/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
LEŚNICTWO

NIK skontrolował budowę dróg leśnych na Warmii i Mazurach

Najwyższa Izba Kontroli

Autor: oprac. red
Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
Data: 2017-03-08


Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę prawidłowości wydatkowania środków publicznych oraz stosowania przepisów Prawa budowlanego w dziewięciu nadleśnictwach należących do RDLP Olsztyn i RDLP Białystok. Wszystkie nadleśnictwa kontrolę przeszły pozytywnie, ale tylko do jednego nie było zastrzeżeń. NIK ma również uwagi do dyrekcji regionalnych w zakresie nadzoru sprawowanego nad nadleśnictwami.

NIK skontrolował budowę dróg leśnych na Warmii i MazurachNIK skontrolował budowę dróg leśnych na Warmii i MazurachFot. D.Jabłoński

Skontrolowane nadleśnictwa gospodarnie i celowo wydatkowały publiczne środki na przebudowę oraz utrzymanie dróg leśnych. Inwestycje te przyczyniły się do prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej związanej z produkcją i wywozem drewna, a także do zapewnienia należytej ochrony przeciwpożarowej lasów. Zastrzeżenia NIK dotyczyły natomiast nierzetelnego przygotowania przez nadleśnictwa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przebudowy dróg bez wymaganego zgłoszenia oraz nieprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego dróg leśnych.

Celem kontroli, którą podjęto z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli w ślad za doniesieniami medialnymi dotyczące niestosowania lub niewłaściwego stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane przy realizacji robót budowlanych na drogach leśnych, było dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania środków publicznych na budowę, przebudowę oraz utrzymanie dróg leśnych. Ocenie poddano w szczególności:
- czy plany budowy, przebudowy i utrzymania dróg leśnych poprzedzono rzetelną analizą potrzeb, w tym również w zakresie zapewnienia finansowania ich wykonania;
− czy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę, przebudowę oraz utrzymanie dróg leśnych przeprowadzano zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi uregulowaniami;
− czy osiągnięto zakładane rzeczowe efekty robót związanych z budową, przebudową i utrzymaniem dróg leśnych;
− czy właściwie nadzorowano oraz rzetelnie odbierano ww. roboty;
− czy prawidłowo dokonano rozliczenia z wykonawcami budowy, przebudowy i utrzymania dróg leśnych, a także z instytucjami odpowiedzialnymi za rozliczenie środków z zewnętrznych źródeł.

Analiza doniesień medialnych wskazywała, że nadleśnictwa nie zawsze prawidłowo organizowały postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczących budowy, przebudowy oraz utrzymania dróg leśnych, a przy ich realizacji nie zawsze też występowano o uzyskanie wymaganych decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto poprzednie kontrole NIK ujawniły przypadki nieprecyzyjnego formułowania umów na remonty dróg leśnych, niewłaściwego nadzoru nad tymi pracami, a także nierzetelnego odbioru wykonanych robót oraz ich rozliczenia finansowego.

Tym razem kontrolę przeprowadzono w dziewięciu nadleśnictwach położonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego1, w tym pięciu podległych RDLP w Olsztynie i trzech RDLP w Białymstoku, a także w obydwu ww. RDLP. Nadleśnictwa do kontroli wybrano pod kątem wydatkowania w latach 2014–2015 najwyższych kwot na przedsięwzięcia związane z przebudową oraz utrzymaniem, a także budową dróg leśnych. Kontrola objęła okres od 1. stycznia 2014r. do 31. maja 2016r., z uwzględnieniem okresów wcześniejszych i późniejszych, jeżeli miało to wpływ na realizowane zadania.

Dziewięć nadleśnictw objętych kontrolą przebudowało łącznie prawie 80 km dróg, co stanowiło 1,2% dróg przez nie administrowanych (7.238 km). Na realizację tych inwestycji wydatkowano w latach 2014-2016 (do końca maja) 14,6 mln zł, w tym 3,2 mln zł pochodziły ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (21,6%).

Wysokość wydatków na drogi leśneWysokość wydatków na drogi leśneFot. NIK

Jak informuje NIK, skontrolowane nadleśnictwa w sposób gospodarny i celowy wydatkowały środki publiczne na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach leśnych oraz związanych z ich utrzymaniem, uzyskując zaplanowane efekty rzeczowe. Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła nierzetelnego określenia potrzeb w zakresie przebudowy oraz utrzymania dróg leśnych. Przy szacowaniu środków finansowych niezbędnych do realizacji tych przedsięwzięć uwzględniano konieczność prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej związanej z pozyskaniem i wywozem drewna, a także zapewnienie należytej ochrony przeciwpożarowej lasu, głównie poprzez przebudowę i remonty dróg stanowiących dojazdy pożarowe.

Prawidłowy był również nadzór nadleśnictw nad prowadzonymi robotami budowlanymi związanymi z przebudową dróg leśnych, a także dotyczącymi ich bieżącego utrzymania. W ramach czynności nadzorczych zapewniono pełną realizację zleconych prac oraz rzetelny ich odbiór. NIK pozytywnie oceniła rzetelność dokonanych przez nadleśnictwa rozliczeń z wykonawcami w zakresie zleconych prac przy przebudowie oraz utrzymaniu dróg leśnych.

Nieprawidłowości w organizacji przetargów i stosowania Prawa budowlanego
NIK zwraca uwagę, że cztery spośród dziewięciu skontrolowanych nadleśnictw (Jedwabno, Gołdap, Borki i Drygały) nierzetelnie przygotowały przetargi na przebudowę i utrzymanie dróg leśnych. Na przykład, w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia nieprecyzyjnie określono przedmiot zamówienia, co utrudniało jednoznaczną ocenę złożonych ofert.

Nieprawidłowości stwierdzono również w obszarze stosowania przez nadleśnictwa przepisów ustawy Prawo budowlane. W czterech nadleśnictwach (Bartoszyce, Jedwabno, Orneta i Spychowo), przed rozpoczęciem przebudowy aż 22 odcinków dróg leśnych, nie zgłoszono tego zamiaru właściwym organom. Z kolei w nadleśnictwach Drygały i Wichrowo, do wykonania robót budowlanych przystąpiono przed upływem 30-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych sprzeciwów przez te organy.

Nadleśnictwa Bartoszyce i Orneta niewłaściwie też kwalifikowały zarządzane drogi jako las, a nie jako obiekty budowlane. Najwyższa Izba Kontroli nie zgadza się ze stanowiskiem nadleśniczych, że drogi takie, zarówno przed przeprowadzeniem przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i po dokonaniu ich przebudowy, nie były obiektami budowlanymi. Problem kwalifikowania dróg leśnych pod kątem stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane miały również organy administracji architektoniczno-budowlanej. Niektóre twierdziły bowiem, że drogi leśne nie podlegają tej ustawie, gdyż są położone w lesie, a ewentualna przebudowa drogi realizowana jest jedynie w oparciu o plan urządzania lasu. NIK zwraca natomiast uwagę, że już w 2010 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zajął w tej kwestii stanowisko - zgodnie z nim wszystkie drogi leśne, które powstały z zastosowaniem wyrobów budowlanych należy traktować jako obiekty budowlane.

Jedyną jednostką, do której NIK podczas kontroli nie miało uwag, to Nadleśnictwo Srokowo (RDLP Olsztyn).

Zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły również niektórych obszarów nadzoru RDLP nad podległymi nadleśnictwami. Poza bieżącym nadzorem pozostawało sporządzanie dokumentacji projektowej zadań dotyczących utrzymania dróg oraz klasyfikowania poszczególnych robót budowlanych. Brak było również rzetelnego
nadzoru RDLP nad nadleśnictwami w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przebudowę lub utrzymanie dróg leśnych.

Wnioski
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powinien zwrócić uwagę na wywiązywanie się Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i Białymstoku z obowiązków nadzorczych nad nadleśnictwami, które wynikają z ustawy o lasach.

Izba skierowała również wniosek do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o podjęcie działań, które zapewniłyby jednolite podejście organów administracji architektoniczno-budowlanej odnośnie prawidłowego kwalifikowania robót budowlanych prowadzonych na drogach leśnych.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA