/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
SUROWIEC DRZEWNY

Zmiana definicji drewna na cele energetyczne to inicjatywa Lasów Państwowych

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2016-06-14


Zdaniem posłów pracujących nad zmianą ustawy o OZE setki tysięcy metrów drewna pozyskane w Lasach Państwowych czekają, aż "zjedzą je korniki", a posusz to to samo co chrust. Ich zdaniem obecnie nie można też legalnie wykorzystywać w energetyce np. drewna z sadów. Żenująca wiedza członków sejmowej Komisji ułatwia Lasom Państwowym lobbowanie wbrew branży drzewnej na rzecz szerszego wykorzystania drewna w energetyce.

Ze zmianą definicji drewna na cele energetyczne wiążą się poważne zmiany na całym rynku surowca drzewnegoZe zmianą definicji drewna na cele energetyczne wiążą się poważne zmiany na całym rynku surowca drzewnegoFot. D.Jabłoński

Posłowie PiS w porozumieniu z Lasami Państwowymi zgłosili poprawkę definicji drewna niepełnowartościowego wykorzystywanego na cele energetyczne zawartej w ustawie o OZE. Według przyjętych 31. maja przez sejmową Komisję do Spraw Energii i Skarbu Państwa zmian, w  art. 1 pkt 2 ustawy o OZE usunięto  drewna niepełnowartościowego  zastąpiono definicją drewna energetycznego o następującym brzmieniu: "drewno energetyczne – surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie".

 

W konsekwencji wszystkie występujące w zmienianej ustawie pojęcia "drewna pełnowartościowego" zastąpione zostaną pojęciem "drewna innego niż przeznaczone na cele energetyczne".

 

Brak wiedzy posłów i manipulacje leśników

Kuriozalna okazała się dyskusja nad zmianą definicji jaka odbyła się podczas prac Komisji Sejmowej. Jak wynika z jej przebiegu, inicjatorem zmiany tego ważnego dla przemysłu drzewnego zapisu w ustawie są Lasy Państwowe. 

Fragment obrad sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa dotyczący drewna eneretycznego

(31.05.2016r. Źródło: sejm.gov.pl)

 

Pierwsze podejście do tematu zmiany definicji drewna na cele energetyczne nastąpiło 24. maja. Poseł Beata  Mateusiak-Pielucha (PiS) niespodziewanie zaproponowała usunięcie z ustawy zapisu o drewnie niepełnowartościowym i wprowadzenie definicji drewna energetycznego w następującym brzmieniu (odmiennym od przyjętego tydzień później): drewno na cele energetyczne – surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizykochemiczne lub zmiany powstałe w następstwie długotrwałego magazynowania posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową, przez co nie jest przydatny do wykorzystania przemysłowego polegającego na mechanicznym lub chemicznym przerobie drewna albo jego przeznaczenie do przerobu przemysłowego nie jest ekonomicznie uzasadnione; określenie to obejmuje również materiał drzewny powstały w wyniku rozdrobnienia drewna przeznaczonego na cele energetyczne. Mateusiak-Pielucha zapytana o uzasadnienie wprowadzenia takiej zmiany powiedziała: W porozumieniu z Lasami Państwowymi chcemy uzyskać dodatkowy czynnik do wykorzystania, który wprowadza ta poprawka. Tego brakowało i prosimy o uzupełnienie. (?!)

 

O tempie wprowadzanych zmian i absolutnym braku konsultacji świadczy wypowiedź odnoszącego się do tego wniosku Ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który powiedział: Dzisiaj zapoznaliśmy się z poprawkami zgłoszonymi przez Lasy Państwowe. Na konsultacje był krótki czas. Ministerstwo Rozwoju, z którym konsultowaliśmy poprawki sygnalizowało, że rozwiązania, które dałyby cechy biomasy dużo szerzej jeśli chodzi o wykorzystanie drewna, w tym także zbliżone do drewna przemysłowego, wymagałoby sprawdzenia, w jakim zakresie wpłynęłoby to na ceny drewna, zwłaszcza dla producentów mebli i w kontekście eksportu mebli. Zdaniem Ministerstwa Rozwoju, ta kwestia wymaga głębszej analizy i należy się wstrzymać z ewentualnym wprowadzeniem poprawek do czasu opracowania przez rząd nowej ustawy. Poinformowałem o tym pana ministra Szyszko.

 

Ostatecznie poprawka ta została wycofana z przyczyn formalnych, jednak w nieco zmienionej formie pojawiła się na spotkaniu Komisji tydzień później - 31. maja. W trakcie omawiania zgłoszonej poprawki do ustawy wyraźny był brak wiedzy decydentów w podejmowanym temacie oraz manipulacje faktami ze strony lobbujących za zmianą posłów PiS oraz przedstawicieli Lasów Państwowych.

 

Już na początku dyskusji nad poprawką wątpliwości zgłosił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu Mariusz Przerwa: Mamy wątpliwości, czy poprawka nie wykracza poza zakres projektu ustawy. W projekcie nowelizującym nie mówi się nic o drewnie energetycznym. Wydaje nam się, że jest to przekroczenie zakresu. Prosimy o wykazanie związku poprawki z ustawą.

 

Z wyjaśnieniem pośpieszył przewodniczący Komisji, poseł Marek Suski (PiS): Jeśli chodzi o drewno energetyczne, jest to rodzaj biomasy, np. gałęzie w sadach, drewno po powodzi, z kornikami, które nie nadaje się do przerobu, jedynie do spalenia. Jest to szczególny rodzaj biomasy. Nie wydaje mi się, że to wykracza poza zakres ustawy a jedynie uszczegóławia tematykę.

 

O przyczyny wprowadzenia poprawki próbowała dowiedzieć się poseł Gabriela Lenartowicz (PO) (spoza składu Komisji): Chcę zapytać wnioskodawców, jaki jest cel tej regulacji? Szczerze mówiąc, chcę wiedzieć, w jakim celu wprowadza się definicje, z punktu widzenia odnawialnych źródeł energii i systemu energetycznego? W jaki sposób skutki regulacji będą wpływały na funkcjonowanie Lasów Państwowych oraz rynku drewna? Co się dzieje obecnie z drewnem niepełnowartościowym, energetycznym? Czy jest ono składowane lub przerabiane w inny sposób? Co się z nim dzieje? Czeka jedynie na korniki, czy jest w trakcie obróbki?

 

Odpowiedzi ponownie udzielił Marek Suski: Bardzo często jest składowane i czeka, aż zjedzą je korniki. Część drewna "porolniczego" jest spalane na polach, co zanieczyszcza powietrze i dotychczas nie było wykorzystywane. Dzisiaj mogłoby być zakwalifikowane jako drewno energetyczne i wykorzystywane zgodnie z nową definicją.

 

Wsparciem przewodniczącemu Komisji służył Zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrzej Borowski, który oświadczył:

Wywołany problem wynika z sytuacji, która w sposób gwałtowny zaczyna powstawać na terenie całego kraju. Mamy do czynienia z kolejnym rokiem suszy. Powoduje ona, mówiąc językiem leśników, powstawanie dużej ilości posuszu, nie tylko świerkowego, z którym mieliśmy do czynienia na południu kraju, ale również, co nas bardzo niepokoi, posuszu sosnowego.

Mam przed sobą informacje z 30. maja dotyczące usuwania posuszu sosnowego na terenie całego kraju. Po pięciu miesiącach jest 800 tys. m³ drewna, w roku ubiegłym, przez cały rok, usunęliśmy około 600 tys. m³.

Proszę zauważyć dynamikę zmian. 

Jest to drewno, które pojawi się na rynku. Obawiamy się, że nie zostanie zagospodarowane przez przemysł papierniczy ani "płyciarski". Jest to dodatkowa masa, która nie uszczupli dotychczasowych zobowiązań w postaci zawartych umów z przemysłem papierniczym i "płyciarskim".

Obawiamy się, że proces będzie się nasilał.

Z drugiej strony poszukujemy biomasy. Zgłaszają się do nas duże podmioty – elektrownie i elektrociepłownie oraz małe podmioty, które są zainteresowane tzw. samowystarczalnością energetyczną i cieplną gmin oraz poszczególnych wsi. Podobne zjawiska występują w Europie. W obrębie dużych obszarów leśnych, w środkowej oraz wschodniej Europie, gminy stają się samowystarczalne w oparciu o biomasę. 

Obecnie zleciliśmy bardzo głębokie i zakrojone na szeroką skalę badania naukowe, które odpowiedzą nam na proste pytanie: kiedy drewno posuszowe staje się niepełnowartościowe, ale jeszcze jest drewnem energetycznym?

 

Na dodatkowe pytanie Gabrieli Lenartowicz o to, co w dzisiejszym stanie prawnym, przeszkadza Lasom Państwowym, żeby w sposób gospodarczy i legalny móc wykorzystywać posusz lub chrust, np. na opał, Borowski odpowiedział: Zapis dotyczący drewna pełnowartościowego, zawarty w obecnej ustawie o OZE, który nieprecyzyjnie określa granice między drewnem niepełnowartościowym a pełnowartościowym.

 

Dla przedstawicieli przemysłu drzewnego wypowiedź dyrektora Borowskiego jest co najmniej zaskakująca. Branża od wielu lat boryka się z niedoborem surowca drzewnego szacowanym na kilka milionów m3, a drewno z posuszu regularnie odbierane jest przez wszystkie sektory przerabiające drewno okrągłe. Informacja o tym, że drewno posuszowe pozyskiwane jest w ramach dodatkowej puli nie wchodzącej w skład zaplanowanego na rok bieżący etatu cięć budzi kolejne pytania.

Podczas prac Komisji sejmowej nie wspomniano o negatywnym stanowisku w sprawie zmiany definicji drewna przeznaczonego na cele energetyczne jakie w ostatnich dniach przestawiły poszczególne branże przemysłu drzewnego w pismach wystosowanych do władz przez Stowarzyszenie Papierników Polskich, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych oraz Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego.

 

Sejm przyklepał zmiany, głosowanie jeszcze w czerwcu

Zaproponowane przez Komisję do Spraw Energii i Skarbu Państwa zostały 8. czerwca zaakceptowane przez Sejm, na posiedzeniu podczas którego odbywało się II czytanie ustawy o OZE. Głosowanie nad ustawą ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu.

 

Sama zmiana ustawowej definicji drewna niepełnowartościowego na drewno energetyczne jest mniej ważna. Kluczowe w sprawie będą zapisy rozporządzenia jakie do 30. listopada 2016r. określić ma minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki. W rozporządzeniu mają znaleźć się "szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne drewna energetycznego biorąc pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe oraz energetyczne.

 

Znając wpływy jakie Lasy Państwowe mają w Ministerstwie Środowiska, branża drzewna obawia się, że treść rozporządzenia powstanie pod dyktando leśników. Wtedy monopolista na rynku surowca drzewnego otrzyma kolejne narzędzie, dzięki któremu będzie mógł sterować popytem i cenami drewna.

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz