym nie mogą być dłużyce, kłody tartaczne i kłody skrawane, co skutkuje wyeliminowaniem z zakresu zainteresowania przemysłu energetycznego drewna, które co do zasady uznać można za tzw. drewno pełnowartościowe w rozumieniu nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. poz. 1229 z późn. zm.). Przepis § 2 pkt 7 wskazanego rozporządzenia określał, że drewno pełnowartościowe to drewno spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna. Dopełnieniem powyższej definicji był przepis § 6 ust. 7, zgodnie z którym energii elektrycznej i ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego nie zaliczało się do wypełnienia obowiązków związanych ze wsparciem wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Innymi słowy, energia lub ciepło z drewna pełnowartościowego nie były traktowane jako energia lub ciepło wytworzone w źródłach odnawialnych i tym samym pozbawione wsparcia w postaci świadectw pochodzenia.

Przeniesienie tego mechanizmu do definicji drewna energetycznego sprawi, iż za drewno energetyczne uznany będzie materiał drzewny stanowiący:
• drewno małowymiarowe,
• chrust,
• igliwie i liście,
• korę,
• korzenie i karpy,
• drewno o minimalnej średnicy w górnym końcu wynoszącej co najmniej 7 cm w korze, który ze względu na cechy jakościowe nie jest zaliczany do drewna użytkowego.

Potencjalne łączne zasoby drewna małowymiarowego i pozostałości drzewnych w 2018 r. wyniosły ok. 1,8 mln m³. Przewiduje się, że wielkość ta będzie utrzymywała się w najbliższych latach na podobnym poziomie. Do wolumenu tego dodać należy ponadto surowiec drzewny (bez względu na jego klasyfikację) pochodzący z obszarów zamierania drzewostanów, jak również uszkodzony przez wiatr i inne czynniki, który nie znalazł nabywców i który z uwagi na brak możliwości zakwalifikowania go jako drewna tartacznego i skrawanego może stanowić materiał uznawany za drewno energetyczne.
Mając na uwadze konieczność uwzględnienia surowca drzewnego pochodzącego ze źródeł innych niż leśnictwo, a zatem obejmujących chociażby uprawy drzewiastych roślin energetycznych czy też pozostałości po sadownictwie, zaproponowano przepis, który – z uwagi na brak wskazania konkretnych źródeł pochodzenia materiału drzewnego – pozwala na realizację tego założenia. Ponadto zaproponowany przepis umożliwi także wykorzystanie – jako OZE – każdego innego rodzaju drewna, które nie będzie drewnem tartacznym i skrawanym, pozyskanego w przypadku m.in. usuwania drzew przy drogach publicznych, czy szlakach kolejowych.
Zgodnie z zasadą ekorozwoju i koncepcją kaskadowego zużycia surowca drzewnego, odpady/produkty uboczne powstające w poszczególnych fazach przerobu drewna (przerób pierwiastkowy i wtórny na materiały drzewne i drzewne wyroby finalne) powinny być „zawracane” do procesu technologicznego (wtórne zużycie produkcyjne), a dopiero w wypadku ich nieprzydatności do tego celu – spalane z odzyskaniem energii. Są one alternatywnym surowcem wobec drewna z lasu, przyczyniając się do jego oszczędności oraz ważnym źródłem energii odnawialnej. Mając to na uwadze, w projekcie ustawy, określa się jako drewno energetyczne również surowiec drzewny występujący jako produkt powstały na skutek przetworzenia drewna, o ile nie jest on zanieczyszczony substancjami, które naturalnie nie występują w drewnie.
Przedmiotowy projekt mówi o odpadach i produktach ubocznych powstałych z drewna i produktów z drewna, które podczas procesu ich wytworzenia nie zostały w żadnym stopniu zanieczyszczone substancjami, które naturalnie nie występują w drewnie. Taki przepis pozwala również wykorzystać drewno poużytkowe w różnych formach na cele energetyczne.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U.
poz. 2039, z późn. zm.) w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych oraz w dyrektywie 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Projekt ustawy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji
w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Termin wejścia w życie ustawy został ustalony na konkretny dzień, tj. 1 lipca 2020 r. Taki termin wejścia w życie ustawy pozwoli na przeprowadzenie procedury notyfikacji technicznej, jak i zapewni czas niezbędny na dostosowanie się adresatów przepisów do nowego brzmienia definicji drewna energetycznego.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Obniżka cen drewna.

Niemcy i Czesi sobie radzą. Są w czołówce sprzedaży drewna okrągłego do Chin.
W Polsce geniusze z Ministrem Środowiska na czele walcują przemysł drzewny.

Zamiast obniżyć cenę surowca, by stać się konkurencyjnym klientem na rynku to powstaje kolejna durna idea "Palenia drewnem" w piecu.

Jestem ciekaw na jak długo (o ile w ogóle) pomoże to biednym Zakładom Usług Lesnych, które stały się niewolnikiem niedopowiedzialnego zarządzania Lasami, które należą do nas, do Polaków. Nie do Pana Ministra. :-)

W trakcie pisania, gdzieś z tyłu głowy, przypomniało mi się, że ktoś narzekał ostatnio na ubytki martwego drewna w lesie - zawsze możecie uzupełnić tą pulę z jakże to pokaźnego zapasu. :-)

Szymon [8]Odpowiedz na ten komentarz2020-06-05 16:56:19

Zgłoś nadużycie

To do energetyki można ale dla tartaku ceny nie można obniżyć.

To do energetyki można ale dla tartaku ceny nie można obniżyć bo tartaki muszą sobie poradzić. Cena za trociny i zrębkę na elektrowni w tym roku obniżono o 40% A nagle będą odbierać z lasów państwowych drewno pełno wartościowe. Ciekawe czy za taką cenę jaka płacą tartaki . Lasy Państwowe niech zaczna współpracować z przedsiębiorcami to i problem zniknie .

Marian [1]Odpowiedz na ten komentarz2020-06-06 16:08:16

Zgłoś nadużycie

To już się nadaje do prokuratury .

Potrzebny jest protest ogólnopolski .Bo to będzie skandal na skalę światową.

Adam [406]Odpowiedz na ten komentarz2020-06-07 10:11:24

Zgłoś nadużycie

Cena nie spadnie

Elektrownie zapłacą normalną cenę jaką narzucą lasy.
Tak się dzieje teraz z węglem, bo państwowe spółki energetyczne, muszą kupować droższy polski węgiel (mogą sprowadzać z zagranicy tylko o takich parametrach których polskie kopalnie nie są w stanie zapewnić), w związku z tym produkowany prąd jest droższy a za to płaci już Kowalski i w energetyce pieniądze się zgadzają, i nikt tam nie płacze, że „wungiel” drogi.

Paweł [92]Odpowiedz na ten komentarz2020-06-08 16:43:49

Zgłoś nadużycie

W UE spalanie drewna jest rzeczą normalną.

Rozumiem, że do OZE będzie wreszcie zaliczany S2ap?

Koa [9]Odpowiedz na ten komentarz2020-06-08 18:20:58

Zgłoś nadużycie

Rozumiem, że portal jest prywatny... [1]

... Ale czy od razu należy pisać nieprawdziwe leady rodem z Pudelka? Napisane jest wprost, że drewno tartaczne nie będzie dopuszczone. Zatem stanowi ono tak niewielką część, że nie pisze Pan, że prawie całe drewno?

Koa [9]Odpowiedz na ten komentarz2020-06-15 20:22:13

Zgłoś nadużycie

Jest Pan w stanie podać definicję "drewna tartacznego"?

Dominik Jabłoński [445]Odpowiedz na ten komentarz2020-06-15 22:43:42

Zgłoś nadużycie

Oczywiście [2]

Drewno tartaczne to drewno, które zwyczajowo jest przecierane (jak ktoś przeciera S2A to raczej to nie jest zwyczajowe). W całej Europie stosuje się klasyfikację przeznaczeniową. W Polsce tez, tylko się ja nazwało KJW, według KJW to będzie drewno "W" . Rynkek reguluje URE. Jeśli któryś z tartacznikow nie wie conto jest drewno tartaczne to chyba czas na zmianę branży :).

Koa [9]Odpowiedz na ten komentarz2020-06-16 08:47:45

Zgłoś nadużycie

Prawo powinno być jednoznaczne.

Dominik Jabłoński [445]Odpowiedz na ten komentarz2020-06-16 18:05:58

Zgłoś nadużycie

Wiedza tartacznika nie ma tu nic do rzeczy. Ustawa OZE kierowana jest do ...

wytwórców energii. Studenci leśnictwa nie wiedzą co to jest tarcica, a Pan chce żeby jakiś urzędnik lub pracownik energetyki wiedział co to jest "drewno tartaczne"? T

Dominik Jabłoński [445]Odpowiedz na ten komentarz2020-06-16 18:11:46

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA