/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

Powołanie Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Drzewnego

Autor: oprac. red
Źródło: Ministerstwo Rozwoju
Data: 2017-12-07


W połowie listopada Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Drzewnego. Zespół będzie organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki.

Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu DrzewnegoMinister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu DrzewnegoFot. Ministerstwo Rozwoju

Zarządzenie ministra datowane na 10. listopada 2017r. zostało opublikowane 14. listopada jest wynikiem kilkuletnich starań przedstawicieli przemysłu drzewnego, którzy poszukują przeciwwagi dla monopolistycznej pozycji PGL Lasy Państwowe na rynku surowca drzewnego oraz niewątpliwego wpływu tej instytucji na proces tworzenia prawa w aspektach istotnie dotyczących również przemysłu drzewnego.

W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju nadzorujący
merytorycznie sprawy związane z przemysłem drzewnym;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu
w Ministerstwie Środowiska;

3) członkowie – po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
a) ministra właściwego do spraw energii,
b) ministra właściwego do spraw pracy,
c) ministra właściwego do spraw nauki,
d) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
e) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
f) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
g) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;

4) sekretarz Zespołu - dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju.

5) Przewodniczący Zespołu zaprasza do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
a) Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego;
b) Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli;
c) Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego;
d) Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce;
e) Stowarzyszenie Papierników Polskich;
f) Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego;
g) Polski Komitet Narodowy EPAL.

6) W przypadku, gdy jeden minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej, wymienionym w ust. 1 pkt 3, do udziału w pracach w Zespołu minister wyznacza jednego przedstawiciela.

7) Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w tym w szczególności przedstawicieli: organów administracji publicznej, organów samorządu gospodarczego, zawodowego, organizacji pracodawców oraz innych organizacji pozarządowych, a także jednostek naukowo-badawczych.

8) Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz osoby na prawach członka, o których mowa w ust. 2, mogą być zastępowane w pracach Zespołu przez innych upoważnionych przez nich przedstawicieli.

Do zadań Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Drzewnego należy w szczególności:

1) wypracowywanie rozwiązań zapewniających stabilność funkcjonowania przedsiębiorców przetwarzających drewno, w szczególności konsultowanie zmian w systemie sprzedaży drewna
w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokonywanie analiz przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przemysłu drzewnego oraz rekomendowanie założeń rozwiązań legislacyjnych, mających na celu stworzenie korzystniejszych warunków prowadzenia tej działalności;

3) promowanie i wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przemysłu drzewnego z instytucjami naukowo-badawczymi;

4) tworzenie warunków dla dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności gospodarczej związanej z przemysłem drzewnym;

5) rekomendowanie inicjatyw, priorytetów rozwojowych oraz instrumentów dla wzrostu konkurencyjności przemysłu drzewnego w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju, w szczególności w działaniach realizowanych przez organy administracji publicznej.

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA