DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Zarządzenie nr 91 w sprawie prowadzenia sprzedaży drewna przez LP

Lasy Państwowe

Autor:
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2001-06-05


Zasady sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Zarządzenie nr 91

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 30listopada 2001 r.
w sprawie prowadzenia sprzedaży drewna
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe
PA-80- 121 /2001

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. nr 101 poz. 444 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt. 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych:

  • "Zasady sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe", stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

  • "Zasady zawierania porozumień długoterminowychdotyczących sprzedaży i zakupu surowca drzewnego", stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

  • "Tryb i harmonogram tworzenia rocznego planu pozyskania i sprzedaży drewna", stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 5B Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie sposobu prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w obrocie krajowym
(znak: PA-80-61/2001).

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Umowy kupna - sprzedaży drewna, zawarte przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, zachowują swoją ważność, chyba, że strony postanowią inaczej.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Janusz Dawidziuk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 91

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 30 listopada 2001 r.

Zasady sprzedaży drewna
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe

§ 1

Zasady sprzedaży drewna jako wewnętrzne unormowanie obowiązujące jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają na celu:

1) określenie ramowych zasad wprowadzania surowca drzewnego do obrotu handlowegoprzez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (LP),

2) maksymalne zwiększenie uprawnień decyzyjnych o sprzedaży drewna na szczeblu nadleśnictwa,

3) dostęp do rynku surowca drzewnego wszystkim dotychczasowym i potencjalnym nabywcom surowca, poprzez elastyczne regulowanie podażą surowca drzewnego, pozyskiwanegow ramach obowiązywania planu urządzenia oraz aktualnych potrzeb lasu,

4) uwzględnienie niektórych segmentów rynku:

a) rynku krajowego - segmentu rynku w gestii Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,

b) rynku regionalnego - segmentu rynku w gestii dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,

c) rynku lokalnego - segmentu rynku w gestii nadleśniczych.

§ 2

Ogólne zasady sprzedaży

1. Ramowe wytyczne w zakresie pozyskania i sprzedaży drewna na dany rok w Lasach Państwowych ustala Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

2. Sprzedaż drewna na rynku krajowym organizuje i koordynuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w porozumieniu z dyrektorami regionalnych dyrekcji LP.

3. Sprzedaż drewna na rynku regionalnym organizuje i koordynuje dyrektor regionalnej dyrekcji LP w porozumieniu z nadleśniczymi.

4. Sprzedaż drewna na rynku lokalnym prowadzi nadleśniczy.

5. Realizację wszystkich umów, fakturowanie sprzedaży drewna oraz pobieranie należności bez względu na szczebel organizacyjny, na którym nastąpiło podpisanie umów, prowadzi nadleśnictwo lub inna jednostka LP, realizująca faktycznie sprzedaż.

§ 3

Rodzaje i sposoby sprzedaży drewna orazzasady ustalania cen

1. Przy sprzedaży drewna w LP mają zastosowanie wszelkie stosowane w obrocie sposoby sprzedaży, do których należą przede wszystkim:

a) sprzedaż na zasadzie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego,

b) aukcja,

c) submisja,

d) negocjacje,

e) komis,

f) sprzedaż z wolnej ręki,

g) sprzedaż detaliczna.

2. Sposobysprzedaży ustalaodpowiednio: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przy sprzedaży drewna na rynku krajowym, dyrektor regionalnej dyrekcji LP dla rynku regionalnego oraz nadleśniczy dla rynkulokalnego. Przy wyborze sposobusprzedaży winna być brana pod uwagę m.in. aktualna sytuacja rynkowaoraz specyfika rynku objętego działaniem.

3. Poziom cen wyjściowych do przetargów i przy sprzedaży w oparciu o negocjacje będzie ustalany w trybie uzgodnień na okresy roczne, półroczne i wartalne pomiędzy reprezentatywnymi grupami (organizacjami) nabywców i reprezentantami Lasów Państwowych na szczeblu regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dla rynku regionalnego. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie dyrektor regionalnej dyrekcji LP.

4. Ceny wyjściowe na drewno na rynku lokalnym i cenydetaliczne ustala nadleśniczy.

5. Proces ustalania cen wyjściowych oraz wyboru nabywców przy zastosowaniu innych form sprzedaży, niż sprzedaż z wolnej ręki i sprzedaż detaliczna, powinien być udokumentowany.

6. Potwierdzeniem uzgodnionych przez strony warunków sprzedaży drewna , bez względu na sposób sprzedaży(oprócz sprzedaży detalicznej oraz odbiorcom drobnym kupującym surowiec w trybie sprzedaży z wolnej ręki za gotówkę) jest zawarcie umowy kupna - sprzedaży.

7. Umowa kupna – sprzedaży winna szczegółowo określać warunki jej realizacji (m.in. termin realizacji, sposób i miejsce odbioru drewna, formę i termin regulowania płatności, konsekwencje wynikające z niedotrzymania warunków umowy, zabezpieczenia finansowe).

8. Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, ustalając sposób i warunki sprzedaży dla danego segmentu rynku, a następnie podpisując umowy z poszczególnymi nabywcami ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie w tych umowach interesów Skarbu Państwa.

§ 4

Inne postanowienia

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowychudostępniąinformację o planowanej wielkości podaży drewna na dany rok (inne okresy czasowe) dla zainteresowanych nabywców drewna.

§ 5

1. W oparciu o powyższe postanowienia dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w porozumieniu z nadleśniczymi opracują i wydadzą w drodze zarządzenia odpowiednie zalecenia realizacyjne na dany rok dostosowane do uwarunkowań istniejących w danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

2. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczowie opracują regulaminy sprzedaży drewna odpowiednio na rynku regionalnym i lokalnym, obowiązujące w kierowanych przez nich jednostkach organizacyjnych LP.

§ 6

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w wyjątkowych sytuacjach może w drodze decyzji wyznaczyć odmienny lub dodatkowy tryb realizacji zadań dotyczących sprzedaży drewna, niż określony w niniejszych zasadach.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 91

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 30 listopada 2001r.

Zasady zawierania porozumień długoterminowych
dotyczących sprzedaży i zakupu surowca drzewnego

§ 1

Celem porozumień długoterminowych dla Lasów Państwowych (LP) jest zapewnienie stabilnego zbytu drewna okrągłego wdłuższej perspektywie czasowej orazsprzyjanie modernizacji przemysłu drzewnego w Polsce poprzez stworzenie systemu gwarancji surowcowych. System gwarancji surowcowych jest jednym z najważniejszych warunków stawianych przez potencjalnych inwestorów. Wyjście z ofertą porozumień długoterminowych leży w żywotnym interesie LP.

§ 2

Podstawowe warunki wprowadzenia i realizacji porozumień długoterminowych

1.Dla podmiotów ubiegających się o podpisanie porozumień długoterminowych zostają określone jednolite warunki.

2.Dostęp do możliwości podpisania porozumień długoterminowych muszą mieć wszystkie podmioty spełniające określone kryteria.

3. W ramach grupy nabywców, z którymi podpisane będą porozumienia (określonego segmentu rynku oraz jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych) muszą obowiązywać te same zasady zaopatrzenia surowcowego i ustalania cen.

4.Pula drewna wyznaczona dla nabywców objętych porozumieniami nie może w istotny sposób ograniczać innych uczestników rynku; musi ona zostać określona na poziomie gwarantującym pozostałym nabywcomswobodny dostęp do surowca.

§ 3

Podstawowe zasady podpisywaniaporozumień długoterminowych

1.Jednostki organizacyjne LPw oparciu okryteria wymienione w pkt. 2 i 3 , mogą spisywać z nabywcami porozumienia długoterminowe o współpracy, zawierające deklaracje
kupna - sprzedaży surowca drzewnego.

2.Kryterium skali dokonywanych zakupów :

a) na szczeblu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:

- nabywcy zakupujący surowiec powyżej 100 tys. m3 rocznie,

b) na szczeblu regionalnych dyrekcji LP:

- nabywcy zakupujący surowiec od 25 tys. m3 do 100 tys. m3 rocznie,

c) dopuszcza się zastosowanie innego kryterium skali dokonywanych zakupów w odniesieniu do nabywców kupujących drewno specjalne, określanego w decyzjach odrębnie podejmowanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

3.Kryteria rynkowe:

- perspektywy rozwoju firmy, inwestycje, zwiększenie zakupów w przyszłości,

- rzetelność w terminowym regulowaniu należności za zakupiony surowiec,

-stabilna kondycja finansowa poparta odpowiednimi dokumentami ,

-solidność, wiarygodność, etyka handlowa,

-zakup sortymentów trudno zbywalnych lub znajdujących się w stałej lub okresowej nadpodaży (likwidacja skutków klęsk żywiołowych).

4.Porozumienia długoterminowe mogą być zawierane z funkcjonującymi na rynku lub potencjalnymi nabywcami drewna zainteresowanymi inwestowaniem w budowę lub modernizację istniejących zakładów przetwarzających drewno okrągłe, posiadającymi program bieżących i perspektywicznych działań rozwojowych.

5.Dyrektor regionalnej dyrekcji LP zawiera porozumienie po uzyskaniu opinii Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

6.Warunkiem zawarcia porozumienia długoterminowego jest przedstawienie przez nabywcę gwarancji wiarygodności płatniczejpotwierdzającej jego wypłacalność, w tym zabezpieczeń płatności, oraz biznes planu. Nabywca może dodatkowo wyrazić zgodęna wgląd do bieżących materiałów dotyczących swojej kondycji finansowej, potwierdzając chęć perspektywicznej współpracy na zasadachpełnej wiarygodności.

7.Zmiana formy własności lub statusu prawnego nabywcy nie musi powodować automatycznie wygaśnięcia porozumienia długoterminowego.

8.Porozumienie winnookreślać ilości drewna do sprzedaży w poszczególnych okresach czasowychz przybliżonymudziałem gatunków i sortymentów.

9.Porozumienia długoterminowe winny być zawierane na okresy minimum 3 letnie a nie dłuższe, niż 10 lat.

10.Termin wypowiedzenia porozumienia winien wynosić co najmniej 6 miesięcy chyba, że strony uzgodnią inaczej.

11.Po podpisaniu porozumienia długoterminowego, na kolejne okresy czasowe (roczne, półroczne, kwartalne) będą podpisane umowy kupna - sprzedaży w trybiei na właściwych warunkach (także cenowych), stosownie do segmentu rynku, na którym funkcjonuje nabywca.

12. Brak spłaty należności bądź nieterminowe realizowanie spłat, nie wywiązanie się nabywcy z odbioru deklarowanej masy drewna może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy w terminie krótszym, niż określony w pkt. 10.

13.Porozumienia długoterminowe będą zawierane na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 91

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 30 listopada 2001r.

Tryb i harmonogram tworzenia rocznego planu pozyskania i sprzedaży drewna

L.p.

Zadania

Termin realizacji

1

W oparciu o wcześniej sporządzone szacunki brakarskie nadleśnictwo opracowuje wstępny projekt pozyskania drewna na następny rok (uwzględniając stan lasu oraz przewidywaną sytuację rynkową) i wraz z projektem sprzedaży drewna z podziałem mas na poszczególne segmenty rynku przekazuje do rdLP.

15
września

2

RdLP analizuje projekty nadleśnictw i po ewentualnym ich skorygowaniu w drodze uzgodnień z nadleśnictwami przekazuje zestawienie do DGLP.

30
września

3

DGLP analizuje zestawienia rdLP i po ewentualnym ich skorygowaniu w drodze uzgodnień z rdLP sporządza bilans drewna dla LP, który przesyła do rdLP.

15
października

4

RdLP sporządza bilans drewna i po ewentualnych uzgodnionych z nadleśnictwami korektach, przesyła go do nadleśnictw.

31
października

5

Nadleśnictwo na podstawie otrzymanego bilansu ustala roczny plan pozyskania i sprzedaży drewna z podziałem masy przeznaczonej do sprzedaży na poszczególne segmenty rynku, który jednocześnie wpisuje do planu finansowo - gospodarczego. 

10 
listopada

6

Dyrektor Generalny LP, dyrektorzy rdLP i nadleśniczowie uruchamiają procedury oferowania i sprzedaży drewna.

od 11
listopada


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz