/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
ZASOBY SUROWCA W POLSCE

Konferencja: Sektor leśno-drzewny w zrównoważonej gospodarce

Drewno.pl

Autor: oprac. dja
Źródło: Drewno.pl
Data: 2015-05-06


9. kwietnia w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Sektor leśno-drzewny w zrównoważonej gospodarce", którą zorganizował Instytut Technologii Drewna przy współudziale Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych i Lasów Państwowych.

Konferencja: Sektor leśno-drzewny w zrównoważonej gospodarceKonferencja: Sektor leśno-drzewny w zrównoważonej gospodarceFot. D.Jabłoński

Celem konferencji było wypracowanie wniosków dotyczących warunków dalszego zrównoważonego rozwoju sektora leśno drzewnego w Polsce, ułatwiających podejmowanie przez przemysł trafnych decyzji, dotyczących konkretnych inwestycji związanych z rozwojem.

 

W trakcie konferencji wygłoszono szereg referatów mających przedstawić zagadnienia związane z dostępnością surowca drzewnego w Polsce. 

 

ZASOBY DREWNA i PROGNOZY UŻYTKOWANIA

Stan zasobów drewna w polskich lasach oraz prognozy jego użytkowania przedstawił Jacek Przypaśniak, naczelnik Wydział Urządzania Lasu w DGLP. Prezentując dane zwrócił uwagę m.in. na fakt, że właściwie nie wiadomo ile drewna znajduje się w polskich lasach. Zasoby drewna, na których opierają się wyliczane przez Lasy Państwowe etaty pozyskania, są niższe niż według danych uzyskiwanych z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu.

 

Ważnym zagadnieniem jest rosnący średni wiek drzew, który w ostatnich 14 latach wzrósł z 53 do 61 lat. Drzewostany w wieku ponad 100 lat zajmują obecnie 16,5%, a przeszłorębne 6,2% powierzchni leśnej w znajdującej się w zarządzie Lasów Państwowych. Trwający ciągły proces starzenia się drzewostanów i wzrost akumulacji drewna na pniu, przy jednoczesnym braku nowych zalesień może sprawić, że ustawowy wymóg utrzymania dużej produkcyjności lasów może być trudny do wypełnienia. Dodatkowo przemysł drzewny liczyć się musi ze zmniejszaniem się udziału drewna średniowymiarowego, które obecnie stanowi główny surowiec w przerobie masowym.

 

Dodatkowym elementem jaki zdaniem Przypaśniaka będzie miał wpływ na dostępność surowca jest rosnący udział lasów z ograniczeniami pozyskania drewna. Już dziś, różnego rodzaju formami ochrony objętych jest ok. 50%  ich powierzchni. 

 

LASY PRYWATNE ŹRÓDŁEM DODATKOWEJ MASY

Tak jak nie do końca wiadomo ile drewna jest w lasach, tak też rozbieżne sa informacje na temat niedoboru surowca na rynku. Według różnych szacunków jest to obecnie 3-5 mln m3 drewna, chociaż ze zgłoszeń przedsiębiorstw jakie trafiły do LP w ramach tzw. "puli inwestycyjnej" wynika, że nawet dodatkowe 18 mln m3 drewna zostałoby wchłonięte i przerobione przez nowe inwestycje.

 

Według Janusza Dawidziuka, dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, częściowym remedium na te braki jest skierowanie uwagi przemysłu na zasoby drewna znajdujące się w lassach prywatnych. Jego zdaniem zwiększenie intensywności pozyskania w tych lasach do poziomu obecnie realizowanego w lasach państwowych może dostarczyć na rynek w kolejnych latach nawet 8 mln m3 surowca drzewnego. Według opinii Dawidziuka kluczem do zwiększenia dostaw z tego źródła jest zorganizowanie obrotu tym drewnem.

 

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA LEŚNA

Władysław Strykowski, dyrektor Instytutu Technologii Drewna, mówił m.in. o konieczności uwzględniania kwestii społecznych w kreowaniu rozwoju sektora leśno-drzewnego. M.in. o potrzebie działań na rzecz zmiany postrzegania pozyskiwania drewna przez ogół społeczeństwa oraz urzeczywistnienia zrównoważonego korzystania z zasobów leśnych.

 

KIERUNKI ZMIAN W OBROCIE SUROWCEM DRZEWNYM

Jarosław Kruk, reprezentujący firmę Pfleiderer w swoim wystąpieniu wskazywał na konieczność zmian jakie na rynku surowca drzewnego wymusza koncentracja jego przerobu i wąska specjalizacja przedsiębiorstw. Kierunki tych zmian obejmować powinny zagadnienia związane ze standaryzacja sortymentów drzewnych, wdrażaniem nowoczesnych metod pomiarowych drewna oraz logistykę dostaw.

 

Temat uzupełnił w swoim wystąpieniu Jędrzej Kasprzak z Kronopolu, który przedstawił doświadczenia firmy związane z testami nowoczesnych metod pomiaru i odbioru drewna. (m.in. realizowanego w Polsce odbioru metoda ATRO oraz zautomatyzowanego pomiaru drewna stosowego za pomocą nowoczesnych technologii).

 

TRENDY NA RYNKU DRZEWNYM

Peter Schwarzbauer z wiedeńskiego Uniwersytetu Przyrodniczego i Zasobów Naturalnych, przedstawił w swoim referacie ocenę kierunków rozwoju popytu na tradycyjne produkty drzewne oraz nowoczesne bioprodukty powstające na bazie drewna. W swojej prezentacji zwrócił również uwagę na nowy trend wśród prywatnych właścicieli terenów leśnych w Austrii i Niemczech, którzy nie są zainteresowani pozyskiwaniem drewna ze swoich lasów. Przy istniejącym niedoborze drewna na rynku europejskim oraz zamykaniu się tradycyjnych źródeł importu surowca, sytuacja taka może mieć katastrofalne znaczenie dla przemysłu drzewnego.

 

ILE KOSZTUJE OCHRONA PRZYRODY

O pozyskaniu drewna z punktu widzenia organizacji „ekologicznych” mówił Piotr Mederski, przedstawiciel Związku Stowarzyszeń na rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa (FSC Polska) wskazując, ze organizacje te często uznają rezygnację z pozyskania drewna jako jedyną metodę ochrony lasów, nie licząc się z kosztami oraz innymi podmiotami "korzystającymi" z lasów.

 

Jako przykład Mederski przedstawił wpływ jednego ze wskaźników FSC, który nakazuje pozostawienie ok. 5% masy drewna pozyskiwanego na zrębie do naturalnego rozkładu. Według zaprezentowanych obliczeń, roczny koszt takiego działania oszacowany został na 150 mln zł w samych Lasach Państwowych, nie uwzględniając utraconych przychodów przemysłu drzewnego.

 

SUROWCA WCIĄŻ BRAKUJE

Emocjonalne było wystąpienie Marka Kubiaka, prezesa Poltarexu, który nakreślił sytuację tartaków działających w sytuacji ciągłego niedoboru i niepewności dostaw surowca. W ostatnim czasie wpływ na pogorszenie się sytuacji miały arbitralne decyzje Lasów Państwowych o wyłączeniu puli drewna "na nowe inwestycje", wskutek czego dotychczas działające zakłady otrzymały mniej drewna niż w latach poprzednich.

 

Podsumowując konferencję Adam Wasiak, dyrektor generalny LP wyraził pogląd, że istnieje konieczność edukacji społeczeństwa w zakresie znaczenia znaczenia sektora leśno-drzewnego dla dobrobytu kraju. W kwestii rosnącego parcia na ograniczenie pozyskania drewna, wskazał na możliwość brania udziału przez przemysł w procesie powstawania planów urządzenia lasu, który jest transparentny i dostępny dla każdego.

 

W dyskusji na zakończenie prof. Borecki z SGGW stwierdził m.in. że "zła legislacja ochrony przyrody, zniszczy tę przyrodę". Z kolei prof. Piotr Paschalis-Jakubowicz zauważył, że "Lasy Państwowe i przemysł drzewny znajdują się w konflikcie własności, ale nie konflikcie interesów". Wśród wniosków pokonferencyjnych znalazła się m.in. konieczność znalezienia płaszczyzny współpracy Lasów Państwowych i przemysłu w działaniach mających na celu zrównoważenie rosnącego wpływu "ekologów" na gospodarkę leśną.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz