/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

PIGPD: Zmiany zasad sprzedaży drewna grożą upadkiem polskiego przemysłu drzewnego

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor: Sławomir Wrochna, oprac. red
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2015-08-21


Kierunek prowadzonych przez Lasy Państwowe zmian sytemu sprzedaży drewna grozi upadkiem polskiego przemysłu drzewnego - uważa Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego. Tartacznicy uważają, że już wprowadzane bez uzgodnień z przemysłem zmiany (np. dotyczące tzw. puli inwestycyjnej) oraz zapowiadane w komunikacie Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych dalsze modyfikacje, burzą akceptowane przez przemysł rozwiązania wprowadzone na 2013r. Kolejne zmiany zamiast wzmocnić porozumienie co do zasad sprzedaży surowca drzewnego prowadzą do coraz ostrzejszej walki o deficytowy surowiec i grożą istotną podwyżka jego cen.

Kierunek prowadzonych przez Lasy Państwowe zmian sytemu sprzedaży drewna grozi upadkiem polskiego przemysłu drzewnego - uważa PIGPDKierunek prowadzonych przez Lasy Państwowe zmian sytemu sprzedaży drewna grozi upadkiem polskiego przemysłu drzewnego - uważa PIGPDFot. D. Jabłoński

PIGPD jako podstawę do rozmów przedstawiło propozycję konkretnych rozwiązań, które według niej powinny stanowić podstawę systemu sprzedaży surowca drzewnego z Lasów Państwowych.

Poniżej prezentujemy treść pisma przesłanego przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego

Poznań, dn.20.08.2015r.

IG-59/08/2015  

 

Szanowny Pan

Adam Wasiak

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

 

Działając na podstawie decyzji Rady Izby podjętej na spotkaniu w dn. 12 sierpnia w Strykowie, oraz w ślad za naszymi pismami znak 48/06/2015 z dn. 24.06.2015r. i 54/07/2015 z dn. 31.07.2015r., zwracamy się do Pana z konkretną propozycją rozwiązań, na których naszym zdaniem oparte winny być zasady sprzedaży drewna z zasobów Skarbu Państwa, znajdującego się w gestii PGL Lasy Państwowe. Jest to równocześnie propozycja modyfikacji zmian, zapowiadanych przez Pana w Komunikacie opublikowanym w Internecie. 

 

Uważamy, że zmiany te przede wszystkim powinny pozwolić na powrót do sprawdzonych rozwiązań, wprowadzonych przez Pana na 2013r., obejmujących gwarancję zakupu 70% potrzebnego drewna w ramach sprzedaży ofertowej, stabilizację zaopatrzenia zakładów produkcyjnych przez dobrowolnie zawierane umowy wieloletnie, bez żadnej specjalnej puli inwestycyjnej, skoro na rynku drewna okrągłego obserwujemy stałą nadwyżkę popytu nad podażą. Należy tylko rozwinąć te rozwiązania w pożądanych kierunkach - wydłużenia umów wieloletnich, wprowadzenia jawności przetargów, ujednolicenia cen w ramach tych samych sortymentów drewna.

Podkreślam, iż naszą intencją jest znalezienie takiej ich formuły, która jest najkorzystniejsza z punktu widzenia całej polskiej gospodarki, a nie indywidualnych interesów pojedynczych firm.  

 1. Wszystkie stosowane rozwiązania stosowane przez PGL Lasy Państwowe do sprzedaży drewna okrągłego muszą zabezpieczać stabilność zaopatrzenia w drewno długoletnich odbiorców na poziomie nie mniejszym niż 70% ich stałych potrzeb w podziale na sortymenty, udokumentowanych przez wyliczenie średniej wielkości ich zakupów drewna z ostatnich 3 lat. Drewno to oferowane jest przedsiębiorcom do zakupu na okresy roczne w trybie 2- etapowej sprzedaży ofertowej, po cenie ustalanej przez rdLP.

Podstawa prawna: orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa 27/76 Zb. Orz. 1978 s. 207) „Przedsiębiorstwo posiadające pozycję dominującą (…), nie może wstrzymać dostaw do długoletniego klienta, którego działania odpowiadają zwyczajom handlowym, jeśli złożone przez tego klienta zamówienia nie są nadzwyczajne. Takie działanie jest niezgodne z celami określonymi w art. 3 ust. 1 lit.g) TWE i szczegółowo opisanymi w art. 82 Traktatu, głównie w zd. 2 lit (b) i (c), jeżeli odmowa dostaw ograniczałaby rynki ze szkodą dla klienta i stanowiłaby dyskryminację, która mogłaby w efekcie wyeliminować kontrahenta z rynku właściwego”.

2. Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną uzyskują prawo do podpisania 3-letniej umowy na dostawy drewna, z możliwością jej przedłużenia, zabezpieczającej dostawy w wysokości 70% ich stałych potrzeb, udokumentowanych przez wyliczenie średniej wielkości ich przemysłowego przerobu drewna z ostatnich 3 lat. Cena drewna na każdy rok objęty umową ustalana będzie  jako oferowana przez rdLP. Brak akceptacji tej ceny przez odbiorcę oznacza zerwanie umowy.

3. Ceny drewna na poszczególne sortymenty ustalane  są na okresy roczne przez Regionalne Dyrekcje LP, są jednolite na ich terenie (dla wszystkich obsługiwanych przez jej nadleśnictwa umów) i wyliczane w oparciu o udokumentowane i opublikowane wskaźniki i prognozy ekonomiczne, skonsultowane z reprezentacją przemysłu drzewnego.

4. Umowy na nowe lub zwiększone dostawy drewna dla firm, które rozwinęły możliwości jego przerobu, mogą być zawarte na 3 lata i objąć łącznie z góry ustaloną ilość drewna, jednak nie większą, niż ta, która odpowiada przyrostowi pozyskania w danym roku w stosunku do roku poprzedniego. W wypadku braku dostatecznej ilości drewna w stosunku do sumy zgłoszonych i udokumentowanych ofert zakupu, zostają one proporcjonalnie zredukowane. Każda z firm korzystających z takiej formy zakupu ma corocznie obowiązek udokumentowania zużycia go na cele produkcyjne, pod groźbą zerwania umowy.

5. Do sprzedaży przetargowej w systemie internetowych przetargów „e-drewno systemowe” corocznie kierowana jest ilość drewna nie mniejsza niż 30% zsumowanych zakupów przedsiębiorców w roku poprzedzającym, o ile w roku sprzedaży nie doszło do spadku pozyskania, co może tą ilość proporcjonalnie zmniejszyć. Przetargi „e-drewno systemowe” organizowane są 2 razy w roku, jako przetargi półroczne.

6. Przebieg i wyniki przetargów w systemie „e-drewno” i „e-drewno systemowe” są jawne.

7. Z każdym z odbiorców, którzy wyrażą na to zgodę, może być spisana skonsolidowana półroczna umowa z nadleśnictwem, obejmująca sumę ilości drewna danego sortymentu zakupionego na ten okres w różnych procedurach sprzedaży i średnioważoną cenę jego zakupu. Zgoda na cenę skonsolidowaną uprawnia przedsiębiorcę do uzyskania rabatu.

8. Kary umowne za nie odebranie drewno objęte umową wynoszą 5% jego wartości. Wyższa kara może dotyczyć tylko wypadków udokumentowania przez PGL LP wyższego poziomu strat poniesionych w wyniku nie dotrzymania umowy przez kupującego i na podstawie wyroku sądu.

9. Jeśli do wyczerpania danej umowy na dostawy drewna pozostało nie więcej niż 20% tych dostaw, termin odbioru pozostałej części drewna może być przesunięty na wniosek kupującego o czas nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

Propozycje powyższe traktujemy jako bazę do rozmów Panem. Obejmują one tylko sprawy najistotniejsze w chwili obecnej, co naturalnie oznacza, iż inne nie rozwiązane problemy, w większości już Panu sygnalizowane, jesteśmy gotowi podjąć po ustaleniu ww. podstaw systemu sprzedaży. 

Licząc na Pana konstruktywne podejście do przedstawionych propozycji i deklarując w imieniu Rady Izby gotowość do spotkania z Panem,

 

Sławomir Wrochna
Prezydent Izby

 

Do wiadomości:

- Pani Premier Ewa Kopacz – Przewodnicząca Rady Ministrów
- Pan Maciej Grabowski – Minister Środowiska
- Pan Janusz Piechociński – Minister Gospodarki
- Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego
- Polski Komitet Narodowy EPAL
- Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
- Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce
- Związek Producentów i Eksporterów Palet Drewnianych w Polsce
- Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
- Stowarzyszenie Papierników Polskich


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Baza rozmów....

Pkt 9, 8, 5 i 4 z kapelusza... jakie udokumentowanie strat?

Cyrk - moim zdaniem PIGPD wspiera po cichu handlarzy drewnem!
A nawet nie po cichu.
Celowo atakuje zmiany aby one nie weszły wymyślając argumenty, które na pewno w zasadach znaleźć się nie mogą.
BTW - za stałe dostawy w Europie jest plus 15% do ceny wyjściowej.

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2015-08-23 19:07:16

Zgłoś nadużycie

Baza rozmów...

A handlarze drewnem to jakiś gorszy klient?!
Ja czasem wole kupić drewno specjalnie wyselekcjonowane pod specyfikę mojej produkcji od handlarza niż przepłacać w LP. Jeśli "handlarz" zwozi drewno na plac, przerobi je na kłody i dopasuje do moich potrzeb to jestem jak najbardziej ZA istnieniem takich firm!!! Niestety LP nie potrafią się dostosować do wymagań klienta, tak jak już sam Pan pisał na umowę systemową chciałby Pan "wtykać" klientom drewno w B i A klasie...!!! Jeśli komuś jest takie drewno potrzebne to jak najbardziej - okleina, klejonka otworowa itp. Ale jeśli mały tartak jest nastawiony głównie na "budowlankę" to klasowe drewno jest mu zbędne.

BTW - stałe dostawy ("portalówka") ma ceny wyższe niż ceny wywoławcze na aukcjach systemowych i e-drewno!

Co do wymienionych punktów:
Pkt. 4 = "drewno na nowe inwestycje" - moim zdaniem realne do zrealizowania!
Pkt. 5 - ilość (30%) może być ciężka do spełnienia...
Pkt. 8 - ciężka sprawa, jak dla mnie to kary mogą wynosić i 20% tylko żeby były uzasadnione. Miałem sytuację dwa lub trzy lata temu z jednym nadleśnictwem RDLP Krosno, gdzie miałem dwie umowy portalowe: WD Buk i W0 Buk. Około 1000m3 na każdą z umów. Drewno przyjeżdżało na plac i na kwicie były sztuki głównie w C i D klasie, więc logicznie myśląc drewno powinno być wy fakturowane na umowę W0. Ku mojemu zdziwieniu drewno było dzielone na dwie umowy... C-klasa na umowę W0, a D-klasa na umowę WD. Gdy zgłosiłem problem do nadleśnictwa, powiedzieli żebym odebrał najpierw W0 a pod koniec roku mi przygotują WD (niestety nie postarałem się o zmianę harmonogramu na piśmie), pod koniec roku przyszło pismo, że nie odebrałem drewna z umowy WD, które było dla mnie przygotowywane systematycznie przez cały rok!!! Została nałożona na mnie kara! Sprawiedliwe traktowanie klienta? Nie wydaje mi się...
Pkt. 9 - Jeśli harmonogram jest ustalany obustronne na linii Nadleśnictwo - Kupujący to nie zachodzą problemy z nieodebranymi masami drewna w terminie (w większości przypadków). Niestety czasem Nadleśnictwo bez konsultacji ustala harmonogram...

Każdy będzie bronił swojego stanowiska, wszystko rozchodzi się o to aby znaleźć jakiś konsensus. Myślę, że jest to dobra baza do podjęcia rozmów. Największą stratą dla mojej firmy jest zmniejszenie "historii zakupów" z 3 lat do 1,5 roku, oraz brak pewności zakupu 70%, a nawet 60% masy drewna (wynikającej z "historii zakupów") po cenach portalowych.

Andrzej [20]Odpowiedz na ten komentarz2015-08-24 08:50:48

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA