/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Zasady sprzedaży drewna - Zarządzenie nr 5B 2001

Lasy Państwowe

Autor:
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2001-07-04


Zarządzenie nr 5B dotyczące sposobu sprzedaży drewna w PGL Lasy Państwowe.

Zarządzenie nr 5B

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

w sprawie sposobu prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w obrocie krajowym

(znak: PA-80-61/2001)

Na podstawie art. 33 ust. l z dnia 28 września 1991 r o lasach (Dz.U.91 Nr 101 póz. 444 z późn-zm.) oraz § 6 i § 8 ust. l pkt.5 Statutu Państwowego Gospodarska Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe

zarządzam, co następuje

 

 

§1

1. Wprowadzam do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Wytyczne sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe", stanowiące załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie reguluje całokształt zagadnień dotyczących sprzedaży drewna w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w ujęciu ogólnym. Zagadnienia szczegółowe, marginalne i specyficzne dla danej jednostki mogą być unormowane zaleceniami realizacyjnymi i decyzjami, o których mowa w § 3 zarządzenia. Powyższe unormowania dyrektor rdLP przekazuje do wiadomości Dyrektora Generalnego LP.

§2

Wytyczne, o których mowa w §1, jako wewnętrzne unormowanie obowiązujące jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, mają na celu:
1) Ulokowanie możliwie największej ilości uprawnień decyzyjnych o sprzedaży drewna na najniższym poziomie zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym, tj. w nadleśnictwie, stosownie do:
a) przepisu § 4 ust. 1 pkt.2 lita Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,
b) wniosków z Ogólnopolskiej Konferencji "Ustrój Lasów Państwowych - teraźniejszość i przyszłość", jaka odbyła się w październiku 2000r, 2) Zminimalizowanie w Lasach Państwowych, obowiązanych do realizacji swojej misji środowiskotwórczej na zasadzie samodzielności finansowej (art. 50 powołanej ustawy o lasach), ryzyka sprzedaży drewna do nabywców o obniżonej wiarygodności - poprzez zobowiązanie kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do obiektywnej i jawnej waloryzacji potencjalnych nabywców drewna,
3) Stworzenie wszystkim nabywcom możliwości swobodnego dostępu do rynku drzewnego na zasadach wolnej i uczciwej konkurencji - poprzez:
a) reglamentowanie w skali obowiązywania planu urządzenia lasu podaży drewna na rynek na podstawie przesłanek przyrodniczych utrwalonych w ustaleniach tego planu przy dążeniu do zachowania zasady równości użytkowania głównego lasu.
b) umożliwienie wszystkim nabywcom, bezpośrednio zużywającym zakupiony surowiec w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, możliwości ubiegania się o zakup drewna według z góry ustalonych procedur i reguł. Przez nabywcę bezpośrednio zużywającego zakupiony surowiec rozumie się nabywcę wytwarzającego z drewna okrągłego określone wyroby (mieści się w tym pojęcie zrębkowania drewna i odsprzedaży zrębków). Nie jest natomiast przerobem sortowanie, korowanie i składowanie drewna.
4) Uwzględnienie przy sprzedaży drewna zasady subsydiarności, zgodnie z którą nadleśniczy może, po ustanowieniu odpowiednich pełnomocnictw, zwracać się do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych o sprzedaż drewna, którego nie może zagospodarować w ramach bezpośredniej sprzedaży własnej,
5) Uwzględnienie specyfiki niektórych grup nabywców - poprzez:
a) utworzenie rynku ogólnego wg kryterium przedmiotowego - sortymentowego dla odbiorców, którzy nabywają znaczące masy surowca lub nabywają drewno w dużym rozproszeniu (drewno sklejkowe, okleinowe). Sprzedaż drewna okleinowego i łuszczarskiego, powinna odbywać się w wyniku przetargów zasadniczych na rynku ogólnym (dopuszcza się sprzedaż sortymentów cennych w nadleśnictwach na przetargach bieżących - uzupełniających, o ile wystąpi zwiększenie masy tych sortymentów w stosunku do masy wynikającej z szacunków brakarskich).
b) utworzenie rynku strategicznego wg kryterium sortymentowego - przedmiotowego, tj. dla odbiorców, którzy nabywając sortymenty pozyskiwane głównie w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, przyczyniają się do należytego stanu zdrowotnego polskich lasów, zaś nabywcy rynku strategicznego dokonują jednoczesnych zakupów "hurtowo" bardzo dużych ilości drewna średniowymiarowego z nadleśnictw skupionych w wielu regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.
c) prowadzenie sprzedaży detalicznej, której celem jest zaopatrzenie nabywców nie dla pośrednictwa handlowego, ani nie dla prowadzenia działalności gospodarczej, lecz dla zaspokojenia okresowych potrzeb bytowych (drewno opałowe, drewno naprowadzone systemem gospodarczym roboty remontowe i budowlane itp.). Uszczegółowienie sprzedaży detalicznej prowadzonej przez jednostki organizacyjne LP (nadleśnictwa i zakłady) jest zadaniem dyrektora rdLP.

§3

Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych zobowiązuje się do bezzwłocznego wprowadzenia w życie wytycznych, o których mowa w § 1, w biurze regionalnej dyrekcji LP i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych LP, w tym poprzez ew. przygotowanie odpowiednich szczegółowych zaleceń realizacyjnych.

§4

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 5 A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2000 r w sprawie sposobu prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zn.spr.EE-80-61/2000).

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2001 r.

/podpis nieczytelny/

Załącznik nr 1 do zarządzenia 5B Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 lipca 2001r.

WYTYCZNE SPRZEDAŻY DREWNA W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEśNYM "LASY PAŃSTWOWE"

Uwagi ogólne

 

 

§1

1. Na ogół zadań związanych lub dotyczących sprzedaży drewna składają się przede wszystkim następujące zdarzenia:
1) Wykonanie szacunków brakarskich,
2) Ustalanie listy wydzieleń drzewostanowych do objęcia w danym roku gospodarczym w nadleśnictwie użytkowaniem głównym - przedrębnym i rębnym; sporządzenie planu pozyskania drewna,
3) Sporządzenie wstępnego i końcowego planu sprzedaży drewna,
4) Dokonanie wyboru (naboru) nabywców drewna planowanego do pozyskania lub pozyskanego,
5) Spisanie umów z nabywcami drewna,
6) Bieżące zarządzanie umowami,
7) Pozyskanie, zrywka i manipulacja drewna,
8) Obmiar i odbiórka drewna pozyskanego; obmiar zrywki drewna,
9) Czynności administracyjne związane ze spedycją drewna,
10) Spediowanie drewna,
11) Fakturowanie i pozyskiwanie środków ze sprzedaży drewna,
12) Kontroling gospodarki wierzytelnościami i obrotu drewnem,
13) Kontrola wynikowa sprzedaży drewna.
2. Niniejsze wytyczne dotyczą przede wszystkim zdarzeń, o których w ust. l mowa w punktach 3), 4), 5) oraz 11).

§2

1. W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe sprzedaż drewna prowadzą nadleśniczowie, z zastrzeżeniem wyposażenia dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w taki zakres uprawnień i obowiązków, które są niezbędne do wypełniania przez nich zadań nadzorczych, pomocniczych i koordynacyjnych.
2. W celu realizacji tego zadania nadleśniczy:
a) sprzedaje drewno samodzielnie przy pomocy leśniczych oraz pracowników biura nadleśnictwa,
b) upoważnia dyrektora regionalnej dyrekcji LP do wyboru nabywców i innych w upoważnieniu wskazanych czynności w stosunku do drewna, którego według przewidywań nie będzie w stanie zagospodarować samodzielnie. Powyższe odbywa się w porozumieniu z dyrektorem rdLP.
c) może korzystać z pomocy innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, o których mowa w art.32 ust.2 pkt.4 ustawy o lasach, zwanych dalej zakładami LP, a także, za odrębną zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, innych podmiotów gospodarczych działających na zasadach prawa handlowego, z większościowym udziałem kapitałowym LP.
3. Pomoc, o której mowa w ust.2 lite, polega na tym, że nadleśniczowie lub działający w ich imieniu dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP, po zakończeniu wyboru nabywców drewna (w tym nabywców o znaczeniu regionalnym i krajowym) mogą korzystać na warunkach umownych z pośrednictwa zakładów LP w sprzedaży drewna. Zakłady LP mogą występować w roli samodzielnych nabywców tych mas drewna, które nabywają nie w celach składu, manipulacji i spedycji, lecz dla dalszego przerobu i sprzedaży wyrobów (pierwiastkowy przerób drewna, programy ogrodowe, elementy konstrukcji drewnianych itp.).
4. Pomoc, o której mowa w ust.3, w zakresie realizacji sprzedaży drewna do odbiorców regionalnych i krajowych powinna dotyczyć przede wszystkim usługi spedycji.

Plan pozyskania drewna oraz wstępny plan sprzedaży jako dokument poprzedzający wyznaczenie ilości drewna do zagospodarowania przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a takie poprzedzający wybór nabywców drewna na szczeblu nadleśnictwa.

§3

1. Przed wyznaczeniem ilości drewna, które wg przewidywań nadleśniczego nie będzie mogło być zagospodarowane bezpośrednio przez nadleśnictwo, a także przed rozpoczęciem procedury wyboru nabywców drewna do sprzedaży bezpośrednio (samodzielnie) przez nadleśnictwo - nadleśniczy jest obowiązany sporządzić plan pozyskania drewna oraz wstępny plan sprzedaży drewna. Podstawą sporządzenia planu pozyskania powinny być:
a) zaawansowanie i wskazania planu urządzenia lasu nadleśnictwa,
b) lokalizacja wydzieleń drzewostanowych do objęcia użytkowaniem przedrębnym i rębnym w danym roku gospodarczym,
c) wyniki szacunków brakarskich,
d) przewidywane szacunkowo ilości drewna, jakie - w świetle wieloletnich doświadczeń nadleśniczego - mogą pojawić się w ciągu roku w następstwie klęsk żywiołowych i innych zjaw losowych (ten element planowania pozyskania drewna nie ma charakteru obligatoryjnego w odniesieniu do tych jednostek organizacyjnych LP, w których średnioroczny poziom zjawisk klęskowych w świetle wieloletnich obserwacji wykazuje b. duża zmienność lub/oraz w tych jednostkach, które zaniedbały prowadzenie choćby uproszczonych analiz prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk klęskowych i ich zakresu rzeczowego).
2. Plan pozyskania drewna powinien być sporządzany w układzie : adres leśny (wydzielenie drzewostanowe), kategoria użytkowania głównego, gatunek drzewa, klasa jakościowo-wymiarowa, ilość drewna przewidywana do pozyskania. System informatyczny Lasów Państwowych zawiera aplikacje, które w sposób istotny wspomagają budowę planu pozyskania drewna.
3. Na podstawie planu pozyskania drewna, o którym mowa w ust. l i ust.2, uzupełnione o informacje o spodziewanym zapasie drewna, jaki wystąpi na początku i końcu roku - nadleśniczy sporządza wstępny plan sprzedaży drewna, przyjmując w nim ceny uzyskane w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego rok, dla którego plan sprzedaży drewna jest sporządzany (dalsze prace nad wstępnym i ostatecznym planem sprzedaży drewna są przedmiotem odrębnego opracowania - wytyczne planowania finansowo-gospodarczego w nadleśnictwie).

Wyznaczenie ilości drewna do zagospodarowania przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a takie w ramach sprzedaży detalicznej

§4

1. Nadleśniczy przekazuje dobrowolnie i w porozumieniu z dyrektorem rdLP na szczebel regionalnej dyrekcji LP drewno, którego wg przewidywań nie będzie mógł zbyć samodzielnie, a może być ono tam zagospodarowane poprzez postawienie do procedowania na rynku strategicznym lub ogólnym.
2. Dla wykonania zadania, o którym mowa w ust. l, nadleśniczy powinien brać pod uwagę:
- dane o ilości drewna wynikające ze wstępnego planu sprzedaży,
- możliwości zakupu drewna przez nabywców zwyczajowo ciążących do danego nadleśnictwa (z wyłączeniem nabywców rynku regionalnego i strategicznego), zwanych dalej nabywcami wewnętrznymi,
- rozpoznanie własne o spodziewane możliwości nabywania drewna przez nabywców lokalnych (wewnętrznych),
- rozpoznanie własne o aktualnej i spodziewanej płynności finansowej poszczególnych nabywców lokalnych,
- rozpoznanie własne o zapotrzebowaniu drewna do sprzedaży detalicznej,
- rozpoznanie własne o zapotrzebowaniu drewna na użytek własny nadleśnictwa oraz potrzeby deputatowe pracowników.
3. Ilość drewna do sprzedaży detalicznej podlega zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Wyznaczenie ilości drewna do sprzedaży bezpośredniej (samodzielnej) w nadleśnictwie w poszczególnych przedziałach czasowych

§5

1. Ustalenie częstotliwości przetargów zasadniczych (roczne, półroczne, kwartalne) jest przedmiotem uzgodnień komisji, o której mowa w §7, ust. 3, lit. f.
2. Nadleśniczy - zwłaszcza przy stosowaniu zasady naboru nabywców drewna jeden raz w roku - z puli drewna przewidzianej o sprzedaży bezpośredniej w nadleśnictwie powinien wydzielać rezerwę drewna do sprzedaży w ramach procedowania uzupełniającego w ciągu roku.
3. Rezerwa, o której mowa w ust.2, stanowić powinna przede wszystkim zabezpieczenie na wypadek potrzeby restrukturyzacji pozyskania drewna po wystąpieniu zdarzeń losowych w skali większej niż szacowano to w następstwie wykonania wytycznej zawartej powyżej w §3 ust. l; a także powinna być uruchamiana przez nadleśniczego przy rozpatrywaniu zastrzeżeń, o których mowa w dalszej części niniejszych wytycznych, a ponadto - stanowić element zabezpieczenia drewna dla nabywców, którzy w ciągu roku osiągną nadzwyczajne trendy rozwojowe, objawiające się m.in. zawarciem przez nich dużych, korzystnych kontraktów. Rezerwa pozyskania drewna powinna również stanowić zabezpieczenie niedoborów drewna, jakie mogą powstawać w następstwie procedowania z nabywcami rynku ogólnego lub/oraz krajowego zwłaszcza w świetle zawartych z nimi w przeszłości umów i porozumień wieloletnich.
4. Wysokość rezerw nie powinna być ustalana na poziomie, wskazującym na zamiar wywołania pozornego deficytu surowca drzewnego. Wysokość rezerw podlega zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
5. Organizując przetargi bieżące (uzupełniające) preferować należy licytacyjne metody przetargów. Ilość drewna sprzedawana w wyniku przetargów bieżących (uzupełniających) nie powinna zasadniczo przekraczać 15 % sprzedawanego ogółem drewna.
6. Informacja o częstości i ilościach drewna do sprzedaży w skali roku powinna być odpowiednio zawarta w pierwszych ogłoszeniach, zapraszających nabywców lokalnych do procedur ich wyboru (naboru).
7. Dyrektorzy rdLP są zobowiązani do umieszczenia, co najmniej miesiąc przed planowanymi na dany rok przetargami zasadniczymi, na stronie internetowej rdLP informacji o rocznym, sortymentowym planie sprzedaży w skali rdLP. W przypadku organizowania przetargów zasadniczych w okresach kwartalnych lub półrocznych, informacje przedstawiające ilości drewna do sprzedaży na poszczególnych przetargach, powinny być umieszczone w internecie co najmniej dwa tygodnie przed ich odbyciem.

Dominująca rola oferowania nabywcom drewna planowanego dopiero do pozyskania

§6

1. W procesie wyboru (naboru) nabywców drewna powinna dominować zasada oferowania drewna dopiero planowanego do pozyskania ( "sprzedaż szacunków brakarskich").
2. Nabór nabywców drewna pozyskanego powinien ograniczać się do następujących przypadków:
1) drewno zostało pozyskane i wyrobione dla odbiorców, którzy wygrali procedury w ramach "sprzedaży szacunków brakarskich", a następnie utracili płynność finansową lub z innych względów odstąpili od umowy; albo też zostało pozyskane w ramach zmniejszania rezerwy, o której mowa § 5 ust.3 i ust.4, w miarę upływu czasu i zmniejszającego się uzasadnienia dla utrzymywania tej rezerwy na niezmienionym poziomie - o ile nadleśniczy uzna, iż sprzedaż drewna pozyskanego jest w tym przypadku bardziej efektywna niż sprzedaż drewna wg metody "sprzedaży szacunków brakarskich".
2) sprzedaż drewna dotyczy surowca szczególnie cennego (sprzedaż submisyjna lub aukcyjna),
3) drewno pozyskano w następstwie uprzątania pożarzysk, terenów objętych szkodami od wiatrów i okiści itp. nieprzewidzianych zjawisk klęskowych, w ramach sanitarnego porządkowania lasu (np. drewno zasiedlone) oraz dla celów wyższej użyteczności publicznej, np. nieprzewidzianych wylesień z tytułu robót inwestycyjnych,
4) drewno stanowi zapas na zakończenie roku finansowego.

Wybór nabywców drewna do bezpośredniego (samodzielnego) zagospodarowania na poziomie nadleśnictwa

§7

l. Przy wyborze nabywców lokalnych należy kierować się następującymi wskazówkami ogólnymi:
1) Procedowanie powinno rozpoczynać się publicznym zaproszeniem mającym w zasadzie charakter nieograniczony, tj. zaproszeniem, kierowanym do wszystkich potencjalnych nabywców,
2) Z procedowania powinni być wyłączeni nabywcy, którzy:
a) na terenie danego nadleśnictwa nie spełniają wymagań wynikających z zawartym z nadleśniczym umów o zakazie konkurencji, o których mowa w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, obowiązującym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, b) wykazują należności przeterminowane w stosunku do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (dopuszczenie na zasadzie wyjątku nabywców z należnościami przeterminowanymi do procedowania wymaga roboczego, utrwalonego stosowną notatką służbową nadleśniczego, uzgodnienia z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Notatki takie powinny być zamieszczane w dokumentacji, o której mowa w §7 ust. 2 niniejszych wytycznych). Nabywców ubiegających się o zakup drewna należy zobowiązać do złożenia oświadczenia o stanie należności przeterminowanych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Przy sprawdzaniu prawdziwości oświadczenia należy posługiwać się między innymi informacjami gromadzonymi na szczeblu RDLP w ramach obowiązującej sprawozdawczości (program Market i Dłużnik). Planuje się stworzenie centralnej bazy danych o nabywcach, z której korzystać będzie można za pośrednictwem sieci rozległej WAN.
c) są zewnętrznymi w stosunku do LP pośrednikami w wewnętrznym handlu drewnem (pośrednicy w handlu drewnem mogą funkcjonować na rynku drzewnym jako pełnomocnicy określonych nabywców bezpośrednio zużywających drewno okrągłe w działalności gospodarczej, upełnomocnieni na okoliczność reprezentowania ich w procedurze naboru lub/oraz wykonywania innych określonych czynności związanych z realizacją umów zawartych między nabywcą lokalnym a nadleśnictwem; pośrednicy w handlu drewnem mogą występować jako nabywcy lokami w stosunku do pozyskanego drewna trudnozbywalnego),
3) Składane oferty przetargowe powinny zawierać załączniki wymienione w aneksie nr 5 do niniejszych wytycznych, natomiast zaproszenie powinno zawierać:
a) możliwie pełną charakterystykę gatunkową i jakościowo-wymiarową oferowanego do sprzedaży drewna.
b) miejsca pozyskania drewna (co najmniej do poziomu szczegółowości, wynikającego z podania leśnictwa),
c) przedmiot oferty (przedmiotem oferty może być):
- gatunek drewna i jedna klasa jakościowo-wymiarowa,
- określone sortymenty na danej pozycji cięć,
- określone sortymenty w pakiecie pozycji cięć,
- określona masa sortymentów bez szczegółowej lokalizacji w danym leśnictwie.
d) kryteria oceniające warunki zgłaszane przez nabywcę w stosunku do procedury konkursu ofert i uwagi poszczególnych kryteriów (od O do l).
e) termin odbycia procedury wyboru nabywców (dyrektorzy rdLP są zobowiązani do opracowania harmonogramów terminów przetargów w podległych nadleśnictwach oraz określenia maksymalnych terminów rozstrzygnięć przetargowych. Terminy te powinny zapewnić nabywcom pełną możliwość udziału w przetargach.
f) poziom cen wywoławczych na poszczególne sortymenty i klasy jakościowo - wymiarowe ustalone przez komisję powołaną przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych składającą się z przedstawicieli Lasów Państwowych i zaproszonej, reprezentatywnej grupy nabywców drewna. Poziom cen wywoławczych winien uwzględniać sytuację cenową w sąsiednich rdLP. Dla potrzeb przetargów zasadniczych winny być ustalone jednakowe ceny wywoławcze we wszystkich nadleśnictwach danej rdLP lub jednakowe ceny wywoławcze w nie więcej niż trzech grupach nadleśnictw danej rdLP. O ile komisja w okresie dwóch tygodni od wyznaczonego pierwszego terminu spotkania nie uzgodni cen, wówczas jako wywoławcze przyjmuje się średnie ceny uzyskane w rdLP w okresie trzech kwartałów poprzedzających przetarg. Ceny wywoławcze dla potrzeb przetargów bieżących (uzupełniających) ustala samodzielnie nadleśniczy.
g) zapowiedź praw przysługujących nabywcy w ramach odbywającej się procedury wyboru nabywców (w tym prawa w zakresie procedury odwoławczej),
h) w "specyfikacji istotnych warunków przetargów" (udostępnianej bezpłatnie) informacji o ilości drewna przeznaczonego do sprzedaży w wyniku tego przetargu (wg poszczególnych sortymentów),
i) informację o ewentualnych kolejnych planowanych w nadleśnictwach sesjach procedowania mającego za przedmiot wybór nabywców drewna (por.§ 5 ust.6).
4) Za zasadę podstawową należy przyjąć, że procedurę wyboru nabywców powinna prowadzić komisja, powoływana przez nadleśniczego, w składzie co najmniej trzyosobowym. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych wyznacza swojego obserwatora prac komisji. Obserwator ten, w zakresie wyznaczonym przez dyrektora rdLP, bierze udział w pracach komisji.
5) Nadleśniczy może zastosować jedną z następujących ścieżek (scenariuszy) postępowania (wg nazewnictwa użytego w filmie instruktażowym "Sprzedaż drewna - krok po kroku"):
a) przetarg ofertowy wg redukcji zamówień (inna nazwa: konkurs ofert),
b) prowadzenie przetargów ofertowych w odniesieniu do poszczególnych pozycji cięć (z możliwą modyfikacją w postaci przetargów ofertowych w odniesieniu do pakietów pozycji cięć),
c) prowadzenie aukcji poszczególnymi pozycjami cięć (z możliwą modyfikacją polegającą na prowadzeniu aukcji w odniesieniu do pakietów pozycji cięć lub sortymentów),
d) prowadzenie aukcji w odniesieniu do drewna pozyskanego,
e) prowadzenie konkursu ofert w odniesieniu do drewna pozyskanego,
f) prowadzenie submisji w odniesieniu do sortymentów cennych metodą licytacyjną,
g) prowadzenie submisji w odniesieniu do sortymentów cennych metodą ofertową,
Wszystkie w/w formy sprzedaży przetargowej są formami równoprawnymi.
6) Szczegółowe przybliżenie poszczególnych ścieżek (scenariuszy) postępowania znajdzie się w filmie instruktażowym "Sprzedaż drewna - krok po kroku", który należy traktować jako integralną część (aneks nr l) niniejszych wytycznych,
7) Miejsce i sposób złożenia ofert powinny być określone w zaproszeniu, o którym mowa powyżej. Oferty mają podlegać ścisłej rejestracji w specjalnie w tym celu założonej kontrolce i przechowywaniu pod zamknięciem. Pobranie ofert z miejsca przechowywania powinno odbywać się za pokwitowaniem w ww. kontrolce przez komisję, o której mowa powyżej, bezpośrednio przed jej posiedzeniem.
8) Specyfikację kryteriów służących za podstawę oceny ofert zawiera aneks nr 4.
9) Wycena stopnia spełnienia danego kryterium w skali od O do l odbywa się w sposób jednolity w skali rdLP.
10) Każda oferta, o ile nie została odrzucona ze względu na brak danych żądanych w zaproszeniu lub/oraz wystąpienie elementów dyskwalifikujących, o których mowa w § 7 ust. l pkt.2 oraz pkt.3 lit.d niniejszych wytycznych, powinna zostać oceniona za pomocą następującej formuły: "(waga przypisana kryterium nr l * ilość punktów przydzielona kryterium nr l) + (waga przypisana kryterium nr 2 * ilość punktów przydzielona kryterium nr 2) + .... + (waga przypisana kryterium nr "n" * ilość punktów przydzielona kryterium nr "n")",
11) W przypadku rozstrzygania przetargu ofertowego metodą redukcji zamówień, komisja przetargowa ma obowiązek sprawdzenia, czy masy drewna zawarte w składanych ofertach, odzwierciedlają dotychczasowy poziom zakupów. Dopuszczalna, maksymalna masa poszczególnych sortymentów drewna zawarta w ofertach nie powinna przekraczać:
- w ofertach składanych przez firmy, które w okresie co najmniej 3 miesięcy przed przetargiem nie miały należności przeterminowanych wobec jednostki, w której składają ofertę - 125 % "masy wyjściowej",
- w ofertach składanych przez firmy, które w okresie 3 miesięcy przed przetargiem wykazują należności przeterminowane wobec jednostki, w której składają ofertę - 90 % "masy wyjściowej".
Masę wyjściową dla potrzeb procedur przetargowych na dany rok ustala się dzieląc masę nabytą w roku poprzednim i 9 miesiącach roku bieżące-go przez 21 miesięcy, a następnie mnożąc razy liczbę miesięcy na jaką organizowany jest przetarg.
Jeżeli masa drewna zawarta w ofercie przekracza wielkości określone wg powyższej metody, wówczas komisja, dla potrzeb dalszych procedur przetargowych, obligatoryjnie obniża zapotrzebowanie do właściwego poziomu - informując o dokonanej korekcie oferenta (wyżej określonych wyliczeń masy wyjściowej nie stosuje się w przypadku zrównoważenia podaży z popytem lub nadpodaźy surowca).
W sytuacjach szczególnych (przedłożenie przez nabywcę wiarygodnych, udokumentowanych możliwości odbioru i przerobu większych mas drewna niż wyliczone w w/w sposób), komisja może zwiększyć 125-cio procentowy próg redukcji. Szczegółowe uzasadnienie tego odstępstwa nadleśniczy jest zobowiązany przedłożyć dyrektorowi rdLP w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu (w przypadku rynku ogólnego odpowiednio dyrektor rdLP przekazuje szczegółowe uzasadnienie Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych).
W przypadku złożenia oferty przez firmę, która w okresie przyjętym dla obliczenia masy wyjściowej nie kupowała drewna w tej jednostce, wówczas do dalszej procedury przetargowej komisja przyjmuje masę ustaloną w oparciu o posiadane informacje na temat tej firmy oraz możliwości podaży drewna.
12) W następstwie działań komisji, o których mowa w pkt. 10 i pkt. 11, komisja ustala w protokole oceny ofert propozycję sprzedaży drewna do poszczególnych oferentów, postępując według schematu scharakteryzowanego w aneksie nr 2 do niniejszych wytycznych.
W celu ustalenia propozycji sprzedaży drewna do poszczególnych oferentów przy pomocy arkusza kalkulacyjnego, zawartego w ww. aneksie 2 należy:
- wpisać nazwy potencjalnych nabywców,
- wpisać ilości drewna zawarte w ofertach nabywców, po ewentualnych korektach, o których mowa powyżej w pkt. 11,
- wpisać oceny punktowe ofert, o których mowa powyżej w pkt.10,
- umieścić we właściwym polu ilość drewna przewidzianą do sprzedaży drewna w ramach danej sesji,
- umieścić we właściwym polu punktową ocenę oferty, nie wywołującą skutków w postaci redukcji zapotrzebowania na drewno zgłoszone przez nabywcę (powinna to być najwyższa, możliwa do uzyskania ilość punktów),
- umieścić we właściwym polu punktową ocenę oferty, przy której powinna nastąpić redukcja całkowita (czyli odrzucenie oferty).
Arkusz dzieli podaż drewna według potencjalnych nabywców (oferentów) automatycznie, przy czym komisja ma możliwość dokonania pewnych zmian, np. dotyczących zaokrągleń, 13) W przypadku, gdy przedmiotem przetargu jest gatunek i klasa jakościowo - wymiarowa, a złożona oferta nie zawiera precyzyjnego określenia wszystkich klas, mas i cen - komisja przetargowa może;
a) odrzucić ofertę,
b) wyliczyć brakujące dane jeśli nabywca poda ceny i globalną masę drewna WO -masę można podzielić proporcjonalnie do udziału klas jakościowo-wymiarowych.
Jeżeli odbiorca będzie chciał zakupić tylko wybrane klasy jakościowo-wymiarowe, a wiązać się to będzie z dodatkowymi kosztami pozyskania i zrywki, można zastosować dopłatę do ceny "za wybór". Dopłatę doliczyć należy do ceny po przeprowadzeniu rozdziału mas.
14) Z procedowania według ścieżek (scenariuszy), o których mowa w pkt.5 komisja sporządza protokół procedowania, który przedstawia nadleśniczemu do zatwierdzenia. Nadleśniczemu, przed zatwierdzeniem protokołu, służy prawo naniesienia pisemnie uzasadnionych w protokole własnych poprawek. Wybrane i istotne elementy z protokołu, zatwierdzonego przez nadleśniczego, powinny być przesłane do oferentów w zawiadomieniu o rozstrzygnięciu procedury,
15) Oferentowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionych zastrzeżeń do rozstrzygnięcia procedury. Zastrzeżenia te, po wyczerpaniu procedury odwoławczej kierowanej w pierwszej kolejności do nadleśniczego, powinny być adresowane do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Wniesienie zastrzeżeń wstrzymuje podpisanie umowy z nabywcą. Dyrektor regionalnej dyrekcji LP za pomocą podległych służb rozpatruje zastrzeżenie tak szybko, jak to jest tylko możliwe. W razie uznania zastrzeżeń za uzasadnione, nadleśniczy, stosownie do ew. dyspozycji dyrektora regionalnej dyrekcji LP (w razie przeniesienia procedury zastrzeżeniowej na poziom regionalny), zaspakaja dodatkowe potrzeby nabywcy z rezerwy, o której mowa w §5 ust.4 niniejszych wytycznych. Rozstrzygnięcie dyrektora regionalnej dyrekcji LP ma charakter ostateczny w ramach procedowania wewnątrz branżowego,
16) Procedowanie wyboru nabywców lokalnych powinno być zakończone podpisaniem umowy z każdym z nich. Nadleśniczy ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść umowy, w szczególności za zabezpieczenie w niej interesów Skarbu Państwa. Jeśli umowa kończy procedowanie, którego warunki nie obejmowały jednoznacznej lokalizacji pozycji cięć, nabywca powinien w umowie godzić się na odbiór drewna z miejsca wskazanego przez nadleśniczego. Zaleca się takie gospodarowanie zasobami drewna pozyskanego, aby przydział drewna dla poszczególnych nabywców miał w takim przypadku charakter praktycznie losowy.
2. Wybór nabywców lokalnych powinien być skrupulatnie dokumentowany. Należy sporządzać odrębną dokumentację dla każdej sesji procedowania objętej wspólnym scenariuszem. Dokumentacja wyboru nabywców powinna zawierać m.in.:
1) Zaproszenie do przystępowania do procedowania,
2) Dowody upublicznienia zaproszenia,
3) Oferty złożone przez nabywców,
4) Decyzję o powołaniu komisji dokonującej wyboru nabywców,
5) Protokół procedowania zatwierdzony przez nadleśniczego,
6) Dowód zawiadomienia nabywców o wynikach procedowania,
7) Inne dokumenty,
3. Komórka w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, właściwa w sprawach zamówień publicznych i środków pomocowych, przygotuje program i we współdziałaniu z Wydziałem Kadr i Szkoleń przeprowadzi praktyczne szkolenie wskazanych przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych pracowników biur rdLP w zakresie procedowania mającego za przedmiot wybór nabywców lokalnych i dokumentowania tych procedur. Niezależnie od tego (dla zapewnienia, z uwzględnieniem §3 zarządzenia, sprawnego wprowadzenie niniejszych wytycznych w życie) dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych podejmą bezzwłocznie działania wdrożeniowe, jakie okażą się możliwe i niezbędne, w tym w zakresie spotkań szkoleniowo-dojaśniających, także z udziałem potencjalnych nabywców drewna. Zaleca się, aby spotkania takie z nabywcami rynku ogólnego miały miejsce na szczeblu biur regionalnych dyrekcji, zaś spotkania z nabywcami lokalnymi w poszczególnych nadleśnictwach.

Wyznaczenie ilości drewna na rynek krajowy (strategiczny)

§8

1. Corocznie Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podejmuje decyzję o wydzieleniu z ilości drewna, o której mowa w § 4 ust. l niniejszych wytycznych, puli drewna na rynek strategiczny, uwzględniając ewentualne sugestie dyrektorów rdLP w tym zakresie.
2. Przed podjęciem takiej decyzji. Dyrektor Generalny pobiera od nabywców informacje o ich zapotrzebowaniu na surowiec drzewny.
3. Informacje te podlegają szczegółowej analizie uwiarygadniającej zapotrzebowanie nabywców na surowiec drzewny.

Procedawanie przetargowe z nabywcami rynku ogólnego

Załącznik nr 1 cz. II

§9

1. Wybór nabywców na rynku ogólnym powinien następować według jednego z następujących scenariuszy, scharakteryzowanych w filmie instruktażowym "Sprzedaż drewna - krok po kroku":
a) przetarg ofertowy wg redukcji zamówień (konkurs ofert),
b) przetarg ofertowy wg redukcji zamówień, odrębnie w odniesieniu do drewna z poszczególnych nadleśnictw,
c) submisja drewna cennego po jego koncentracji na wspólnym (wspólnych) dla wielu nadleśnictw placach ekspozycyjnych,
d) licytacja pakietów sortymentów wg nadleśnictw,
e) przetarg licytacyjny.
2. Przy procedowaniu na rynku ogólnym (regionalnym), wytyczne zawarte w §7 należy stosować odpowiednio.
3. Dobrowolnie przekazane przez nadleśniczych do sprzedaży na rynku ogólnym drewno (szczególnie wielkowymiarowe oraz S2b) należy sprzedawać w pakietach. Minimalną wielkość pakietów w poszczególnych rdLP określą dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
4. Procedowanie na rynku ogólnym (regionalnym) powinno kończyć się umowami spisywanymi w imieniu nadleśniczych przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. W umowach tych należy wskazać ilości drewna do zakupienia w poszczególnych nadleśnictwach.
5. Umowy, o których mowa w ust.5, przesyła się bez zbędnej zwłoki do nadleśnictw. Nadleśniczowie powinni spisywać umowy szczegółowe, konkretyzujące terminy i miejsca nabycia drewna, harmonogramy dostaw (leśnictwo, składnica prowadzona przez zakład LP, składnica w nadleśnictwie itd.).

Procedowanie z nabywcami rynku krajowego

§10

l. Procedowanie na rynku strategicznym, mające na celu ustalenie ilości, cen zakupu, ryczałtów spedycyjnych, oraz kierunków zakupu drewna, rozpoczyna się od zaproszenia potencjalnych nabywców na negocjacje. W zaproszeniu wskazuje się miejsce negocjacji i przedstawia szczegółową procedurę negocjacyjną. W zaproszeniach tych podaje się też podstawowe informacje o ilości drewna dla nabywców strategicznych i kierunkach jego podaży.
2. Negocjacje w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych prowadzą upoważnieni przez niego dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i inni upełnomocnieni negocjatorzy. W negocjacjach z głosem doradczym biorą udział przedstawiciele zakładów Lasów Państwowych, świadczący usługi składu, manipulacji i spedycji.
3. W ramach negocjacji - nabywców zapoznaje się ze szczegółowymi zestawieniami, obrazującymi ilości drewna poszczególnych gatunków i klas jakościowo-wymiarowych według poszczególnych kierunków zakupu (według poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych), a także podaje ceny wyjściowe i wyjściowe wartości ryczałtów spedycyjnych.
4. W ślad za informacjami, o których mowa w ust.l, nabywcy rynku strategicznego przedstawiają swoje oferty o charakterze pakietowym z podaniem następujących danych: gatunek, ilości drewna do nabycia z poszczególnych kierunków, cena oferowana, ilość drewna do zakupu ze składnic, wartość ryczałtu spedycyjnego (z ew. podziałem na ryczałt przy spedycji za pośrednictwem składnic, prowadzonych przez zakłady, oraz na ryczałt przy spedycji ze składnic przy nadleśnictwach), terminy płatności.
5.Negocjatorzy, działający w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dokonują waloryzacji ofert, w sposób szczegółowo (krok po kroku) przedstawiony wcześniej w zaproszeniu do negocjacji.
6. Oferty, nie spełniające oczekiwań z punktu widzenia ceny wyjściowej lub/oraz wyjściowego ryczałtu spedycyjnego mogą nie być rozpatrywane.
7. Oferenci, którzy złożą oferty o wysokiej ocenie uzyskują przywilej zapotrzebowania na surowiec drzewny w pierwszym podejściu, łącznie z uznaniem wskazanych przez nich kierunków zakupu, chyba że negocjatorzy działający w imieniu Dyrektora Generalnego LP uznają potrzebę przeprowadzenia z nimi rozmów uzupełniających.
8. Z oferentami, którzy złożą oferty o niesatysfakcjonującej ocenie, negocjatorzy, działający w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, prowadzą ustne negocjacje uzupełniające. Przyjmuje się, że o kolejności przystępowania do rozmów uzupełniających decydować będzie wartość ocena ofert, o których mowa w pkt.4. Do rozmów uzupełniających jako pierwsi przystępują ci nabywcy strategiczni, których oferty zostaną ocenione najwyżej.
9. Przewiduje się następujący rezultat rozmów uzupełniających, o których mowa w ust.7 i 8:
a) pełne uzgodnienie stanowisk,
b) uzgodnienie stanowisk co do szczegółów sprzedaży w pierwszym półroczu z zapowiedzią drugiej tury negocjacji w drugim półroczu roku gospodarczego,
c) spisanie notatki o braku uzgodnień z wyznaczeniem kolejnego terminu rozmów uzupełniających.
10. Po pełnym lub częściowym uzgodnieniu stanowisk, negocjatorzy, działający w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz upełnomocnieni przedstawiciele nabywców strategicznych spisują list intencyjny, zawierający dane o wynegocjowanych cenach, ryczałtach spedycyjnych, ilościach drewna do sprzedaży z poszczególnych kierunków, procentowym udziale drewna sprzedawanego za pośrednictwem składnic, przyrzeczonych ilościach drewna do objęcia ewentualnymi negocjacjami w drugim półroczu, w tym w ramach uruchamiania rezerw, o których mowa w § 5 ust.4 mniejszych wytycznych.
11. List intencyjny, o którym mowa w ust. l O, jest podstawą do spisania rocznej umowy kupna-sprzedaży między, działającym w imieniu nadleśniczych, Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a spółką IP w Kwidzynie, oraz odpowiednio rocznej i półrocznej umowy kupna-sprzedaży pomiędzy poszczególnymi dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych a pozostałymi nabywcami strategicznymi (krajowymi). Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych spisują też umowy uszczegóławiające współpracę z IP Kwidzyn. W umowach, spisywanych na szczeblu regionalnym, należy m.in. podać ilości drewna do nabycia w poszczególnych nadleśnictwach, ilości drewna do nabycia za pośrednictwem zakładów Lasów Państwowych, terminy zakupów i inne niezbędne dane i ustalenia.
12. Informacje o wynikach negocjacji z nabywcami strategicznymi (listy intencyjne, umowy) powinny tak szybko, jak to tylko jest możliwe docierać do zainteresowanych nadleśnictw i innych zainteresowanych jednostek organizacyjnych LP (np. zakładów LP).
13. Wydział Analiz, Planowania i Realizacji Budżetu Lasów Państwowych, a także komórki organizacyjne właściwe w rdLP za sprzedaż i marketing są obowiązane do prowadzenia pełnej dokumentacji procedowania z nabywcami strategicznymi, zawierającej w sposób usystematyzowany wszystkie wyżej wymienione dokumenty powstające w toku tego procedowania.
14. Wytyczne zawarte w ust. 1-13 stosuje się odpowiednio w ramach ewentualnych negocjacji w drugim półroczu, o których mowa w ust.9 lit.b.
15. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w drodze decyzji, może w ciągu roku wyznaczyć nadzwyczajny tryb procedowania z nabywcami strategicznymi (np. objawienie się nowych nabywców, nabywców zainteresowanych zakupem potencjalnego drewna trudno zbywalnego, nabywców stabilizujących rynek).

Procedowanie z zakładami Lasów Państwowych

§11

1. Zakłady Lasów Państwowych, nabywający drewno na potrzeby własnej działalności gospodarczej, innej niż usługa składu, manipulacji i spedycji, zakupują drewno w nadleśnictwach w drodze negocjacji ilościowo-cenowych, chyba że w swoich unormowaniach szczegółowych dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych postanowi o procedowaniu z zakładami LP według reguł ogólnie obowiązujących.
2. Cena, po jakiej zakłady zakupują drewno, o którym mowa w ust. l, nie mogą istotnie odbiegać in minus od średniej ceny uzyskiwanej w danym nadleśnictwie w odniesieniu do danego gatunku i danej klasy jakościowo-wymiarowej.

Pozaprzetargowe formy sprzedaży: sprzedaż detaliczna i "z wolnej ręki"

§12

1. Przy sprzedaży detalicznej drewna ceny ustala i upublicznia nadleśniczy, uwzględniając ceny osiągane na przetargach, a także - w odniesieniu do drewna opałowego oraz drobnicy - możliwości nabywcze miejscowej ludności.
2. Ceny, o których mowa w ust. l, podaje się do wiadomości publicznej poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej na zewnątrz lub/oraz w siedzibie nadleśnictwa oraz na zewnątrz lub/oraz w siedzibach leśnictw.
3. Nadleśniczy może dokonać sprzedaży drewna podmiotom gospodarczym, bez konieczności stosowania procedury przetargowej (tzw. sprzedaż z wolnej ręki - po cenach detalicznych, ), z zastrzeżeniem, że sprzedaż ta może mieć zastosowanie wobec firm:
- z którymi nie zawarto umów kupna -sprzedaży,
- z którymi zawarto umowę kupna -sprzedaży, lecz sortymenty objęte sprzedażą “z wolnej ręki" nie występują w umowie.
4. Maksymalna masa sprzedana “z wolnej ręki" w okresie roku nie może przekraczać (z wyłączeniem puli sprzedaży detalicznej) 3 % planowanej do sprzedaży grubizny przy jednorazowym zakupie przez daną firmę masy nie większej niż 30 m3 (w przypadku niewielkiej liczby sortymentów). W przypadku jednostek, w których organizowane są przetargi na okresy roczne lub półroczne oraz w innych przypadkach jednostkowych (np. zakup wielu gatunków i sortymentów przez dany podmiot, rynku drobnych nabywców), dyrektor rdLP (na wniosek nadleśniczego) może określić większy zakres dopuszczalnej sprzedaży “z wolnej ręki" (nie więcej niż 5 % grubizny rocznie) oraz szczegółowe zasady tej formy sprzedaży.

Procedowanie dotyczące drewna trudnozbywalnego

§13

1. W przypadku, gdy próby zbycia drewna w drodze procedur, o których mowa w niniejszych wytycznych, nie dały rezultatu - nadleśniczemu lub dyrektorowi zakładu LP przysługuje prawo zwrócenia się do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych o uznanie poszczególnych partii drewna za trudnozbywalne, podlegające szczególnym procedurom sprzedaży.
2. W przypadku zgody na kwalifikację danej partii drewna, o której mowa w ust. l, nadleśniczy ma uprawnienie do sprzedaży drewna po cenach odpowiednio obniżonych w stosunku do średnich cen drewna, uzyskiwanych na dany gatunek i daną klasę jakościowo-wymiarową w nadleśnictwie, poprzez poszukiwanie nabywców w drodze rozmów bezpośrednich.
3. Wydział Analiz, Planowania i Realizacji Budżetu LP, działając w porozumieniu z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych oraz Wydziałem Zarządzania Bazą Danych, rozpocznie bez zbędnej zwłoki prace nad ogólnopolską stroną internetową, na którą nadleśniczowie będą mieli obowiązek zgłaszania nadwyżek (partii) drewna trudnozbywalnego w poszukiwaniu nabywców - niezależnie od działań tradycyjnych, o których mowa w ust.2.

Procedowanie - w warunkach klęski żywiołowej i innych zjawisk nadzwyczajnych

§14

1. W razie wystąpienia klęski żywiołowej na terenie nadleśnictwa lub kilku nadleśnictw (duże pożarzyska, klęski okiści, wiatrowałów, wiatrołomów itd.) - nadleśniczy w pierwszym rzędzie - po przeprowadzeniu uproszczonej i uszczegółowionej inwentaryzacji drewna "klęskowego" - bada, czy, związane z tą klęską, spodziewane zakłócenie sprzedaży drewna, do której zobowiązują nadleśnictwo umowy kupna-sprzedaży (zawarte do czasu wystąpienie klęski) może zostać opanowane poprzez:
1) Wstrzymanie pozycji rezerwowych, o których mowa powyżej, i uruchomienie w to miejsce pozycji "klęskowych", obejmowanych następnie jednym ze scharakteryzowanych powyżej scenariuszy naboru nabywców drewna,
2) Wstrzymanie pozycji cięć, "obłożonych" już zawartymi umowami, i podstawienie w to miejsce pozycji "klęskowych" przy równoczesnym odpowiednim renegocjowaniu zawartych umów kupna-sprzedaży drewna.
2. W przypadku, jeśli nadleśniczy uzna, że działania, wymienione w ust. l, są niewystarczające, zwraca się do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych o zgodę na odstąpienie od obowiązujących zasad sprzedaży drewna, załączając równocześnie program gospodarowania drewnem w następstwie wystąpienia klęski żywiołowej.
3. Przy opracowywaniu programu, o którym mowa powyżej, nadleśniczy powinien zanalizować następujące możliwe działania:
1) Wyczerpanie możliwości, o których mowa w ust. l,
2) Wypowiedzenie lub odstąpienie od umów kupna-sprzedaży, które nie mogą zostać zrealizowane, ze względu na konieczność porządkowania tych pozycji "klęskowych", jakie ze względu na stan sanitarny lasu, nie mogą zostać pozostawione do objęcia pracami porządkowymi w późniejszym terminie,
3) Wszczęcie nowych procedur naboru nabywców wg scenariuszy podanych w § 7 ust. l pkt.5 niniejszych wytycznych,
4) Podjęcie działań mających za przedmiot sprzedaż drewna z pozycji "klęskowych" na warunkach drewna trudnozbywalnego,
5) Objęcie drewna "poklęskowego" składem o wydłużonym terminie trwania (łącznie z uruchomieniem składnic wodnych),
6) Podjęcie innych działań według uznania nadleśniczego.
4. Po przeanalizowaniu programu, o którym mowa w ust. 2 i 3, szczegółowe zasady postępowania określa dyrektor rdLP.
5. W przypadku powszechnego wystąpienia klęski żywiołowej na terenie danej rdLP, dyrektor regionalny składa wniosek do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o uznanie rdLP za jednostkę objętą stanem klęski żywiołowej z punktu widzenia możliwego istotnego zakłócenia gospodarowania drewnem.
6. Do - kierowanego do Dyrektora Generalnego LP - wniosku o uznanie regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych za jednostkę objętą stanem klęski żywiołowej z punktu widzenia możliwego istotnego zakłócenia gospodarowania drewnem - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dołącza program działań, którym powinien m.in. zawierać:
1) Zobowiązanie nadleśniczych do przeprowadzenia uproszczonej, a w drugim rzędzie uszczegółowionej inwentaryzacji drewna na pozycjach klęskowych,
2) Zobowiązanie poszczególnych nadleśniczych do zanalizowania możliwości zagospodarowania drewna sposobami, o których mowa w ust.3,
3) Ustalenie ilości drewna niemożliwego do zagospodarowania sposobami, o których mowa w ust.3,
4) Ustalenie zakresu wstrzymania cięć ( w tym cięć rezerwowych ) w nadleśnictwach sąsiadujących z nadleśnictwami klęskowymi,
5) Przeprowadzenie przez dyrektora rdLP - poprzez przeprowadzenie w imieniu ( z udziałem ) właściwych nadleśniczych renegocjacji umów z nabywcami drewna w jednostkach, nie dotkniętych zjawiskami klęskowymi - analizy możliwości zaspokojenia tych nabywców drewnem z nadleśnictw klęskowych,
6) Podjęcie się przez dyrektora regionalnej dyrekcji LP zadania poszukiwania nabywców drewna klęskowego według reguł sprzedaży drewna trudnozbywalnego,
7) Zorganizowanie centralnych składnic (w tym składnic wodnych) drewna poklęskowego,
8) Podjęcie innych działań według uznania dyrektora regionalnej dyrekcji LP.
7.Dyrektor rdLP, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, może podjąć decyzję o przejęciu na siebie określonych uprawnień i obowiązków w zakresie handlu drewnem.
8. Dyrektor Generalny LP po napłynięciu wniosków, o których mowa w ust.5, z dwóch lub większej liczby regionalnych Dyrekcji LP - może w drodze decyzji uznać wystąpienie istotnego zakłócenia gospodarowania drewnem w obrębie całego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
9. W sytuacji, o której mowa w ust.8. Dyrektor Generalny LP wydaje zarządzenie w sprawie programu działań mających za przedmiot przywrócenie stanu równowagi w handlu drewnem w Lasach Państwowych.

Uprawnienia leśniczego przy sprzedaży drewna

§15

1. Uprawnienia przysługujące leśniczym przy sprzedaży drewna ustala na warunkach jednoosobowej odpowiedzialności nadleśniczy.
2. W dążeniu do zapewnienia kadrze leśniczych odpowiedniej ilości czasu na prace dotyczące zagospodarowania lasu, zaleca się ograniczanie uprawnień, o których mowa w ust. l, do sprzedaży drewna opałowego oraz drobnicy.

Fakturowanie

§16

Fakturowanie sprzedaży drewna - bez względu na to, czy umowy kupna-sprzedaży zostały spisane w nadleśnictwie, w regionalnej dyrekcji LP (umowy z nabywcami regionalnymi) czy też na szczeblu krajowym (umowy z nabywcami strategicznymi) - prowadzi nadleśnictwo, chyba że system sprzedaży drewna do nabywców strategicznych przewiduje sprzedaż drewna do zakładów LP celem dalszej odsprzedaży.

Kontroling gospodarowania wierzytelnościami i obrotu drewnem

§17

1. Nadleśniczy - jako samodzielnie prowadzący gospodarkę leśną w nadleśnictwie - odpowiada za stopień przestrzegania niniejszych wytycznych w kierowanej jednostce organizacyjnej LP, a także za identyfikowanie i likwidowanie nieprawidłowości w obrocie surowcem drzewnym.
2. W realizacji zadań, wynikających z obowiązków, o których mowa w ust. l, nadleśniczy powinien w szczególności:
a) zapewnić pełne wykorzystanie roli inżynierów nadzoru, zwłaszcza przy:
* weryfikowaniu szacunków brakarskich,
* sprawdzaniu poprawności manipulacji drewna czy
* zatwierdzaniu odbiórki drewna,
b) konsekwentnie respektować regułę prowadzenia odbiórki drewna bez zbędnej zwłoki w stosunku do terminu pozyskania i wyróbki drewna, a także powodować, by odbiórka drewna oraz jego spedycja była dokonywana osobiście przez leśniczego lub podleśniczego,
c) doprowadzać do bieżącego, pełnego i przejrzystego prowadzenia dokumentacji obrotu drewnem,
d) w pełni wykorzystywać podległych pracowników straży leśnej w walce z kradzieżami drewna,
e) wykorzystywać aplikację informatyczną "Płatnik" do monitorowania wierzytelności Lasów Państwowych na poziomie nadleśnictwa

§18

1. W celu uruchomienia w Lasach Państwowych ponadregionalnego systemu monitorowania i kontrolingu gospodarowania wierzytelności i obrotu drewnem - w ramach Inspekcji Lasów Państwowych wydziela się stały zespół operacyjny.
2. Stały zespół operacyjny ds. monitoringu i kontrolingu gospodarowania wierzytelnościami oraz obrotu drewnem działa w oparciu o odrębne unormowania wewnętrzne.
3. Do zadań zespołu, o którym mowa w ust.l i 2, należy:
1) W zakresie opracowania i doskonalenia wskaźnikowego systemu wczesnego ostrzegania:
a) opracowanie oraz doskonalenie klasyfikacji nieprawidłowości w obrocie drewnem, a na tej podstawie wnioskowanie do Dyrektora Generalnego LP o podjęcie systemowych działań korekcyjne - zapobiegawczych w funkcjonowaniu LP,
b) opracowanie założeń dla aplikacji informatycznej pozwalającej na:
- porównywanie wyników szacunków brakarskich z obrazem teoretycznym, uzyskiwanym na podstawie opisów taksacyjnych wydzieleń drzewostanowych oraz tablic drzew stojących,
- porównywanie ostatecznych planów sprzedaży drewna ze stanem teoretycznym, uzyskiwanym na podstawie modelowego, teoretycznego podziału drewna do jego nabywców,
- rankingowanie nadleśnictw wg:
* odchyleń wyników szacunków brakarskich od stanu teoretycznego,
* odchyleń ostatecznych planów sprzedaży drewna od teoretycznego stanu optymalnego,
* udziału sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem,
* udziału sprzedaży po cenach obniżonych (drewno trudnozbywalne) w sprzedaży ogółem,
* wysokości poziomu wierzytelności,
* długości obrotu wierzytelnościami,
* wysokości cen ze sprzedaży drewna o zbliżonych klasach jakościowo-wymiarowych,
2) W zakresie identyfikacji jednostek organizacyjnych do objęcia operacyjną działalnością kontrolną:
a) katalogowanie informacji ocennych o gospodarowaniu wierzytelnościami i handlu drewnem w jednostkach organizacyjnych LP, napływających w trybie skarg i wniosków oraz z innych źródeł,
b) uruchamianie i analizowanie aplikacji, o których mowa w pkt.l,
c) okresowe ustalanie listy jednostek organizacyjnych LP do objęcia działaniem grup interwencyjnych lub/oraz kontrolami problemowymi,
3) W zakresie działań operacyjno-kontrolnych:
a) wnioskowanie do Głównego Inspektora Straży Leśnej o uruchomienie w trybie przepisów wewnętrznych działań grup interwencyjnych; włączanie się w prace tych grup,
b) wnioskowanie do Głównego Inspektora Lasów Państwowych o uruchomienie doraźnych kontroli problemowych we wskazanych jednostkach organizacyjnych LP; włączanie się lub przeprowadzanie tych kontroli,
c) wnioskowanie do jednostek organizacyjnych o przeprowadzenie akcji "przewoźnik", włączanie się do tych akcji,
4) Prowadzenie permanentnej kontroli przestrzegania wytycznych sprzedaży drewna w Lasach Państwowych w jednostkach organizacyjnych LP,
5) W zakresie upubliczniania wyników pracy zespołu:
a) okresowe przygotowywanie raportów dla Dyrektora Generalnego LP i informacji na narady w DGLP, a także narady dyrektorów regionalnych LP,
b) przygotowywanie informacji do Biuletynu Informacyjnego LP.

Terminy graniczne w sprzedaży drewna

§19

Terminy realizacji poszczególnych zadań, o których mowa w mniejszych wytycznych, w roku, poprzedzającym rok, objęty planowaniem, podaje poniższa tabela, będąca aneksem nr 3 do niniejszych wytycznych.

Postanowienia końcowe

§20

1. Wzór umowy kupna - sprzedaży powinien stanowić integralną część istotnych warunków przetargowania.
2. Zabezpieczenie należności winno być elementem umowy kupna - sprzedaży.
3. Przekazywanie oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane (zgodnie z aneksem nr 5) oprócz konsekwencji wynikających z prawnych unormowań skutkuje również unieważnieniem umowy (zapis w umowie - kupna-sprzedaży).
4. Niniejsze wytyczne należy stosować w sposób nie naruszający umów i porozumień wieloletnich zawartych między jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych a nabywcami drewna.
5. Zarządzanie umowami kupna-sprzedaży drewna, z uwzględnieniem zmieniających się w czasie warunków prowadzenia sprzedaży po stronie sprzedawcy i zapotrzebowania na drewno po stronie kupującego, a także z uwzględnieniem aspektu równoczesności oczekiwań różnych nabywców co do drewna tego samego gatunku i klasy jakościowo-wymiarowej, będzie w najbliższym czasie objęte wspomaganiem ze strony Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
6. Naruszenie zarządzenia i niniejszych wytycznych traktowane będzie jako poważne naruszenie obowiązków pracowniczych.
7. Do czasu pełnego dostosowania filmu instruktażowego, który przekazuje się jako aneks nr l do mniejszych wytycznych, do unormowań zarządzenia i niniejszych wytycznych - rozstrzygający charakter przysługuje zapisom w zarządzeniu i niniejszych wytycznych.
8. Przy stosowaniu powyższych regulacji wewnętrznych, za dopuszczalną praktykę należy przyjmować, iż faktyczna sprzedaż drewna do poszczególnych nabywców może - bez obowiązku uruchamiania dodatkowych procedur - obejmować masę drewna różną o: +/- 2 % nabywcy rynku strategicznego, +/- 3 % - nabywcy rynku ogólnego, +/- 5% - nabywcy rynku wewnętrznego - od ilości drewna do zbycia, utrwalonej w umowie, spisanej pomiędzy nabywcą a jednostką organizacyjną Lasów Państwowych.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz