/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
LEŚNICTWO

Największy "złodziej lasów" Amazonii aresztowany

PAP

Autor:
Źródło: PAP
Data: 2015-02-25


Brazylijska po­li­cja aresz­to­wa­ła naj­więk­sze­go we współ­cze­snej hi­sto­rii Ama­zo­nii "zło­dzie­ja lasów", który jest od­po­wie­dzial­ny za ok. 20% nie­le­gal­nych wy­rę­bów w pusz­czy ama­zoń­skiej, Eze­qu­ie­la Ca­stan­hę - po­da­ła prasa bra­zy­li­sj­ka. Grozi mu 46 lat wię­zie­nia.

Obszar degradacji lasów (intesywnie wycinany lub wypalany) w Amazonii Brazylijskiej w ostatnich latach ponownie gwałtownie wzrastaObszar degradacji lasów (intesywnie wycinany lub wypalany) w Amazonii Brazylijskiej w ostatnich latach ponownie gwałtownie wzrastaFot. Imazon / SAD

Za­trzy­ma­ny we wto­rek Ca­stan­ha kie­ro­wał w ostat­nich la­tach bandą, która pod­pa­la­ła lasy pu­blicz­ne lub wy­ci­na­ła co cen­niej­sze par­tie drzew, po czym sprze­da­wa­ła od­le­sio­ne dział­ki dla celów rol­ni­czych, uzy­sku­jąc do 9 mi­lio­nów do­la­rów za jedną.

Szko­dy, jakie wy­rzą­dzi­ła banda, bra­zy­lij­ski In­sty­tut Śro­do­wi­ska (Ibama) wy­ce­nił na 230 mi­lio­nów do­la­rów.

Akt oskar­że­nia przy­go­to­wa­ny zanim gangstera zdo­ła­no aresz­to­wać, za­rzu­ca mu m.​in. nie­le­gal­ny wyrąb lasów, kie­ro­wa­nie or­ga­ni­za­cją prze­stęp­czą, pra­nie brud­nych pie­nię­dzy i pod­pa­le­nia na wiel­ką skalę.

Oprócz wię­zie­nia Ca­stan­hę czeka za­pła­ce­nie 16,6 mi­lio­na do­la­rów roz­ma­itych kar.

Bra­zy­lij­skie media ko­men­tu­ją wy­da­rze­nie, jakim stało się aresz­to­wa­nie gang­ste­ra po la­tach prak­tycz­nie bez­kar­nej dzia­łal­no­ści prze­stęp­czej, jako za­po­wiedź, że bra­zy­lij­ski rząd coraz po­waż­niej po­dej­mu­je walkę z de­fo­re­sta­cją Ama­zo­nii, która grozi kra­jo­wi i świa­tu klę­ską kli­ma­tycz­ną.

W 2004 roku w sta­nie Para, na pół­no­cy kraju, wycięto 27,727 tys. km kwa­dra­to­wych pusz­czy ama­zoń­skiej. Pięć lat póź­niej bra­zy­lij­ski pre­zy­dent re­for­ma­tor Luiz In­a­cio Lula da Silva pod­jął zo­bo­wią­za­nie, że do­pro­wa­dzi do zmniej­sze­nia de­fo­re­sta­cji Ama­zo­nii o 80%. Zo­bo­wią­za­nia do­trzy­mał i trzy lata póź­niej, w 2012r., areał od­le­sio­nych te­re­nów w tej czę­ści kraju wy­niósł 4,571 tys. km kwa­dra­to­wych. Jed­nak w na­stęp­nym znów wy­cię­to wię­cej drzew - 5,891 tys. km kwa­dra­to­wych lasu. Plany na rok 2016 prze­wi­du­ją, że wyrąb lasów w Ama­zo­nii zostanie ogra­ni­czo­ny do 3,5 tys. ki­lo­me­trów kwa­dra­to­wych. Są to dane In­sty­tu­tu Czło­wie­ka i Śro­do­wi­ska Ama­zo­nii (Ima­zon).


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz