/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PROGRAM OGRODOWY

Stelmet poprawia wyniki finansowe mimo wzrostu kosztów

Stelmet

Autor: oprac. red
Źródło: Stelmet
Data: 2019-09-05


W okresie pierwszych trzech kwartałów roku obrotowego 2018/2019 (zakończonym 30 czerwca br.) przychody Grupy Stelmet wzrosły o ponad 9% rok do roku i wyniosły 474,2 mln zł. Rosnąca sprzedaż, wsparta pozytywnym wpływem kursów walutowych, zrekompensowała wzrost kosztów produkcji – w efekcie skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w omawianym okresie sięgnął 126,8 mln zł, zaś EBITDA wyniosła 59,4 mln zł, co w obu przypadkach oznacza wzrost o około 5%. Zysk netto Grupy Stelmet wyniósł 17,4 mln zł, czyli o blisko 6% więcej niż przed rokiem.

Stelmet poprawia wyniki finansowe mimo wzrostu kosztówStelmet poprawia wyniki finansowe mimo wzrostu kosztówFot. Stelmet

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Stelmet SA w pierwszych dziewięciu miesiącach roku finansowego 2018/2019 wyniosły 474.189 mln zł (2017/2018: 434,384 mln zł). Zysk z działalności operacyjnej sięgnął 27,570 mln zł wobec 25,142 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 17,402 ml zł (2017/2018: 16,423 mln zł).

Program ogrodowy

Motorem wzrostu sprzedaży Grupy Stelmet w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2018/2019 był segment drewnianej architektury ogrodowej (DAO), który odpowiadał za ponad 80% łącznych przychodów. Sprzedaż DAO w omawianym okresie wzrosła o ponad 10%  w stosunku do roku ubiegłego i przekroczyła 382 mln zł

Trzema największymi europejskimi rynkami, na których Stelmet sprzedaje produkty programu ogrodowego są: Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Łączna sprzedaż Grupy do tych krajów generowała w okresie pierwszych trzech kwartałów roku obrotowego 2018/2019 ponad 81% łącznych przychodów ze sprzedaży DAO. Na rynku niemieckim przyrost sprzedaży sięgnął 39,4%, we Francji spółka zanotowała minimalny spadek (o 1,5%). W dalszym ciągu spada sprzedaż spółki na rynku brytyjskim. W stosunku do roku ubiegłego sprzedaż jest niższa o 14,6%

Produkty Grupy oferowane są również na innych rynkach europejskich, m.in. w Polsce, w Hiszpanii, we Włoszech, w Danii, w Holandii, w Belgii oraz w Portugalii. Przychody w Polsce wrosły o 14,7% w stosunku do roku poprzedniego. Na pozostałych rynkach wzrost wyniósł 31,5%. Grupa zamierza również rozwinąć dystrybucję i sprzedaż produktów w Stanach Zjednoczonych. W omawianym okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży na tym rynku wyniosły niespełna 0,3 mln zł. W dalszym ciągu trwają rozmowy z potencjalnymi odbiorcami.

Pellet

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2018/2019, kolejny raz z rzędu, odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży pelletu, który w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł 7,6%. Wysoka dynamika przychodów ze sprzedaży została zrealizowana dla rynku polskiego, gdzie wzrost wyniósł 26,2%, podczas gdy dla pozostałych rynków nastąpił spadek sprzedaży o 4,8%.

Zmniejszenie wolumenu sprzedaży pelletu (w tonach) w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2018/2019 w stosunku do analogicznego okresu roku obrotowego 2017/2018 wyniosło 6,2%. Dodatnia dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym zmniejszeniu sprzedaży wolumenowej była związana ze wzrostem średniej ceny sprzedaży 1 tony pelletu zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.

Sprzedaż pelletu jest realizowana głównie do dużych dystrybutorów oraz hurtowników z przewidywalnym i powtarzalnym potencjałem sprzedażowym. Dodatkowo odbiorcami Grupy są mniejsze przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż hurtowo-detaliczną. W okresie sprawozdawczym 47% przychodów ze sprzedaży pochodziło ze sprzedaży krajowej, a pozostałe 53% ze sprzedaży zagranicznej, gdzie głównymi krajami zbytu były: Niemcy, Włochy, Belgia i Dania.

Odnotowany wzrost przychodów ze sprzedaży był możliwy dzięki uruchomieniu nowych zdolności produkcyjnych zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu, gdyż dotychczasowe zdolności produkcyjne zakładu w Zielonej Górze są wykorzystane praktycznie w 100%.

W kolejnych okresach należy spodziewać się, że dynamika wzrostu przychodów w tym segmencie będzie sukcesywnie wyhamowywać, ze względu na fakt, że zakład w Grudziądzu wraz ze wzrostem produkcji zbliża się do wykorzystania swoich maksymalnych zdolności produkcyjnych.

Energia elektryczna

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz z przypisanych do produkcji odnawialnej energii tzw. „zielonych certyfikatów” w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2018/2019, wyniosły 900 tys .zł co oznacza wzrost op 115,4% w stosunku do roku ubiegłego. Spółka Stelmet SA w okresie pierwszych trzech kwartałów roku obrotowego wyprodukowała 5,2 GWh energii elektrycznej, z czego ponad 94% zużyła na własne potrzeby, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2017/2018 produkcja wyniosła 1,4 GWh.

-Nasze wysiłki sprzedażowe od pewnego czasu koncentrujemy na rynkach Europy kontynentalnej, m.in. w związku z niepewnością związaną z brexitem. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku obrotowego zwiększyliśmy na tych rynkach sprzedaż w ujęciu wolumenowym o ponad 19%, a w ujęciu wartościowym o blisko 23%, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Największe wzrosty zanotowaliśmy w Niemczech, gdzie wolumen sprzedaży DAO wzrósł o prawie 38%, a przychody z tego tytułu zwiększyły się o ponad 39% rok do roku. Niemcy stały się tym samym największym rynkiem zbytu dla produktów Grupy Stelmet  wskazał Andrzej Trybuś, wiceprezes Stelmetu. -Wzrosty w Europie kontynentalnej z nawiązką zrekompensowały spadek sprzedaży DAO w Wielkiej Brytanii, gdzie w tym roku koncentrujemy się na zwiększeniu efektywności działalności operacyjnej i poprawie rentowności na poziomie EBITDA - dodał wiceprezes. 

Produkty uboczne

Produkt uboczny powstający przy produkcji DAO (np. trociny, zrębki, kora) w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku obrotowego sprzedawany był wyłącznie w Polsce. Przychody z tego tytułu wyniosły 20,5 mln zł i były niższe niż przed rokiem o blisko 7%, co związane jest z niższą produkcją DAO i jednocześnie większą produkcją pelletu, do której wykorzystywany jest produkt uboczny.

Z uwagi na duży udział eksportu w przychodach Grupy Stelmet, umocnienie euro i funta brytyjskiego wobec złotego miało pozytywny wpływ na wysokość przychodów za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019, a w konsekwencji również na wyniki z działalności operacyjnej. Pozytywny wpływ zmian kursowych na poziomie przychodów wyniósł 6,4 mln zł, na poziomie zysku brutto ze sprzedaży 6,1 mln zł, a na poziomie EBITDA 4,7 mln zł.

Z drugiej strony, rentowność Grupy Stelmet znajduje się pod presją rosnących kosztów nabycia surowca drzewnego, wyższych kosztów personalnych oraz wyższych kosztów energii elektrycznej. -Jednostkowe ceny nabycia drewna w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku obrotowego były o blisko 4% wyższe niż przed rokiem. Szacujemy, że w całym roku obrotowym, mogą one wzrosnąć o niemal 5%  - powiedział Piotr Leszkowicz, członek zarządu Stelmetu.

Zakup surowca

Głównym dostawcą surowca drzewnego na rynku polskim są Lasy Państwowe. W wyniku długoletniej i stabilnej współpracy z Lasami Państwowymi Grupa ugruntowała swoją wiarygodną pozycję jednego z największych odbiorców drewna w Polsce. Zakupy drewna realizowane przez Grupę oparte są na powszechnie obowiązujących zasadach ogłaszanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2018/2019 zakupiła 503,8 tys. m3. Łączny koszt nabycia drewna wraz z kosztami transportu wyniósł 129,7 mln zł, co przekłada się na koszt jednostkowy w wyskości 257,50 zł / m3. W stosunku do roku ubiegłego oznacza to spadek ilości zakupionego drewna o 37,4 tys m3 i wzrost ceny jednostkowej o 3,9%

Wzrost łącznych przychodów o ponad 9% rok do roku oraz pozytywny wpływ kursów walutowych zrekompensował jednak wynikający z wyższych kosztów spadek marży brutto na sprzedaży i w efekcie zarówno skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży, jak i EBITDA, zwiększyły się o około 5% r/r i wyniosły odpowiednio 126,8 mln zł i 59,4 mln zł.

-Raportowana przez nas EBITDA uwzględnia ponadto 2,4 mln zł kosztów jednorazowych o charakterze niegotówkowym, które są związane z modernizacją zakładu produkcji pelletu w Zielonej Górze i likwidacją kotła cieplnego BINDER. Skorygowana EBITDA w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku obrotowego wyniosła 61,8 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 10% rok do roku. Marża skorygowanej EBITDA utrzymała się na poziomie 13% - wskazał Piotr Leszkowicz.

Wypracowany przez Grupę Stelmet zysk netto narastająco za trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019 wyniósł 17,4 mln zł i był wyższy o blisko 6% niż rok wcześniej.

Należy zaznaczyć, że istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto mają wahania kursów euro i funta brytyjskiego, które wpływają na bieżącą wycenę kredytów denominowanych w walutach obcych oraz raportowanych różnic kursowych, co z kolei wpływa na raportowany wynik z działalności finansowej. W okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2018/2019 na poziomie przychodów i kosztów finansowych Grupa zanotowała stratę wynoszącą 5,9 mln zł (czyli na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy ta strata wynosiła 6,4 mln zł). Z kolei na koniec trzeciego kwartału, co ma istotne znaczenie do wyceny pozycji walutowej poszczególnych elementów bilansu, polska waluta umocniła się wobec funta brytyjskiego i euro, a w konsekwencji saldo przychodów i kosztów finansowych było dodatnie i wyniosło 1,9 mln zł (wobec straty na działalności finansowej na poziomie 9 mln zł w trzecim kwartale roku obrotowego 2017/2018). W efekcie, zysk netto samego trzeciego kwartału sięgnął 20,9 mln zł wobec straty netto na poziomie 3,5 mln zł po pierwszym półroczu bieżącego roku obrotowego.

W skład Grupy Kapitałowej Stelmet wchodzą:

  • Stelmet SA - produkcja i sprzedaż architektury ogrodowej
  • MrGarden sp. z o.o. - produkcja i sprzedaż architektury ogrodowej
  • Grange Fencing Ltd - sprzedaż architektury ogrodowej
  • Yardland sp. z o.o. - działalność handlowa
  • Stelmet IP sp. z o.o. - zarządzanie znakami towarowymi
  • UK Investment sp. z o.o. - działalność holdingów finansowych
  • B Grange Holding Ltd - działalność holdingów finansowych
  • Pationvil Ltd - działalność holdingów finansowych - spółka przewidziana do likwidacji. Planowane zakończenie procesu rozwiązania spółki to IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
  • Natur System Sarl - spółka rozwiązana w marcu 2019r.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz