/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PRAWO

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew na prywatnych posesjach

Drewno.pl

Autor: oprac. Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2016-12-23


Ekspresowa nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach zmieniła zasady związane z usuwaniem drzew i krzewów rosnących na prywatnych posesjach. Nowe prawo obowiązywać będzie od od 1. stycznia 2017r. Zdaniem Ministerstwa Środowiska to ułatwienie dla osób fizycznych, usunięcie drzewa na własnej nieruchomości nie będzie wymagało biurokratycznych zabiegów i nie będzie grozić nieproporcjonalnie wysokimi karami. Według Greenpeace Polska uchwalenie nowych przepisów to „nowy rozdział w historii rzezi drzew”.

Właściciel tej 1 ha działki, który chciał ją oczyścić z samosiejek musiał wystąpić o zgodę na usunięcie blisko 500 drzew. Właściciel tej 1 ha działki, który chciał ją oczyścić z samosiejek musiał wystąpić o zgodę na usunięcie blisko 500 drzew. Fot. D.Jabłoński

To kolejna zmiana prawa, która przeprowadzona została w trybie "projektu poselskiego". Projekt nowelizacji złożony w Sejmie 7. grudnia br. przez posłów PiS uchwalony został 16. grudnia. Treść przyjętych zmian w ustawie jest zbieżna z nowelizacją opracowywaną przez Ministerstwo Środowiska, jednak wykonany manewr pozwolił uniknąć wymaganych prawem konsultacji społecznych i przyspieszyć tempo uchwalenia zmian.

Zdaniem wnioskodawców celem zmian w ustawie o ochronie przyrody jest „zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb” oraz "umożliwienie gminom rezygnacji z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w wybranych przez nie sytuacjach oraz rezygnacji z opłat za usunięcie, także w wybranych przez nie sytuacjach”.

Istotny jest również fakt, że wprowadzone zmiany dotyczące kar za usunięcie drzew i krzewów dotyczą również wszystkich już toczących się spraw i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, za wyjątkiem tych, w których naliczona kara byłaby według nowego prawa wyższa.

-Zaproponowane w nowelizacji ustawy zmiany zakładają, że osoby fizyczne nie będą musiały występować o zgodę na wycięcie drzewa na prywatnej działce, a co za tym idzie, nie będzie również potężnych kar za jej brak. Te zmiany to danie wolności wyboru ludziom – podkreśla prof. Jan Szyszko, minister środowiska. Dzięki tej regulacji nastąpi także ograniczenie zupełnie niepotrzebnej biurokracji – do tej pory znakomita większość, bo ponad 95 proc. decyzji było pozytywnych. -Wiele samorządów przyjęło tę informację z zadowoleniem. Niezaprzeczalnym jest również fakt, że gminy chcą dbać o zieleń i to robią, ponieważ świadczy to także o ich atrakcyjności. Obawy o masowe usuwanie drzew są nieuzasadnione, dlatego że regulacja dotyczy możliwości wycięcia drzewa przez osobę fizyczną na prywatnej nieruchomości – dodaje minister.

-Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody to kolejny, znaczący krok na drodze do demontażu polskiego systemu ochrony przyrody. Ustawa i tryb jej przeforsowania szkodzi nie tylko zieleni w miastach oraz gatunkom chronionym na obszarze blisko ⅓ powierzchni Polski, ale również podważa istotne zasady procesów demokratycznych. To szkodliwe i niebezpieczne działania - powiedział Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska.

"Ustawa otwiera też nowy rozdział w historii rzezi polskich drzew. Znosi ograniczenia właściciela nieruchomości prywatnej w usuwaniu drzew i krzewów rosnących na jego działce. Daje też samorządom prawo zmniejszania poziomu ochrony zieleni. Nasze wspólne dziedzictwo przyrodnicze będzie niszczone w sposób jeszcze bardziej pozbawiony kontroli niż dotychczas." - czytamy w komunikacie Greenpeace Polska

"Leśników w praktyce nie będą już obowiązywać zakazy związane z ochroną gatunków, a kontrola państwa nad wycinką drzew i krzewów zostanie radykalnie poluzowana - to główne efekty nowelizacji Ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, którą Sejm przegłosował 16 grudnia. Ustawa ta jest częścią przygotowanego w Ministerstwie Środowiska trójpaku rozmontowującego polski system ochrony przyrody. Przyjęta została w pośpiechu, bez wysłuchania głosów opinii publicznej, może łamać prawo UE oraz zasady stanowienia prawa."


Tak jest
Obecnie na wycięcie drzewa rosnącego na nieruchomości należącej do osoby prywatnej wymagane jest uzyskania zgody od władz gminy lub miasta.

Bez zezwolenia wyciąć można drzewo o obwodzie mierzonym na wysokości 5 cm nad ziemią nie większym niż 25 cm lub 35 cm dla wybranych gatunków (topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klonu jesionolistny i srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny) co odpowiadać ma obwodom drzew mającym wiek maksymalnie 10 lat.

Nie jest też wymagane zezwolenie na usuwanie krzewów z ogrodów przydomowych, drzew i krzewów powalonych lub złamanych przez wiatr. Te ostatnie mogą być jednak usunięte przez właściwe służby lub po oględzinach pracownika urzędu gminy. Wycinka możliwa jest także w przypadku drzew i krzewów usuwanych w ramach akcji ratowniczych.

Za usunięcie drzew lub krzewów naliczane są również opłaty. Rozporządzenie ministra środowiska z dn. 26. sierpnia 2016r. uzależniło stawki od wielkości obwodu pnia, gatunku drzewa i jego lokalizacji.

Nielegalna (samowolna) wycinka drzew grozi karami pieniężnymi będącymi dwukrotnością opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, co w szczególnych przypadkach oznaczać może kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych.

Tak będzie
Od 1. stycznia 2017r.
Osoby fizyczne na swoich posesjach będą mogły usuwać drzewa i krzewy bez zezwolenia jeśli ich obwód na wysokości 130 cm nie przekracza drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
c) krzew lub krzewy rosnące w skupisku nie przekraczają powierzchni 25 m2.

W przypadku drzew grubszych lub krzewów zajmujących większy obszar konieczne jest wystąpienie o zgodę na ich usunięcie. O zgodę wystąpić trzeba w każdym przypadku wycinki drzew i krzewów związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rady gmin uzyskały prawo do decydowania, w jakich konkretnie wypadkach nie obowiązują zezwolenia lub nie są pobierane należne opłaty. Mogą się oprzeć o takie kryteria jak np. gatunek drzewa lub krzewu, ich wiek, obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu, cel wycinki, czy cechy nieruchomości.

Nowelizacja ustawy ograniczyła maksymalne stawki opłat za wycinkę drzew (do 500 zł) oraz krzewów (do 200 zł).

Zmiany w ustawie o lasach
W ustawie o lasach dodano następujące zapisy porządkujące i ułatwiające prace związane z gospodarka leśną.

Po art. 14a ustawy o lasach dodano art. 14b w następującym brzmieniu:
„Art. 14b. 1. Właściciele lasów realizują cele i zasady gospodarki leśnej wskazane w ustawie, w szczególności wypełniają obowiązki, o których mowa w art. 9 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 4, w sposób przez siebie określony, chyba że sposób wypełniania danego obowiązku został ustalony przez przepisy prawa.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, uwzględniając:
1) cele określone w art. 7 ust. 1, w tym potrzebę zachowania wszystkich zasobów, tworów i składników przyrody w odpowiednim stanie, w szczególności gatunków, które są przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej;
2) uwarunkowania gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy lokalne.
3. Gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej nie narusza przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody, w szczególności przepisów art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016r. poz. 422).”.

Ważny jest również przyjęty zapis, że do dnia 31. grudnia 2017r. uznaje się, że gospodarka leśna nie narusza zakazów, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1–3, 7, 8, 12 i 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody w przypadku, gdy jest wykonywana na podstawie planów, które zostały poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brawo

Wreszcie się ktoś odważył. Teraz czekam na podobny ruch z dziką zwierzyną. Wejdzie na MOJĄ własność robić szkody-kulka w łeb. Na Dzień dzisiejszy mam 1 hektar pszenicy dla kurek, 17 saren, kilka dzików i początki nerwicy.

zapracowany [42]Odpowiedz na ten komentarz2016-12-30 09:29:47

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz