/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

Przemysł drzewny spotkał się w sprawie zagospodarowania drewna poklęskowego

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2017-09-05


29. sierpnia w Fojutowie k. Tucholi spotkali się przedstawiciele firm drzewnych, aby przedyskutować sytuację związaną z sierpniową klęska wiatrołomów. Mimo zaproszeń, na spotkaniu zabrakło przedstawicieli Lasów Państwowych.

Narada przemysłu drzewnego w sprawie zagospodarowania drewna poklęskowegoNarada przemysłu drzewnego w sprawie zagospodarowania drewna poklęskowegoFot. D.Jabłoński

W naradzie zorganizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego wzięło udział ok. 80 osób. Oprócz przedstawicieli przemysłu, głównie lokalnych zakładów przerabiających drewno, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatów dotkniętych klęską, reprezentantka Marszałka Województwa Pomorskiego oraz reprezentantka Ministerstwa Rozwoju. Obecni byli również posłowie na Sejm RP. Znamiennym była nieobecność jakiegokolwiek przedstawiciela Lasów Państwowych, mimo wcześniej wystosowanych zaproszeń.

Podczas spotkania przedstawiona została skala klęski, która dotknęła ponad 100.000 ha lasów różnych własności (łączne straty oszacowano na ponad 11,1 mln m3 drewna), możliwości zagospodarowania drewna pozyskanego z wiatrołomów oraz możliwe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku drzewnym.

Wszyscy uczestnicy spotkania jednomyślnie uznali, że zagospodarowanie drewna poklęskowego to ogromne wyzwanie, któremu przemysł drzewny musi sprostać. Nad świadomością ogromu pracy, cieniem kładzie się jednak obawa o przyszłość zakładów, których bazą surowcową są lasy objęte klęską.

Obawa ta w dużej mierze wynika z działań podejmowanych przez monopolistę jakim na rynku surowca są Lasy Państwowe. Dyrektor generalny LP, w swojej Decyzji nr 211 z 16. sierpnia 2017r. określił, że drewno z poklęskowe w specjalnej procedurze sprzedaży nabywać będą mogli wyłącznie przedsiębiorcy "zakwalifikowani do operowania na rynku dla rozwoju, chyba że zapotrzebowanie na drewno rozwojowe zostało u nich zaspokojone". Zdaniem drzewiarzy taka decyzja to nieuzasadnione ograniczanie konkurencji oraz nie branie pod uwagę jej długoterminowego wpływu na pozostałych uczestników rynku surowca drzewnego. Kilkadziesiąt firm, które będą mogły skorzystać z zakupów drewna poklęskowego, uzyska w przyszłości ogromną przewagę nad konkurencją ze względu na tzw. "historię zakupów", która jest jednym z głównych elementów tworzonych przez Lasy Państwowe zasad sprzedaży drewna.

Zdaniem lokalnych przedsiębiorców, podejmowane przez leśników decyzje doprowadzą w kilkuletniej perspektywie do likwidacji wielu lokalnych tartaków.

Narada przemysłu drzewnego w sprawie zagospodarowania drewna poklęskowegoNarada przemysłu drzewnego w sprawie zagospodarowania drewna poklęskowegoFot. D.Jabłoński

Ważnym głosem na spotkaniu były wypowiedzi reprezentantów władz samorządowych. Wskazywali oni m.in. na skalę problemów przed jakimi stanęli prywatni właściciele lasów. Łączne straty w lasach niepaństwowych szacowane są wstępnie na 1,3 mln m3 drewna.

Spotkanie zakończyło się przyjęciem wniosków jakie przesłane zostaną do władz krajowych, samorządowych i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.


WNIOSKI
przyjęte przez przedsiębiorców drzewnych podczas narady w Fojutowie,
w dniu 29. sierpnia 2017r.

1. Zakup drewna z wiatrołomów, stanowiącego na rynku nadwyżkę w stosunku do ilości wynikającej z planowanego pozyskania, nie może służyć do budowania tzw. historii zakupów, dającej komukolwiek uprawnienia do składania w kolejnych latach zwiększonych ofert zakupu drewna z LP. Historia ta, po uprzątnięciu skutków huraganu, nie będzie bowiem miała pokrycia w ofercie sprzedaży drewna przez LP, co oznacza, że firmy, które ją zbudują na bazie drewna poklęskowego, będą miały w przyszłości, w perspektywie szeregu kolejnych lat, zwiększone możliwości zakupu tego deficytowego surowca, co odbędzie się kosztem odpowiednio obniżonego zaopatrzenia firm pozostałych i ze szkodą dla nich, dodatkowo powiększającą ich trudne położenie wynikające ze zniszczenia przez huragan części lasów będących ich bazą surowcową.

2. Przedsiębiorstwa lokalne, w szczególności małe i średnie firmy, zlokalizowane na terenach objętych klęską huraganu, utraciły w jego wyniku, na wiele dziesięcioleci, znaczną część swego tradycyjnego źródła zaopatrzenia w drewno. Zagraża to ich dalszej egzystencji, a w konsekwencji grozi również załamaniem lokalnego rynku pracy, gdyż przemysł drzewny był głównym pracodawcą w większości gmin objętych klęską. Należy więc w tej szczególnej sytuacji zastosować szczególne rozwiązania dotyczące dalszej sprzedaży jeszcze dostępnego drewna pozyskiwanego w nadleśnictwach objętych klęską, przeznaczając je w ciągu dalszych 10 lat w pierwszej kolejności na potrzeby firm lokalnych.

3. Istnieje pilna i oczywista konieczność jak najszybszego wywiezienia z lasu i przerobienia drewna poklęskowego, aby uchronić to państwowe mienie przed dalszą utratą już i tak znacząco obniżonej wartości. Nie należy więc w żadnej formie ograniczać jego sprzedaży tylko do zawężonego grona firm uprawnionych wcześniej do zakupów drewna z tzw. puli rozwojowej, co nakazuje zarządzenie dyrektora generalnego LP nr 211 z dn. 16 sierpnia 2017r. Oferty jego zakupu powinien móc złożyć każdy zainteresowany przedsiębiorca.

4. Należy stworzyć systemowe rozwiązania ułatwiające przedsiębiorstwom sfinansowane dodatkowych, nie planowanych zakupów surowca, jego przerobu i zmagazynowania powstających z niego produktów. Do niezbędnych działań zaliczyć należy:

a/ zastosowanie przez jednostki LP opustów cenowych przy sprzedaży poklęskowego surowca, równoważących ryzyko przerobu uszkodzonego przez wiatr drewna,
b/ wprowadzenie długich, 6-cio miesięcznych terminów rozliczeń za zakup tego drewna od jednostek LP,
c/ stworzenie tanich linii kredytowych finansujących jego zakup, na wzór istniejących kredytów klęskowych, z których korzystają rolnicy poszkodowani w wyniku zjawisk pogodowych.

5. Ze względu na znaczną ilość prywatnych lasów uszkodzonych przez wiatr i konieczność pilnego zagospodarowania również drewna z nich pochodzącego, jednostki LP nie powinny wyciągać żadnych konsekwencji w stosunku do firm, które zrezygnują z zakupów drewna już zakontraktowanego w tych jednostkach, na rzecz udokumentowanych zakupów takiej samej jego ilości z lasów prywatnych.

6. Za konieczne uznaje się wykonanie pracy badawczej, która pozwoli na rzetelną ocenę stopnia utraty wartości przez drewno z wiatrołomów i ocenę ekonomicznego ryzyka jego przerobu, w tym na:

- określenie rodzaju i rozmiarów wad w drewnie pochodzącym z wiatrołomów,
- zbadanie właściwości mechanicznych takiego drewna,
- ustalenie zasad klasyfikacji surowca drzewnego pozyskanego z terenu wiatrołomów i ujęcie ich w warunkach technicznych służących do klasyfikacji drewna okrągłego,
- ocenę ekonomicznych aspektów skutków klęsk żywiołowych, zwłaszcza wiatrołomów, oraz opracowanie metod minimalizacji strat, w tym organizacji pozyskania, magazynowania, zabezpieczenia przed deprecjacją i optymalizacji przerobu uszkodzonego drewna.

7. Tegoroczna klęska huraganu z pewnością nie jest ostatnim takim zdarzeniem. Należy więc na bazie dzisiejszych doświadczeń opracować i prawnie umocować pakiet działań standardowo podejmowanych w wypadku takich sytuacji przez rząd, jednostki administracji terenowej oraz PGL Lasy Państwowe, w tym działań równoważących zaburzenia na rynku drewna i produktów z drewna w całym kraju. Należy tu wziąć pod uwagę m. in. pod uwagę fakt, iż chwilowa nadwyżka poklęskowego drewna na rynku może spowodować spadek cen i nieopłacalność produkcji wyrobów z drewna w innych regionach kraju, gdzie wcześniejsze ceny surowca drzewnego zostaną utrzymane. Należy więc dążyć do ich adekwatnej korekty.

8. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, działając w imieniu firm zebranych na naradzie w Fojutowie w dn. 29 sierpnia 2017r., jest zobowiązana wnioski powyższe skierować do wszystkich instytucji i osób mogących pomóc w ich realizacji, w tym zwłaszcza do:

- Ministra Rozwoju,
- Ministra Środowiska,
- Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
- samorządów lokalnych,
- posłów i senatorów związanych z regionem,
- mediów o zasięgu krajowym, regionalnym oraz branżowym.

W imieniu przedsiębiorców zgromadzonych na naradzie przemysłu drzewnego w Fojutowie, w dn. 29 sierpnia 2017r.

Sławomir Wrochna - Prezydent Izby


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

LP

brak przedstawiciela LP świadczy o stosunku tychże LP do przedsiębiorców związanych z przerobem drewna .

Janek [21]Odpowiedz na ten komentarz2017-09-07 06:41:49

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz