/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PRAWO

Nowelizacja ustawy dotyczącej wycinki drzew podpisana przez Prezydenta

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2017-05-30


29. maja Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie przyrody dotyczacą zasad wycinki drzew. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 83f ust. 14 pkt 2, który wejdzie w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, określającego kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Nowelizacja ustawy dotyczącej wycinki drzew podpisana przez PrezydentaNowelizacja ustawy dotyczącej wycinki drzew podpisana przez PrezydentaFot. D.Jabłoński

Nowelizacja ustawy to pochodna protestów, głównie ze strony środowisk zajmujących się ochroną przyrody, jakie spowodowane były zmianą zasad wycinki drzew na prywatnych posesjach, która zaczęła obowiązywać na początku roku. Zmieniona w ubiegłym roku ustawa o ochronie przyrody przywracała dysponowanie własnością drzew na prywatnych posesjach i sprowadzała się do tego, że właściciel posesji, z pewnymi ograniczeniami, mógł usuwać rosnące na niej drzewa bez uzyskiwania zezwolenia, o ile działanie to nie było związane z celami gospodarczymi.

Zmiana przepisów przyjęta została pozytywnie przez właścicieli nieruchomości, jednak wzbudziła obawy związane z masowym usuwaniem drzew, zwłaszcza w miastach pod potrzeby inwestycji deweloperskich. Medialna wrzawa wokół "samowolnej" wycinki drzew, na którą zdaniem środowisk zajmujących się ochroną przyrody zezwoliły nowe przepisy, ilustrowana była najczęściej przykładami, które jej nie dotyczyły (np. wyrąb lasu), czy wycinki dokonanej niezgodnie z obowiązującą ustawą.

Mimo to rząd postanowił zminieć przepisy i częściowo przywrócić kontrolę nad wycinką drzew na prywtanych posesjach. Stosowna nowelizacja ustawy przegłosowana została 11. maja br.

Uchwalone zmiany wprowadzają do ustawy o ochronie przyrody m.in. następujące zmiany:

1) zamianę z fakultatywnej na obligatoryjną delegację dla ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody – przewidywana zmiana w art. 40 ust. 3;

2) przywrócenie regulacji nakazujących konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – proponowane modyfikacje art. 83a;

3) uchylenie przepisów przekazujących do kompetencji rady gminy uprawnienia do rozszerzania w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz określania katalogu wyłączeń obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów;

4) wprowadzenie szczególnych reguł postępowania dotyczących usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (dodanie ust. 4–20 w art. 83f), przewidujących m.in. obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
We wskazanych przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Organ, może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ( uznanie za pomnik przyrody).
Zgłoszenie rodzi po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu;

5) ustanowienie delegacji dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew lub krzewów w zależności od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu, a także wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą do czasu wydania wskazanego powyżej rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosowane będą stawki maksymalne (określone w ustawie o ochronie przyrody) – proponowana zmiana w art. 85;

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 83f ust. 14 pkt 2, który wejdzie w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, określającego kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz