/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Komunikat CIR - Rząd przyjął "Strategię dla przemysłu drzewnego do 2006 roku

Autor:
Źródło: Centrum Informacyjne Rządu
Data: 2003-08-19


Rada Ministrów przyjęła "Strategię dla przemysłu drzewnego do 2006 roku".

O szczególnej roli przemysłu drzewnego w gospodarce decyduje m.in. oparcie jego produkcji na zasobnej i odnawialnej krajowej bazie surowcowej oraz dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Różnorodność produkcji pozwala na elastyczną jej odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku, a stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na energię i możliwość odzysku i utylizacji odpadów naturalnych nie wpływają negatywnie na stan środowiska.

Przełomowy dla tego przemysłu okazał się 1993 rok, kiedy to po załamaniu gospodarczym zaczął sukcesywnie wzrastać jego udział w ogólnej produkcji przemysłowej. W rankingu dynamiki produkcji przemysł meblarski zajął w 2002 roku 2 miejsce wśród 26 działów gospodarki.

Zakres strategii obejmuje produkcję wyrobów z drewna oraz mebli. Do pierwszej grupy zalicza się: produkcję wyrobów tartacznych, impregnację drewna (przemysł tartaczny), produkcję arkuszy fornirowych, płyt i sklejek (przemysł płyt drewnopochodnych), produkcję wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (przemysł stolarki budowlanej), produkcję opakowań drewnianych i pozostałych wyrobów z drewna oraz z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.

W 2001 roku 59,4 tys. podmiotów działało w przemyśle drzewnym, w tym 99,8 proc. jako własność prywatna. Małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 49 osób, stanowiły 99,6 proc. zakładów tego przemysłu. Pracowało w nich 38 proc. pracowników branży, wytwarzając 37 proc. jej ogólnej sprzedaży. W 2002 roku tylko 73 przedsiębiorstwa należały do państwa (w tym 34 produkujących meble). 690 jednostek zatrudniało w 2002 roku co najmniej 50 pracowników. Cały przemysł drzewny zatrudniał 143,1 tys. osób (mniej o 10 tys. niż w roku poprzednim). Dominuje w nim meblarstwo, zarówno w produkcji sprzedanej (57 proc.), jak i zatrudnieniu (61,3 proc.).

Szczególną rolę w przemyśle drzewnym zajmuje branża tartaczna, jako dominujący odbiorca przerabiający drewno wielkowymiarowe (35 proc. pozyskiwanego surowca z Lasów Państwowych). Jest to przemysł drobny, często rodzinny, o niewielkiej produkcji. Według REGON funkcjonuje prawie 7,2 tys. tartaków, ale w miarę stabilną działalność prowadzi ok. 1200 zakładów, z których tylko 15 proc. zatrudnia co najmniej 50 pracowników. Zrównanie w 1995 roku cen polskiego drewna z cenami światowymi, przy zdławionym popycie krajowym na wyroby drzewne, spowodowało długotrwałą utratę rentowności przemysłu tartacznego.

Ogólnie biorąc, sytuacja ekonomiczna przemysłu drzewnego jest jednak lepsza niż przeciętnie w całym przemyśle. Rentowność netto wyrobów z drewna wyniosła w 2002 roku 1,4 (meblarstwa nawet 2,9), gdy całego przemysłu - 0,2. Zadłużenie przemysłu drzewnego wyniosło w 2001 roku ponad 8,6 mld zł. Całkowita spłata długów wymagałaby przeznaczenia 41 proc. przychodów w tym przemyśle. Udział zewnętrznego finansowania majątku obrotowego wyniósł 85 proc., jednak jedynie przemysł tartaczny nie ma zdolności do samodzielnej spłaty zadłużenia.

Eksport wyrobów drzewnych, zwłaszcza mebli, ma istotne znaczenie dla rozwoju całej gospodarki. W 2002 roku eksport ten (bez surowca drzewnego) osiągnął 15,7 mld zł (4,1 mld USD), co stanowiło 9,5 proc. polskiego eksportu. Natomiast import wyrobów drzewnych stanowił zaledwie 1,6 proc. całego importu.

Na tle Unii Europejskiej, polski przemysł drzewny charakteryzuje się m.in. bardzo niskim zużyciem wyrobów drzewnych, zwłaszcza tarcicy i sklejek (32-33 proc. zużycia w UE) oraz mebli (9 proc.); podobnym zużyciem płyt wiórowych i nieco wyższym (o 8 proc.) płyt pilśniowych. Relatywnie niska jest w nim wydajność pracy, na poziomie 30 proc. średniej unijnej. Nowoczesny park maszynowy i wysoki poziom technologii występuje głównie w meblarstwie, stolarce budowlanej i płytach drewnopodobnych. Najlepsze fabryki osiągają poziom światowy, ale liczna grupa małych firm oraz większość tartaków nie prezentuje nawet przeciętnego poziomu nowoczesności.

Potencjał produkcyjny przemysłu drzewnego nie jest w pełni wykorzystany, może więc stanowić doskonałą bazę rozwoju sektora i wzrostu konkurencyjności jego produktów. Zwiększenie eksportu wymaga jednak zintensyfikowania promocji za granicą, przy wykorzystaniu finansowych instrumentów wspierania eksportu.

Zdolność konkurowania poszczególnych branż tego przemysłu z wyrobami unijnymi jest różna. Stosunkowo duże możliwości eksportu, w szczególności mebli i płyt drewnopochodnych, mają przedsiębiorstwa z dużym udziałem kapitału zagranicznego, który może być przeznaczany na finansowanie produkcji nawet na granicy opłacalności. O długofalowej konkurencyjności decyduje jednak wdrażanie postępu naukowego i technologicznego, poziom organizacji i wydajności pracy, dostosowywanie do wymagań rynku oraz sprawność marketingowa. Sprostanie tym wymaganiom okazuje się dla polskiego przemysłu barierą trudną do pokonania.

Niewystarczające zasoby kapitału własnego, wysokie koszty kredytów bankowych, niemożność skutecznego ściągania należności oraz spadek popytu krajowego spowodowanego kryzysem w budownictwie, a także brak wiedzy z zakresu marketingu, zarządzania, nowych technik i technologii - to dalsze czynniki ograniczające rozwój i konkurencyjność przemysłu drzewnego.

Rynek wyrobów drzewnych jest bezpośrednio uzależniony od koniunktury w kraju i na rynkach zagranicznych. Przyszłe tendencje na rynku drzewnym będą determinowane głównie przez popyt krajowy (określany przede wszystkim przez rozwój budownictwa i poziom zamożności społeczeństwa) i popyt nabywców zagranicznych zależny od koniunktury gospodarczej w ich krajach.

Opierając się na strategii gospodarczej rządu zakładającej systematyczny wzrost PKB, należy się spodziewać stopniowego ożywiania rynku wewnętrznego. Dotychczasowe zaś tendencje przemysłu drzewnego pozwalają spodziewać się:

 • systematycznego wzrostu popytu na większość materiałów drzewnych i wyrobów
 • finalnych, a w konsekwencji wzrostu ich produkcji;
 • umiarkowanego wzrostu produkcji i zużycia materiałów tartych;
 • stabilnego wzrostu produkcji i zużycia płyt drewnopochodnych, zależnego jednak od stopnia ich innowacyjności ;
 • rosnącego popytu do 2005 roku (i dalej) na finalne produkty drzewne:
 • stolarkę budowlaną, meble, budynki drewniane, elementy konstrukcyjne, palety i małą architekturę drewnianą, natomiast malejącego popytu i produkcji opakowań oraz wyposażenia robót budowlanych;
 • umiarkowanych zmian na rynku surowca drzewnego, przy czym pozytywne zmiany pojawią się już w 2003 roku i największy popyt na surowiec będą wykazywać producenci tarcicy i płyt drewnopochodnych;
 • dalszej koncentracji produkcji, przy czym w przemyśle tartacznym wystąpią dwie przeciwstawne tendencje: z jednej strony dekoncentracja wielozakładowych przedsiębiorstw, utrudniająca konkurowanie z koncernami zagranicznymi, z drugiej - pojawienie się nowych zakładów drzewnych o dużych mocach przerobowych (1 mln m3 przetarcia drewna), silnej konkurencji dla istniejących tartaków.

   

  Pożądane kierunki zmian w przemyśle drzewnym do 2006 roku powinny spowodować:

 • wzrost efektywności ekonomicznej, w tym głównie branży podstawowej obróbki surowca drzewnego;
 • podwyższenie poziomu nowoczesności stosowanych technik i technologii;
 • poprawę ochrony środowiska naturalnego;
 • wzrost skuteczności zarządzania przedsiębiorstwami;
 • zwiększenie roli samorządu gospodarczego i powołanie federacji skupiającej organizacje działające w tym przemyśle;
 • skuteczne wykorzystanie środków przedakcesyjnych, a po wejściu do Unii funduszy strukturalnych i funduszy spójności; rozwój eksportu.
  Cele te warunkują się wzajemnie, a istotną rolę w ich realizacji ma polityka państwa, komplementarny czynnik mechanizmów rynkowych.

   


 •  
  Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

  Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

  Powrót

  REKLAMA

  REKLAMA

  REKLAMA


   
   
  facebook
  newsletter

  Zapisz się na bezpłatny

  Wiadomości z portalu na e-mail

  Zapisz