/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
LEŚNICTWO

Jakie zasady i harmonogram sprzedaży drewna na 2020r.?

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor: oprac.red
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2019-11-14


12. listopada 2019 roku w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie zasad sprzedaży drewna z Lasów Państwowych na rok 2020. Jak można się było spodziewać, uzgodnienia poczynione na październikowych spotkaniach w Ministerstwie Środowiska nie są przez leśników respektowane. Zaprezentowane zasady zostały negatywnie ocenione przez branżę tartaczną.

Jakie zasady i harmonogram sprzedaży drewna na 2020?Jakie zasady i harmonogram sprzedaży drewna na 2020?Fot. D.Jabłoński

Zgodnie z komunikatem Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, podczas wtorkowego spotkania dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny wraz ze swoimi pracownikami przedstawił zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021, które oficjalnie opublikowane zostaną w najbliższych dniach, a w skrócie prezentują się następująco:

1. Wielkość podaży surowca na rok 2020:

 • Pula do sprzedaży 40,3 mln m3
 • Pula ofertowa dla przedsiębiorców 33,9 mln m3
 • Pula detaliczna ok. 4,5 mln m3
 • Pula techniczna ok.1,2 mln m3

Oferta drewna do sprzedaży na rok 2019 wynosiła ok. 40,4 mln m3, z tego ok. 34,5 mln m3 znalazło się w puli ofertowej dla przedsiębiorców.

2. Podział puli ofertowej

 • Sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym - 80% / Sprzedaż raz w roku plus jedna dogrywka
 • Sprzedaż w aplikacji e-drewno - 20% / Aukcje dwa razy w roku

Na rok 2019r. prowadzona była sprzedaż raz w roku w układzie: Sprzedaż podstawową (70%) / Sprzedaż otwarta (30%)

3. Historia zakupów

 • Liczona z czterech ostatnich półroczy.
 • Do wielkości zakupu nie wlicza się zakupów detalicznych, aukcji i submisji, procedury z roku 2017 dla drewna klęskowego, systemowych aukcji w e-drewno dla drewna klęskowego z roku 2018.

W 2019r. historia zakupów liczna była z czterech półroczy.

4. Grupy drewna liczone w historii zakupów

 • Wielkowymiarowe iglaste WI
 • Wielkowymiarowe liściaste (z wyłączeniem dębu) WL
 • Wielkowymiarowe dębowe WDB
 • Średniowymiarowe iglaste S2B
 • Średniowymiarowe dębowe S2B DB
 • Średniowymiarowe pozostałe z wyłączeniem drewna iglastego grupy S2B i dębowego S2B
 • Drewno małowymiarowe M

5. Minimalna oferta zakupu to 20 m3

6. Wadium

 • W sprzedaży portalowej wadium nie obowiązuje (pierwszy etap)
 • W sprzedaży aukcyjnej obowiązują dwa progi:
  - minimalny 5.000 tys. zł do 1000 m3 włącznie
  - maksymalny 150 tys. zł bez ograniczeń ilościowych
  - pomiędzy wskazanymi progami wysokość wadium oblicza się według zasady 5 zł za 1 m3

W stosunku do roku poprzedniego podniesiono z 30 tys. do 150 tys. zł wadium pozwalające na licytację bez ograniczeń ilościowych.

7. Brak kryterium geografii

W 2019r. Kryterium geografii stanowiło 20% oceny oferty

8. Brak kryterium zwyczaju kupieckiego

Bez zmian

9. Decyduje tylko cena

 • Oferta zakupu jest równa cenie minimalnej - 1 pkt.
 • Oferta zakupu jest równa cenie maksymalnej - 10 pkt.
 • Jeżeli oferta ceny mieści się w przedziale ceny minimalnej i maksymalnej, oferta otrzyma ocenę proporcjonalną

W 2019r. cena stanowiła 80% oceny oferty

10. Ustalanie cen wyjściowych

 • Podstawą są ceny uzyskane w procedurach sprzedaży dla przedsiębiorstw na rok 2019 w Portalu Leśno-Drzewnym.
 • Ceny drewna ustala się dla każdej GHG w układzie nadleśnictw LP, grup nadleśnictw lub w RDLP.
 • Układ cen ustala dyrektor regionalny. W gestii dyrektorów regionalnych jest możliwość obniżenia cen bazowych na wybrane sortymenty o 2%. W szczególnych przypadkach dyrekcja regionalna w porozumieniu z kierownikami jednostek LP może dokonać obniżki w większym zakresie.
 • Przy wyznaczaniu ceny bazowej obowiązuje korytarz cenowy -7% do +3%.
 • W ofertach sprzedaży obowiązuje cena minimalna i maksymalna (widełki), liczone od ceny bazowej: -dla drewna dębowego wielkowymiarowego, S2B, dąb czerwony cena minimalna minus 4%, cena maksymalna plus 10%.- pozostałe drewno cena minimalna minus 4%, cena maksymalna plus 5%

11. Harmonogram sprzedaży

 • 20-29. listopada - korekta wielkości zakupu (historia)
 • 27-29. listopada - akceptacja lub odrzucenie przypisu drewna na rok 2020
 • 6-12. grudnia - I etap sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym

- edycja ofert do godziny 12:00
- podpisywanie ofert do godziny 15:00
- potencjalny wynik będzie niewidoczny ostatniego dnia ofertowania

 • 13. grudnia - publikacja wyników I etapu sprzedaży
 • 16-18. grudnia - dogrywka
 • 19. grudnia publikacja wyników
 • 20. grudnia - ogłoszenie ostatecznych wyników sprzedaży
 • po 6. stycznia 2020 roku rozpoczną się aukcje systemowe na pierwsze półrocze 2020 (e-drewno).

Jak rozliczane będą umowy dwuletnie zawarte w 2019r.?

Rafał Szefler, Dyrektor Biura Izby (PIGPD) dodatkowo wyjaśnia sposób w jaki rozliczane będą umowy dwuletnie podpisane w ubiegłym roku.

 • Przypis drewna do sprzedaży zaproponowany będzie na podstawie wyników procedury sprzedaży w PL-D na rok 2019. Jeżeli klient zaakceptuje za pośrednictwem portalu PLD zaproponowany przypis drewna na rok 2020 w system utworzy umowę kupna-sprzedaży. Akceptacja przypisu brak możliwości udziału w sprzedaży ofertowej na rok 2020. Brak akceptacji w określonym terminie, będzie traktowany jako rezygnacja z przyznanego uprawnienia przypisu drewna i umożliwi udział w sprzedaży ofertowej na rok 2020.
 • Cena drewna w danej GHG będzie równa cenie minimalnej ustalonej do sprzedaży ofertowej na rok 2020 podwyższonej o procent wykorzystania widełek cenowych, wynikających z oferty przedsiębiorcy w sprzedaży podstawowej na rok 2019, na daną GHG.
 • W przypadku zamiany GHG na inną niż określona w uprawnieniu lub zmiany jednostki LP realizującej sprzedaż, cena sortymentu reprezentatywnego będzie równa cenie minimalnej zaproponowanej GHG w danej jednostce LP, powiększonej o procent wykorzystania widełek cenowych dla pierwotnej, zamienianej GHG ujętej w uprawnieniu przypisu na rok 2020.
 • Przedsiębiorca może odstąpić od uprawnienia zakupu drewna w części dotyczącej propozycji zmian GHG i/lub jednostki LP.
 • Odstąpić można od każdej propozycji zmian niezależnie.
 • Odstąpienie od przypisu w tej części nie uprawnia do wzięcia udziału w sprzedaży ofertowej na rok 2020.
 • Ustalenie cen do umów na rok 2020 będzie się odbywało w pięciu etapach. Przedstawiony sposób wyliczenia ceny znajduje się na poniższym slajdzie.

Ceny do umów na rok 2020 z procedur 2019 rokuCeny do umów na rok 2020 z procedur 2019 rokuFot. Lasy Państwowe

Nowe zasady sprzedaży drewna niekorzystne dla tartaków

W ocenie Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego oraz innych organizacji skupiających przedsiębiorstwa nabywające surowiec drzewny z Lasów Państwowych zaproponowane zasady sprzedaży są niekorzystne dla przemysłu tartacznego i faworyzują firmy z branży płyt drewnopochodnych.

"W dniu wczorajszym odbyło się ostatnie spotkanie organizacji branżowych zaproszonych przez dyr. Andrzeja Koniecznego. Tematem spotkania były zasady sprzedaży drewna na najbliższe dwa lata. Niestety w wyniku zmian personalnych w rządzie ze stanowiskiem Ministra Środowiska pożegnał się pan Henryk Kowalczyk, jedyny w ostatnich latach minister, który zdawał się rozumieć nasze problemy oraz w bardzo newralgicznym momencie stanął po naszej stronie. Informowaliśmy Państwa o przebiegu spotkań, uczestniczyły w nich także pozostałe organizacje branżowe (z wyjątkiem płyt i papieru). Nowym ministrem odpowiedzialnym min za leśnictwo został Michał Woś z Solidarnej Polski (partia Zbigniew Ziobry). Ponieważ formalnie nie jest jeszcze ministrem, nie ma prawnej możliwości interwencji. Powołanie nowego rządu to kwestia kilku dni. Lasy Państwowe wykorzystały ten czas na szybkie zakończenie konsultacji, przedstawienie zasad sprzedaży drewna oraz ogłoszenie kalendarza."

"Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego nie zgadza się na proponowane zapisy. Stoimy na stanowisku, że przyjęte rozwiązania są szkodliwe dla firm tartacznych, spowodują w najbliższych miesiącach upadek części przedsiębiorstw, które nie będą w stanie zaopatrzyć się w surowiec w akceptowalnych cenach, czy też w pobliżu swoich zakładów." - czytamy w wydanym przez PIGPD komunikacie.

"Podczas wielu spotkań przedstawiliśmy argumenty w postaci analiz, danych, pism od firm protestujących przeciw proponowanym zapisom. Interweniowaliśmy w Ministerstwie Środowiska i tam uzyskaliśmy pomoc u Ministra Kowalczyka. Jak Państwo wiecie w wyniku roszad w rządzie, Henryk Kowalczyk nie jest już ministrem środowiska. Spotykaliśmy się także z Panią Minister Emilewicz, która ostatecznie stanęła po stronie LP. Doszliśmy do porozumienia z wszystkimi organizacjami branżowymi (wyjątek to płyty ). Wspólnie podpisaliśmy proponowane przez nas zasady sprzedaży drewna. Niestety Lasy Państwowe pozostały głuche na nasze argumenty."

"Informowaliśmy Państwa o przebiegu spotkań, uczestniczyły w nich także pozostałe organizacje branżowe (z wyjątkiem płyt i papieru). Nowym ministrem odpowiedzialnym min za leśnictwo został Michał Woś z Solidarnej Polski (partia Zbigniew Ziobry). Ponieważ formalnie nie jest jeszcze ministrem, nie ma prawnej możliwości interwencji. Powołanie nowego rządu to kwestia kilku dni. Lasy Państwowe wykorzystały ten czas na szybkie zakończenie konsultacji, przedstawienie zasad sprzedaży drewna oraz ogłoszenie kalendarza." - napisał po spotkaniu Marek Kubiak, Prezydent PIGPD

"Rozwiązania przyjęte przez LP służą jedynie korporacjom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, o czym głośno mówił i dziękował za te zasady przedstawiciel firmy Kronospan. Przypominamy, że identyczne propozycje LP konsultowały już wiosną ze wspomnianym stowarzyszeniem. Zasady (zwłaszcza brak pięcioletniej historii, geografii, zwyczaju kupieckiego, podział 80/20) spowodują olbrzymie kłopoty w zaopatrzeniu, stali odbiorcy nie są chronieni i zostaną zmuszeni do szukania surowca często w odległych lokalizacjach. Historia z ostatnich dwóch lat nie ma pokrycia w ofercie! Jeśli korporacje, które na klęsce zbudowały sobie historię zechcą wykorzystać pełną pulę spowoduje to brak kilku milionów m3 drewna. Możemy spodziewać się znacznych redukcji w ofertach, zwłaszcza w regionach dotkniętych wiatrołomami" - dodaje Marek Kubiak.

 

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz