/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
KADRY

Jan Szyszko powołany na stanowisko ministra środowiska

Autor: oprac. pks
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Data: 2015-11-16


Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy prof. Jan Szyszko został powołany na stanowisko ministra środowiska. Zastąpił Macieja Grabowskiego, który sprawował ten urząd od listopada 2013 roku.

Prof. Jan Szyszko po raz trzeci ministra środowiskaProf. Jan Szyszko po raz trzeci ministra środowiskaFot. J.Szyszko FB

Jan Szyszko obejmuje stanowisko ministra środowiska po raz trzeci. Pełnił tę funkcję w latach 1997-1999 oraz 2005-2007. W latach 1999-2000 był prezydentem Konwencji Klimatycznej ONZ. Jest także nieprzerwanie posłem od 2005 roku.

Jan Szyszko z ochroną środowiska związał całą swoją karierę naukową. Jest autorem ponad 250 książek, prac i publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologii. Od lat związany ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1966 roku ukończył Wydział Leśny na tej uczelni i tam też zdobywał kolejne tytuły naukowe. Od 2001 roku jest profesorem zwyczajnym nauk leśnych. Był stypendystą uniwersytetów w Belgii, Holandii i Niemczech. Posiada tytuł doktora honoris causa uniwersytetów w Luneburgu (Niemcy) i Użgorod (Ukraina). Współtworzył Samodzielną Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Założył też Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Wykłada w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

 

Minister Środowiska, będąc członkiem Rady Ministrów, uczestniczy w prowadzeniu polityki wewnętrznej i zagranicznej RP niezastrzeżonej dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego, w szczególności przez:

 • zapewnienie wykonywania ustaw, 
 • wydawanie rozporządzeń i zarządzeń, 
 • koordynowanie i kontrolę prac organów administracji rządowej, 
 • inicjowanie i opracowywanie, w zakresie działu którym kieruje, polityki Rządu oraz przedkładanie w tym zakresie inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów, 
 • realizację polityki ustalonej przez Radę Ministrów. 

 

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o Radzie Ministrów, określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 oraz Nr 284, poz. 1671). Zgodnie z regulacją omawianego rozporządzenia, Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko. Drugi z działów obejmuje m.in. sprawy związane z :

 • ochroną przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody,
 • gospodarką zasobami naturalnymi,
 • kontrolą przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badaniami stanu środowiska,
 • leśnictwem,
 • ochroną lasów i gruntów leśnych,
 • łowiectwem.

 

Ministrowi Środowiska podlega Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (jako ministrowi właściwemu do spraw środowiska - art. 28 ust. 2). Minister Środowiska sprawuje też nadzór nad Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (jako minister właściwy do spraw środowiska - art. 28 ust. 3).

 

W ramach wykonywanego zakresu działania Minister Środowiska:

 • ustala, w drodze obwieszczenia wykaz podległych mu jednostek organizacyjnych lub przez niego nadzorowanych,
 • kieruje, nadzoruje i kontroluje działalność podporządkowanych mu organów, urzędów i jednostek, w szczególności w tym zakresie:
 • tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne,
 • powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych,
 • organizuje kontrolę sprawności działania, efektywności gospodarowania oraz przestrzegania prawa przez jednostki organizacyjne.

 

W ramach uprawnień przyznanych przez Ustawę o Radzie Ministrów (art. 33 ust. 1d, art. 34 ust. 1), Minister Środowiska będąc dysponentem części 22 i 41 budżetu państwa sprawuje nadzór i kontrolę:

 • nad całością gospodarki finansowej podległych mu jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedury kontroli oraz zasady wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków,
 • wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa,
 • realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz